Humanidades

(Humanities)
Ang Mg a Ara li ng Na uuk ol Sa Tao O Mg a Ara li ng Pan tao

Humanidades
tumutukoy sa mga sining na biswal katulad ng musika, arkitektura, pintura, eskultura, teatro o dula at panitikan. ay mga disiplinang akademiko na nag-aaral sa mga kundisyong humano, na ginagamitan ng mga metodo ng:  malawakang pagsusuri (kritiko) pagpuna (analitiko) pagbabakasali (ispekulatibo)

Ang pag-aaral ng mga:

Ilan Sa Mga Halimbawa Ng Mga Disiplina Na May Kaugnayan Sa Humanidades:

✍ Sinauna at makabagong mga wika ✍ Pampanitikan ✍ Kasaysayan ✍ Pilosopiya ✍ Pananampalataya ✍ Biswal na sining (napagmamasdang sining) ✍ Mga sining na isinasagawa (performing arts, kung saan kasama ang musika)

Ilan Sa Mga Halimbawa Ng Mga Disiplina Na May Kaugnayan Sa Humanidades:
Karagdagan dito ang mga paksang paminsan-minsan nauugnay sa mga araling pantao: tulad ng antropolohiya, at mga pag-aaral pampook (area studies) Tinatawag na mga humanista ang mga dalubhasang nagaaral ng mga araling pantao. Sa sining, kasama rito ang pagpipinta at paglililok, maging ang mga pagtatanghal sa teatro, mga sayaw, pampanitikan, at sining pangwika.

Musika
Isang sining ito na pinagsama-sama at inaayos ang mga tunog ng iba’t ibang tono upang makalikha ng isang katha sa musika na mangaliw. Kung wala naman sa tamang tono ang musika o napakalakas ang tugtog nito na nakasasakit sa tainga, bigo ang layunin nitong makapag-bigay aliw. Bilang isang sining, ang kagandahan nito’y nakasalalay sa mga tunog. Ang musika’y isa sa mahahalagang sining ng ating kabihasnan. Kaugnay ito ng damdamin at may katangiang makaimpluwensya nang tuwiran sa tao. Ang tugtugin o musika, kadalasan na isang sining/libangan, ay isang kabuuang panlipunang katotohanan na nagkaiiba ang mga kahulugan ayon sa kapanahunan at kultura.

Paglalahad
Ang paglalahad ay isang anyo ng pagpapahayag na naglalayong magbigay linaw ang isang konsepto o kaisipan, bagay o paninidigan upang lubos na maunawaan ng nikikinig o bumabasa.

Uri ng Paglalahad
✍ ✍ ✍ ✍ ✍ ✍ ✍ ✍ Pagbibigay Katuturan Pagsunod sa Panuto/Pamamaraan Pangulong Tudling/Editoryal Sanaysay Balita Pitak Tala Ulat

Pagsasalaysay
ang layunin nito'y magkuwento ng isang pangyayari o kawil ng mga pangyayari.

✍ ✍ ✍ ✍ ✍ ✍

Maikling kwento Anekdota Tula Alamat Epiko Kwentong bayan

Uri ng Pagsasalaysay

Sayaw
Ang sayaw ay pangkalahatang tumutukoy sa lahat ng galaw ng tao na ginagamit bilang isang anyo ng pagpapahayag ng saloobin o tinatanghal sa isang tagpuang panlipunan, espirituwal, at pangganap. Tinatawag na koreograpiya ang sining ng paggawa ng sayaw.

Sayaw
Depende ang mga kahulugan na kung ano ang binubuo ng sayaw sa panlipunan, kultural, artistiko, maka-banal na konsiderasyon at sinasakop nito mula sa may tungkuling galaw (katulad ng sayaw na pantao o folk dance) hanggang sa may code, mga pamamaraan ng virtuoso katulad ng ballet. Sa palakasan, may nilalaman na disiplinang sayaw ang himnasya at figure skating . Samantala kadalasang hinahambing ang mga sayaw sa sining marsiyal na 'Kata'.

Uri ng Sayaw
✍ ✍ ✍ ✍ ✍ ✍ ✍ ✍ ✍ ✍ ✍ ✍ ✍ Pandango sa ilaw Tinikling Cariñosa Balitaw Rigodon Sayaw sa bangko Binasuan Maglalatik Kuratsa Pantomina Singkil Kappa malong-malong Pandanggo oasiwas

Teatro
Ang teatro ay ang sangay ng gumaganap na sining na may kinalaman sa pag-arte ng mga kuwento sa harap ng mga nakikinig na ginagamit ang magkahalong salita, galaw, musika, sayaw, tunog at panooring kahangahanga. Karagdagan pa sa mga pamantayang istilo ng diyalogo, kinukuha ng teatro ang iba pang anyo tulad ng opera, ballet, mime, klasikong sayaw ng mga Indyan at opera ng mga Instik.

Arkitektura
Ang arkitektura ay isang bahagi ng sining na biswal na nakikita ng mga tao. Ang biswal na sining ay hindi lamang ang may kinalaman sa eskultura at pagpipinta kundi sinasaklaw din nito ang mga damit at pantahanang kasangkapan. Saklaw rin nito ang mga palamuti at mga kapangkapang inilalagay sa mga pook dalanginan, tahanan, paaralan at iba’t ibang gusali. Sa pamamagitan ng nilikhang sining ng mga eskultor at pintor, naipahahayag nila ang kanilang adhikain, pangarap, pag-asa at pangamba sa panahon ng pamamalagi nila sa daigdig.

Sa larangan ng pintura ay kinilala at hinangaan sa iba’t ibang panig ng daigdig ang likhang sining na “Spolarium” ni Juan Luna na nagtamo ng unang gantimpala sa timpalak sa sining ng pintura sa Madrid. Ang kasama niyang hinandugan ng talumpati ni Jose Rizal ay si Felix Resurreccion Hidalgo y Padilla na nagtamo rin ng gantimpala sa naturang timpalak sa kanyang likhang sining na “Mga Dalagang Kristiyanang Itinambad Sa Nagkakagulong Mga Tao”.

Larangan ng Pintura

Las Virgenes Cristianas Expuestas Al Populacho (The Christian Virgins Exposed to the Populace)

Marami Pong Salamat sa Inyong Pakikinig...

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful