You are on page 1of 10

Rang matrice i inverzna matrica

Matematika

Rang matrice
Matrica A ima rang rang(A) = r, ako ima bar jedan minor reda r razliit od nule, a svi minori reda r + 1 i vieg, su jednaki nuli.

Reenje zadatka

Primer 2.

Primenom elementarnih transformacija, transformisaemo matricu A u ekvivalentnu matricu: 1. Prvu kolonu pomnoiemo sa -1 i redom dodati drugoj, treoj i etvrtoj koloni. 2. Prvu vrstu pomnoiemo sa -2 i dodati drugoj, odnosno sa -3 i dodati treoj vrsti. 3. Drugu vrstu pomnoiemo sa -1 i dodati treoj vrsti. 4. Drugu kolonu pomnoiemo sa 3 i dodati treoj koloni, zatim drugu kolonu dodati etvrtoj koloni.

Rang matrice jednak je broju ne-nultih lanova na glavnoj dijagonali, tj rang(A) = 2.

Inverzna matrica

Da bi se mogla definisati inverzna matrica potrebno je uvesti sledee pojmove: Za kvadratnu matricu A kaemo da je je regularna ako je det A 0, a singularna ako je det A = 0 . Adjungovana matrica matrice A u oznaci adj A je transponovana matrica, matrice kofaktora matrice A, tj

Inverzna matrica

Inverzna matrica regularne kvadratne matrice A je matrica A-1 , koja ima osobinu da je A A-1 = A-1 A = I , gdje je I jedinina matrica. Inverzna matrica regularne kvadratne matrice A je matrica koja je adjA -1 A =
det A

Za regularne matrice A i B istog tipa vae pravila:


(A B)-1 = B-1 A-1 , (A-1 )-1 = A

Primer 1.

Primer 2.

Poto je det A razliita od nule, matrica A je regularna, pa postoji njena inverzna matrica. Izraunajmo kofaktore matrice A: