ASAS – ASAS FALSAFAH DALAM PEMBENTUKAN FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN (FPK

)

PENGERTIAN FALSAFAH 1) Kamus dewan edisi ke-4
2)
Pengetahuan tentang pengertian yang dianggap sebagai ilmu yang tertinggi atau sebagai dasar kepada Phytagoras ( ilmu lain. Philien + Sophia (Cinta) + (Kearifan/kebijaksannan) Phytagoras dikenali “ A lover of wisdom” bermaksud pencinta kebijaksanaan / kebenaran.

580 – 500 S.M)

Ahli – ahli falsafah
( Ahli Falsafah Barat, Ahli Falsafah Timur & Ahli Falsafah Islam)

1) Socrates (469 – 399 SM) Falsafah ialah tidak lain daripada usaha melalui penyelidikan sejati bagi mencapai kebajikan. Falsafah Socrates adalah berpusatkan kepada manusia dan tingkah lakunya. 2) Plato (427 – 327 SM) Falsafah ialah usaha mencari kearifan melalui proses dialektik dan usaha mengetahui hal keadaan jiwa manusia. Bermazhab Idealisme dan berfokus kepada akal, jiwa dan rohani. Konsep yang diperkenalkan Plato banyak mempengaruhi pemikiran orang dunia barat terutamanya dalam pendidikan.

3) John Dewey (1858 – 1925) Mengusulkan bahawa falsafah seharusnya dilihat sebagai usaha manusia dalam membuat penyesuaian antara yang lama dengan yang baru. Aliran Pragmatisme dan rekonstruksiniosme yang didokongnya banyak membuat pembaharuan kepada pemikiran manusia. 4) Confucious (551 S – 479 SM) Seorang manusia mesti memiliki satu garis panduan tentang tingkah laku berdasarkan nilai abstrak untuk menjadi manusia berperibadi mulia iaitu keserasian, perikemanusiaan, kebolehpercayaan, amanah dan bijaksana. 5) Al-Farabi (339 – 950 M) Mentakrifkan falsafah sebagai cinta kepada kebijaksanaan. Falsafah sebagai pokok segala alam ilmu. Falsafah juga pengetahuan tentang alam yang

Kedudukan bidang falsafah
Kebenaran daripada wahyu. Ilmu yang memperoleh kebenaran bermula dengan 1)Perasaan ingin tahu 2)Pemerhatian 3)Mencari Kebenaran 4)Rasional

Cabang ilmu falsafah
1) Fokus

METAFIZ berkenaan IK kepada
pemikiran tentang kewujudan sesuatu.

3) EPISTOMOL Memberi

OGI penekanan
kepada ilmu (teori ilmu berteraskan kepada kebenaran). 4) Terdapat dua persoalan iaitu persoalkan asal usul atau sumber ilmu dan persoalan kepada hakikat pengetahuan

2) Kepercayaan kepada tuhan dan kewujudan alam semesta. 3) Pelajar dapat mendekatkan diri kepada

AKSIOLO 2) Beri perhatian terhadap GI persoalan nilai dan sistem nilai. 3) Terbahagi 2 - Etika (nilai moral dan adab manusia) - Estetika (Seni LOGI dan keindahan). 1) Pemikiran serta K hujah yang betul dan alasan munasabah. 2) Induktif (khusus – am). 3) Deduktif (am – khusus).

MAZHAB FALSAFAH BARAT
IDEALISM E REALISM E
PRAGMATISM E EKSISTENSIALI SME

FALSAFAH PENDIDIKAN BARAT
( Lah ir dar Perenilaisme (Tradisional)
generasi lain. •Guru sebagai fokus orang berautoriti. dan ialah

ipad a mazh ab f alsafa h um um Esensialisme (Tradisional)
Pendidikan bertujuan untuk sampaikan budaya dan sejarah.

•Ilmu yang terkumpul jadi asas pendidikan dan disampaikan ke

Lebih fokus depan.

kepada

masa

Progresivisme ( Moden) •Pendidikan masyarakat. •Pend. secara semulajadi dan ikut persekitaran. •Pelajar lebih bergantung kepada persekitaran dan

•Guru di tengah-tengah alam Rekonstruksionisme

( Moden)
•Kesedaran di kalangan pelajar tentang masalah sosial, politik, ekonomi dan sbagainya yanga kan mereka hadapi. •Guru dan pelajar sebagai agen pembaharuan dan penyelesai

FALSAFAH PENDIDIKAN ISLAM

ADDIN
vSeimbang sepanjang vHarmonis Quran & Hadis) vMenyeluruh vBersepadu Pendidikan hayat ( Al-

- Fokus kepada

Pembentukan Falsafah Pendidikan Kebangsaan
Fal saf ah Pen did ikan Bar at (T r ad is ional)
- P er enialisme & Esensialis me

Falsafah Pendidikan Barat (Moden)
- P rog res ivis me & Rek onstr uk sionis me

FPK
Falsafah Pendidikan Islam

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN
Pendidikan di Malaysia ialah satu usaha dan yang berterusan ke arah lebih memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh bersepadu untuk melahirkan insan

seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan bertujuan yang berakhlak kepada Tuhan. Usaha ini adalah melahirkan mulia, warganegara Malaysia dan

berilmu

pengetahuan,

berketrampilan,

bertanggungjawab

berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan

"Tolabal ilmi faridhatan ala kulli muslim". maksudnya "menuntut ilmu itu adalah fardhu bagi umat islam.

SEKIAN, TERIMA KASIH

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful