Strategi Pengajaran-Pembelajaran dalam pedagogi bestari

Pembe laj aran mast eri
qStrategi pedagogi bestari yg paling sesuai utk pembelajaran secara individu. qMenggunakan pendekatan individual yg bergantung rapat kepada pengalaman sedia ada dan gaya pembelajaran seseorang pelajar.

Pembe laj aran K op era tif
qMurid-murid belajar secara kerjasama, biasanya dalam bilik darjah. qDi dalam pembelajaran koperatif muridmurid berinteraksi dan saling bantumembantu dalam aktiviti pembelajaran dengan tujuan mencapai kemajuan dan prestasi yang cemerlang.

Pelaj aran k ola bo ratif
qBerusaha bersama untuk mencapai sesuatu matlamat yang sama. qPembelajaran kolaboratif melibatkan sekumpulan murid yang berusaha bersama ke arah mencapai prestasi yang baik, sama ada dalam bidang akademik atau bidang kokurikulum.

Pelaj aran k ola bo ratif
qMengikut Colen, pembelajaran kolaboratif mempunyai tiga matlamat yang utama, iaitu matlamat intelek, matlamat sosial dan matlamat penyelesaian masalah disiplin bilik darjah. qMelalui pembelajaran kolaboratif, keberkesanan pembelajaran dapat dipertingkatkan, nilai-nilai sosial dan kerjasama dapat dipupuk dengan baik dan masalah disiplin dapat dikurangkan ke

Strat eg i P&P K op era tif/ Kola boratif
qSheingold (et al. 1984): di dalam proses berinteraksi dengan computer, didapati pelajar lebih gemar belajar secara kolaboratif terhadap tugasan guru. qKomputer merupakan media yg menggalakkan pembelajaran koperatif.

Strat eg i P&P K op era tif/ Kola boratif
q Sharan (1994) mengenal pasti ciri asas pembelajaran seperti berikut: 2. Merancang dan membahagikan pelajar dalam beberapa kumpulan mengikut pelbagai kebolehan 4. Membina kesalingbergantungan yg positif di dalam kumpulan 6. Pengajaran kemahiran sosial dalam proses pembelajaran kolaboratif. 8. Memastikan akauntabiliti individu. 10.Membantu kumpulan-kumpulan memproses maklumat.

Strategi P&P mediatif
qMenggunakan komputer sebagai media untuk pembelajaran melalui proses komunikasi. qBujea (1988), terdapat tiga jenis strategi mediatif asas:
vMempelbagai langkah mengajar, vMemeringkat isi sukatan pelajaran; dan vMempelbagai kaedah mengajar.

Strategi P&P mediatif
qIsi sukatan pelajaran boleh dibahagikan kepada tiga bahagian utama: bahan teras, bahan pengayaan dan bahan pemulihan.