CTU 101

Al-Quran Sebagai Sumber Utama Perundangan Islam
DISEDIAKAN OLEH : MOHD NORAZRI AMIRUL HAZIQ ABDUL BASIR

‫ب م ّ ّ من ّح م‬ ِ ‫ِسْ ِ ا ِ الرحْ َ ِ الر ِي‬ ‫ل‬

DEFINISI PERUNDANGAN ISLAM

DEFINISI AL-QURAN

‫القرأن‬

Al-Quran ialah kalamullah yang berupa mukjizat yang diturunkan kepada penutup para Nabi dan Rasul iaitu Nabi Muhammad s.a.w melalui perantaraan malaikat Jibril a.s yang tertulis pada masahif. Ia diriwayatkan kepada kita secara mutawattir, membacanya adalah dianggap satu ibadah. Ia dimulai dengan al- Fatihah dan diakhiri dengan surah al- Nas.

AL-QURAN SEBAGAI SUMBER PERUNDANGAN ISLAM

Ø

Di antara dalil yang menyatakan al-Quran sebagai sumber perundangan Islam

[Surah An Nisa' : 59]

‫رس ل‬ َ ‫َا َّ َا اّ ِي َ آ َ ُواْ َ ِي ُواْ ا ّ ََ ِي ُواْ ال ّ ُو‬ ‫ي أيه لذ ن من أط ع ل وأط ع‬ ‫َ ء َرد ه‬ ُ ‫وأوِْي ا َم ِ ِن ُمْ َِن َ َا َع ُم ِي شيْ ٍ ف ُ ّو‬ ‫ل ْر م ك فإ تن ز ْت ْ ف‬ ‫َُ ل‬ ‫ل و ر س ل إ ك ت ت من ن ب ل و ي م‬ ِ ْ‫َِى ا ّ َال ّ ُو ِ ِن ُن ُمْ ُؤْ ِ ُو َ ِا ّ َالْ َو‬ ‫إل‬ ً ‫الخ ِ َِ َ َي ٌ وَحْ َ ُ َأ ِي‬ ‫ِر ذلك خ ْر َأ سن ت ْو ل‬
Bermaksud: "Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan RasulNya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat mengenai sesuatu, maka hendaklah kamu kembalikannya kepada

Sifat-Sifat Al-Quran Sebagai Sumber Perundangan Islam
Ø Syumuliyyah Ø Tidak

membebankan Ø Kurang tanggungan kewajipan Ø Beransur dan bertahap dalam perlaksanaan

next

SYUMULIYYAH
Segala perkara yang terdapat dalam Al-Quran menyeluruh kepada kehidupan manusia.

back

TIDAK MEMBEBANKAN
Ø Syariat

Islam diturunkan oleh al-Quran untuk menyelesaikan masalah manusia, dengan tujuan untuk memberi keselesaan dalam kehidupan dan menegakkan keadilan. Ø Maka dengan tujuan itu, undang-undang yang diturunkan oleh Allah s.w.t adalah bersesuaian dengan keperluan, kemampuan dan tabiat manusia itu sendiri. back

KURANG TANGGUNGAN KEWAJIPAN
Ø Mengurangkan

tanggungan kewajipan adalah di antara ciri-ciri undang-undang yang dibawa oleh al-Quran. Ia juga bertujuan supaya tidak membebankan manusia. Ø Hukum-hukum yang terdapat dalam alQuran sama ada dalam bentuk perintah atau larangan amat terbatas, mudah difahami dan diamalkan. back

BERANSUR DAN BERTaHAP DALAM PERLAKSANAAN

Ø Islam

mengambil pendekatan yang baik iaitu pensyariatan secara bertahap dan beransur-ansur.

Contohnya: 2. Allah s.w.t. telah menurunkan ayat berkenaan arak sekadar memberi nasihat dan peringatan agar mereka berfikir secara serius. 3. Allah s.w.t. cuba menarik minat tentang bahaya arak kepada manusia yang lebih besar daripada manfaat yang dirasakan terdapat pada kedua-duanya. 4. Allah kemudiannya mengenakan larangan meminum arak pada masa yang tertentu 5. Pada akhirnya barulah al-Quran menjelaskan tentang hukum pengharaman arak ini secara keseluruhannya.
Ø

back

MATLAMAT PERUNDANGAN ISLAM
Untuk Memelihara Agama Untuk Menjaga Nyawa Untuk Menjaga Akal Untuk Menjaga Keturunan Untuk Menjaga Maruah Untuk Memelihara Harta

UNTUK MEMELIHARA AGAMA Ø Islam agama yang dicipta dan diturunkan oleh

Ø

Allah S.W.T kepada manusia untuk menjamin keselamatan dan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Oleh itu Islam memerintahkan umatnya supaya mempertahankan agama ini daripada dicemari dana dicerobohi oleh musuh. Cara-cara perundangan Islam memelihara agama ialah dengan mengambil tindakan tegas terhadap golongan yang menyeleweng daripada ajaran Islam seperti riddah, khurafat, dan ajaran sesat.

Ø Selain

itu, Islam mengharamkan riddah (murtad) dan mewajibkan hukuman mati ke atas sesiapa yang murtad di samping memberi kebebasan beragama kepada non-muslim kerana tiada paksaan di dalam beragama. back

Ø Nyawa

manusia adalah anugerah Allah S.W.T yang sangat bernilai dan berharga kerana tanpa nyawa, manusia akan mati. Ø Justeru itu, Islam menjamin memelihara nyawa manusia daripada diceroboh atau dibunuh dan memastikan tiada unsurunsur yang boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain.

UNTUK MENJAGA NYAWA

Ø Islam

telah mengharamkan pembunuhan serta menetapkan hukuman qisas ataupun diyat atau Irsy terhadap sesiapa yang melakukan kesalahan bunuh dan yang berkaitan dengannya.

Back

UNTUK MENJAGA AKAL
Ø Kesempurnaan

seseorang manusia terletak pada akalnya. Melalui akallah manusia boleh mengkaji segala ciptaan Allah S.W.T yang ada di alam ini dan berfikir untuk menggunakan segala sumber-sumber yang ada untuk memakmurkannya. Ø Akal juga digunakan untuk mempelajari segala bidang ilmu pengetahuan untuk kebahagiaan hidup manusia.

Ø Islam

mengharamkan arak serta setiap yang memabukkan dan telah menetapkan hukuman kepada peminum arak iaitu dikenakan sebatan sebanyak 80 sebatan.

back

UNTUK MENJAGA KETURUNAN Ø Manusia adalah makhluk Allah S.W.T

yang paling mulia jika dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain. Namun kemuliaan itu bergantung kepada pembentukan keluarga yang sempurna iaitu keturunan nasab yang jelas dan diketahui asal usulnya. Ø Justeru itu, manusia hendaklah menjaga keturunannya daripada dicemari oleh perbuatan-perbuatan yang boleh

Ø Oleh

hal yang demikian Islam telah mengharamkan perbuatan zina. Sesiapa yang didapati bersalah, Allah S.W.T telah menetapkan hukuman rejam sampai mati bagi sesiapa yang sudah berkahwin dan 100 kali sebatan kepada mereka yang masih bujang. Ø Perundangan Islam juga telah mensyariatkan perkahwinan untuk melahirkan keturunan yang sempurna dan

Ø Maruah

seseorang manusia bergantung kepada ketinggian akhlak dan budi pekertinya. Akhlak yang mulia membentuk keperibadian yang tinggi dan budi pekerti yang terpuji membentuk sahsiah yang mulia.

UNTUK MENJAGA MARUAH

Ø Seterusnya,

mereka akan mendapat penghormatan daripada masyarakat. Oleh kerana kehormatan diri sangat penting kepada manusia, perundangan Islam telah menetapkan beberapa cara untuk memelihara kehormatan dan maruah diri. Ø Islam mengharamkan qazaf (menuduh tanpa bukti). Hukuman kepada pesalah qazaf iaitu sebatan sebanyak 80 kali. Ø Selain itu, Islam juga menyuruh umat Islam menjaga batas-batas pergaulan, percakapan,dan tingkah laku. back

Ø Memelihara

harta ialah mengakui hak milik seseorang individu terhadap harta yang dimilikinya secara halal. Islam telah mengharamkan kegiatan sariqah (pencurian) serta hirabah (rompakan) dengan cara yang tidak sah.

UNTUK MEMELIHARA HARTA

Justeru itu, perundangan Islam telah mengaturkan peraturan- peraturan yang memelihara harta, iaitu mengenakan hukuman yang tegas terhadap sesiapa yang mencuri dan merompak. Kepada pencuri dipotong tangannya sebagai hukuman. Ø Manakala hukuman kepada perompak pula hendaklah dipotong tangan dan kakinya secara bersilang (tangan kanan kaki kiri). Ø Sekiranya rompakan itu disertai dengan
Ø

SEKIAN ERIMA T KASIH

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful