You are on page 1of 68

ОСНОВИ НА ЕКОНОМИЈА

Круме НИКОЛОСКИ

1

Понудата и побарувачката се клучни економски концепти.

Модерната микроекономија се однесува на анализата на
понудата, побарувачката и пазарната рамнотежа.
• се занимава со изучување на индивидуалната и
пазарната побарувачка.

Под дејство на силите на пoнудата и побарувачката се
овозможува функционирањето на пазарните економии.

2

3

Основна и моќна алатка којашто може да се примени во
широк спектар на важни проблеми во:

Разбирање и предвидување како промените на условите во
светската економија влијаат на пазарните цени и
производството.

Евалуација на влијанието на државата врз контролата на
цените, поддршка на цените, минимални плати и
производни стимулации.

Определување како даноците, субвенциите, тарифите и
увозните квоти влијаат врз купувачите (потрошувачите) и
продавачите (производителите).
4

5

6

 Крива

на побарувачка за добро Х
Цена
$3.00
2.50

1. Со намалување
на цената...

2.00

Цена (P) $

Колочина (Q)

0.50

10

1.00

8

1.50

6

2.00

4

2.50

2

3.50

0

1.50
1.00
0.50
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Количина

... се зголемува бараната количина
Copyright © 2004 South-Western

7

Фактори што ја условуваат побарувачката
Цената на доброто х;
 Цената на добрата поврзани со тоа добро (супститути и
комплементарни добра);
 Доходот на купувачите (зголемен доход, зголемена
побарувачка);
 Големината на пазарот (апсорпциона моќ);
 Вкусовите и преференциите на купувачите;
 Очекувањата на купувачите за движење на цената во иднина;
 Времето; и
 Други релевантни фактори.

Побарувачката за определено добро е функција на сите
споменати фактори.
8

Зошто со зголемувањето на цената на доброто бараната
количина за тоа добро се намалува?

Постојат две причини:
Ефект на супституција

доколку се зголеми цената на едно добро, купувачите
ќе настојуваат да го супституираат, да го заменат за
друго добро: струја за нафта, говедско месо за
пилешко.
Ефект на доход

доколку се зголеми цената на едно добро ќе
предизвика намалување на доход на купувачите: со
зголемувањето на цената на месото купувачите ќе
трошат помалку месо.
9

Варијабли кои имаат влијание врз купувачите

Варијабли
Цената на доброто
Доход на купувачот

Цената на доброто поврзани
со тоа добро
Вкусови и преференциите на
купувачите
Очекувањата на купувачите
Број на купувачи

Промени во варијаблите
Претставува движење низ
кривата на побарувачката
Поместување на кривата на
побарувачка

Поместување на кривата на
побарувачка
Поместување на кривата на
побарувачка
Поместување на кривата на
побарувачка
Поместување на кривата на
побарувачка
10

Цена на
лименка

2. Пазарната побарувачка се
однесува на хоризонтално
сумирање на сите
индивидуални побарувачки
за одредено добро или
услуга на соодветниот пазар.

$7

Крива на
индивидуална

Крива на
индивидуална

побарувачка, D 1

побарувачка, D 2

Крива на пазарната
побарувачка, D 3

Количина
12
9
3
1. Индивидуална побарувачка се однесува за определено добро што една
индивидуа сака и е способна да ја купи во определен временски интервал
(цената е клучен фактор кој има влијание на индивидуалната
побарувачката).
11

0

Пазарната крива на побарувачката
 ни покажува како се менува вкупното барано количество од
едно добро при варирање на цената на добро, додека сите
други фактори, кои имаат влијание врз купувачите,
остануваат констатни.
Зголемувањето на бараната количина како резултат на
промена на цената на доброто се нарекува екстензија на
побарувачката.
 Намалувањето на бараната количина како резултат на
промена на цената на доброто се нарекува контракција на
побарувачката.

12

Движењето низ кривата на побарувачка е условена од
промената во цената на доброто.

Цена
D

$6.00

C
$5.00

B

$4.00

A

$3.00

Побарувачка, D

0

4

5

6

7

8

Количина

Поместување на кривата на побарувачка
 побарувачка е условена од промената во другите фактори
кои ја детерминираат побарувачката со исклучок на цената.
Цена

Секоја промена
која го намалува
бараното
количество при
определена цена
ја поместува
кривата на
побарувачката кон
лево.

Намалување

Зголемување

Крива на
побарувачка,

0

3

D

Крива на
побарувачка,

D

Крива на
1 побарувачка,

Количина

Секоја промена која го зголемува бараното
количество при определена цена ја поместува
кривата на побарувачката кон десно.14

D2

Поместување на кривата на побарувачка
 Цената на добрата поврзани со едно добро

Супститути
 две добра кои извршуваат иста функција, односно
задоволуваат иста потреба, кога во потрошувачката заемно
се заменливи: нафта за електрична енергија, маргарин за
путер, вршла за плескавица
 Зголемувањето на цената на едното добро води кон
зголемување на побарувачката на друго добро.

Комплементарни добра
 Добра кои заемно се надополнуваат кога зголемувањето на
потрошувачката на едно добро предизвикува зголемување на
потрошувачката за друго добро: автомобил и бензин,
компјутери и софтвер.
 Намалувањето на цената на едното добро води кон
зголемување на побарувачката на другото добро.

15

Поместување на кривата на побарувачка
 Доходот на купувачите (нормални и инфериорни добра)

Нормално добро
 добро за кое кога другите фактори се непроменти (ceteris
paribus), зголемувањето на доходот води кон зголемување
на побарувачката и обратно.

дејствува законот за побарувачка.

Инфериорни добра
 добро за кое кога другите фактори се непроменети (ceteris
paribus), зголемување на доходот води кон намалување на
побарувачката на тоа добро.
 не дејствува законот за побарувачка.
16

17

18

Крива на понудата
Цена

Цена
(P) $

$3.00

1. Зголемувањето

на цената...

2.50

2.00
1.50
1.00

Количина
(Q)

0.50

0

1.00

1

1.50

2

2.00

3

2.50

4

3.50

5

0.50

0 1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 Количина

...ја зголемува понудената количина на доброто
.

19
Copyright©2003 Southwestern/Thomson Learning

 Пазарна

понуда versus индивидуална понуда

Цена
на
лименка

2. Пазарната понуда се
однесува на хоризонтално
сумирање на сите
индивидуални понуди за
сите продавачи на
определено добро или
услуга.

$4

Крива на
индивидуална
понуда, S 1

0

4

Крива на
индивидуална
понуда, S 2

7

Крива на пазарната
понуда, S3

11

Количина

1. Индивидуалната понуда се однесува на понудата на еден продавач за
определено добро или услуга што сака да ја продаде.

Фактори што ја условуваат понудата
 Понудената количина зависи и од:

Цената на доброто (со зголемување на цената на производот
се зголемува профитот);
 Цената на инпутите (со зголемување на цената на инпутите се
намалува понудената количина);
 Профитот на фирмата (разлика помеѓу вкупниот приход и
вкупните трошоци);
 Технологијата (новата технологија овозможува да се зголеми
продуктивноста);
 Цената на другите добра поврзани со доброто Х.

Понудата за определено добро е функција на сите споменати
фактори.

 Варијабли

кои имаат влијание врз продавачите

Варијабли

Промени во варијаблите

Цена

Претставува движење низ
кривата на понудата

Цена на инпутите

Поместување на кривата на
понудата

Технологија

Поместување на кривата на
понудата

Очекувања

Поместување на кривата на
понудата

Број на продавачи- фирми

Поместување на кривата на
понудата

Профитот на фирмата

Поместување на кривата на
понудата
22

Движење низ кривата на понуда
 Движење низ кривата на понудата е условена од промената
во цената на доброто. Промената предизвикува промена на
се она што ја менува понудената количина.
Цена

Понуда, S

C

$3.00

Зголемување на цената
на доброто
предизвикува движење
низ кривата на
понудата.

A

1.00

0

1

5 Количина

23

Поместување на кривата на понудата
 Поместувањето на кривата на понудата е условена од
промената на другите фактори коишто ја детерминираат
понудата со исклучок на цената.
Цена

Секоја промена
која го намалува
количество коешто
продавачите
сакаат да го
произведат по
определена цена
ја поместува
кривата на
понудата кон лево.

Намалување
Зголемување

Крива на
понуда, S3

0

Крива на
понуда, S 1

Крива на
понуда, S 2

Количина

Секоја промена која го зголемува количество коешто
продавачите сакаат да го произведат по определена цена
ја поместува кривата на понудата кон 24десно.

Поместување на кривата на понудата
Понуда, S

Цена

1. Доколку се
намалат трошоците
за производство.....

A

3.00

Понуда, S1 – се
поместува кон десно

C

..... тогаш фирмите можат да
произведат поголема
количина по иста цена или….

B

1.00

.... да произведат иста количина по
пониска цена...

0

1

5

Количина
25

Преку взаемното дејство на силите на понудата и
побарувачката се врамнотежуваат цената и количината на
определено добро, а со тоа настанува и врамнотежување
на пазарот.

Рамнотежа
 состојба во која цената го достигнува нивото кадешто
понудената количина е еднаква на бараната количина.
Закон за понуда и побарувачка
 цената на било кое добро ги доведува во рамнотежа
понудената количина и барана количина за тоа добро.

Цените имаат влијание врз донесување на економски
одлуки и на тој начин се регулатори за ефикасна
алокација на ретките ресурси.
 Цените се механизам за рационализирање на ретките
ресурси.
 Цените се тие кои одредуваат кој ќе произведува
одредено добро и колку од тоа добро ќе се произведува.
 Цената на било кое добро ги доведува во рамнотежа
понудената количина и барана количина за тоа добро.

Рамнотежна цена
 Цена која ги врамнотежува (изедначува) понудената
количина и бараната количина
Рамнотежна количина
 понудена количина и барана количина по рамнотежна
цена
Пазарна рамнотежа
 количеството од доброто кое купувачите се
подготвени и способни да го купат по дадената цена
која целосно се совпаѓа со количеството на истото
добро кое продавачите се подготвени и способни да го
продадат по истата цена.

 Пазарен

механизам - рамнотежа на понуда и
побарувачка-

Цена

Рамнотежна цена – ја врамнотежува (изедначува)
понудената количина и бараната количина
Понуда, S

$2.00

Рамнотежа -состојба во која цената
го достигнува нивото кадешто
понудената количина е еднаква на
бараната количина.

Побарувачка, D

0 1
2 3
4 5
6 7 8
9
Рамнотежна количина - понудена количина и барана
количина по рамнотежна цена

10

11

12
29

13

Количина

Вишок
 Состојба на пазарот во која понудената количина е
поголема од бараната количина.
• цената e поголема од рамнотежната цена,
• високата цена ги дестимулира купувачите.
Кусок
 Состојба на пазарот во која бараната количина е
поголема од понудената количина.
• ниската цена ги стимулира купувачите.
• цената е помала од рамнотежната цена.
Чистење на пазарот
 Пазарот се чисти кога нема ниту вишок ниту кусок.
30

 Пазарот

не е во рамнотежа – вишок на понуда

Цена

Понуда, S

Вишок

$2.50
2.00

Побарувачка, D

0

4
Барана
количина

7

10
Понудена
количина

Количина

31

 Пазарот

не е во рамнотежа -вишок на побарувачка

Цена
Понуда, S

$2.00
1.50
Кусок
Побарувачка, D

0

4
Понудена
количина

7

10
Барана
количина

Количина

32

Copyright©2003 Southwestern/Thomson Learning

 Чистење

Цена

на пазарот
Понудувачите ќе ја намалат цената за
да ја зголемат продажбата, движејќи ја
кон рамнотежа.
Вишок

2.50

Пазарот се чисти по
цена од $ 2 и количина 7,
односно нема ниту вишок
ниту кусок.

$2.00
1.50
Понудувачите ќе
ја зголемат
цената со оглед
на премногу
купувачи ... за
премалку добра, 0
движејќи се кон
рамнотежа.

Понуда, S

Кусок
Побарувачка, D

7

Количина

33

34

Еластичноста е централен концепт во теоријата на понуда и
побарувачка.
Еластичноста се однесува на тоа како реагираат понудата и
побарувачката на различните промени во варијаблите.

Еластичност
 Процентуална промена во една варијабла која настанува како
резултат на даден процент на зголемување на друга варијабла.

Мерка на реакција на една варијабла на промените на друга
варијабла.
Еластичноста е мерка на релативните промени.
35Еластичноста ни овозможува да ги анализираме понудата и
побарувачката со поголема прецизност.
Еластичноста е мерка за тоа колку купувачите и продавачите
реагираат на промените во условите на пазарот.
Ни покажува како ќе се промени бараната или понудената
количина при одредена промена во цената.

Врз основа на ова разликуваме:
 ценовна еластичност на побарувачката и
 ценовна еластичност на понудата.

36

Ценовна еластичност на побарувачката
 мерка која го покажува интензитетот на реагирање на бараната
количина на некое добро при промена на цената, ceteris paribus.

Се пресметува како промена во процентот на бараната количина
поделена со промената во процентот на цената на доброто.

E

D

процентуална промена на бараната количина
процентуaлнa промена на цената

37

Пресметка на ценовната еластичност на побарувачката

Ни покажува за колку проценти ќе се зголеми бараната количина за
едно добро X, ако, на пример неговата цена се намали за 10% и
обратно, за колку проценти ќе се намали бараната количина за
истото добро, доколку неговата цена се зголеми за 10%.

Пример: Доколку цената на еден сладолед се зголеми од 2,00 $
на $ 2.20 и опаѓа купената количина од 10 на 8, тогаш
еластичноста на побарувачката ќе се пресмета како:

10  8
100
20%
10
Ed 

2
2.20  2.00
100 10%
2.00
38

Метод на средна вредност: подобар начин да се
пресмета процентната промена и еластичноста

Се препорачува формула на средна вредност при
пресметувањето на ценовната еластичност на
побарувачката поради тоа што дава ист одговор, без
разлика на насоката на промена.

(Q2 - Q1) / [(Q2  Q1)/2]
Ed 
(P2 - P1) / [(P2  P1)/2]

39

Пресметка на ценовната еластичност на побарувачката
спорд методот на средна вредност.

Пример: Доколку цената на еден сладолед се покачи од
$2.00 на $2.20 и опаѓа износот на купената количина од 10
на 8, тогаш еластичноста на побарувачката со користење
на формула на средна вредност, би се пресметала на
следниов начин:

(10 - 8)
Ed 

(2.20- 2.00)

(10  8)/2
(2.20  2.00)/2

22%

 2.32
9.5%

40

1.
2.
3.
4.
5.

Совршено нееластична
побарувачка (ED = 0)
Нееластична побарувачка
(ED < 1)
Единечна еластичност
(ED = 1)
Еластична побарувачка
(ED > 1)
Совршено еластична
побарувачка (ED = ∞)

Бидејќи ценовната
еластичност на
побарувачката мери колку
бараната количина реагира
на цената, таа е тесно
поврзана со наклонот на
кривата на побарувачка.

41

Совршено нееластична побарувачка (ED = 0)

Промената на цената на определено добро не предизвикува
никакви промени во бараната количина од истото добро.
Вертикалната крива ни покажува дека бараната количина на
доброто останува еднаква со секоја цена на тоа добро.
Цена

Побарувачка

$7
4
1. Зголемува
-њето на
цената
0

100

Количество

2. . . не предизвикува промена во бараната количина

Нееластична побарувачка (ED < 1)

Промената во бараната количина е помала од промената на
цената, односно таа е недоволно чувствителна и коефициентот на
еластичност е помал од 1 (11%/55%=0,2<1).

Цена

$7
4
1. Aко 55%
се зголеми
цената . . .

Побарувачка

0

90

100

Количина

2. . . доведува до 11% намалување на бараната количина

Единечна еластичност (ED = 1)

Бараната количина за соодветното добро се зголемува или
намалува пропорционално со промената на цената – ако цената
се зголеми за 55 % побарувачката ќе намали за 55% (55%/55%=1).
Цена
$7

1. Aко 55% 4
се зголеми
цената. . .

Побарувачка

0

57

100

Количество

2. . .доведува до 55% намалување на бараната количина.
44

Еластична побарувачка (ED > 1)

Промената во бараната количина е поголема од промената на
цената на доброто – цената се зголемила за 55%, а бараната
количина се намалила за 76%. (76%/55%=1,38>1)
Цена
$7
4

Побарувачка

1. Aко 55%
се зголеми
цената. . .

45
Количество
100
0
2. . .доведува до 76% намалување на бараната количина.
45

Совршено еластична побарувачка (ED = ∞)

Кога имаме и мало зголемување на цената на доброто ќе
предизвика бараната количина на тоа добро да падне на нула.
Цена

1. За секоја цена
над $4, бараната
количина е нула

$4

Побарувачка

2. На точно $4 потрошувачите,
ќе ја купат секоја количина

0

Количина

3. За цена под $4,
бараната количина е бесконечна
46

Вкупен приход на фирмата и ценовната еластичност на
побарувачката

Вкупен приход претставува износ платен од страна на
потрошувачите (купувачите )и примен од страна на продавачите на
едно добро, пресметан како цена на доброто помножена со
продадената количина. (TR = P x Q)
Цена

$4
P × Q = $400

P

(приход)

0

Побарувачка

100
Q

Количина

47

Цена

Промена во вкупниот приход при промена на цената:
нееластична побарувачка

Со нееластична крива на побарувачка, зголемувањето на цената
води кон намалување на количината, којашто е пропорционално
помала. Така, вкупниот приход се зголемува.

Зголемување на цената од
$1 на $3 …

Цена

… води до зголемување на
вкупниот приход од $100 на
$240

$3

$1

Приход = $240
Приход = $

D

D
100

Количина

80

Количина

Промена на вкупниот приход на промена на цената:
еластична побарувачка

Со еластична крива на побарувачка, зголемувањето на цената
води кон намалување на бараната количина, којашто е
пропорционално поголема. Така, вкупниот приход се намалува.

Цена

Цена

… води до намалување на
вкупниот приход од $200
на $100

Зголемувањето на
цената од $4 на $5 …
$5

$4
D

D

Приход = $200

50

Приход = $100

Количина

20

49

Количина

Линеарна крива на побарувачка за добро Х

Кога кривата на побарувачка е еластична (ED > 1), зголемувањето
на цената го намалува вкупниот приход, а намалувањето на
цената го зголемува вкупниот приход.
Кога кривата на побарувачка не е еластична (ED < 1), порастот на
цената го зголемува вкупниот приход, а намалувањето на цената
го намалува вкупниот приход.
Цена 7
ED > 1

6
5
4
3

ED < 1

2
1
0

2

4

6

8

10 12 14 Количина

Цена
$

Коли
чина

Вкупен приход
(цена х
количина)
$

Процентна
промена
на цената

Процентна
промена
во
количина

Еластичност

Опис

7

0

0

/

/

/

/

6

2

12

15

200

13.0

Еластична

5

4

20

18

67

3.7

Еластична

4

6

24

22

40

1.8

Еластична

3

8

24

29

29

1.0

Единечна
еластичност

2

10

20

40

22

0.6

Нееластична

1

12

12

67

18

0.3

Нееластична

0

14

0

200

15

0.1

Нееластична

51

Што ја детерминира ценовната еластичност на
побарувачката?

Достапност на блиски супститути на доброто
добрата кои имаат поголема супституција имаат висока ценовна
еластичност.

Карактерот на доброто – нужни VS луксузни добра
бараните количини на нужните добра се постабилни во однос на
промената на цената (нееластична побарувачка), додека
бараните количини на луксузните добра интензивно реагираат
на промената на цената (еластична побарувачка).

Дефинирање на пазарот
еластичноста на побарувачката на секој пазар е во зависност од
определување на границата на пазарот.

Временскиот хоризонт
еластичноста е поголема на долг рок, а помала на кус рок.
52

53

Како ќе се промени побарувачката за некое добро за одредена
промена во доходот?

Доходовна еластичност на побарувачката
 мерка за тоа колку бараната количина на едно добро реагира
на промената во доходот на купувачот.

Таа се пресметува како процентуална промена на бараната
количина поделена со процентуалната промена во доходот

Доходовна еластичност на побарувачката = процентна промена на
бараната количина / процентна промена на доходот

 На

пример, за колку ќе се зголеми побарувачката за
луксузeн автомобил ако просечниот доход порасне
за 10%?
 Ако коефициентот на еластичност е позитивен, на
графикот на понудата и побарувачка тоа ќе
претставува позитивно поместување (поместување
во десно) на кривата на побарувачката.
 Тоа значи, дека на сите нивоа на цени ќе се
побаруваат повеќе луксузни автомобили.

55

Повисокиот доход ја зголемува бараната количина за
нормални добра, но ја намалува бараната количина за
инфериорните добра.

Неопходните добра имаат тенденција кон доходовна
нееластичност.
 Пример: храна, гориво, облека, услуги и медицинска
заштита.

Луксузните добра имаат тенденција на доходовна
еластичност.
 Пример: спортски автомобили, крзна и скапа храна.
56

Претставува мерка на реакција за тоа колку бараната
количина од некое добро реагира на промената на
цената на некое друго добро.
 Се пресметува како процентуална промена на бараната
количина од првото добро поделена со цената на
второто добро.

Вкрстена ценовна еластичност на побарувачката =
процентуалната промена на бараната количина од едно добро
X / процентуалната промена на цената на друго добро Y

57

Позитивна вкрстена еластичност
 кај супститутите (зголемувањето на цената на
виршлите ја зголемува бараната количина за
плескавици).
Негативна вкрстена еластичност
 кај комплементарните добра (зголемување на цената
на компјутерите ја намалува бараната количина за
софтверски програми).

58

Ценовната еластичност на понудата
 мерка за тоа колку понудената количина од едно добро
реагира на промена на цената на тоа добро.

Се пресметува како промена во процентот на понудената
количина поделена со промената во процентот на цената.

Es 

процентна промена на понудената количина
процентна промена на цената

59

1.
2.
3.
4.

5.

Совршено нееластична понуда (ES = 0)
Нееластична понуда (ES < 1)
Единечна еластичност на понудата (ES = 1)
Eластична понуда (ES >1)
Совршено еластична понуда (ES = ∞)

Совршено нееластична понуда (ES = 0)
 Вертикалната крива ни покажува дека понудената количина на
доброто останува еднаква со секоја цена на тоа добро.
Цена

Понуда

$5
4

1. Зголемување
на цената...

0

100

Количина

2. . . . доведува до непроменета понудена количина.
61

Нееластична понуда (ES < 1)

Промената во понудената количина е помала од промената на
цената, односно таа е недоволно чувствителна и коефициентот
на еластичност е помал од 1. (10%/22%=0,45 < 1)
Понуда

Цена
$5

4
1. Зголемување
на цената за
22%...
0

100

110 Количество

2. . . . доведува до 10% зголемување на понудената количина.

Единечна еластичност на понудата (ES = 1)

Пропорционалната промена во понудената количина за
соодветното добро е пропорционална со процентуалната
промена на цените – ако цената се зголеми за 22 % понудената
количина ќе се зголеми за 22%. (22%/22% =1 = 1)
Цена

Понуда

$5
4
1. Зголемување
на цената за
22%...
0

100

125

Количина

2. . . . доведува до 22% зголемување на понудената количина.

Eластична понуда (ES >1)

Промената во понудената количина е поголема од промената
на цената на доброто – цената се зголемила за 22%, додека
понудената количина се зголемила за 67%. (67%/22%=3,05>1)
Цена

Понуда
$5
4
1. Зголемување
на цената за
22%...
0

100

200

Количина

2. . . . доведува до 67% зголемување на понудената количина.
64

Совршено еластична понуда (ES = ∞)

Кога имаме и мало зголемување на цената на доброто ќе
предизвика понудената количина на тоа добро да падне на
нула. Еластичноста е бесконечна.
Цена

1. При цена од над $4,
понудената количина
е бесконечна

$4

Понуда
2. При цена од точно $4,
производителите ќе ја
снабдуваат секоја количина

0
3. При цена од $4, понудената
количина е еднаква на 0

Количество

65

Детерминанти на еластичноста на понудата

Временскиот период
времето на располагање на фирмата за промена на
производството и понудата во зависност од промената на
цената.

На краток рок, понудата е со низок степен на еластичностдоколку цените на одделни добра се зголемат фирмата ќе
може делумно го зголеми производството и понудата, со
ангажирање на варијабилни фактори на производство.
На долг рок, понудата покажува висок степен на
еластичност- фирмата е во можност значително да го
зголеми производството на одделни добра како резултат
на ангажирање на варијаблни и фиксни фактори на
производство.

Детерминанти на еластичноста на понудата

Производни можности на секторот

одделни сектори можат полесно да обезбедат
зголемување на производството (инпути) и на понудената
количина (на пр.текстилната индустрија)-висок степен на
еластичност на понудата.

одделни сектори се ограничени - оние кои се базираат на
производство од природата – низок степен на еластичност
на понудата.
3.

Мобилноста на ресурсите
Доколку брзината со која ресурсите можат да се пренесат
од сектор во сектор, од една во друга индустрија е голема,
тогаш степенот на еластичноста на понудата ќе биде висок.

67

Ви благодарам на вниманието!

68