You are on page 1of 67

SELAMAT DATANG

KE
SEMINAR TEKNIK MENJAWAB SOALAN
BAHASA MELAYU
SPM
PERUBAHAN KE ARAH KECEMERLANGAN
SELALUNYA BERMULA DENGAN PERUBAHAN
CARA
BERFIKIR
GARIS PANDUAN
MATA PELAJARAN BAHASA MELAYU SPM
KEPERLUAN KERTAS 1
1103/1
Bentuk Soalan Jenis Item
Ujian Berbentuk Subjektif Respons Terbuka

Tempoh Ujian
2 jam 15 minit
Bilangan soalan

• Hanya satu soalan dan tiada pilihan-wajib jawab


• 5 soalan pilihan dan hanya jawab satu soalan sahaja
JUMLAH MARKAH : 130 Markah
Bahagian A :

30

Bahagian B :

100
FORMAT SOALAN

Bahagian A
Karangan Berpandu – Berpandukan
Rangsangan
- Masa yang dicadangkan ialah 45 minit
Panjang Karangan

Antara 200 hingga 250 patah perkataan


Bentuk Soalan

a) Gambar foto b) Gambar rajah


b) Ilustrasi kartun d) Pelan
c) Iklan f) Petikan
d) Catatan h) Dialog
i) dan sebagainya
 Lihatcarta di bawah ini dengan teliti. Huraikan
pendapat anda kebaikan program di televisyen.
 Program Televisyen Banyak Membawa Kebaikan

Sumber ilmu Mendedahkan isu


global

Mempelajari pelbagai Memahami unsur-unsur


bahasa budaya asing
CONTOH SOALAN
 1. Lihat peta di bawah ini dengan teliti.Huraikan
pendapat anda tentang ksan transmigrasi penduduk
di Malaysia. { Malaysia – Transmigrasi Penduduk
dari Negeri-Negeri ke Kuala Lumpur }
 Perhatikan iklan di bawah ini. Huraikan pendapat
anda tentang kebaikan kempen cuti-cuti Malaysia.
{Kempen Cuti-Cuti Malaysia}
 Baca petikan di bawah ini degan teliti. Huraikan
pentingnya kakitangan awam memiliki mentaliti
kelas satu. {Perdana Menteri Mahu Kakitangan
Awam Memiliki Mentaliti Kelas Satu
Karangan berpandu yang cemerlang memenuhi
syarat-syarat yang berikut:-

a) Memenuhi dan menepati kehendak arahan soalan


b) Mempunyai isi-isi penting yang cukup
c) Mempunyai idea yang tersusun iaitu isi yang penting
didahulukan dan isi yang kurang penting dikemudiankan
e) Mempunyai perenggan yang padu dengan isi , huraian, serta
contoh yang sesuai
g) Menggunakan kosa kata mengikut laras bahasa yang betul
h) Menggunakan ejaan dan tanda baca yang betul
PROSES 1

(a)Memahami dan Mentafsirkan Bahan Rangsangan


Sebelum Menulis :
I
Sebelum menulis, calon perlu membaca dan memahami
arahan soalan serta mengenal pasti kehendaknya

Meneliti tajuk yang diberi bersama –sama dengan bahan


II
rangsangan dan kaitkan dengan kehendak soalan

Perlu menangkap mesej utama daripada bahan


III rangsangan dan skop karangan yang perlu ditulis
PROSES 2
I. Menganalisis Bahan Rangsangan
a) Perlu menganalisis dengan kritis dan analitis
b) Tujuan supaya karangan tidak terpesong
PROSES 3
Menyediakan Isi dan Rangka Karangan
Rangka Karangan
-Ayat yang berkaitan dengan tajuk
a) Pendahuluan
dan bahan rangsangan secara am
b) Isi-isi penting -Isi yang terdapat dalam bahan
rangsangan diperkayakan dengan
c) Penutup Pengetahuan calon

Pandangan,cadangan,dan kesimpulan
PROSES 4

Menulis Karangan Berpandu

Penggunaan Bahasa Ringkas, tepat, dan padat

Kesinambungan isi Perlu diberi perhatian supaya


karangan lancar
Penanda Wacana Dalam pada itu, sehubungan dengan itu,
sungguhpun demikian, dan sebagainya
PROSES 5
Menyemak Karangan

1. Semak semula setelah selesai menulis

Beri perhatian kepada ejaan ,tanda baca, dan struktur


2.
ayat agar tiada kesalahan yang disengajakan

3. Jumlah kata dalam lingkungan yang telah ditetapkan

4. Catat jumlah kata baris terakhir karangan


PERINGATAN !!!

 Karangan yang lengkap dengan segala isi


penting tetapi susunan yang tidak teratur
hingga menyebabkan gaya dan pengolahan
kurang lancar akan menyebabkan markah
tidak dapat diberi pada peringkat cemerlang
kerana cacat dari aspek gaya persembahan
dan kelancaran
PEMARKAHAN
 CEMERLANG KEPUJIAN
26 – 30 20 – 25
28 – 30 23 – 25
26 – 27 20 – 22
MEMUASKAN KURANG MEMUASKAN
15 – 19 10 – 14
17 – 19 12 - 14
15 – 16 10 – 11
PENCAPAIAN MINIMUM
01 – 09 ( 06 – 09, 01 – 05 )
MATLAMAT UJIAN
1. Menguji pemahaman calon terhadap
bahan rangsangan secara keseluruhan.

3. Menguji kecekapan calon membuat


tafsiran dan analisis daripada bahan
rangsangan dan tajuk
BAHAGIAN B :
KARANGAN UMUM
Keperluan SPM

1. 5 soalan dikemukakan dan


pilih 1 soalan sahaja
2. Panjangnya perlu melebihi 350
patah kata
3. Masa yang dicadangkan 1 jam
30 minit
4. 100 markah
BENTUK KARANGAN

Berformat
Umum
1.Surat Kiriman 1.Keperihalan
2.Laporan 2.Cereka
3.Rencana 3.Fakta
4.Berita 4.Perbincanga
5.Wawancara n
6.Ulasan 5.Bahas
7.Perbahasan 6 Komsas
8.Ceramah
Kriteria Respons
 Bahasa: kegramatisan-kata dan ayat
 tanda baca dan ejaan
 Laras : pemilihan kosa kata
 Idea : tema,isi utama,
 pengembangan-huraian/bahasan/
 hujahan/contoh/
 kerelevanan
 Pengolahan: wacana,logik,pemerengganan,format
 Gaya Bahasa:keindahan bahasa,ungkapan,peribahasa
1. Aspek bahasa yang dinilai:

 (a) Tatabahasa meliputi ayat dan kata

 (b) Ejaan

 (c) Tanda baca

 (d) Pembahagian perenggan

 (e) Pemilihan kata yang tepat
SKEMA PEMARKAHAN

 (a) Takrif

 (b) Isi / Fikiran

 (c) Bahasa

 (d)Pengolahan / Penyampaian / Pemerengganan
 Markah akan ditolak sekiranya berlaku
kesilapan ejaan
Maksimum 3 markah

 Kesalahan Format
Maksimum 2 markah
KRITERIA PENSKORAN
 Cemerlang : 80-100
 Kepujian : 66-79
 Baik : 51-65
 Memuaskan : 36-50
 Kurang memuaskan : 21-35
 Pencapaian minimum : 01-20
Markah kurang Daripada 350

 Baik bawah: 51 - 65

 Memuaskan: 36 - 50

 Kurang memuaskan: 21 - 35

 Tidak memuaskan: 0 - 20
STRATEGI MENULIS
KARANGAN

(a) Memilih soalan yang tepat

(b) Menentukan kunci tajuk

(c) Menyediakan rangka karangan

(d) Menulis karangan

(e) Menyemak karangan


KATA KUNCI TAJUK
Nyatakan sebab Cadangkan cara Nyatakan perasaan

Berikan hujah Huraikan peranan Ulaskan

Kemukakan
Bincangkan Jelaskan pendapat
pandangan

Ceritakan Gambarkan Nyatakan


pengalaman suasana dan pendirian
keadaan
ANALISIS TAJUK
 Contoh Soalan:
 Buruh asing banyak yang bekerja di negara
kita. Mereka ini banyak bekerja di sektor
perladangan, pembinaan, dan perkilangan.
Kemasukan mereka banyak menimbulkan
kesan. Huraikan kesan daripada kemasukan
buruh asing ini kepada negara kita.
 Kata Kunci: Huraikan kesan

 Skop: Kesan daripada kemasukan buruh

 Tema: Kemasukan buruh asing

 Kehendak Tajuk: Memberi pendapat

 Jenis Karangan: Jenis pendapat

 CONTOH SOALAN 2

 Pelbagai kempen membaca diadakan untuk
memupuk tabiat membaca dan mewujudkan
budaya membaca dalam kalangan rakyat negara
ini. Andaikan anda diundang memberikan
ceramah yang berkaitan dengan kempen
membaca. Tajuk ceramah anda ialah ‘Membaca
Jambatan Ilmu’ Tuliskan teks ceramah tersebut.
Rangka Karangan

2.Pendahuluan: pelbagai bidang ilmu dapat diperoleh
daripada pembacaan.
 2. Isi-Isi Penting
 1. Tujuan membaca: sebagai hobi, untuk lulus
peperisaan, mendalami pelbagai
bidang ilmu

 2. Golongan Pembaca: kanak-kanak, pelajar, orang
dewasa, sesuai dengan adanya
pelbagai bahan bacaan untuk
pelbagai tingkat umur

3 .Langkah-Langkah menggalakkan rakyat membaca
 a. Peranan ibu bapa
 b. Peranan guru di sekolah
 c. Menambahkan bahan bacaan
 d. Mempergiat kempen membaca
 e. Memperbanyak perpustakaan awam
 4. Kesan daripada membaca
a. Masyarakat lebih matang dan maju
b. Matlamat wawasan 2020 mudah dicapai
 3. Penutup : Pentingnya membaca ; mewujudkan
masyarakat berilmu dan negara maju
JENIS-JENIS PENDAHULUAN
 Definisi: Menurut Kamus Dewan ‘buli’ mmbawa
maksud ‘perbuatan mendera’ atau ‘mempermainkan
seseorang supaya dapat menyesuaikan diri dengan
suasana baru’.Berdasarkan definisi yang
diberikan,jelaslah kepada kita bahawa………..
 Pendapat: Menerusi Sukan Komanwel 2006 di
Melbourne, Australia, kontinjen negara menduduki
tempat kelapan dari 71 negara peserta yang
bertanding dengan meraih tujuh pingat
emas,sembilan perak dan 18 gangsa. Tahniah
kepada atlet Malaysia yang……….
 Suasana: Baru-baru ini kita dikejutkan dengan pembunuhan seorang
murid berusia tujuh tahu yang dilakukan oleh pelajar berusia 13
tahun. Sebelum itu, kita dilaporkan tentang kejadian sebuah sekolah
di Alam Shah dan Rawang yang dibakar. Apabila sesuatu berita itu
disiarkan oleh media massa, masyarakat begitu terkejut,gempar,dan
mahu pihakkerajaan menangani masalah masalah itu.
 Puisi: Banyak duri perkara duri,
Tidak sama duri mengkuang;
Banyak budi perkara budi,
Tidak sama budimu seorang.
Rangkap pantun di atas sengaja diperturunkan untuk
melihat akan kehindahan dan kecerdikan masyarakat dahulu dalam
menyampaikan ucapan terima kasih kpada orang yang pernah
berbudi.Walaupun budi yang dilakukan tidak mngharapkan
balasan,namun……..
 Persoalan: Kempn ‘Rumahku Syurgaku’ bertujuan untuk mmastikan masyarakat
penyayang dapat diwujudkan. Walaupun kempen tersebut telah dijalankan,masalah
penderaan,kaum perempuan yang menghadapi masalah gantung tidak bertali, dan
sikap negatif masyarakat terhadap kanak-kanak yang cacat sering dipaparkan di
media massa.Hal ini menunjukkan kempn tersebut kurang memberi kesan. Di
manakah silapnya?Apakah kmpen tersebut tidak disusuli dengan tindakan yang
sewajarnya?
 Sejarah: Teriakan ‘Merdeka’ oleh Tunku Abdul Rahman pada 31 Ogos 1957
memberi makna yang besar pada kita. Untuk memaknakan kemerdekaan, semua
kaum, baik Melayu, Cina,India dan kaum-kaum lain diminta memperteguhkan
ikatan perpaduan agar makna kemrdekaan boleh diisi.
 Gabungan: Sebagai rakyat sebuah negara berbilang kaum dan agama,kita tidak
boleh memanda ringan soal integrasi.Kita juga secara jujur harus mengakui,selepas
hampir setengah abad mencapai kemerdekaan, isu perkauman masih menjadi
masalah di negara kita.Di manakah silapnya apabila kaum Melayu,Cina, dan India
tidak dapat duduk semeja dalam suasana yang mesra?Semua pihak akur bahawa
sekolah berperanan penting memupuk perpaduan,tetapi…………. Memang
menyedihkan apabila anak kita pergi ke sekolah berlainan dalam usia yang begitu
muda, sekali gus terlepas peluang berinteraksi dan beramah mesra. Kata bidalan
Melayu, “Sepakat kita kuat, berpecah kita rebah”.Bagi memperkasakan integrasi
nasional, hubungan kaum rakyat Malaysia perlu diperteguh.
CARA-CARA MEMAJUKAN SEKTOR
PERTANIAN

Melalui sistem pendidikan

Latihan dan kursus

Bantuan kewangan

Penyelidikan – benih/baja/racun

Khidmat nasihat

Pemasaran
LANGKAH-LANGKAH MELAHIRKAN
RAKYAT YANG BERJIWA PATRIOTIK

- Melalui sistem pendidikan – m/p Sejarah

- Kempen – media massa

- PLKN

- Penganjuran sambutan – kemerdekaan,


Hari Pahlawan
PENGENALAN

Rakyat yang berjiwa patriotik amat penting


dalam sesebuah negara. Patriotik bermaksud
cinta akan negara, iaitu sanggup berjuang dan
mempertahankan negara dalam apa-apa jua
bentuk ancaman. Tidak ketinggalan juga,
berjiwa patriotik bermakna sentiasa ingin
melihat negara dalam suasana aman, tenteram
dan membangun dalam segala aspek. Untuk
memupuk nilai tersebut dalam diri individu atau
masyarakat, pelbagai langkah perlu diambil dan
diatur.
ISI KARANGAN

Kempen merupakan salah satu cara bagi melahirkan


rakyat yang berjiwa patriotik. Kempen boleh dilakukan
melalui media massa, sama ada secara bercetak atau
elektronik.Kempen juga boleh dilaksanakan melalui
ceramah-ceramah yang dianjurkan oleh badan-badan
tertentu. Dengan adanya kempen patriotik, semangat cinta
akan negara akan dipupuk dalam jiwa rakyat lebih-lebih
lagi kepada jenerasi muda, bak kata pepatah, ‘melentur
buluh biarlah dari rebungnya’.Biasanya dalam aktiviti
kempen tersebut, tokoh-tokoh negara akan dijemput dan
dipaparkan bagi mencetuskan semangat berjuang untuk
untuk negara. Antara tokoh atau wira negara ialah
Tunku Abdul Rahman, Leftenan Adnan, dan lain-
lain lagi. Jelaslah disini bahawa kempen dapat
memupuk dan membentuk jiwa rakyat yang cinta
akan negara.
PENUTUP

Ketiadaan nilai patriotik dalam diri individu atau


masyarakat akan membawa padah kepada sesuatu
negara. Negara akan mundur, kucar-kacir dan
ketinggalan dalam pelbagai segi sekiranya rakyat
tidak cinta akan negara. Hal ini berikutan tiadanya
kerjasama, tolak ansur dan saling memahami antara
satu sama lain. Oleh yang demikian, amatlah
diharapkan agar setiap individu menanam atau
menyemai nilai patriotik dalam diri dan mempunyai
iltizam untuk mempertahan dan memajukan negara.
2006 - dimensi
 Faedah-faedah menguasai kemahiran ICT-diri
 Menghargai Jasa Ibu Bapa (ceramah)- keluarga
 Peranan Pelbagai Pihak dalam Memajukan
Industri Pertanian di Negara Kita - negara
 Kerjasama yang Dapat dilakukan oleh Malaysia
dengan Negara-Negara jiran untuk Menangani
masalah jerebu - antarabangsa
 Penghayatan nilai-nilai murni dalam karya sastera
dapat membentuk peribadi yang baik dalam
kalangan pembaca (komen) - masyarakat
Contoh Karangan
 Pengguna sering tertipu dengan taktik peniaga untuk
melariskan barangan mereka termasuklah melalui iklan.
Dalam jangka masa panjang, hal ini akan membawa kesan
buruk kepada pengguna. Kemukakan cara mengelakkan
pengguna daripada tertipu oleh muslihat peniaga
sedemikian.

 Pendahuluan: Peniaga atau pengeluar lazimnya


mengiklankan barangan keluaran mereka melalui pelbagai
taktik demi melariskan jualan.
 Sesetengah maklumat dalam iklan tersebut tidak tepat dan
dalam hal ini yang sering menjadi mangsa ialah pengguna.
 Isi-IsiPenting
 Menyebarluaskan pendidikan kepenggunaan supaya
pengguna tahu cara mereka harus bertindak sebagai
pengguna apabila mereka mendapati mereka telah
tertipu.
 Orang ramai perlu disedarkan dan didedahkan
dengan gejala dan kes penipuan oleh peniaga atau
pengiklan. Publisiti mengenainya mesti dibuat dan
sekiranya perlu tindakan pemulauan perlu
disarankan.
 Anak-anak perlu dididik agar merancang
perbelanjaan dan dipupuk dengan sifat jujur dan
bertanggungjawab.
-Badan penyiaran perlu teliti ketetapan
maklumat dalam iklan yang
disiarkan.Mereka janganlah terlalu
mengejar pendapatan yang diperoleh
daripada penyiaran iklan.
- Persatuan pengguna mesti bergerak aktif
untuk mengesan peniaga yang tidak
bertanggungjawab.
Penutup
 Peniaga harus lebih bertimbang rasa dan jujur dalam
menjalankan perniagaan.
 Tanpa tipu helah tidak bermakna mereka gagal meraih
keuntungan.

 Frasa menarik – mengeksploitasi pengguna – sedangkan


realitinya tidak seperti yang digambarkan – mesti
dibanteras demi menjaga kepentingan pengguna –
kesedaran dapat disemai – mutu dan kewajaran harga –
sifat kepenggunaan yang tulen – terpukau dengan
pendapatan – keuntungan yang dikejar – pendekatan
bersifat psikologi.
PENULISAN
KARANGAN
PENGECAMAN
• Tema(T)
• Kata Kunci (K)
• Format (F)

• Contoh soalan:
Jasa ibu bapa sangat besar nilainya dan
tidak terbalas oleh anak-anak.Jelaskan
cara-cara untuk menghargai jasa
mereka.

• T : Kasih sayang
• K : Cara-cara
Bahagian Pendahuluan
mengandungi
1. Ayat Rangsangan (Arsg)
- Ayat yang berkaitan
tema
- definisi
- senario/peristiwa
semasa
- pendapat tokoh
Contoh ayat

Arsg (berkaitan dengan


tema)
– Setiap orang pastinya
mempunyai ibu dan ayah.
Contoh ayat

Arsg(definisi)
– Ibu bapa merupakan
orang yang penting
dalam sesebuah keluarga
.
Contoh ayat

Arsg(senario semasa)
– Ibu bapa
bertanggungjawab
mencari rezeki untuk
membesarkan anak-anak
serta mendidik mereka
Bahagian Pendahuluan
mengandungi

2. Ayat Arahan(AA)
• Ayat yang menjawab
soalan atau kata kunci
Contoh ayat

AA
– Terdapat pelbagai cara
untuk anak-anak
membalas jasa ibu bapa
mereka.
PERENGGAN PENDAHULUAN
50/60
patah kata
Jangan
masukkan Tepat/sesu
isi ai
Pendahulu
an
Kaitkan
dengan Arahan
isu-isu soalan
semasa
Satu
perenggan
PERENGGAN ISI

Penegasa Huraian Isi


n AP Utama
AH

Isi utama
Huraian
Contoh Sokongan
AC AH
PERENGGAN ISI
Mengandungi 4 jenis ayat
2.Ayat Topik /Ayat Judul (AT/AJ)
3.Ayat Huraian (AH)
4.Ayat Contoh (AC)
5.Ayat Penegasan (AP)
PERENGGAN ISI
1. Ayat Topik/Judul
mengandungi kata kunci jawapan
PERENGGAN ISI
1.Ayat Huraian
• huraian lanjut tentang idea yang
dikemukakan.
• mengapa?
• Bagaimana?
• Apa?
• Di mana?
• Bila?
• Siapa?
• ( 5W + 1H )
PERENGGAN ISI
3. Ayat Contoh
• Mengandungi bukti/contoh yang berkaitan
dengan isi.
• Untuk menyokong hujah
PERENGGAN ISI
4. Ayat Penegasan
• Menegaskan isi
• Didahului dengan penanda wacana seperti
• Tegasnya…..
• Oleh itu…..
• Sehubungan dengan itu…..
• Pendek kata,…..
Contoh jawapan isi pertama
AT/AJ
Anak-anak dapat menghangai jasa ibu bapa
dengan cara membantu mereka melakukan
kerja rumah.

AH
Memang tidak dinafikan bahawa kerja rumah
yang perlu dilakukan oleh ibu bapa sangatlah
banyak.

AH
Sebagai anak kita perlulah membantu ibu
bapa membuat kerja-kerja rumah yang mampu
kita lakukan bagi meringankan beban yang
Contoh jawapan isi pertama
AC
Sebagai contoh kita boleh membantu ibu
memasak dan membasuh pinggan di rumah.

AP
Oleh itu ibu bapa akan merasai bahawa anak-
anak mereka telah menghargai jasa dan
pengorbanan mereka.
PERENGGAN KESIMPULAN
Menyatak
an
5 atau 6
Pendirian Jangan
ayat
ulang isi
sahaja
utama

Kesimpula
n
Kemukak
an Buat
ungkapa rumusan
n Berikan
menarik saranan
PERENGGAN PENUTUP
Mengandungi
2.Ayat Kesimpulan (AK)
3.Ayat Cadangan (Acdg)
4.Ayat Pendapat (Apdt)
5.Ayat Harapan (Ahpn)
6.Ayat Penutup (Aptp)
Contoh jawapan: Penutup
AK
Kesimpulannya, jasa ibu bapa terhadap anak-
anak tidak ternilai.
APdt
Ibu bapa tidak mengharapkan anak-anak
membalas jasa mereka dengan memberikan
kemewahan.
APtp
Oleh itu, sebagai anak yang baik, wajarlah kita
menghargai dan mengenangjasa kedua-dua
ibu bapa kita kerana jasa mereka tidak boleh
dijual beli
TERIMA KASIH
HENDAK SERIBU DAYA,
MAHU SERIBU CARA.

KEBERKESANAN CERAMAH INI


BERGANTUNG SEPENUHNYA KEPADA DIRI
ANDA SENDIRI.
YA! DIRI ANDA SENDIRI.
BUKANNYA PENCERAMAH