You are on page 1of 27

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

K Pe uriku nta lum ks S i ra t a n B nd era ard sa Se sk ko an lah Se R ko end lah a h

KS SR

Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia

&

PB S

P K S H B G S R +
1

S

P KS H BG R S +

S

Ku Pe riku nta lum ks ira Stan n B da era rd sa Sek sk ola an Se h Re ko nd lah ah

KS SR

&

PB S

P KS H BG R S +

S

Ku Pe riku nta lum ks ira Stan n B da era rd sa Sek sk ola an Se h Re ko nd lah ah

KS SR

&

PB S

Latar belakang

Gagasan ke-3 Ucapan Dasar Y A ! "er#ana Menter$ #ala% "er&$%p'nan Ag'ng UMNO ())* %en'nt't s'pa+a s$ste% pen#$#$kan Negara %e%ber$ penekanan kepa#a,
"e%bang'nan %-#al $nsan "eng&as$lan pela.ar cel$k %$n#a

P KS H BG R S +

Ku Pe riku nta lum ks ira Stan n B da era rd sa Sek sk ola an Se h Re ko nd lah ah

"e%bent'kan /arga +ang %eng'asa$ $l%'0 ke%a&$ran #an %akl'%at
KS SR & PB S

"r-gra% %e%bang'nkan akal %an's$a #ala% %ela&$rkan $nsan Ul'l albab

S

Latar belakang
Teras ke-( "I""
Dasar Membangunkan modal insan yang mempunyai pengetahuan dan kemahiran serta menghayati nilai-nilai murni

P KS H BG R S +

S

Matla%at

Ku Pe riku nta lum ks ira Stan n B da era rd sa Sek sk ola an Se h Re ko nd lah ah

Memastikan anak bangsa Malaysia dipupuk semangat menguasai ilmu pengetahuan, kemahiran dan kompetensi serta menerapkan nilai

KS SR

&

PB S

Latar belakang

P KS H BG R S +

S

Kurikulum kebangsaan perlu dikaji semula bagi memastikan kurikulum yang holistik dan sentiasa relevan untuk melahirkan modal insan seimbang yang dapat menangani cabaran semasa dan masa depan
Ku Pe riku nta lum ks ira Stan n B da era rd sa Sek sk ola an Se h Re ko nd lah ah

KS SR

&

PB S

Latar belakang
Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR)

P KS H BG R S +
2011

S

Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR

Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR

KBSR (Semakan

2003 1993

1983

Ku Pe riku nta lum ks ira Stan n B da era rd sa Sek sk ola an Se h Re ko nd lah ah

KS SR

&

PB S

K'r$k'l'% Kebangsaan
6 Akta "en#$#$kan 788* "erat'ran-perat'ran 9K'r$k'l'% Kebangsaan: "en#$#$kan 788; <

P KS H BG R S +

Ku Pe riku nta lum ks ira Stan n B da era rd sa Sek sk ola an Se h Re ko nd lah ah

12 SUATU "ROGRAM "ENDIDIKAN YANG TERMASUK KURIKULUM DAN KEGIATAN KOKURIKULUM YANG MERANGKUMI SEMUA "ENGETAHUAN0 KEMAHIRAN0 NORMA0 NILAI0 UNSUR KE!UDAYAAN DAN KE"ER3AYAAN UNTUK MEM!ANTU "ERKEM!ANGAN SESEORANG MURID DENGAN SE"ENUHNYA DARI SEGI 4ASMANI0 ROHANI0 MENTAL DAN EMOSI SERTA UNTUK MENANAM DAN MEM"ERTINGKATKAN NILAI MORAL YANG DIINGINI DAN UNTUK MENYAM"AIKAN "ENGETAHUAN5
KS SR & PB S

S

Hasrat "en#$#$kan

M'r$# +ang se$%bang #ar$ seg$ =arga Negara !ertangg'ng.a/ab $ntelek0 r-&an$0 .as%an$ #an • !erb'#$ e%-s$ • !er$l%' "engeta&'an !"R#S P"MB#$%&$#$ K&R'K&(&M • !ersat' pa#' • !erketra%p$lan • "atr$-t$k • "erca+a kepa#a T'&an • )alsa*ah Pendidikan • A#$l • !erak&lak M'l$a • "en+a+ang Kebangsaan • !erke+ak$nan • !erbakt$ • +asar Pendidikan Kebangsaan • M'r$# +ang !er#$kar$ • ,a-asan ././

