You are on page 1of 52

ΝΘΕΞΜΦΜΞΖΗΕ ΝΑΖΔΓΖΑ

Οηεκ

ΓΝΑΓΓΓΘΙΑΠΖΗΕ

ΓΗΝΑΖΔΓΡΟΕ

Πη είκαη ημ Γπαγγειμαηηθό Θύθεημ;
Η δεοηενμβάζμηα επαγγειμαηηθή εθπαίδεοζε απμβιέπεη
ζημ ζοκδοαζμό ηζόννμπεξ πανμπήξ
ηεπκηθήξ επαγγειμαηηθήξ γκώζεξ θαη γεκηθήξ παηδείαξ.

Πεπκηθή
Γπαγγειμαηηθή
Γκώζε

Γεκηθή
Ναηδεία

ΓΝΑ.Θ.

Οημοξ απμθμίημοξ ημο ΓΝΑ.Θ
πμνεγείηαη:
1. Απμιοηήνημ

Γπαγγειμαηηθμύ Θοθείμο θαζ’ όια ηζόηημμ με ημο
Γεκηθμύ Λοθείμο, ηθακό κα ελαζθαιίζεη, μεηά από ζομμεημπή
ηςκ απμθμίηςκ ζηηξ Πακειιαδηθέξ ελεηάζεηξ, ηεκ εηζαγςγή
ημοξ ζηεκ Σνηημβάζμηα Γθπαίδεοζε ζε ηζόηημε βάζε με ημοξ
απμθμίημοξ ημο Γεκηθμύ Λοθείμο.
2. Νηοπίμ επηπέδμο 3, πμο ζα δίκεη ζημοξ απμθμίημοξ ηε
δοκαηόηεηα κα ιάβμοκ άδεηα άζθεζεξ επαγγέιμαημξ.
3. Νηοπίμ Γηδηθόηεηαξ επηπέδμο 4, εθόζμκ μιμθιενώζμοκ ημ
4μ έημξ ζπμοδώκ.

Γπηπιέμκ γηα ημκ απόθμηημ ημο
Πμμέα Νιενμθμνηθήξ ηςκ ΓΝΑ.Θ.:

Γπηπιέμκ γηα ημκ απόθμηημ ημο
Πμμέα Νιενμθμνηθήξ ηςκ ΓΝΑ.Θ.:

Ηαηακμμή
ημο Ιαζεηηθμύ Δοκαμηθμύ

Απμηύπςζε ηεξ οθηζηάμεκεξ θαηάζηαζεξ ζηα ΓΝΑ.Θ.-ΓΝΑΟ,
Ένεοκα ημο ΡΝΔΒΙΘ, ΓΟΝΑ 2007-2013

Παναηήνεζε…
Ε θαηακμμή ημο μαζεηηθμύ δοκαμηθμύ δηαθμνμπμηείηαη από
πενηθένεηα ζε πενηθένεηα.

Μ Πμμέαξ ηεξ Νιενμθμνηθήξ εμθακίδεη
 ηα μεγαιύηενα πμζμζηά ζηεκ Νειμπόκκεζμ (22%),
ζημ Κόηημ Αηγαίμ (17%), ζηεκ Οηενεά Γιιάδα (16%)
&
 ηα μηθνόηενα πμζμζηά ζηε Δοηηθή Γιιάδα (12%),
ζηεκ Αηηηθή (13%) θαη ηα Ζόκηα Κεζηά (13%).

Νμηα είκαη όμςξ ε εηθόκα ζηεκ
Γιιάδα θαη ζηεκ Γονώπε;
Μη πώνεξ ηεξ ΓΓ έπμοκ μεγάιμ μενίδημ ζπμοδαζηώκ
ζε πνμγνάμμαηα επαγγειμαηηθήξ θαηάνηηζεξ
ηεξ δεοηενμβάζμηαξ εθπαίδεοζεξ.

Ειιάδα
(30%)
Γπαγγειμαηηθή Γθπαίδεοζε
Γιιάδα - Γονώπε

Εσρώπε
(70%)

Έθζεζε ΜΜΟΑ 2013:
«Ε εθπαίδεοζε με μηα μαηηά»
Μη πώνεξ, ζηηξ μπμίεξ
ημ πμζμζηό ηςκ αηόμςκ
πμο απμθμηημύκ από πνμγνάμμαηα
επαγγειμαηηθήξ εθπαίδεοζεξ είκαη ορειό,
(όπςξ ε Αοζηνία, ε Γενμακία, ε Δεμμθναηία ηεξ Πζεπίαξ
θαη ημ Θμολεμβμύνγμ)
θαηάθενακ κα πενημνίζμοκ
ηεκ αύλεζε ηςκ πμζμζηώκ ακενγίαξ
ηεξ ζογθεθνημέκεξ ειηθηαθήξ μμάδαξ
θάης από ηηξ 8 εθαημζηηαίεξ μμκάδεξ.

Οηεκ Γιιάδα γηαηί όπη;
Μη ιόγμη πμηθίιιμοκ.
Ωζηόζμ ημ απμηέιεζμα έπεη ςξ ελήξ:
«Μ Φίιηππμξ ακαγθάδεηαη κα πάεη ζε ηδηςηηθή ζπμιή ώζηε κα
γίκεη μάγεηναξ θαη ημ ζπμιείμ ζα ημ ηειεηώζεη ζε κοπηενηκό.
Μ Ηώζηαξ πενημέκεη οπμμμκεηηθά κα πενάζμοκ ηα ηνία πνόκηα
ημο Θοθείμο κα ζοκεπίζεη ζηα πςνάθηα ημο παηένα ημο
θαη ε Κεθέιε, ήδε, βμεζάεη ζημ μηθνό λεκμδμπείμ ηεξ
μηθμγέκεηαξ, δηαβάδμκηαξ πενηζηαζηαθά, ίζα-ίζα γηα κα με μείκεη
ζηεκ ίδηα ηάλε.»

Ακδνέαξ Δαμπμύθαξ 8-4-2013

Γύιμγεξ απμνίεξ…

Ιήπςξ ημ ηεπκηθό ζπμιείμ πνέπεη κα ελειηπζεί ζηαδηαθά

ζημκ ζεμακηηθόηενμ εθπαηδεοηηθό ζεζμό;

Ιπμνεί από έκα ηέημημ ζπμιείμ, πμο πνέπεη θαη θαιείηαη κα

παίλεη ημκ ζπμοδαηόηενμ νόιμ ζηε δηαζύκδεζε ηςκ απμθμίηςκ με
ηε ζύγπνμκε αγμνά ενγαζίαξ ζηεκ μηθμκμμία θαη ζηεκ ακάπηολε,
ε πιενμθμνηθή παηδεία κα

απεηιείηαη

με πακηειή απμοζία;

ΝΜΖΜΟ ΙΝΜΞΓΖ ΚΑ ΛΓ΢ΑΟΓΖ;
δεμμζηεύμαηα
όπςξ ηεξ εθεμενίδαξ

ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ζηηξ 28-7-13 με ηίηιμ:
«Μη ζανςηηθέξ ακαηνμπέξ
ζημ (κέμ) Πεπκηθό Θύθεημ»!!!

Πην ζπγθεθξηκέλα, ην λέν Τερληθό Λύθεην
ζα έρεη ηξηεηή δηάξθεηα θνίηεζεο θαη ζα
απνηειείηαη από ηνπο εμήο 12 ηνκείο:
Μεραλνινγίαο, Ηιεθηξνινγίαο, Ηιεθηξνληθήο,
Δνκηθώλ Έξγωλ, Αγξνηηθώλ Εθκεηαιιεύζεωλ,
Τξνθίκωλ θαη Δηαηξνθήο, Πεξηβάιινληνο θαη
Φπζηθώλ Πόξωλ, Τνπξηζηηθώλ θαη Πνιηηηζηηθώλ
Μνλάδωλ, Εθαξκνζκέλωλ Τερλώλ θαη
Καιιηηερληθώλ Σπνπδώλ, Δηνίθεζεο θαη
Οηθνλνκίαο, Ναπηηθώλ Πινηάξρωλ θαη
Ναπηηθώλ Μεραληθώλ.

Η θαηάξηηζε ηωλ ηνκέωλ έγηλε κε
γλώκνλα ην λα είλαη ελλνηνινγηθά αιιά
θαη πξαγκαηηθά ηαπηόζεκνη κε ηα
γλωζηηθά αληηθείκελα πνπ απαληώληαη
ζηα ΤΕΙ.

Αθμιμύζεζε Ιαναζώκημξ ……
δεμμζηεομάηςκ,
ακανηήζεςκ,
πηέζεςκ από όιμοξ ημοξ
εμπιεθόμεκμοξ θμνείξ:

ΠΓΚΑΠ
΢πμιηθμύξ ζομβμύιμοξ
Πακεπηζηεμηαθμύξ……

Ιέπνη πμο δεμμζηεύηεθε
ημ Οπέδημ Κόμμο
27-8-2013

μ Κόμμξ

Ηαη έγθαηνα

4186-ΦΓΗ 146/17-9-2013

Με τίτλο :

«Ακαδηάνζνςζε
ηεξ Δεοηενμβάζμηαξ
Γθπαίδεοζεξ
θαη ιμηπέξ δηαηάλεηξ.»

Δηάνζνςζε Οπμοδώκ ζηα ΓΝΑΘ:
Σμ Γπαγγειμαηηθό Λύθεημ
πνμζθένεη δύμ θύθιμοξ
΢πμοδώκ:

α. ημ «Δεοηενμβάζμημ» Κύθιμ ΢πμοδώκ πμο πενηιαμβάκεη
ηηξ Α’, Β’ θαη Γ’ ηάλεηξ

ΗΑΖ

β. ημ «Ιεηαδεοηενμβάζμημ» θύθιμ ζπμοδώκ πμο πενηιαμβάκεη
ηεκ «Πάλε Ιαζεηείαξ» (εθπαίδεοζε ζημ πώνμ ενγαζίαξ).

΢ηεκ Α΄ ηάλε

(πμο ιεηημονγεί ημ ηνέπμκ ζπ. έημξ 2013-2014 ζύμθςκα με ημ κέμ Ν.4186)

Γγγνάθμκηαη πςνίξ ελεηάζεηξ, μη θάημπμη απμιοηενίμο

Γομκαζίμο ή άιιμο ηζόηημμο ηίηιμο.

