GEOG RAFI

TINGK ATA N 1

Pem eli haraan dan pemu li haraan tu mbuhtumbuhan semul a j adi dan hid up an l iar

KE PE NTIN GA N
    Ekosistem Habitat flora dan fauna Pencegahan hakisan tanih Kawasan tadahan hujan

KE PEN TINGA N
     Pelancongan Sumber perhutanan Tempat perlindungan hidupan liar Sumber perubatan Pembiakan hidupan laut

Habi tat flor a dan fauna

Pe ncegah hakisa n ta nah

Kawasan ta dahan

Ka wasa n Pe la ncongan

Sumb er perhuta nan

Tempat perl indungan hi dupan li ar

Su mber p erubatan

Pe mbia kan hidupan laut

Langkah-l angkah pemel iharaan dan pem uliharaan tum buhtum buh an semula jadi dan h idupan liar

Kumpul an 2 : dan Kumpul an 3: Kumpul an 4: Haram Al am S ekit ar Kumpul an 5: Perl indungan

Negara Penanaman

Sem ul a

Ladang H ut an Raw atan Si vilkul tur dan Penyel idi kan Kawal an P embal akan dan Pertubuhan Undang- undang Fl ora dan

Pemul iharaan Bekas Lombong Kumpul an 6: Ladang Jati dan K itar Semul a Kertas

Langkah-l ang kah yang di hurai kan mestil ah menj awab soa lan beri kut:  Apa?  Siapa?  Mengapa?  Bila?  Di mana?  Bagaimana?

RANCANGAN MENGAJAR GEOGRAFI TINGKATAN 1
1. Tema Pelajaran / Topik Tema 3.0 Tumbuh-tumbuhan Semula Jadi dan Hidupan Liar. Tajuk 3..5 Pemeliharaan dan pemuliharaan tumbuhtumbuhan semula jadi dan hidupan liar di Malaysia.

Melalui pengalaman pembelajaran, pelajar dapat: 2. Objektif Pembelajaran 3.Memahami kepentingan dan langkah-langkah pemeliharaan dan pemuliharaan tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar.

3.

Hasil Pembelajaran

Di akhir pengajaran pelajar dapat: Aras 1 Menyatakan pentingnya memelihara dan memulihara tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar. Menyenaraikan langkah-langkah pemeliharaan dan pemuliharaan tumbuh-tumbuhan semula jadi daan hidupan liar sebagai potensi kegunaan masa depan. Aras 2 Menjelaskan dengan contoh kepentingan dan langkahlangkah pemeliharaan dan pemuliharaan tumbuhtumbuhan semula jadi dan hidupan liar. Aras3 Mencadangkan langkah-langkah lain pemeliharaan dan pemuliharaan tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar.

4. Penilaian

1.Adakah perancangan yang melibatkan pengintegrasian TMK telah dibina dengan baik? 2.Adakah pembentangan ppt. serta penerangan lisan telah digunakan dengan berkesan untuk memudahkan pemahaman para pelajar? 3.Adakah guru/murid merasa puas hati dengan pengajaran dan pembelajaran berbantukan pengintegrasian TMK? 4.Adakah kesimpulan pelajaran dapat benar-benar menjelaskan konsep isi kandungan topik yang dipelajari? 5.Adakah pelajar merasakan lebih mudah untuk menyiapkan tugasan yang lengkap dengan menggunakan data-data dari internet, mempersembahkan kepada rakan . 6.Meningkatkan kemahiran TMK mereka?

5. Peruntukan Masa

80 minit

Tingkatan 1 ( Bermasalah Pembelajaran ) 6. Ciri-Ciri Kelas d)Tingkatan e)Pengetahuan Sedia Ada Murid telah mempelajari kepentingan tumbuh-tumbuhan semula jadi dan kesan kegiatan manusia terhadap tumbuh-tumbuhan semula jadi.

7.

Liputan Kurikulum

Meliputi isi kandungan pelajaran, pedagogi serta penilaian Seperti yang dikehendaki dalam Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM). 1.Atlas 2.Buku teks 3.Buku rujukan

8. Persediaan Guru Bukan TMK

TMK digunakan dalam bentuk kumpulan P & P koperatif: 3.Melayari internet untuk memperoleh maklumat berkaitan langkah-langkah pemeliharaan dan pemuliharaan tumbuhtumbuhan semula jadi dan hidupan liar. 4.Menggunakan MS Power Point untuk membuat tugasan yang berkaitan tajuk. 5.Menggunakan MS Word untuk menaip tugasan menggunakan templat yang disediakan. 6.Menghantar tugasan melalui e-mail. 1.Menempah bilik komputer dan projector LCD 2.Memastikan sistem rangkaian dan internet berfungsi (sekurang-kurangnya 6 PC) 3.Perisian MS Power Point dan templat tugasan dalam MS Word. 4.URL berkaitan pemeliharaan dan pemuliharaan tumbuhtumbuhan semula jadi dan hidupan liar.

9.

Penerapan TMK

10. Persediaan TMK

11. Aktiviti Pelajaran

1.Soal-jawab berkaitan tajuk 2.Menyaksikan MS Power Point. 3.Akses internet dan penghasilan tugasan menggunakan templat MS Power Point. 5.Melaporkan hasil perbincangan. 5. Penilaian rakan sebaya dan guru. 6. Melengkapkan templat MS Word yang telah disediakan. 13. Aktiviti Pelajar

12. Aktiviti Guru

1. Menjawab soalan guru . 4. Menyaksikan klip video sambil mencari jawapan belajar dengan bantuan BBM dalam slaid MS PowerPoint untuk memahami isi pelajaran, 3. Menjawab soalan pengukuhan secara lisan. 4.. Perbincangan dalam kumpulan kecil dan menyelesaikan tugasan mengikut kumpulan. Kumpulan 1 : Hutan Simpan dan Taman Negara Kumpulan 2 : Penanaman Semula dan Ladang Hutan Kumpulan 3: Rawatan Sivilkultur dan Penyelidikan Kumpulan 4: Kawalan Pembalakan Haram dan Pertubuhan Alam Sekitar Kumpulan 5:Undang-undang Perlindungan Flora dan Pemuliharaan Bekas Lombong Kumpulan 6: Ladang Jati dan Kitar Semula Kertas 5. Membentangkan hasil perbincangan menggunakan MS Power Point. 6. Soal jawab dengan rakan sebaya 7. Melengkapkan templat MS Word yang disediakan oleh guru . 2. Murid

1.Mengemukakan soalan berkaitan dengan tajuk pelajaran sebagai set induksi. 2.Pengajaran menggunakan persembahan BBM dalam MS PowerPoint 3.Meminta murid melaksanakan tugasan kumpulan dalam MS Power Point. 4.Meminta murid melengkapkan tugasan individu yang terdapat dalam MS Word.

14.

Keperluan Khusus

Satu templat MS Word yang mengandungi latihan dan URL http://www.forestry.gov.my/tubuh.html http://www.sabah.gov.my/bkd/jabatan_hidupan_liar.htm http://www.wildlife.gov.my/webpage_bm/menuutama.htm http://www.frim.gov.my/bm/index.htm http://www.geographia.com/malaysia/nationalparks.htm

15.

Laman Web

Hutan Simpan, Taman Negara, Penanaman Semula, Ladang Hutan, Rawatan Sivilkultur, Pertubuhan Alam Sekitar, 16. Literasi

17.

Numerasi

Keluasan hutan simpan, bilangan taman negara, bilangan lessen pembalakan

18.

Bahan Rujukan TMK dan bukan TMK

1. 2. 3.

Buku Teks Geografi Tingkatan 1 Buku Rujukan Atlas

19. Penerapan Nilai Murni

1.Mencintai Negara Malaysia – Bersyukur kerana negara kita kaya dengan pelbagai sepsis tumbuhan semula jadi dan hidupan liar. 2.Bekerjasama dan saling membantu ketika menyiapkan tugasan dan penggunaan TMK.

20.

Kemahiran Berfikir

1.Kemahiran kreatif dalam membina dan menyediakan data menggunakan pengurusan grafik berkaitan. 2.Kemahiran menyenarai dan menghurai. 3.Bersoaljawab dan sumbangsaran.

GEO GRAFI
(PENDIDIKAN KHAS- Bermasalah Pembelajaran SMK SUNGAI BESAR, SELANGOR)

TIN GK ATAN 1

DISEDIAKAN OLEH : KAMA BIN SHAFFEEI (Guru Geografi 2009 )

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful