You are on page 1of 19

to je kolska dokimologija?

Gr. dokimos= prokuan, dokazan logos=istina, znanost kolska dokimologija bavi se pitanjima ispitivanja i procjenjivanja uenikih odgojno-obrazovnih postignua u kolama. Nastoji identificirati i prouiti utjecaj svih onih faktora koji kvare metrijsku vrijednost kolskih ocjena te pronai naine i postupke to objektivnijega i pouzdanijeg, a time i valjanijeg ispitivanja i mjerenja uenikih znanja i drugih odgojno-obrazovnih postignua.

Ispitivanje i ocjenjivanje uenikih znanja

kolsko ispitivanje znanja je takav postupak u kojem se pitanjima (podraajima) upuenim subjektu (ueniku), izazivaju reakcije znanja (odgovori). U postupku ocjenjivanja prosuuje se vrijednost uenikova odgovora i to jedinicama takve ordinalne ili redoslijedne ljestvice kakvu predstavljaju kolske ocjene i tako posredno mjere njegova znanja.


LJESTVICA OCJENA U odgojno-obrazovnom sustavu Republike Hrvatske koristi se ljestvica od pet ocjena(nedovoljan, dovoljan,dobar, vrlo dobar, odlian). Radi se o ordinalnoj ljestvici ili ljestvici ranga kojom je jedino mogue procijeniti je li neto od neega vee ili manje. Razlike izmeu stupnjeva esto nisu u potpunosti jasne.

Metrijski karakter ocjenjivanja znanja

kolsko ocjenjivanje = mjerenja znanja Funkcija ocjene kontrola uenikih znanja Svako mjerenje pretpostavlja: 1. predmet ili ono to se mjeri ZNANJE 2. instrument kojim se mjeri NASTAVNIK 3. tehnika mjerenja NAIN ISPITIVANJA I OCJENJIVANJA Nastavnik je i mjerni instrument i mjerilac.

OCJENJIVANJE JE...
prosudba uenikova znanja u odnosu na neke unaprijed zadane kriterije ili u odnosu na druge uenike pri ocjenjivanju, izmjereno znanje se izraava odgovarajuom ocjenom (brojkom ili slovom) koja prenosi poruku o koliini i vrijednosti izmjerenog znanja (vrednovanje).

Postoje dva naina mjerenja(ocjenjivana):

Izravno ono mjerenje u kojem su mjerne jedinice iste vrste kao i predmet mjerenja. Posredno mjerenje u kojem predmet mjerenja i mjerne jedinice nisu iste vrste. kolsko ocjenjivanje- posredno mjerenje jer se uenika znanja (predmet) mogu mjeriti samo posredno odnosne preko reakcija uenika u odreenim situacijama (npr. ueniki odgovori na nastavnikova pitanja).

Zato ocjenjujemo?

???
Dobivamo podatke o tome s kakvim uspjehom uenici stjeu i vladaju predmetnim sadrajima (to im omoguuje praenje njihova edukativnog razvoja).

Dobivamo povratne informacije o njihovu nastavnom radu kako bi ga mogli prikladnije i uspjelije oblikovati i realizirati.

Nedostaci ocjena

Slaba dijagnostika i prognostika vrijednost. Nisu valjani pokazatelji znanja i ne omoguuju predvianje uenikog uspjeha.

Faktori pri oblikovanju uenikih odgovora

Nedovoljna jasnoa i neodreenost odgovora Uenikove verbalne mogunosti Uenikove mogunosti opaanja i vjetog koritenja percipiranim podatcima uvstvena otpornost

Faktori koji ovise o nastavniku kao mjernom instrumentu

Mjerni instrument ne smije imati bilo kakav utjecaj na rezultat mjerenja! Valjanost Objektivnost Pouzdanost Osjetljivost

USMENO PROVJERAVANJA ZNANJA

PREDNOSTI
Bolje se provjerava razumijevanje i uporaba znanja Uenici ee ue s razumijevanjem ako znaju da ih oekuje usmeno ispitivanje Nastavnik usmjerava uenika

NEDOSTATCI
Vremenski neekonomino Nuno subjektivno Obino obuhvaeno manje gradiva nego u pismenom U jednom satu nastavnik provjeri znanje malog broja uenika

PISMENO PROVJERAVANJE ZNANJA

PREDNOSTI
Svim uenicima su postavljeni isti zadaci pa je njihovo znanje meusobno usporedivo Objektivnije ocjenjivanje Moe se obuhvatiti vie gradiva Vremenski ekonomino

NEDOSTATCI
Pismeni ispiti znanja koje nastavnik samostalno sastavlja Upitne metrijske karakeristike Testovi nisu standardizirani!!!

OBJEKTIVNIJI POSTUPCI MJERENJA ZNANJA

Testovi znanja- provjeravaju i mjere rezultate postignua u uenju, pouavanju i treniranju. Metrijske karakteristike testova znanja su: valjanost, objektivnost, pouzdanost, osjetljivost i normiranost. Tipovi testova znanja (tipovi zadataka) su: tip dosjeanja tip dopunjavanja alternativni tip tip s dva kriterija izbora tip viestrukog izbora tip ispravljanja i sreivanja tip povezivanja

OSOBINE RAZLIITIH VRSTA ZADATAKA NA ISPITIMA ZNANJA

Esejski tip zadatka- mjeri- razumijevanje, rjeavanje nekih vrsta problema, kompleksne vjetine, organizaciju ideja, vjetinu izraavanja Zadatci objektivnog tipa mjere- injenino znanje, razumijevanje Zadatci rjeavanja problema- mjere- razumijevanje problema, vjetinu rjeavanja problema

SVRHA PROVJERAVANJA ZNANJA je napredovanje uenika.

to? povratna informacija motivacija selekcija vrednovanje Za koga? uenici nastavnici roditelji prosvjetne vlasti ravnatelji srednje kole i sveuilita

GLAVNE FUNKCIJE EVALUACIJE

UTVRIVANJE PREDZNANJA-na poetku pouavanja FORMATIVNA FUNKCIJA - nadgledanje napredovanja uenika tijekom pouavanja DIJAGNOSTIKA FUNKCIJA - utvrivanje tekoa u uenju SUMATIVNA FUNKCIJA - evaluacija postignua nakon pouavanja

KRITIKE PROCESA OCJENJIVANJA

Dehumanizira proces pouavanja Unosi strah Razvija nisko samopotovanje Stvara neprijateljsku atmosferu Utjee na sniavanje zadovoljstva kolom Slabe metrijske karakteristike ocjena imaju veliki utjecaj na ivot uenika!