You are on page 1of 26

TOURISM THROUGH THE AGES

(LÒCH SÖÛ PHAÙT TRIEÅN NGAØNH
DU LÒCH)

Lecturer: Huong Tong

Lesson outline
(Noäi dung chính) 1.

- Early beginnings (Thôøi kyø coå ñaïi) - Middle Ages (Thôøi kyø trung ñaïi) - Modern Ages (Thôøi kyø caän ñaïi)

Tourism in the world (Hoaït ñoäng du lòch treân theá giôùi):

2. Tourism in Vietnam (Hoaït ñoäng du lòch ôû Vieät Nam):
-

Early beginnings until 1883 (Thôøi kyø coå ñaïi cho tôùi 1883) French Colonization (Thôøi kyø Phaùp thuoäc) Before 1975 (Thôøi kyø tröôùc 1975)

3. Group discussion (Thaûo luaän nhoùm)

The development of trade the beginning of the modern era of travel .C.The invention of Babylonian money 4.000 B.

cruises were organized and conducted from Egypt .Five thousand years ago.

C Olympic Games were held in every four year .Since 776 B.

.Beginning in 2700 B.C. the pharaohs began to take advantage of the abundance of good building stone in the Nile valley to build their elaborate burial tombs.

Step Pyramid of Djoser Sphinx Three Pyramids at Giza The pyramids complex at Abusir .

and caravans in Greece. Ñeán thôøi La Maõ môû roäng ra ñeán taän chaâu Aâu) Roman road .Early roads 2050 B. Mediterranean.C.C. In 150 B.. Ñòa Trung Haûi vaø môû roäng ra Ba Tö.. and Persia (now Iran).C baét ñaàu xuaát hieän ñöôøng boä phuïc vuï cho quan quaân vaø ngöôøi haønh höông ôû vuøng Hy laïp. mainly serving military. Roman started building the roads (2050 B. carriage roads were built. government officials.

1889) .” (Rudyard Kipling.“East is East and West is West and never the twain shall meet.

In fact. East and West had already met more than 2.000 years earlier on the Silk Road .

” Just as the Silk Road was not a road. so silk was but a part of the trade (Vì không phải là con đường đúng nghĩa. tơ lụa chỉ là 1 trong những mặt hàng)  . and travelers were like participants in a relay race (cuộc chạy đua tiếp sức) stretching a third of the way around the world. From the beginning. some Silk Route sections were mere directions across trackless (không có lối đi) steppe (thảo nguyên) or desert rather than visible paths (những con đường lộ thiên): “the majority of states on the Silk Routes traded with their nearer neighbors.The Silk Road (Con ñöôøng tô luïa)  Indeed. it is a misnomer (sự nhầm lẫn) even to call it a road.

figs. apricots. the day lily for its medicinal uses. lá thơm. đồ gốm. spices. coriander. gia vị. quả đào. ceramics. peaches. ngò. thủy tinh. textiles. phẩm hoa hiên. perfumes. dyes. cucumbers. đá quý. cỏ ling lăng. quả mơ. hoa rum) . sesame. and safflower (Các nhà buôn phương Đông bán: kim loại quý.The Silk Road (Con ñöôøng tô luïa)   Westbound caravans carried furs. vừng. ngà voi. alfalfa. glass. cây đại hoàng) Eastbound ones carried precious metals and germs. quả sung. as well as the grapevine. đồ dệt may. rượu vang. and even rhubarb (Các nhà buôn phương Tây bán: lông thú. ivory. chives. nước hoa. mực in. dưa chuột.

000 camels. được bảo vệ) The long route was divided into areas of political and economic influence (con đường được chia thành vùng ảnh hưởng chính trị và kinh tế) . (từng đoàn đông lên tới 1.The Silk Road (Con ñöôøng tô luïa)   For protection. merchants formed caravans of up to 1.000 con lạc đà.

Seven wonders of the ancient world (Baûy kyø quan cuûa theá giôùi coå ñaïi) Vöôøn treo Babylon (Irag) Kim töï thaùp ôû Ai Caäp + Töôïng nhaân sö Laêng moä vua Mausolus ôû Halicarnassus (Turkey) .

Seven wonders of the ancient world (Baûy kyø quan cuûa theá giôùi coå ñaïi) Töôïng thaàn Zeus ôû Olympia (Greece) Töôïng khoång loà treân ñaûo Rhodes (Greece) Ñeàn thôø Artemis ôû Ephesus (Turkey) Ngoïn haûi ñaêng ôû Alexandria (Ai Caäp) .

Video 1. Seven Wonders of the Ancient World 2. Seven New Wonders of the World 3. Rivers of Babylon .

Middle Ages (Thôøi kyø trung ñaïi) - Marco Polo’s journey Christopher Columbus’s discovery of America Ferdinand Magenllan’s journey (Cope Horn) Coffee houses and hostels .

Marco Polo (1254-1324) • one of the first Europeans to travel into Mongolia and China • “The Travels of Marco Polo” helped to make Europeans very interested in trading with China and the Far East. .

Christopher Columbus (1451 –1506) .

1521) .Ferdinand Magellan (1480 .

J.Modern Ages - (Thôøi kyø caän ñaïi) - Important inventions (Nhöõng phaùt minh quan troïng) Thomas Cook – the father of toursim business (oâng toå ngheà kinh doanh löõ haønh) Development of some big hotels with hospitality pioneers Cesar Ritz.Willard Marriott) - . J.Willard Marriott (Söï ra ñôøi moät soá khaùch saïn lôùn vaø moät soá nhaân vaät tieân phong trong ngaønh khaùch saïn: Cesar Ritz.

Early beginnings until 1883 (Thôøi kyø coå ñaïi cho tôùi 1883) - In 11th century. mainly in central kingdom and tourist attractions) - (Theá kyø 11. khi kinh ñoâ dôøi veà Thaêng Long ñôøi nhaø Lyù. moät loaït nhaø troï vaø hoaït ñoäng vui chôi giaûi trí ñaõ ra ñôøi ñeå phuïc vuï cho giai caáp quyù toäc vaø caàm quyeàn. Ly Dynasty relocated to Thang Long. entertainment activities took place for royal class and governmental officers. A range of accommodation was built. chuû yeáu taäp trung ôû vuøng kinh ñoâ vaø nôi danh lam thaéng caûnh) .

Early beginnings until 1883 (Thôøi kyø coå ñaïi cho tôùi 1883) - Caùc nhaø sö ñi truyeàn ñaïo (Traàn Nhaân Toâng). caùc hoïc giaû vaø nhaø thô (Tröông Haùn Sieâu. coáng naïp. Baø Huyeän Thanh Quan) - Vua Baûo Ñaïi vaø moät loaït caùc Dinh ôû caùc nôi danh lam thaéng caûnh suoát ñaát nöôùc . ñi söù nöôùc ngoaøi.

Ñoà Sôn. Ba Vì. Baø Naø…).French Colonization (Thôøi kyø Phaùp thuoäc)  Khai thaùc caùc danh thaéng thieân nhieân cho muïc ñích du lòch (Tam Ñaûo. Nha Trang. Grand (TP HCM)  . Majestic. khaùch saïn) phuïc vuï cho nhöõng ngöôøi Aâu chaâu sinh soáng taïi VN (villa ôû Ñaø Laït. Ñaø Laït. Palace (Ñaø Laït). Vuõng Taøu. Metropole (Haø Noäi). Continental. Tam Ñaûo. Sa Pa Xaây döïng cô sôû löu truù (villa. Sa Pa.

nhaø haøng (Maxim).(Thôøi kyø tröôùc 1975)     Before 1975 Chia 2 mieàn vôùi ñaëc thuø roõ reät: Mieàn Baéc: Coâng ty du lòch VN ra ñôøi (1960) Loaïi hình du lòch coâng ñoaøn Söû duïng caùc khaùch saïn thôøi Phaùp ñeå laïi Mieàn Nam: phuïc vuï chính cho só quan Myõ vaø quan chöùc caàm quyeàn Heä thoáng ñöôøng saù. khaùch saïn ra ñôøi theo kieán truùc Myõ (Caravell. saøn nhaûy (QueenBee)   . Rex. Palace…).

Why do we need to study history of tourism? 2. Give examples of tour guide in the old times? Why are they important? 4. Do current tourists have the same motivation and concerns as in the Acient ages? 3. Describe tourist attractions in the Ancient times.Group Discussion 1. How are they important nowadays? 5. What will travel/tourism be in the next 20 years? . Who was the first travel agent? What services did they offer? 6.