Δ η δ ά ζ θ μ κ η α η:
Ιαζήμαηα
Γεκηθήξ παηδείαξ

θ α η

Ιαζήμαηα Μμάδαξ
Ννμζακαημιηζμμύ

Δηάνθεηαξ

Δηάνθεηαξ

22

13

ςνώκ

Γβδμμαδηαίςξ

ςνώκ

Γβδμμαδηαίςξ

ΜΙΑΔΓΟ ΝΞΜΟΑΚΑΠΜΘΖΟΙΜΡ
1 ΠΓ΢ΚΜΘΜΓΖΗΩΚ ΓΦΑΞΙΜΓΩΚ

2 ΔΖΜΖΗΕΟΕΟ ΗΑΖ ΜΖΗΜΚΜΙΖΑΟ

3 ΓΓΩΝΜΚΖΑΟ,
ΠΓ΢ΚΜΘΜΓΖΑΟ ΠΞΜΦΖΙΩΚ & ΔΖΑΠΞΜΦΕΟ

4 ΚΑΡΠΖΘΖΑΗΩΚ ΓΝΑΓΓΓΘΙΑΠΩΚ

Β’ Πάλε

Π Μ Ι Γ Ζ Ο:
ΝΘΕΞΜΦΜΞΖΗΕΟ
ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ΢
ΗΛΓΚΣΡΟΛΟΓΙΑ΢, ΗΛΓΚΣΡΟΝΙΚΗ΢ ΚΑΙ ΑΤΣΟΜΑΣΙ΢ΜΟΤ
ΔΟΜΙΚΩΝ ΓΡΓΩΝ

Γ’ Πάλε

ΓΖΔΖΗΜΠΕΠΓΟ:

1.

ΠΓ΢ΚΖΗΜΟ ΓΦΑΞΙΜΓΩΚ ΝΘΕΞΜΦΜΞΖΗΕΟ

2.

ΠΓ΢ΚΖΗΜΟ Ε/Ρ θαη ΔΖΗΠΡΩΚ

3.

ΠΓ΢ΚΖΗΜΟ ΓΦΑΞΙΜΓΩΚ ΘΜΓΖΟΙΖΗΜΡ

Πα μαζήμαηα ακά Μμάδα
πνμζακαημιηζμμύ είκαη:
1.
2.
3.

4.
5.
6.

ΠΓ΢ΚΜΘΜΓΖΗΩΚ ΓΦΑΞΙΜΓΩΚ
Ανπέξ Μεπακμιμγίαξ
Ανπέξ Ηιεθηνμκηθήξ θαη Ηιεθηνμιμγίαξ
Σεπκηθό ΢πέδημ
΢πμιηθόξ Γπαγγειμαηηθόξ Πνμζακαημιηζμόξ
Πενηβάιιμκ Γνγαζίαξ – Αζθάιεηα θαη ογηεηκή
Γθανμμγέξ Νιενμθμνηθήξ (2 ΩΞΓΟ)

ΓΓΩΝΜΚΖΑΟ,
ΠΓ΢ΚΜΘΜΓΖΑΟ ΠΞΜΦΖΙΩΚ & ΔΖΑΠΞΜΦΕΟ
1.
Ανπέξ Αγνμηηθήξ Παναγςγήξ
2.
Ανπέξ Σεπκμιμγίαξ Σνμθίμςκ
3.
Ανπέξ Γπηζηήμεξ ηεξ Δηαηνμθήξ
4.
΢πμιηθόξ Γπαγγειμαηηθόξ Πνμζακαημιηζμόξ −
Πενηβάιιμκ Γνγαζίαξ − Αζθάιεηα θαη Τγηεηκή
5.
Γθανμμγέξ Νιενμθμνηθήξ (2 ΩΞΓΟ)

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.
5.

6.

ΔΖΜΖΗΕΟΕΟ ΗΑΖ ΜΖΗΜΚΜΙΖΑΟ
Ονγάκςζε θαη Δημίθεζε
Ανπέξ Λμγηζηηθήξ
΢πμιηθόξ Γπαγγειμαηηθόξ Πνμζακαημιηζμόξ −
Πενηβάιιμκ Γνγαζίαξ − Αζθάιεηα θαη Τγηεηκή
Γθανμμγέξ Νιενμθμνηθήξ (4 ΩΞΓΟ)

ΚΑΡΠΖΘΖΑΗΩΚ ΓΝΑΓΓΓΘΙΑΠΩΚ
Ναοηηθή Σέπκε
Ναοηηιηαθέξ Γκώζεηξ
΢ημηπεία Μεπακώκ Πιμίμο
Σεπκηθό ΢πέδημ
΢πμιηθόξ Γπαγγειμαηηθόξ Πνμζακαημιηζμόξ –
Πενηβάιιμκ Γνγαζίαξ− Αζθάιεηα θαη Τγηεηκή
Γθανμμγέξ Νιενμθμνηθήξ (4 ΩΞΓΟ).

Πμ μάζεμα ΓΦΑΞΙΜΓΓΟ
ΝΘΕΞΜΦΜΞΖΗΕΟ :

Ήηακ ΓΞΓΑΟΠΕΞΖΑΗΜ,
δηδαζθόηακ ζε ενγαζηήνημ πιενμθμνηθήξ
εκώ ηώνα
«πνμζςνηκά» παναθηενίδεηαη ΘΓΩΞΕΠΖΗΜ,
θαη δηδάζθεηαη από έκακ εθπαηδεοηηθό.

Δειαδή, ημ μάζεμα οπμβαζμίδεηαη
(επμπηηθό μέζμ δηδαζθαιίαξ μ πίκαθαξ θαη όπη ε μζόκε)

θαη επηπιέμκ πάκμκηαη πμιύηημεξ ώνεξ δηδαζθαιίαξ.
π.π. Οε ΓΝΑ.Θ πμο ιεηημονγεί έκα ημήμα από θάζε μμάδα πνμζακαημιηζμμύ,
πάκμκηαη 12 ώνεξ.

Οηε Β’ ηάλε
(πμο ιεηημονγεί ημ ηνέπμκ ζπ. έημξ 2013-2014 με ημκ Ν 3475/2006)

Γγγνάθμκηαη μη πνμαγόμεκμη από ηεκ Α’ Σάλε ημο ΓΠΑ.Λ ή ημο Γεκηθμύ

Λοθείμο θαη απόθμηημη ΓΠΑ.Λ γηα απόθηεζε πηοπίμο εηδηθόηεηαξ
δηαθμνεηηθμύ ημμέα.

Δ η δ ά ζ θ μ κ η α η:
Ιαζήμαηα
Γεκηθήξ παηδείαξ

θ α η

Ιαζήμαηα
Πμμέα

Δηάνθεηαξ

Δηάνθεηαξ

17

18

ςνώκ

Γβδμμαδηαίςξ

ςνώκ

Γβδμμαδηαίςξ

Πα μαζήμαηα ημο Πμμέα

ΝΘΕΞΜΦΜΞΖΗΕΟ

είκαη:

1

Βαζηθέξ Ανπέξ Πιενμθμνηθήξ & Φεθηαθήξ
Σεπκμιμγίαξ

2

Λεηημονγηθά ΢οζηήμαηα

3

Πνμγναμμαηηζηηθά Γνγαιεία γηα ημ Δηαδίθηομ

4

Δίθηοα Τπμιμγηζηώκ Ι

5

Βαζηθέξ Τπενεζίεξ Δηαδηθηύμο

6

΢οκηήνεζε Τπμιμγηζηώκ

Ούκμιμ Ωνώκ Γβδμμαδηαίςξ


2Θ+1Γ

3Θ+1Γ

18
(8Θ+10Γ)

Οηε Γ’ ηάλε

(πμο ιεηημονγεί ημ ηνέπμκ ζπ. έημξ 2013-2014 με ημκ κόμμ 3475/2006)

Γγγνάθμκηαη μη πνμαγόμεκμη από ηε Β’ Σάλε ημο ΓΠΑ.Λ.

Δ η δ ά ζ θ μ κ η α η:
Ιαζήμαηα
Γεκηθήξ παηδείαξ

θ α η

Ιαζήμαηα
Γηδηθόηεηαξ

Δηάνθεηαξ

Δηάνθεηαξ

12

23

ςνώκ

Γβδμμαδηαίςξ

ςνώκ

Γβδμμαδηαίςξ

Πα μαζήμαηα ηεξ

Γηδηθόηεηαξ

:

«ΡΝΜΟΠΕΞΖΛΕ ΟΡΟΠΕΙΑΠΩΚ, ΓΦΑΞΙΜΓΩΚ ΗΑΖ
ΔΖΗΠΡΩΚ Ε/Ρ» είκαη:

1

Δμμεμέκμξ Πνμγναμμαηηζμόξ

3Θ+2Γ

2

Δίθηοα Τπμιμγηζηώκ ΙΙ

3Θ+1Γ

3

Λεηημονγηθά ΢οζηήμαηα ΙΙ

4

Βάζεηξ Δεδμμέκςκ

5

΢ημηπεία Πνμγναμμαηηζμμύ ζε Γναθηθό Πενηβάιιμκ

6

Γθανμμγέξ Πμιομέζςκ

Ούκμιμ Ωνώκ Γβδμμαδηαίςξ


1Θ+3Γ

23
(7Θ+16Γ)

Πεπκμιμγηθά απαληςμέκα ενγαζηήνηα
πμο ιεηημονγμύκ πάνε ζηεκ εθεονεηηθόηεηα,
ηεκ εοζοκεηδεζία θαη ημκ οπενβάιιμκηα δήιμ

ηςκ KΓ.ΝΘΕ.ΚΓ.Π, ηςκ ημμεανπώκ , ηςκ οπεοζύκςκ
ενγαζηενίςκ,
ηςκ δηδαζθόκηςκ
θαζώξ επίζεξ ζηεκ οπμμμκή θαη ηεκ θαηακόεζε ηςκ μαζεηώκ.
Οηα ΓΝΑ.Θ Ηαζημνηάξ & Άνγμοξ Μνεζηηθμύ, ημ πημ ζύγπνμκμ ενγαζηήνημ
έπεη πνμκμιμγία παναιαβήξ ημ 2007.

Απανπαηςμέκα Ακαιοηηθά Ννμγνάμμαηα Οπμοδώκ
μηαξ άιιεξ επμπήξ!!!
θαη
Βηβιία

με πνμκμιμγίεξ έθδμζεξ 1999-2000!!!
΢αναθηενηζηηθό Νανάδεηγμα: ημ βηβιίμ” Σεπκμιμγία δηθηύςκ επηθμηκςκηώκ ” ηεξ
Γηδηθόηεηαξ, πμο ελεηάδεηαη Πακειιαδηθά, ακαθένεη ζηεκ Γκόηεηα 6.5 -Πεπκμιμγία
ISDN ζηε ζει.205:

«Ακ θαη ακαπηύζζεηαη δηανθώξ, δεκ είκαη αθόμα παγθόζμηα δηαζέζημε»!!!

Από

ημ ζπ.έημξ 2014-2015

΢ηε Β΄ηάλε
ζημκ Σμμέα Πιενμθμνηθήξ
εγγνάθμκηαη μη πνμαγόμεκμη από ηεκ Α’ Σάλε ημο ΓΠΑ.Λ
ή ημο Γεκηθμύ Λοθείμο

Θα δ η δ ά ζ θ μ κ η α η:
Ιαζήμαηα
Γεκηθήξ παηδείαξ
Δηάνθεηαξ

12 ςνώκ
Γβδμμαδηαίςξ

θαη

Ιαζήμαηα
Πμμέα
Αύλεζε

Δηάνθεηαξ

23

ςνώκ

Γβδμμαδηαίςξ

5

ςνώκ

Ιαζήμαηα Γεκηθήξ Ναηδείαξ :
Γιιεκηθή Γιώζζα:
Ν. Γιιεκηθή Γιώζζα (2 ώνεξ) & Λμγμηεπκία (1 ώνα)

Μαζεμαηηθά:
Άιγεβνα (2 ώνεξ) & Γεςμεηνία (1 ώνα)

Θεηηθέξ Γπηζηήμεξ:
Φοζηθή (1 ώνα) & Υεμεία (1 ώνα)

Γηζαγςγή ζηηξ Ανπέξ ηεξ Γπηζηήμεξ ηςκ Ε/Ρ
Θνεζθεοηηθά (1 ώνα)
Ξέκε Γιώζζα (Αγγιηθά) (1 ώνα)
Φοζηθή Αγςγή (1 ώνα)

(1 ώνα)

Δεκ γκςνίδμομε αθόμε!!!
Πα Ιαζήμαηα ημο Πμμέα
θαη

Πα Ιαζήμαηα ηςκ Γηδηθμηήηςκ

Ούμθςκα με ημ Κ. 4186
(Άνζνμ 9, παν. 2β)

«Σα μαζήμαηα ακά Γηδηθόηεηα Σμμέα Ομάδαξ Πνμζακαημιηζμμύ
ζηε Β’ & Γ’ Σάλε ΓΠΑ.Λ θαζώξ θαη μη δηδαθηηθέξ ώνεξ αοηώκ
θαζμνίδμκηαη με απόθαζε ημο Τπμονγμύ Παηδείαξ θαη
Θνεζθεομάηςκ. Με ηεκ ίδηα απόθαζε θαζμνίδεηαη θαη ε
ακηηζημηπία ηςκ δηδαζθόμεκςκ μαζεμάηςκ
θαη ηςκ θιάδςκ-εηδηθμηήηςκ εθπαηδεοηηθώκ
ζε α’ θαη β’ ακάζεζε θαη ηςκ ηεζζάνςκ ηάλεςκ ημο ΓΠΑ.Λ».

Πα ακαιοηηθά πνμγνάμμαηα ζπμοδώκ:
«Καηανηίδμκηαη από ημ Ι.Γ.Π θαη δηαμμνθώκμκηαη
ζύμθςκα με ηηξ θαηεοζύκζεηξ ημο εονςπασθμύ ζοζηήμαημξ πηζηςηηθώκ μμκάδςκ
γηα ηεκ επαγγειμαηηθή εθπαίδεοζε θαη θαηάνηηζε –ECVET πμο πενηγνάθεηαη

ζηε ΢ύζηαζε ημο Γονςπασθμύ Κμηκμβμοιίμο θαη ημο ΢ομβμοιίμο ηεξ 18εξ
Ιμοκίμο 2009 (Γ.Γ. C 155/02/8-7-2009.
Γπίζεξ, ιαμβάκμκηαη οπόρε, εθόζμκ οπάνπμοκ, θαη ηα ζπεηηθά επαγγειμαηηθά
πενηγνάμμαηα πμο πηζημπμημύκηαη από ημκ Γζκηθό Ονγακηζμό Πηζημπμίεζεξ

Πνμζόκηςκ θαη Γπαγγειμαηηθμύ Πνμζακαημιηζμμύ (Γ.Ο.Π.Π.Γ.Π.)
ζύμθςκα με ηηξ δηαηάλεηξ ημο άνζνμο 3 ημο κ. 3369/2005.»

Ρπάνπεη πνόκμξ!!! Όμςξ μέπνη κα
θαζμνηζημύκ…..
1.

Αδοκαημύμε κα απακηήζμομε ζηα επίμμκα
ενςηήμαηα γμκέςκ θαη μαζεηώκ.

2.

Δεκ έπμομε ηε δοκαηόηεηα ςξ εθπαηδεοηηθμί,
έγθαηνα κα πνμεημημαζημύμε γηα κα
ακηαπμθνηζμύμε ζηηξ απαηηήζεηξ ημοξ.

Οηε Γ΄ηάλε
εγγνάθμκηαη μη πνμαγόμεκμη από ηε Β’ Σάλε ημο ΓΠΑ.Λ.

Θα δ η δ ά ζ θ μ κ η α η:
Ιαζήμαηα
Γεκηθήξ παηδείαξ

Δηάνθεηαξ

12

ςνώκ

Γβδμμαδηαίςξ

θαη

Ιαζήμαηα Γηδηθόηεηαξ
Ακά Πμμέα Μμάδαξ
Ννμζακαημιηζμμύ
Δηάνθεηαξ

23

ςνώκ

Γβδμμαδηαίςξ

Οη Γηδηθόηεηεξ είκαη:

1. Σεπκηθόξ Γθανμμγώκ Πιενμθμνηθήξ

2. Σεπκηθόξ Η/Τ θαη Δηθηύςκ Η/Τ
3. Σεπκηθόξ Γθανμμγώκ Λμγηζμηθμύ

Θα ιεηημονγμύκ όιεξ μη εηδηθόηεηεξ
ζε θάζε ΓΠΑ.Λ;
(Όπςξ μνίδεηαη ζημ Άνζνμ 8):

«Με απόθαζε ημο Τπμονγμύ Παηδείαξ θαη Θνεζθεομάηςκ, ηα δεμόζηα
Γπαγγειμαηηθά Λύθεηα πανέπμοκ εηδηθόηεηεξ, μνγακώκμοκ ημήμαηα,
ζύμθςκα με ηηξ εζκηθέξ θαη πενηθενεηαθέξ ακάγθεξ ηεξ εζκηθήξ
μηθμκμμίαξ, ηηξ πνμηάζεηξ ηςκ Νενηθενεηαθώκ Γπηηνμπώκ
Γπαγγειμαηηθήξ Γθπαίδεοζεξ θαη Ηαηάνηηζεξ, ηεξ Γ.΢.Γ.Γ. θαη ηεξ
Γ.΢.Γ.Β.Γ.Γ., ηςκ Γπημειεηενίςκ θαη ηςκ Γπηζηεμμκηθώκ Γκώζεςκ θαη
ηηξ πνμηάζεηξ ημο Τπμονγμύ Γνγαζίαξ, Κμηκςκηθήξ Αζθάιηζεξ θαη
Πνόκμηαξ, ημο Τπμονγμύ Ακάπηολεξ θαη Ακηαγςκηζηηθόηεηαξ, ηςκ
Τπμονγείςκ Τγείαξ, Αγνμηηθήξ Ακάπηολεξ θαη Σνμθίμςκ, Σμονηζμμύ,
Πμιηηηζμμύ θαη Αζιεηηζμμύ θαη Ναοηηιίαξ θαη Αηγαίμο.»

Ιαζήμαηα Γεκηθήξ Ναηδείαξ :
Γιιεκηθή Γιώζζα:
Ν. Γιιεκηθή Γιώζζα (2 ώνεξ) & Λμγμηεπκία (1 ώνα)

Μαζεμαηηθά:
Άιγεβνα (2 ώνεξ) & Γεςμεηνία (1 ώνα)

Θεηηθέξ Γπηζηήμεξ:
Φοζηθή (2 ώνεξ) & Υεμεία (1 ώνα)

Γηζαγςγή ζηηξ Ανπέξ ηεξ Γπηζηήμεξ ηςκ Ε/Ρ
Ξέκε Γιώζζα (Αγγιηθά) (1 ώνα)
Φοζηθή Αγςγή (1 ώνα)

(1 ώνα)

Οηεκ «Πάλε Ιαζεηείαξ»
(πμο είκαη πνμαηνεηηθή, εγγνάθμκηαη μη θάημπμη Απμιοηενίμο & Πηοπίμο
ημο Δεοηενμβάζμημο θύθιμο ζπμοδώκ ημο ΓΠΑ.Λ)

Γθανμόδεηαη δοσθό ζύζηεμα:
Γνγαζηενηαθό μάζεμα:
«Γκηζποηηθή Γνγαζηενηαθή
εθπαίδεοζε ηεξ Ιαζεηείαξ»

«Γθπαίδεοζε ζημ πώνμ
ενγαζίαξ - Ιαζεηεία ζε
ενγαζηαθό πώνμ»
Δηάνθεηαξ

28

ςνώκ

Γβδμμαδηαίςξ

θ α η

Δηάνθεηαξ

7ςνώκ
Γβδμμαδηαίςξ

Από 1ε Οεπηεμβνίμο έςξ θαη ηεκ 30ε Αογμύζημο.

Πμ ενγαζηενηαθό μάζεμα

«Γκηζποηηθή Γνγαζηενηαθή εθπαίδεοζε ηεξ Ιαζεηείαξ»
ζα δηδάζθεηαη :

1.
2.
3.

΢ε ενγαζηήνηα ημο Ο.Α.Γ.Δ.
΢ηα μηθεία Γνγαζηενηαθά Κέκηνα (πνώεκ ΢.Γ.Κ)
΢ηα ζπμιηθά ενγαζηήνηα ημο Τπμονγείμο Παηδείαξ
θαη Θνεζθεομάηςκ
από εθπαηδεοηηθό πνμζςπηθό
ημο Τπμονγείμο Παηδείαξ θαη Θνεζθεομάηςκ θαη ημο Ο.Α.Γ.Δ.
(Άνζνμ 9, παν. 3)

Μη απόθμηημη ηεξ Πάλεξ Ιαζεηείαξ
από ηεκ 1ε ΢επηεμβνίμο έςξ ηε 15ε ΢επηεμβνίμο,
ημο ζπ. έημοξ πμο μιμθιενώζεθε ηεκ 30ε Αογμύζημο ημο ίδημο
έημοξ, εθόζμκ ημ επηζομμύκ, μπμνμύκ κα παναθμιμοζήζμοκ ημ
Ννμπαναζθεοαζηηθό Ννόγναμμα Νηζημπμίεζεξ, ζοκμιηθήξ
δηάνθεηαξ 70 ςνώκ, γηα ηεκ ανηηόηενε πνμεημημαζία ημοξ γηα
ηε ζομμεημπή ημοξ ζηηξ δηαδηθαζίεξ πηζημπμίεζεξ πνμζόκηςκ
απόθηεζεξ Πηοπίμο Γηδηθόηεηαξ επηπέδμο 4, ημο Γ.Ο.Π.ΠΓ.Π.

Ννμπαναζθεοαζηηθό Ννόγναμμα!!! Δειαδή;

«Με θμηκή απόθαζε
ημο Τπμονγμύ Παηδείαξ θαη Θνεζθεομάηςκ
θαη ημο Τπμονγμύ Γνγαζίαξ, Κμηκςκηθήξ Αζθάιηζεξ θαη Πνόκμηαξ
θαζμνίδεηαη θάζε ακαγθαία ιεπημμένεηα γηα ηεκ εθανμμγή
ημο Πνμπαναζθεοαζηηθμύ Πνμγνάμμαημξ Πηζημπμίεζεξ».

Όμςξ…
-Νώξ ζα οιμπμηεζεί ημ Πνμπαναζθεοαζηηθό ΢ηάδημ;
-Από πμημοξ θαη ζε πμημ πώνμ;

Γιπίδμομε κα έπμομε έγθαηνα ηηξ απακηήζεηξ
γηα θάηη πμο εδώ θαη πνόκηα
ιεηημονγεί ζηηξ πώνεξ ηεξ Γονςπασθήξ Έκςζεξ
θαη απμηειεί δεδμμέκμ θαη ακαπόζπαζημ μένμξ
ηςκ εθπαηδεοηηθώκ πνμγναμμάηςκ
ηεξ ηεπκηθήξ εθπαίδεοζεξ.

Ε Ιαζεηεία ζηεκ Γονώπε
Φηλιαλδία

Νορβεγία

• Σύζηεκα Μαζεηείας =
Εηδηθή ζύκβαζε
αλάκεζα ζηολ
εργοδόηε θαη ηο
καζεηή.
• Ο εργοδόηες δηθαηούηαη
αποδεκίωζε από
δεκόζηα ηακεία.

• Σύζηεκα «2+2».
• Σσλδσάδοληαη δύο έηε
ζεωρεηηθής κε δύο έηε
πραθηηθής
εθπαίδεσζες αλάιογα
κε ηελ εηδηθόηεηα.
• Οη καζεηές ποσ
εργάδοληαη ζε εηαηρείες
σπό ηο θαζεζηώς
πραθηηθής άζθεζες
ζεωρούληαη
εργαδόκελοη,
αποιακβάλοληας όιες
ηης ησπηθές παροτές.

Γερκαλία
• Το δηπιό ζύζηεκα
Επαγγεικαηηθής
Εθπαίδεσζες
επηιέγεηαη από ηο 65%
ηωλ καζεηώλ ζηελ
Γερκαλία κεηά ηελ
οιοθιήρωζε ηες
σποτρεωηηθής ηοσς
εθπαίδεσζες

Ε Ιαζεηεία ζηεκ Γονώπε
Κύπρος
• Τελ επζύλε έρεη ην Υπνπξγείν Παηδείαο.
• Η δηαρείξηζε από πιεπξάο Υπνπξγείνπ Εξγαζίαο θαη
Κνηλωληθώλ Αζθαιίζεωλ έρεη αλαηεζεί ζην Κέληξν
Παξαγωγηθόηεηαο Κύπξνπ (ΚΕ.ΠΑ.)
• Η Αξρή Αλάπηπμεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ (ΑλΑΔ) Κύπξνπ
ζπκβάιιεη ζην ζύζηεκα καζεηείαο κε ηελ επηρνξήγεζε
εξγνδνηώλ.
• Η ΑλΑΔ ζπλεξγάδεηαη κε ην ΚΕ.ΠΑ, ηα γξαθεία εξγαζίαο ηνπ
Υπνπξγείνπ Εξγαζίαο θαη Κνηλωληθώλ Αζθαιίζεωλ, ηηο
Τερληθέο Σρνιέο ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο, ηηο εξγνδνηηθέο θαη
ηηο ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλώζεηο πνπ εθπξνζωπνύληαη ζην
Σπκβνύιην Μαζεηείαο.

Η Πάλε μαζεηείαξ απμηειεί θαηκμημμία αθμύ πανέπεηαη ζημοξ κέμοξ
απόθμηημοξ ε εοθαηνία κα απμθηήζμοκ ηεκ πνώηε ημοξ εμπεηνία από
ηεκ επαγγειμαηηθή δςή θάκμκηαξ Μαζεηεία ζε Γπηπείνεζε.

Τιμπμηείηαη ήδε (από ημ 2012) από ημ Τπμονγείμ Παηδείαξ πςνίξ
όμςξ ηεκ ακάιμγε ακηαπόθνηζε από ηηξ επηπεηνήζεηξ.
΢ηεκ Καζημνηά MIA επηπείνεζε Πιενμθμνηθήξ εθδήιςζε εκδηαθένμκ!!!

Γμείξ πνμηείκμομε:

Ιζπονά Οηθμκμμηθά θαη Φμνμιμγηθά θίκεηνα
ζηηξ επηπεηνήζεηξ.
Κηκεημπμίεζε από ημοξ εμπιεθόμεκμοξ θμνείξ
ζηεκ θαηεύζοκζε ηεξ
ΔΙΑΦΗΜΙ΢Η΢-ΓΝΗΜΓΡΩ΢Η΢.

Πμ όναμα ηεξ Πεπκηθήξ Γθπαίδεοζεξ
δεκ είκαη θάηη θαηκμύνημ.

Ζςάκκεξ Ηαπμδίζηνηαξ
Μ πνώημξ μναμαηηζηήξ ηεξ ηεπκηθήξ εθπαίδεοζεξ ζηεκ Γιιάδα
181 πνόκηα πνηκ, με ηεκ ίδνοζε ημο Γιιεκηθμύ θνάημοξ, μ δημναηηθόξ Ηαπμδίζηνηαξ ακηηιήθζεθε ηεκ ακάγθε
ηεπκηθώκ επαγγειμάηςκ γηα ηεκ ακμηθμδόμεζή ημο θαη λεθίκεζε ηεκ πνώηε επίζεμε θναηηθή πνμζπάζεηα γηα
ηεκ ίδνοζε μηαξ ζπμιήξ ε μπμία ζα πνμμνηδόηακ γηα ηε δηδαζθαιία δηαθόνςκ «ηεπκώκ» θαη επαγγειμάηςκ.
Έηζη ημ 1828 με ημ πνώημ Πεπκηθό Οπμιείμ ζηεκ Αίγηκα, εηδηθόηεηαξ δμμηθώκ, άνπηζε
ε πνώηε μνγακςμέκε θαη ζοζηεμαηηθή πνμζπάζεηα μεηάδμζεξ επαγγειμαηηθώκ γκώζεςκ θαη δελημηήηςκ,
δειαδή ε Γπαγγειμαηηθή Γθπαίδεοζε.

Ε παηδεία ηεξ Νιενμθμνηθήξ είκαη
ζοζηαηηθό ηεξ θαηκμημμίαξ.
«Κμηηάδμκηαξ γύνς μαξ, εύθμια ζα δμύμε όηη ε πιενμθμνηθή
είκαη ζήμενα ημ θύνημ ζοζηαηηθό ηεξ θαηκμημμίαξ.
Γίκαη ημ θιεηδί γηα ηεκ θμηκςκία ηεξ πιενμθμνίαξ,
αοηή πμο ζα μαξ θένεη ηεκ μηθμκμμηθή ακάπηολε
πμο ζέιμομε κα έπμομε.
Υςνίξ ηε δηδαζθαιία ηεξ πιενμθμνηθήξ ζηα ζπμιεία,
βιάπημομε ζμβανά,
εθπαηδεοηηθά θαη μηθμκμμηθά,
ηε κέα γεκηά, ημ μέιιμκ ηεξ πώναξ μαξ».
Απόζπαζμα από ημ άνζνμ με ηίηιμ «Ε παηδεία πιενμθμνηθήξ γηα ηα παηδηά μαξ»,
ζηεκ εθεμενίδα ΗΑΘΕΙΓΞΖΚΕ, ζηηξ 25-8-13 ημο θαζεγεηή
ζημ Μηθμκμμηθό Νακεπηζηήμημ Αζεκώκ θ. Δημμήδε Οπηκέιιε

Γ π ί ι μ γ μ ξ

Πνέπεη ιμηπόκ κα πάνμομε πανάδεηγμα από πώνεξ,
πμο πνςημπμνμύκ
ζηε δηδαζθαιία ηεξ πιενμθμνηθήξ
ζηα ζπμιεία ημοξ
θαη, όπη ηοπαία,
εγμύκηαη θαη ζημοξ ακηίζημηπμοξ ηεπκμιμγηθμύξ ημμείξ.
Πνέπεη κα επημείκμομε ζηε δηδαζθαιία ηεξ Πιενμθμνηθήξ
ςξ θύνημ μάζεμα
ζε όιεξ ηηξ ηάλεηξ ηςκ ζπμιείςκ μαξ.

Γοπανηζημύμε γηα ηεκ
πνμζμπή ζαξ.