P KS H BG R S +

S

Global Player
• Da+a Sa$ng • Da+a Ta&an • Ke%a&$ran !erk-%'n$kas$ • 4at$ D$r$
KS SR &

• Rangka Rancangan 0angka Panjang • 1abaran #bad Ke-.2 • Model Baru "konomi (MB" • !eori Pembelajaran • 3 Pillars o* "ducation (&$"S14 • Sumber ilmu yang muktabar

"eker.a !er$l%'
• • • • In->at$? Kreat$? Da&agakan Il%' Meng'asa$ Ke%a&$ran Tekn-l-g$ Makl'%at @ K-%'n$kas$ • "enc$pta Tekn-l-g$ • !ela.ar Sepan.ang Ha+at

Ku Pe riku nta lum ks ira Stan n B da era rd sa Sek sk ola an Se h Re ko nd lah ah

PB S

Trans?-r%as$ "en#$#$kan

P KS H BG R S +

"r-ses %elak'kan sat' bent'k per'ba&an +ang &-l$st$k kepa#a k'r$k'l'% persek-la&an se#$a a#a +ang %el$batkan per'ba&an bent'k0 -rgan$sas$0 kan#'ngan0 pe#ag-g$0 per'nt'kan %asa0 kae#a& pentaks$ran0 ba&an #an peng'r'san k'r$k'l'% #$ sek-la&
Ku Pe riku nta lum ks ira Stan n B da era rd sa Sek sk ola an Se h Re ko nd lah ah

S

KS SR

&

PB S

Trans?-r%as$ K'r$k'l'%
B#5#$ B"$!&K 4R%#$'S#S'

P KS H BG R S +
K#$+&$%#$

S

KSSR
Ku Pe riku nta lum ks ira Stan n B da era rd sa Sek sk ola an Se h Re ko nd lah ah

P"$%&R&S#$ K&R'K&(&M
KS SR & PB S

P"$!#KS'R#$

P"+#%4%'

P"R&$!&K#$ M#S#

Asas "engg'balan KSSR
• !erasaskan "r$ns$p K!SR ,
Pendekatan Bersepadu Pendidikan yang saksama untuk semua murid

• !erteraskan Aalsa?a& "en#$#$kan Kebangsaan

P KS H BG R S +

S

Perkembangan individu secara menyeluruh
Ku Pe riku nta lum ks ira Stan n B da era rd sa Sek sk ola an Se h Re ko nd lah ah

Pendidikan seumur hidup

KS SR

&

PB S

!ent'k K!SR
KOMUNIKASI Kemahiran Asas (Membaca, Menulis & Mengira)
!a&asa Mate%at$k

P KS H BG R S +

S

MANUSIA DENGAN ALAM SEKELILINGNYA
Kerohanian, Nilai dan Sikap "en#$#$kan Isla% "en#$#$kan M-ral "en#$#$kan S$>$k @ Ke/arganegaraan Kemanusiaan dan Persekitaran Sa$ns Ka.$an Te%patan
KS SR & PB S

MURID

"ERKEM!ANGAN DIRI INDIBIDU Kesenian dan Rekreasi
M'C$k Sen$ B$s'al "en#$#$kan 4as%an$ @ "en#$#$kan Kes$&atan Kemahiran Hidup Ke%a&$ran H$#'p

Ku Pe riku nta lum ks ira Stan n B da era rd sa Sek sk ola an Se h Re ko nd lah ah

!ent'k KSSR

P KS H BG R S +

S

Ku Pe riku nta lum ks ira Stan n B da era rd sa Sek sk ola an Se h Re ko nd lah ah

KS SR

&

PB S

Ele%en Merentas K'r$k'l'%

P KS H BG R S +

S

Ku Pe riku nta lum ks ira Stan n B da era rd sa Sek sk ola an Se h Re ko nd lah ah

KS SR

&

PB S

A-k's K'r$k'l'%

P KS H BG R S +
pengukuhan dan aplikasi 6M dan menaakul, kemahiran asas !MK, perkembangan sosioemosi, kerohanian, *i7ikal, sikap dan nilai

S

Ta

p a &

r e "

l k e s

a

n a &

Ta&ap ll Sek-la& Ren#a& 9Ta&'n DE *:

Ta&ap I Sek-la& Ren#a& 9Ta&'n 7E3:

penguasaan kemahiran 6M dan menaakul, kemahiran asas !MK, perkembangan sosioemosi, kerohanian, *i7ikal, kogniti*, sikap dan nilai

"rasek-la&
Ku Pe riku nta lum ks ira Stan n B da era rd sa Sek sk ola an Se h Re ko nd lah ah

perkembangan sosioemosi, kerohanian, *i7ikal, kogniti*, sahsiah, persediaan ke sekolah rendah serta pendedahan kemahiran 6M dan menaakul

KS SR

&

PB S

K'r$k'l'% !erasaskan Stan#ar#

KSSR #$g'bal berasaskan stan#ar# kan#'ngan #an stan#ar# pe%bela.aran
Stan#ar# Kan#'ngan
Penyataan spesi*ik tentang perkara yang murid patut ketahui dan boleh lakukan dalam suatu tempoh persekolahan merangkumi aspek pengetahuan, kemahiran dan nilai8
Ku Pe riku nta lum ks ira Stan n B da era rd sa Sek sk ola an Se h Re ko nd lah ah

P KS H BG R S +

Stan#ar# "e%bela.aran
Satu penetapan kriteria atau indikator kualiti pembelajaran dan pencapaian yang boleh diukur bagi setiap standard kandungan8

S

KS SR

&

PB S

Mengapa Stan#ar#F

P KS H BG R S +

Me%ast$kan se%'a %'r$# %encapa$ ta&ap +ang #$tetapkan #ala% stan#ar# Me%b-le&kan pengeta&'an0 ke%a&$ran #an n$la$ #$'k'r #engan .elas Me%ber$ ?-k's ter&a#ap keberkesanan pelaksanaan p@p Mengenal past$ strateg$ pena%ba&ba$kan (assessment for learning)
Ku Pe riku nta lum ks ira Stan n B da era rd sa Sek sk ola an Se h Re ko nd lah ah

S

KSSR

KS SR

&

PB S

Organ$sas$ @ "er'nt'kan Masa KSSR Ta&ap 7
!IL MODUL TERAS ASAS
7 ( 3 !a&asa Ta%$l D G * ; "en#$#$kan Isla% H"en#$#$kan M-ral "en#$#$kan 4as%an$ "en#$#$kan Kes$&atan Mate%at$k D'n$a Kesen$an, I 8 7) • D'n$a Sen$ B$s'al • D'n$a M'C$k D'n$a Sa$ns #an Tekn-l-g$ ! ArabH!3SKH!TSKHH! IbanH! Ka#aCan#'s'n "er&$%p'nan 7I) *) 3) 7I) 7() *) 3) 7I) !a&asa Mala+s$a !a&asa Ingger$s !a&asa 3$na 3*) 3)) 3)) 7G) 3*)

MODUL

MASA DALAM SEMINGGU 9MINIT: SK S4K3 S4KT
3)) 7G)

P KS H BG R S +

3*) 7() *) 3) 7I)

S

MODUL TERAS TEMA
*) 3) *) 8) 3) *) 3) *) *) 3) *)

MODUL ELEKTIA
Ku Pe riku nta lum ks ira Stan n B da era rd sa Sek sk ola an Se h Re ko nd lah ah

3)

3)

4'%la&
KS SR & PB S

73I)

73I)

73I)

Organ$sas$ @ "er'nt'kan Masa KSSR Ta&ap II
BIL MATA PELAJARAN

MASA DALAM SEMINGGU (MINIT) SK SJKC SJKT

P KS H BG R S +
270 1!0 # 300 1&0 120 1!0 '0 30 '0 30 '0 '0 # 30 1)00

S

MATA PELAJARAN TERAS
1 2 3 % ! ' 7 & * 10 11 12

Bahasa Malaysia Bahasa In eris Bahasa "ina Bahasa $amil Matematik Sains Pendidikan Islam( Pendidikan Moral Pendidikan )asmani Pendidikan Kesihatan Pend+ Seni ,isual Pend+ Mu-ik Reka Bentuk . $eknolo i($MK Se/arah MATA PELAJARAN ELEKTIF B+ 0ra1(B"SK(B$SK(B+ I1an(B+ Kada-andusun(B+ Semai Pe !"#$%&'&

300 300 # # 1&0 120 1&0 '0 30 '0 30 '0 '0 *0 30 1)00

270 1!0 300 # 1&0 120 1!0 '0 30 '0 30 '0 '0 # 30 1)00

13
Ku Pe riku nta lum ks ira Stan n B da era rd sa Sek sk ola an Se h Re ko nd lah ah

J%#('!
KS SR & PB S

"en#$#$kan K&as
K'r$k'l'% "en#$#$kan K&as ter#$r$ #ar$pa#a,

P KS H BG R S +

Masala& "en#engaran

S

Ku Pe riku nta lum ks ira Stan n B da era rd sa Sek sk ola an Se h Re ko nd lah ah

