You are on page 1of 33

GSM Network Optimization

Max Stepanov
1

Khi nim v ti u
Ti u mng l qu trnh iu chnh cc thng s ca mng sao cho cht lng mng t c tt nht c th. Thng qua ti u s ci thin c vng ph, cht lng v tng lu lng, ti nguyn mng
2

Qa trnh ti u mng GSM


S .
Bt u

Kim tra cc thng s ca trm

Kim tra vng ph v cht lng thoi tng trm Kim tra ton mng

Kim tra lai

Mong mun

Khng t
3

Kim tra cc thng s v hot ng ca mng


Kim tra cc thng s ca trm
Ta trm cao anten. Gc phng v, gc ngng a hnh quanh trm.

Hot ng ca trm.
Kim tra cng sut pht. Kim tra cnh bo sng ng Kim tra truyn dn. Kim tra cc cnh bo khc.

S dng my tems ti u cho mng GSM


s dng my tems ta cn chun b mt s thit b sau:

My tnh ci phn mm cho tems. Dongle. GPS dy hoc bluetooth. My Tems. Road map Cell file

Ta tin hnh thit lp my tnh vi cc thit b

Sau khi kt ni cc thit b ta cn kim tra cc cng giao tip vi my tnh

Cng GPS

Cng my TEMS

Giao din ca phn mm TEMS


Tems c hai giao din.

TEMS Investigation 8.0.4 Data Collection dng cho driving test TEMS Investigation 8.0.4 Route Analysis dng phn tch logfile

Giao din Data Collection

Add map vo TEMS


Add Map

10

Add cell file

Add cell file

11

Add map:

Map => Position Map => Look in=> Open => OK Map => Menu => General => Cellfile load => Use Cell Definition File => Browse => Open => OK

Add cell file:

Sau khi tin hnh add map v cell file ta c ca s map nh hnh di.
12

13

Kt ni in thoi v GPS vi TEMS


Trong trng hp TEMS t nhn in thoi v GPS ta tin hnh nh sau:

Ctrl&Confiq => Connect all

14

Trang thi cng cha connect

15

Trang thi cng c kt ni

16

Trong trng hp TEMS khng t nhn cc thit b th phi thit lp cho n.

Ctrl&Confiq => add => port => equipment => OK

17

Chn cng com

Chn thit b

Khng t nhn thit b


18

Tin hnh thit lp cuc gi


Trng hp thit lp cuc gi longcall:

Ctrl&confiq => Edit => voice/video =>dial => phone number(s in thoi cn gi ti) => duration(thi gian gi cuc gi) => run

19

S t cn gi

Tg gi cuc gi

20

Trng hp thit lp cuc gi shortcall:

Loop : s ln thc hin cuc gi.


ctrl&confiq => Edit => General => Loop => +-> => thit lp s ln cuc gi c lp li.

S cuc gi c lp li

21

Dial: quay s v thit lp thi gian gi.


Ctrl&confiq => Edit => voice/video => Dial => + => thit lp thi gian gi v s cn gi

Thit lp cc thng s theo yu cu ca khc hang

22

Loop : s ln thc hin cuc gi.


ctrl&confiq => Edit => General => wait => +-> => thit lp thi gian i.

Thit lp thi gian ch

23

Sau khi thit lp xong ta tin hnh lu logfile v chy phn mm TEMS.

Chy phn mm TEMS

Lu logfile

24

tin hnh test thun li th ngoi vic kim tra cc thng s v cnh bo ca trm ta nn s dng mt s phn mm nh map info,google arth, atoll kim tra a hnh cng nh ng cn i test.

25

Kim tra vng ph ca tng trm


Ta cn kim tra vng ph ca 3 sector Khi test vng ph chng ta c gng i nhiu ng th hin c vng ph ca cc cell. Chng ta s i sao cho tn hiu yu hn v n khi n handover sang cell khc

26

Vng ph ca trm

27

Trong qu trnh test ta cn quan tm ti mt s cc thng s sau:


RxLev: mc tn hiu thu c. RxQual: cht lng tn hiu C/I : tn hiu trn nhiu Serving + neighbors Cc thng s khc

28

29

Kim tra cuc gi

Kim tra cuc gi trn tngTimeslot ta thit lp nh sau. Menu => GSM channel verification => Add => Chon cc tham s => OK => Run

30

Chn tn s

Chn knh lu lung Chn bng tn

Khe thi gin

31

Mt s vn thng gp trong qu trnh test


Nhiu knh chung

Trong GSM tn s c s dng li cc mu khc nhau cho nn d dn n nhiu

32

Ping-Pong handover

Ping pong handover xy ra khi ti mt im c c nhiu tn s vi mc tn hiu gn bng nhau

33