UNIT KERJASAMA AWAM SWASTA JABATAN PERDANA MENTERI

1

Ditubuhkan pada 22 April 2009, sebelum itu merupakan sebahagian daripada Unit Perancang Ekonomi (UPE), Jabatan Perdana Menteri
Peningkatan keperluan untuk menjalinkan hubungan awam dan swasta yang lebih erat dalam pembangunan ekonomi telah mencetuskan ilham kerajaan untuk mewujudkan satu unit baru Agensi pusat untuk memproses dan menyelaras permohonan projek Kerjasana Awam Swasta (Public Private Partnership – PPP) di Malaysia
2

Urus Setia untuk Jawatankuasa Kerjasama Awam-Swasta (JKAS)

Mengurus dan menyelia Dana Mudah Cara

Memantau pelaksanaan projek-projek di bawah PPP, Dana Mudah Cara dan Pembangunan Koridor di Malaysia

Merundingkan terma dan syarat perjanjian PPP

Bertindak sebagai Urus Setia kepada Projek Kerajaan untuk dilaksanakan di 5 Pembangunan Koridor iaitu ECER, NCER, IM, SCORE dan SDC

3

menyelaras.Merancang. merunding dan memantau pelaksanaan projek-projek kerjasama awam swasta melalui:       Penilaian cadangan awal dan penyata keperluan Penyediaan dokumen PPP Penilaian cadangan kewangan untuk mencapai nilai untuk wang Rundingan terma-terma dan syarat-syarat perjanjian konsesi dengan kerjasama Jabatan Peguam Negara dan agensi-agensi yang berkaitan Mendapatkan kelulusan Kabinet bagi projek-projek PPP Penyelarasan dan pemantauan pelaksanaan 4 . menilai.

Penasihat Teknikal & Dasar Kerajaan Memperluaskan pemahaman mengenai pelbagai opsyen PPP Penyediaan persekitaran yang kondusif Memastikan pematuhan amalan dan struktur tadbir urus yang baik Capacity building pegawai dalam menguruskan PPP 5 .

Mula diperkenalkan pada tahun 1983 Mencerminkan anjakan dasar pembangunan ekonomi • Pertumbuhan dan pembangunan yang dahulunya diterajui oleh sektor awam. kini diterajui oleh sektor swasta Dasar ini penting dalam pembangunan ekonomi negara • 611 projek-projek telah dilaksanakan secara PPP • Mewujudkan penjimatan perbelanjaan modal oleh Kerajaan berjumlah RM182.45b 6 .

1983 Dasar Persyarikatan Malaysia Dasar Penswastaan 1985 Garis Panduan Penswastaan 2009 Garis Panduan PPP 2010 Dana Mudahcara diperkenalkan Kini Pelbagai kaedah PPP diperkenalkan: a) b) c) d) e) Bina-Kendali-Pindah Bina-Kendali-Milik Pajakan Bina-Pajak-Pindah Bina-Pajak-SelenggaraPindah f) Bina-Pajak-SelenggaraKendali-Pindah g) Pertukaran Tanah h) Lain-lain 2009 Penubuhan UKAS. JPM 1991 Pelan Induk Penswastaan 2006 PFI – PPP diperkenalkan 7 .

PPP merupakan satu bentuk kerjasama di antara sektor awam-swasta di mana satu stand alone business diwujudkan. peralatan dan kemudahan. penyenggaraan. pembaikan dan penggantian aset sektor awam meliputi bangunan. pengurusan. dibiayai dan diuruskan oleh sektor swasta sebagai satu pakej yang meliputi pembinaan. 8 . infrastruktur.

PPP KONVENSIONAL • Perolehan berdasarkan perkhidmatan • Pendekatan lebih strategik dan taktikal • Melibatkan penyenggaraan aset • • • Risiko ditanggung sepenuhnya oleh sektor awam Perolehan dibiayai terus daripada bajet Kerajaan Tertumpu kepada pembangunan aset • Mengoptimumkan pengagihan risiko • Pembiayaan daripada pihak swasta dan akan dibayar oleh orang awam dan/atau kerajaan sepanjang tempoh konsesi • Kreatif dan berinovasi • Elemen nilai untuk wang • Penekanan kepada life cycle cost • Prestasi berdasarkan KPIs • Teknologi hijau • • Penekanan tidak sepenuhnya pada life cycle cost Impak secara langsung ke atas kedudukan kewangan sektor awam 9 .

Kaedah  Penjualan Aset atau Ekuiti Pengkorporatan Penswastaan Model Kerjasama Awam Swasta PFI Pertukaran Tanah Bina-Kendali-Pindah Bina-Kendali-Milik Outsourcing Pajakan Bina-Pajak-Pindah Bina-Pajak-Selenggara-Pindah Bina-Pajak-Selenggara-Kendali- Pindah Dana Mudah Cara Venture Lain-lain 10 Off-take Joint .

PFI PFI 11 .

STRUKTUR PELAKSANAAN PROJEK PPP Pengguna Operasi Pembiayaan Kementerian/ agensi/ pengguna Pembayaran Perkhidmatan Special Purpose Vehicle Pelaksanaan di bawah kontrak Ekuiti Pelabur Hutang Institusi pembiayaan Kontraktor pembinaan Pengurus fasiliti 12 .

PERANAN JKAS • Berperanan sebagai jawatankuasa pelbagai agensi Unit Kerjasama Awam Swasta (Pengerusi) Kementerian Kewangan Jabatan Peguam Negara • Membincangkan cadangan projek daripada agensi kerajaan/sektor swasta • Membuat keputusan mengenai cadangan projek untuk kelulusan Jemaah Menteri Unit Perancang Ekonomi Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan Harta Agensi Pelaksana • Memuktamadkan rundingan dengan pembida yang berjaya mengikut terma & syarat perjanjian konsesi 13 .

45 234 15.Jumlah projek yang telah dilaksanakan secara PPP Jumlah pekerja yang dipindahkan ke sektor swasta Penjimatan : Perbelanjaan Modal (RM bilion) Modal Pasaran pada 31 Disember 2012 (RM bilion) Modal Pasaran di Bursa Malaysia (%) 611 113.487 182.97 14 .

15 .

INISIATIF KERAJAAN (SOLICITED PROPOSAL) INISIATIF SWASTA (UNSOLICITED PROPOSAL) Kertas cadangan dikemukakan oleh Kementerian/agensi Kerajaan Kertas cadangan dikemukakan oleh pihak swasta 16 .

objektif dan peryataan keperluan o Justifikasi o Struktur komersial o Skop projek dan kos o Tempoh konsesi o Kawasan projek yang dicadangkan o Kaedah pembiayaan 17 . Kertas cadangan projek hendaklah mengandungi: o Latar belakang projek.

kecekapan dan keberkesanan 18 .Impak terhadap sosio-ekonomi Value for money dan penjimatan kos kepada Kerajaan Penyampaian projek dalam masa yang lebih singkat Peningkatan tahap kebertanggungjawaban.

000.00 PFI • Kos projek bernilai sekurang-kurangnya RM100 juta • Tempoh konsesi sekurang-kurangnya 20 tahun • Modal berbayar syarikat sekurang-kurangnya RM275.PENSWASTAAN • Kos projek bernilai sekurang-kurangnya RM25 juta • Tempoh konsesi sekurang-kurangnya 7 tahun • Modal berbayar syarikat sekurang-kurangnya RM275.00 19 .000.

Projek PPP Projek PPP 20 .

00 Syarikat SPV membuktikan ia mempunyai keupayaan dalam membina aset. mengurus risiko dan menyenggara aset tersebut Syarikat SPV mempamerkan tahap inovasi yang dapat menyumbang kepada kualiti perkhidmatan 21 .KELAYAKAN SYARIKAT SPV mempunyai kedudukan kewangan yang kukuh Nilai modal berbayar syarikat SPV sekurang-kurangnya RM275.000.

 RM20b Dana Mudah Cara ini dijangka menarik pelaburan swasta yang bernilai tidak kurang daripada RM150 bilion dalam tempoh RMKe-10  Peruntukan Dana Mudah Cara sebanyak 10% daripada kos projek atau maksimum RM200 juta  Dana ini bermatlamat untuk merapatkan jurang daya maju projek yang strategik dan yang memberikan limpahan ekonomi yang besar 22 .

23 . iii.00 semasa memohon. Projek/pelaburan baru yang memberikan impak strategik atau sumbangan yang signifikan kepada ekonomi negara.PROJEK DANA MUDAHCARA i. Nilai pelaburan tetap projek (tidak termasuk kos tanah:  Pelaburan baru bernilai sekurangkurangnya RM100 juta dan lebih. ii. Berdaya maju dari segi komersil dan sustainable dalam jangka panjang. PEMOHON/SYARIKAT Syarikat hendaklah diperbadankan di Malaysia di bawah Akta Syarikat 1965 dan mempunyai modal berbayar sekurang-kurangnya sebanyak RM300. ii. Mempunyai hak milik ke atas tanah yang akan dibangunkan atau hak untuk melaksanakan projek atas tanah yang dicadangkan.  bagi pelaburan bumiputera yang bernilai tidak kurang daripada RM20 juta. Mempunyai kapasiti dan keupayaan dari aspek teknikal dan kewangan yang kukuh untuk melaksana projek. atau  bagi projek pelaburan domestik yang melibatkan pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar atau yang melibatkan teknologi hijau yang bernilai tidak kurang daripada RM20 juta. Mempunyai ekuiti dalam projek sekurang-kurangnya sama dengan 10% daripada nilai dana yang dipohon. iii. i. iv.000.

Projek dalam sektor kewangan/perbankan Projek perumahan kecuali projek di kawasan green field. 24 . mergers & acquisitions) Projek yang telah mendapat peruntukan dan/atau dibiayai oleh dana lain yang disediakan oleh Kerajaan Projek-projek perolehan Kerajaan Projek yang mempunyai risiko yang sebahagian besar perlu ditanggung oleh Kerajaan Permohonan dana tambahan bagi projek-projek Dana Mudahcara yang telah diluluskan. PPA1M & PR1MA Projek di peringkat inkubator atau masih di peringkat penyelidikan dan pembangunan (R&D) Projek pengambilalihan aset daripada syarikat sedia ada yang tidak melibatkan pelaburan baru (contoh: take over.

jalan masuk ke tapak projek.SKOP PEMBIAYAAN DANA MUDAHCARA • Membiayai kos infrastruktur asas projek termasuk membina jambatan. jalan penghubung (connectivity road) dan pembangunan kemudahan utiliti seperti air dan elektrik serta kemudahan lain yang didapati bersesuaian oleh Kerajaan 25 .

HAD PEMBIAYAAN DANA MUDAHCARA • Sehingga 10% daripada kos projek (tidak termasuk kos tanah) • Kaedah penyaluran adalah secara lump-sum reimbursable setelah projek siap sepenuhnya (Certificate Of Completion And Compliances-CCC) 26 .

Port Dickson.Cadangan Projek Pembangunan PD Waterfront.4 juta Skop Dana Mudahcara: • Kos infrastruktur asas • Komponen kerja-kerja menaik taraf saliran dan longkang di sekitar Port Dickson 27 . Negeri Sembilan    Nilai pelaburan: RM611 juta Jumlah Dana diluluskan: RM57.

Cadangan Pembangunan Independent Deepwater Petroleum Terminal Di Pengerang Oleh Dialog Group    Nilai pelaburan: RM1.7 bilion Jumlah Dana diluluskan: RM170 juta Skop Dana Mudahcara: • Capital dredging • Safety buffer zone • Main feeders and TNB Station • Fire station • Berthing facility for marine police patron boats • Port & marine traffic management system • River diversion and maintenance access • Water supply • Land reclamation for 335 meter 28 .

University College of Automotive Malaysia (IUCAM)    Nilai pelaburan: RM314 juta Jumlah Dana diluluskan: RM28.8 juta Skop Dana Mudahcara: • Site Preparation and Earthwork • Surface Water Drainage • Road and Car Parks • Water Reticulation • Sewerage • Permanent Bridge • TNB Sub Station 29 .

225 sq. ft)  Pulangan kepada sektor swasta dalam bentuk bayaran sewaan  Tempoh Konsesi: 25 tahun 30 .Kompleks Pentadbiran Persekutuan Putrajaya  Kaedah PPP: BLT (Built-Lease-Transfer)  Kos Pembangunan: RM 2.39 bilion (8.113.

Lebuh Raya Bertol     27 lebuh raya bertol telah dibina Kaedah PPP: BOT (Bina-Kendali-Pindah) Tempoh konsesi: 20-40 tahun Pulangan kepada sektor swasta: bayaran tol  Lebuh Raya Utara-Selatan  Lebuh Raya Puchong-Damansara (LDP)  Lebuh Raya Elite Kesan limpahan: mewujudkan bandar-bandar baru dan kawasan perindustrian  31 .

Kampus Cawangan UiTM      Kaedah PPP: Bina-Pajak-SelenggaraPindah (BLMT) Kos pembangunan: purata RM300 juta setiap satu Tempoh konsesi: 20 tahun Memastikan nilai untuk wang (VFM) Melaksanakan prestasi KPI sebagai penanda aras 3 2 .

33 Espektasi yang tinggi Persepsi Syarikat Swasta . Persepsi sektor swasta untuk mengagihkan risiko kepada sektor awam dan menghadkan peranannya sebagai kontraktor di mana penyelenggaraan bukan merupakan sebahagian daripada pakej.Pemahaman tentang PPP PPP dipilih apabila ia menawarkan nilai untuk wang melalui perkongsian risiko yang optimum dan kemampuan sektor swasta untuk melaksanakan projek tersebut. PPP adalah satu proses yang kompleks dan bukan merupakan kaedah perolehan projek yang lebih cepat untuk diproses.

Rangka Kerja Belanjawan Pemantauan Jangka Panjang 34 .Sokongan Institusi UKAS. Tempoh konsesi PPP panjang & pembayaran dalam tempoh jangka panjang. JPM merupakan agensi pusat bertindak sebagai penyelaras & pemudah cara kepada proses PPP . Agensi pelaksana perlu memastikan pematuhan kontrak PPP melalui pengurusan kontrak yang betul. Bajet pengurusan perlu diambil kira. mekanisme pemantauan projek dan Petunjuk Prestasi Utama (KPI).

• Pembangunan infrastruktur Malaysia yang pesat dijana melalui PPP dan pelaburan sektor swasta • Penambahbaikan penyampaian perkhidmatan meningkat melalui kecekapan sektor swasta • Pendekatan PPP hanya dilaksanakan menerusi perkongsian pintar sektor awam dan swasta dengan tahap komitmen yang tinggi dari Kerajaan 35 .

gov.ukas.TERIMA KASIH www.my 36 .