You are on page 1of 12

SAHSIAH GURU PENDIDIKAN ISLAM DARIPADA SUDUT HUBUNGAN INTERPERSONAL

Disediakan oleh: Ahmad Anwari bin Razali PISMP Semester 6

PI/BA/PQ

DEFINISI  Menurut Sulaiman Md Yassin (2002). . defenisi hubungan interpersonal ialah keupayaan untuk berinteraksi dengan orang lain dan memahami mereka atau dengan kata lain ialah bentuk-bentuk kemahiran komunikasi.

wikipedia.KONSEP INTERPERSONAL Merujuk kepada algoritma mental dan berkomunikasi yang digunakan semasa komunikasi dan interaksi sosial untuk mencapai kesan atau keputusan tertentu. Rujukan: http://ms.org/wiki/Kemahiran_interpersonal .

Rujukan: Jurnal bertajuk: Komunikasi Interpersonal Dalam Pengajaran Di Kalangan Guru-Guru Teknikal Sekolah Menengah Teknik Di Negeri Melaka . kemahiran interpersonal didefinisikan sebagai keupayaan untuk berinteraksi dengan orang lain dan memahami mereka.KONSEP INTERPERSONAL  Menurut Teori Multiple Intelligences (Gardner.1993).

nilai dan matlamat. Rujukan: http://ms.KONSEP ASAS HUBUNGAN INTERPERSONAL  Konsep asas yang berkaitan dengan komunikasi interpersonal ialah seperti konsep kendiri. sikap.org/wiki/Kemahiran_interpersonal . sahsiah. Ia akan membantu mewujudkan seorang individu yang berkebolehan dan berkeyakinan semasa berinteraksi dengan persekitarannya.wikipedia.

KONSEP ASAS HUBUNGAN INTERPERSONAL  Terdapat enam kategori kemahiran interpersonal iaitu • • • • keupayaan untuk menerima perasaan dan idea. bertanya soalan menyampaikan maklumat dan pertunjuk kemahiran komunikasi Rujukan: Jurnal bertajuk: Komunikasi Interpersonal Dalam Pengajaran Di Kalangan Guru-Guru Teknikal Sekolah Menengah Teknik Di Negeri Melaka .

Berkesan apabila wujudnya persefahaman yang mendorong meningkatkan hubungan yang baik di antara mereka yang terlibat. 3. 2. Komunikasi yang berkesan akan berlaku jika mesej yang disampaikan oleh si penyampai dapat diterima dan difahami oleh si penerima dengan jelas. . guru perlu menggunakan kedua- dua jenis komunikasi (verbal dan bukan verbal) dengan berkesan. Dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Antaranya ialah: 1.M E W U J U D K A N KO M U N I K A S I B E R K E S A N DA L A M B I L I K DA R J A H Berikut dalah cara-cara mewujudkan komunikasi yang berkesan di dalam bilik darjah.

. Murid mesti mendapat mesej/arahan yang ingin disampaikan oleh guru dengan tepat. Guru boleh memberikan peneguhan positif dalam bentuk verbal(Pujian) dan bukan Verbal (sentuhan dan Senyuman). Kecekapan komunikasi boleh dipelajari dan dilatih oleh guru dari semasa ke semasa. 5.M E W U J U D K A N KO M U N I K A S I B E R K E S A N DA L A M B I L I K DA R J A H 4. 6.

Islam telah mengakui tuntutan manusia ini dan menggalakkan perhubungan yang erat yang dinamkan ukhuwwah.KEPENTINGAN HUBUNGAN INTERPERSONAL  TUNTUTAN NALURI MANUSIA  Membina hubungan interpersonal adalah sesuatu yang diperlukan oleh naluri manusia. .

. beliau bukanlah dari golongan mereka" dan "Dan tidak beriman seseorang itu setelah dia mencintai saudaranya seperti dia mencintainya sendiri". "Siapa yang tidur malam dan tidak mengambil hirau urusan umat umat Islam.K E P E N T I N G A N H U BU N G A N INTERPERSONAL  Di antara hadith yang menyentuh betapa pentingnya sifat prihatin dan perhubungan baik dengan orang lain (murid) ialah.

. Marslow sebagai contoh meletakkan keperluan sosial sebagai salah satu keperluan manusia.K E P E N T I N G A N H U BU N G A N INTERPERSONAL  Perspektif Barat juga turut mengemukakan pandangan yang sama.

TERIMA KASIH .