Masala& "e%bela.aran
KS SR & PB S

Masala& "engl$&atan

D-k'%en K'r$k'l'%
!a&an K'r$k'l'%
• +okumen Standard Kurikulum

P KS H BG R S +

S

!a&an S-k-ngan K'r$k'l'%
• • • • •
Ku Pe riku nta lum ks ira Stan n B da era rd sa Sek sk ola an Se h Re ko nd lah ah

Buku !eks Buku Panduan Pengajaran Buku Panduan Kreativiti Buku Panduan Keusaha-anan Buku Panduan !MK

KS SR

&

PB S

Strateg$ "enga.aran @ "e%bela.aran
!ela.ar 3ara !ela.ar
"e%bela.aran Master$ Ke%a&$ran !er?$k$r Dala% "@"
Apl$kas$ Te-r$ Kecer#asan "elbaga$ Dala% "@"

P KS H BG R S +

S

"EDAGOGI
"e%bela.aran Secara K-ntekst'al "e%bela.aran Secara K-nstr'kt$>$s%e

"engg'naan TMK

"e%bela.aran Akses Ken#$r$

"enga.aran !erasaskan Ka.$an Masa Depan

Ku Pe riku nta lum ks ira Stan n B da era rd sa Sek sk ola an Se h Re ko nd lah ah

KS SR

&

PB S

"en$la$an #ala% "@"
D$.alankan secara berter'san 'nt'k %engesan perke%bangan #an pencapa$an %'r$# #ala% pe%bela.aran

P KS H BG R S +

S

Mengg'nakan kae#a& pen$l$an pelbaga$

!ers$?at a'tent$k #an &-l$st$k

Ku Pe riku nta lum ks ira Stan n B da era rd sa Sek sk ola an Se h Re ko nd lah ah

KS SR

&

PB S

K!SR >s KSSR
K!SR 978I3-()7):

P KS H BG R S KSSR 9ber%'la ()77: +

Modular berasaskan ; !unjang9 (inear berasaskan 6 Bidang9 Reka Bentuk Kurikulum • Komunikasi • Kerohanian, Sikap : $ilai • Komunikasi • Kemanusiaan • Manusia dan #lam Kelilingnya • Perkembangan )i7ikal : "stetika • Perkembangan +iri 'ndividu • Sains dan !eknologi • Keterampilan +iri Sukatan Pelajaran 5uraian Sukatan Pelajaran !ahap ' (!ahun 2, . : 6 dan • Mata pelajaran !eras, ,ajib : !ambahan !ahap '' (!ahun 3, < : ; • Mata pelajaran !eras, ,ajib : !ambahan

S

Bahan Kurikulum

+okumen Standard Kurikulum !ahap ' (!ahun 2, . : 6 • Modul !eras #sas, Modul !eras !ema : Modul "lekti*8 !ahap '' (!ahun 3, < : ; • Mata pelajaran !eras : "lekti*

4rganisasi Kurikulum

6M
Ku Pe riku nta lum ks ira Stan n B da era rd sa Sek sk ola an Se h Re ko nd lah ah

(Membaca, Menulis dan Mengira

)okus "lemen

3M

(Membaca, Menulis, Mengira dan Menaakul

"lemen Kemahiran Ber*ikir Secara Kritis dan Kreati*
KS SR & PB S

"lemen Kreativiti dan 'novasi, Keusaha-anan dan !eknologi Maklumat : Komunikasi (!MK secara eksplisit

Kes$%p'lan

P KS H BG R S +

S

Meningkatkan kualiti pendidikan rendah agar lebih relevan dengan cabaran masa kini dan abad ke-.2=

%uru memainkan peranan yang penting bagi mengupayakan P:P yang berkesan= dan

Kejayaan trans*ormasi kurikulum memerlukan komitmen menyeluruh daripada semua pihak termasuk penggubal dasar, pengurus kurikulum, ibu bapa serta pihak berkepentingan8

Ku Pe riku nta lum ks ira Stan n B da era rd sa Sek sk ola an Se h Re ko nd lah ah

KS SR

&

PB S

Terima Kasih
K Pe uriku nta lum ks S i ra t a n B nd era ard sa Se sk ko an lah Se R ko end lah a h

KS SR

Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia

&

PB S

P K S H B G S R +
27

S