PEMBENTANGAN PSIKOLOGI PENDIDIKAN

KONSEP PENGAJARAN
Kumpulan 1: Nor Hasniza Binti Maskuri Intan Norazuwa Binti Sarijan Zuliana Binti Dzulkepali Institut Pendidikan Guru Malaysia Kampus Tun Hussein Onn, Batu Pahat Johor

KONSEP PENGAJARAN
Suatu proses penyampaian kemahiran, ilmu pengetahuan, sikap dan nilai-nilai. Meliputi aktiviti perancangan, pengelolaan, penyampaian, bimbingan dan penilaian. Boleh dilakukan melalui penerangan, tunjuk cara dan eksperimen. 3 komponen dalam pengajaran :
Objektif pengajaran ii. Langkah-langkah pengajaran iii. Penilaian
i.

PENGERTIAN PENGAJARAN
Ditafsirkan sebagai suatu :
proses, komunikasi, sains, seni.

PENGAJARAN SEBAGAI SUATU PROSES
Proses yang berkaitan dengan penyebaran ilmu pengetahuan atau kemahiran supaya muridmurid dapat mempelajari dan menguasainya dengan berkesan.

PENGAJARAN SEBAGAI SUATU BIDANG KOMUNIKASI
Meliputi aktiviti perhubungan dan komunikasi di antara guru dengan murid. Bentuk komunikasi terbahagi kepada 2 iaitu : i. Interaksi sehala ii. Interaksi dua hala

PENGAJARAN SEBAGAI SATU BIDANG SAINS Aktiviti-aktiviti dalam proses pengajaran dilaksanakan secara sistematik, berlandaskan prinsip, teori dan kaedah mengajar yang tertentu. hasil kajian ke atas psikologi perkembangan murid dari segi intelek dan emosi mereka.

PENGAJARAN SEBAGAI SUATU BIDANG SENI

Melibatkan emosi, nilai dan tingkah laku. Teori ini hanya boleh diaplikasikan kepada sekumpulan murid secara keseluruhan. Guru harus mempunyai bakat atau seni mengajar.

CORAK PENGAJARAN
• • • •

• • •

Interaksi sahala kepada dua hala. Strategi berpusatkan guru kepada strategi berpusatkan murid. Penggunaan buku teks dan papan tulis kepada alat bantu mengajar yang canggih. Kaedah “kapur dan tunjuk ajar” kepada kaedah perbincangan, penyelesaian masalah dan sumbangsaran. Kaedah keseluruhan kelas kepada kaedah kumpulan. Aktiviti mendengar, membaca dan menulis kepada aktiviti berbincang, bertanya, mengkaji dan bermain. Ujian kepada penilaian.

KEBERKESANAN PENGAJARAN
Guru harus mempunyai kebolehan dan sikap mengajar seperti berikut :
Kebolehan menguasai ilmu pengetahuan dan kemahiran dalam mata pelajaran. ii. Kebolehan memahami dan menggunakan teori pengajaran-pembelajaran. iii. Kebolehan menggunakan kemahiran mengajar. iv. Kebolehan menunjukkan sikap mengajar yang positif .
i.

MODEL PENGAJARAN
Di antara model pengajaran yang sering di amalkan dalam bilik darjah ialah : ii. Model Pengajaran Robert Glaser iii. Model Pengajaran Sim

MODEL PENGAJARAN ROBERT GLASER
Robert Glaser membahagikan proses pengajaran kepada 4 komponen iaitu :

Objektif Pengajaran

Pengatahuan Sedia Ada

Kaedah Mengajar

Penilaian

Maklum Balas

IMPLIMENTASI MODEL PENGAJARAN ROBERT GLASER

Objektif pengajaran harus ditentukan sesuai dengan pengetahuan sedia ada murid-murid. Kaedah mengajar harus dipilih berdasarkan objektif pengajaran dan pengetahuan sedia ada murid-murid. Penilaian harus dijalankan ke atas segala proses pengajaran.

MODEL PENGAJARAN SIM
OBJEKTIF GURU Persekitaran ISI Proses pengajaran melalui interaksi di antara guru dengan murid, dengan objektif dan isi pelajaran dalam ssuatu persekitaran tertentu. Semasa interaksi berlaku, salah satu komponen akan menjadi fokus, misalnya : MURID

Interaksi di antara guru, murid dan objektif, apabila objektif menjadi fokus.
OBJEKTIF GURU MURID

Di antara yang dipertimbangkan dalam interaksi ini ialah :
a) b) c) Objektif pelajaran harus berdasarkan kebolehan mental dan fizikal murid-murid. Objektif pelajaran boleh dicapai oleh murid dalam masa pembelajaran yang diperuntukkan. Objektif pelajaran adalah eksplisit

Interaksi di antara guru, murid dan isi pelajaran, apabila isi pelajaran menjadi fokus.
ISI GURU MURID

Perkara-perkara yang dipertimbangkan dalam interaksi ini ialah :
• • • Isi pelajaran hendaklah sesuai dengan kebolehan dan minat murid-murid Isi pelajaran yang dirancangkan hendaklah sistematik. Isi pelajaran hendaklah mengikut kaedah mengajar dan strategi pengajaran yang sesuai.

Interaksi di antara guru, murid dan persekitaran,apabila persekitaran menjadi fokus.
Persekitaran GURU MURID

Dalam interaksi ini, perkara-perkara yang dipertimbangkan ialah :
a) b) c) Keadaan tempat belajar yang dikelola harus sesuai dengan perkembangan intelek, emosi, rohani dan sosial murid-murid. Alat bantu mengajar harus dapat dilihat dengan jelas, mudah difahami dan boleh digunakan oleh murid. Kemudahan-kemudahan di tempat belajar harus dapat memperkaya proses pengajaran.

IMPLIKASI MODEL PENGAJARAN SIM
• • • • •

Objektif pelajaran harus ditentukan secara eksplisit dan mengikut kebolehan murid-murid. Isi pelajaran dipilih berdasarkan objektif pelajaran dan dirancang secara sistematik. Guru menggunakan kaedah mengajar dan strategi pengajaran yang sesuai. Guru perlu memupuk perhubungan yang baik dengan murid. Unsur-unsur persekitaran harus setimpal dengan kedudukan sosioemosi dan budaya murid-murid.

SEKIAN TERIMA KASIH

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful