Kelebihan penyediaan

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
Disediakan oleh : Razniza Bt Mohammad Kumpulan : PISMP PSV IP3B

1.Membolehkan guru menyusun isi pelajaran secara teratur 2.Membantu menganggar masa yang diperlukan untuk setiap tajuk 3.Membuat perancangan awal untuk menyediakan media pengajaran

4. Merekod perkara yang diajar 5. Rujukan untuk tujuan peperiksaan atau semakan oleh pentadbir 6. Mendapatkan gambaran luas tentang mata pelajaran yang akan diajar untuk melihat kesinambungan tajuk 7. Membantu guru mengajar dengan sistematik dan yakin

Perancangan pengajaran

 Disediakan

untuk tempoh satu tahun, semester dan minggu.  Selaras antara guru yang mengajar mata pelajaran berkenaan.

Langkahlangkah menyediak an

Persediaa n mengajar

 Satu

perancangan harian yang disediakan oleh guru untuk satu mata pelajaran yang mengandungi : maklumat tentang pelajar. matlamat yang ingin dicapai. isi kandungan yang akan disampaikan penentuan pencapaian matlamat

 Persediaan

mengajar merupakan rancangan tindakan yang disediakan oleh guru yang akan digunakan semasa berhadapan dengan kelas.

Keperluan menyediak an

 Memberi

keyakinan kepada guru  Membantu memikirkan perkara yg akan diajar, kesukaran, masalah, kawalan disiplin, motivasi pelajar  Merancang penggunaan media pengajaran

 Memastikan

semua maklumat yang hendak disampaikan dimasukkan  Panduan guru mengikuti jadual yang ditetapkan  Memastikan langkah disusun mengikut urutan  Sebagai rekod pengajaran yg telah dan belum diajar

Sumber rujukan
 www.freewebs.com/oum

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful