You are on page 1of 27

FONETIK DAN FONOLOGI

DEFINISI FONOLOGI
• Kajian tentang sistem bunyi sesuatu bahasa yang terhasil melalui mulut manusia. • Kajian bunyi bahasa yang memberikan tumpuan khusus terhadap sesuatu bahasa untuk mengungkapkan sistem bunyinya.

Fonologi Fonetik Fonemik Kajian tentang bunyi bahasa Analisis sistem bunyi bahasa yang dikaji .

Fonetik akustik Jenis-Jenis Fonetik Fonetik auditori Fonetik artikulasi .

lelangit lembut. seperti lidah. . anak tekak. dan sebagainya. bibir.FONETIK ARTIKULASI • Mengkaji tentang cara penghasilan bunyi bahasa dan bahagian-bahagian (artikulator) yang terlibat dalam penghasilan bunyi. • Melakukan pengelasan terhadap bunyi bahasa berdasarkan cara bunyi itu dikeluarkan oleh artikulator. lelangit keras.

.FONETIK AUDITORI • Kajian dari segi pendengaran bunyi yang keluar dari mulut ( Rencana Linguistik.Abdullah Hassan ) • Kajian yang berkaitan dengan pendengaran terhadap bunyi-bunyi yang dihasilkan. • Ianya mengkaji bunyi bahasa sebagai sesuatu yang diterima oleh pendengar.

Kajian dari segi sifat bunyi ( Rencana LinguistikAbdullah Hassan ) Mengikut fonetik akustik.FONETIK AKUSTIK Kajian yang mengkaji tentang sifat-sifat atau hakikat bunyi itu sendiri. bibir dan sebagainya. . bunyi adalah gelombanggelombang udara yang asalnya keluar dari paru-paru dan kemudiannya mengalami perubahan dimana perubahan itu disebabkan oleh gangguan yang dilakukan oleh alat-alat artikulasi seperti pita suara. lidah.

auditori dan akustik.  Dipecah kan kepada kajian artikulasi.  Kajian adalah berkaitan dengan hubungan antara butir-butir leksikallain yang membentuk ayat.  Mengkaji unsur setiap bunyi  Kajian berkaitan dengan penelitian pola-pola intonasi.PERBEZAAN FONETIK DAN FONOLOGI FONETIK  Kajian tentang bunyi  Kajian tentang sifat-sifat semulajadi. FONOLOGI  Kajian bunyi bahasa  Kajian tentang sistem bunyi sesuatu bahasa dan sifat-sifat semulajadi sistem tersebut secara umum. . produksidan persepsi bunyi-bunyi bahasa yang dihasilkan.

• Terdiri daripada: – Lidah – Rongga hidung – Pita suara – Anak tekak – Rahang .ALAT ARTIKULASI • Fungsi: mengeluarkan bunyi bahasa.

DAERAH ARTIKULASI • Berperanan dalam menghasilkan bunyi bahasa. • Terdiri daripada: • Bibir • Gigi • Gusi • Lelangit .

a i Vokal dalam Bahasa Melayu o e u ᵊ .

Vokal depan Jenis-Jenis Vokal Vokal belakang Vokal tengah .

Vokal Depan Luas [ a ] Vokal Depan Sempit [I] Vokal depan Vokal Depan Separuh Sempit [e ] Vokal Depan Separuh Luas[ ε ] .

Vokal Belakang Sempit [ u ] Vokal belakang Separuh Sempit [ o] Vokal Belakang Separuh Luas [ ᵓ] Vokal belakang .

Vokal tengah Vokal Tengah Pendek [ə] Vokal Tengah Panjang [3] .

d)  letupan lelangit lembut bersuara dan tidak bersuara ( k. b)  konsonan letupan gusi bersuara dan tidak bersuara (t.KONSONAN ASLI BAHASA MELAYU  konsonan letupan dua bibir bersuara dan tidak bersuara ( p. g )  hentian glotis .

n. n. n ) separuh vokal dua bibir bersuara ( w ) separuh vokal lelangit keras bersuara ( j ) .        konsonan letusan bersuara dan tidak bersuara ( c. j ) geseran gusi tidak bersuara ( s ) geseran glotis bersuara ( h) konsonan getaran bersuara ( r ) konsonan sisian bersuara ( l ) 4 konsonan sengau bersuara (m.

BUNYI DIFTONG • Satu suku kata yang dilambangkan oleh dua fonem vokal. tetapi disebut sebagai satu bunyi. • Jenis-jenis diftong: – /ai/ – /au/ – /oi/ .

Pergerakan lidah • /ai/ Depan i e ԑ o ͻ Tengah Belakang u .

• /au/ Depan Tengah i e ɛ a ͻ Belakang u .

• /oi/ Depan i e ɛ a ͻ o Tengah Belakang u .

PERBEZAAN DIALEK KELANTAN DAN BAHASA MELAYU • Dua perbezaan yang ketara dalam dialek Kelantan dengan bahasa Melayu. iaitu dalam aspek : • Pengucapan • Fonem .

[ habih ] iv. [ itԑ͂ ] iii. [ kǝɣĩ] . [ bukuhse ԑ͂ ] • vi. Perbezaan Pengucapan • • • • • Dialek Kelantan i. [ kǝbo ͂ ] ii. [ mͻɁ t ԑ͂ ] Bahasa Melayu [ kǝbon ] [ hitam ] [ habes ] [ rambotan ] [ buŋkusan ] [ kǝreŋ ] • v.

/e/ seperti dalam /pǝlĩ/ /kaẽ/ ‘Belit’ ‘Kail’ . /ĩ/ seperti dalam 6. /i/ seperti dalam /ibu/ ‘ibu’ 2. /ε/ seperti dalam 4. /a/ seperti dalam /kile/ /εlͻ/ /awa/ ‘Kilir ’ ‘Ela’ ‘Awal’ 5. Perbezaan Fonem • Fonem Dialek Kelantan • Fonem Vokal 1. /e/ seperti dalam 3.

/ε/ seperti dalam 4. /p/ seperti dalam /paku/ ‘Paku’ 2. /ĩ/ seperti dalam 6. /b/ seperti dalam 3.• Fonem Konsonan 1. /a/ seperti dalam /baǰu/ /εl ͻ/ /awa/ ‘Baju’ ‘Ela’ ‘Awal’ 5. /e/ seperti dalam /pǝlĩ/ /kaẽ/ ‘Belit’ ‘Kail’ .

/e/ seperti dalam /itu/ /ela/ ‘Itu’ ‘Ela’ 3.Fonem Bahasa Melayu Fonem Vokal 1. /ǝ/ seperti dalam /api/ /ulu/ /oleh/ /ǝnam/ ‘Api’ ‘Ulu’ ‘Oleh’ ‘Enam’ . /u/ seperti dalam 5. /i/ seperti dalam 2. /o/ seperti dalam 6. /a/ seperti dalam 4.

/k/ seperti dalam 6. /t/ seperti dalam 4. /p/ seperti dalam /padi/ ‘padi’ 2. /d/ seperti dalam /badan/ /tadi/ /dalam/ ‘badan’ ‘tadi’ ‘tadi’ 5. /b/ seperti dalam 3. /g/ seperti dalam /kali/ /gali/ ‘kali’ ‘gali’ .Fonem Konsonan 1.