You are on page 1of 61

Genetika

• Genetika= znanost o biološkoj varijaciji • Humana genetika= znanost o biološkoj varijaciji u čovjeka
• Medicinska genetika= znanost o biološkoj varijaciji u čovjeka u relaciji prema zdravlju i bolesti • Klinička genetika= dio medicinske genetike koji se bavi zdravljem individue i njegove obitelji • Klinička genetika= znanost (i praktična primjena) o dijagnostici, prevenciji i evaluaciji nasljednih bolesti

Povijest
• Prapovijest, Religijske knjige • Kraj 19. st.-roĎenje humane genetike • Eugenika- nacizam • 1947.- Reed: pojam “genetic counseling” • 50.g.20.st. struktura DNA broj kromosoma broj kromosoma/Down sy • 1967. 1. amniocenteza • 80.g.20.st. - molekularno genetske tehnike • HumanGenomeProject

1. Zakon – segregacije 2. Zakon – neovisno svrstavanje

Partikularna teorija nasljeĎivanja • Populacijska • Klasična ili Mendelova • Jedinka – populacija • Partikule .osobine • Citogenetika • Molekularna genetika Kromosomska teorija nasljeĎivanja • Kromosomi • Geni Genska teorija nasljeĎivanja .

morfološke. • Fenotip osobe odreĎen je sveukupnim nasljednim činiocima te osobe = GENOTIP + utjecajem OKOLINE. u zdravlju i bolesti = FENOTIP. • I sve bolesti uvijek su odreĎene i nasljednim i okolinom. biokemijske i psihičke osobine odreĎene osobe. Osobine: nasljedni faktori .NaslijeĎeno: stečeno • Sve tjelesne.

.

Faktori i svojstva • Kromosom • Gen. kodominantan . genski lokus. recesivan. heterozigot. hemizigot • Dominantan gen/ osobina. aleli • Broj kromosoma u stanici: diploidan ili haploidan. stanice: tjelesne i spolne • Osoba: homozigot.

zigota .Tjelesne i spolne stanica.

• U jezgri koja se ne dijeli: kromatin --.iz kromatina tijekom diobe nastaje kromosom. • Broj kromosoma je stalan za svaku vrstu. . I jedno i drugo grade nukleinske kiseline i proteini.Kromosom • Nasljedna tvar vidljiva je u stanici kao kromatin ili kromosom. izgledaju kao štapići i vidljivi su svjetlosnim mikroskompom.

• Podjela po veličini • Podjela po obliku Metacentrični Submetacentrični Akrocentrični .

DNA= dvolančana zavojnica • DNA= polinukleotid • 1 nukleotid DNA= šećer deoksiriboza+ fosfat+ dušična baza • Veza izmeĎu 2 nukleotida 1 lanca je fosfat • Veza izmeĎu 2 nukleotida dvolančane DNA (antiparalelne) je vodikova veza izmeĎu komplementarnih baza (A-T. C-G) .

Temeljni zakon genetike: DNA RNA PROTEIN .

Struktura odreĎuje funkcijuGenetička uputa • Redoslijed nukleotida u DNA (u genu) je šifra za redoslijed AK u proteinu • Tri uzastopna nukleotida u DNA (=triplet) je šifra za 1 AK • Transkripcijom nastaje RNA triplet= kodon • U t-RNA nalazi se triplet antikodon koji prepoznaje kodon i sudjeluje u translaciji. .

drugi majčinskog porijekla • Haploidan broj kromosoma u spolnoj stanici (=gameti) = 23 . u diploidnoj stanici kromosomi su u paru: jedan očinski.čovjek • Diploidan broj kromosoma u tjelesnoj stanici= 46.

.

.

• Geni koji odreĎuju istu osobinu (ali nisu obavezno identični). .sukladnim dijelovima kromosoma (lokus)= aleli. drugi majčinskog porijekla: kromosomi jednake veličine i izgleda na kojima se nalaze geni koji odreĎuju iste osobine= homologni kromosomi. jedan očinski. nalaze se na istim.• U diploidnoj stanici kromosomi su u paru.

gen dominantnog učinka --. gen recesivnog učinka --.• Dominantna osobina. u bolesti: osoba mora biti homozigot da bi se razbolila . i bolesna je • Recesivna. u bolesti: osoba je heterozigot.1 alel iz para odreĎuje fenotipsku osobinu.oba alela iz para odreĎuju osobinu.

Mutacije Promjene u strukturi nasljednog materijala • Kromosomske • Genske .

prisutne pri roĎenju ili kasnije tijekom ţivota • • • • • Kromosomske Monogenske Poligenske ili multifaktorske Mitohondrijske Somatske genetske . ili. nenaslijeĎene. naslijeĎene od predaka.Genetske bolesti= bolesti nasljednog materijala.

sustava Suicid/ homicid • 1. godine Nesreće Neoplazme Bolesti ţivčanog sustava Konatalne anomalije Od 15... . 2. 4. 2. 3. 3. • 1. godine Nesreće Konatalne anomalije Neoplazme • 1. 2.24. 4.Uzroci smrti u djetinjstvu • 1. godine Nesreće Neoplazme Bolesti srca/cirk. 3.-14. 1. Od 5.4. 3. godina života Perinatalna stanja Konatalne anomalije SIDS i nedovoljno definirana stanja Od 1. 2.

sastavni dio sindroma konatalno kongenitalno Kromosomski poremećaji Metaboličke i monogenski nasljedne bolesti (cistična fibroza. toliko ozbiljna da zahtjevaju medicinski tretman ili uzrokuju oštećenje/ nesposobnost/ ometenost: Malformacije organa (defekt udova ili srčana greška) Malformacije . mediteranske anemije) Funkcionalni problemi bez vidljivih malformacija (mentalna retardacija.1 od 33 NOVOROĐENČADI (3%) – KONATALNE ANOMALIJE • Posebna stanja. gluhoća) Malformacija---sindrom .

posljedica sekundarnih faktora. nisu slučajno povezane. ali se zajedništvo ne moţe objasniti .Multipli poremećaji morfogeneze Izolirani poremećaji morfogeneze • Malformacija= morfološki defekt organa ili dijela tijela iz intrinzičnih razloga • Disrupcija= morfološki defekt. ekstrinzičnih. koji djeluju na normalno započet razvoj • Deformacija= anomalija oblika i poloţaja uslijed mehaničkih sila • Displazija= morfološka anomalija zbog abnormalne organizacije tkiva • Politopni defekt polja= skup anomalija a sve posljedica poremetnji razvoja jednog razvojnog polja • Sekvenca= skup anomalija kao posljedica jedne prethodne anomalije ili mehaničkog faktora • Sindrom= skup anomalija zajedničke etiologije i patogeneze • Asocijacija= skup anomalija koje se zajednički pojavljuju.

antikonvulzivi (fenitoin. litij • Fizički: multipla trudnoća • Fizikalni: RTG • Materin metabolizam: IDDM. retinoidi. varfarin. alkohol. fenilketonurija . aminopterin i metotreksat. citomegalov.. valproat). toxoplasma • Lijekovi: talidomid.Teratogeni sindromi • Infekcije: rubeola. varicella.

Fetalni alkoholni sindrom .

44 0.53 1.93 0.Najčešće veće konatalne malformacije (California birth defects monitoring program) Incidencija/ 1 000 Mentalna retardacija Kromosomski poremećaji -Down sy.49 0.44 0.41 1/ 400 1/ 740 1/ 1 070 1/ 2 300 1/ 1 940 1/ 2 040 1/ 3 800 1/ 2 820 1/ 2 260 1/ 2 880 1/ 11 400 1/ 2 460 . 0.30 1.33 1.35 0.09 0.26 0.52 0.01 1/ 3 000 živorođenih 1/ 770 1/ 990 Veće srčane greške Oralni rascjepi -Rascjep usne i/ili nepca -Rascjep nepca Intestinalna atrezija/ neperforirani anus Defekti neuralne cijevi -Anencefalija -Spina bifida Defekti abdominalne stjenke -Gastroshiza -Omfalocele Defekti udova 2.35 0.35 0.

planiranje obitelji rodoslovlje .Genetsko savjetovanjekomunikacijski i edukacijski proces • Pregled i postavljanje prave dijagnoze bolesti • Definiranje uloge nasljeĎa u etiologiji dijagnosticirane bolesti • Rizik razvoja bolesti i rizik ponavljanja bolesti kod roĎaka i potomaka • Liječenje i opcije.

kromosomske mutacije. insercije Poremećaj autosoma --spolnih kromosoma Fragilna mjesta Sindromi kromosomskih lomova Mozaicizam . duplikacije. trisomije i monosomije Poremećaj strukture: delecije. inverzije. translokacije. citogenetika Poremećaj broja kromosoma: aneuploidije i poliploidije. ring.Kromosomske bolesti.

Strukturne .

Brojčane • Aneuploidije: broj kromosoma= 2n±1 • Poliploidije: broj kromosoma= 3n .

brojčana Kariotip .

XX.t(1.6) .strukturna 46.

kromosomske bolesti = • • • • Zaostalost u mentalnom razvoju + Smanjen rast + Malformacije unutarnjih organa + Malformacije / Dismorfije lica. šaka. stopala + • Malformacije spolnih organa .

Uzroci • Najčešće nepoznati • Jedini poznati uzrok kromosomske bolesti je dob majke kao uzrok roĎenja djeteta s trisomijom 21 .

Najčešće kromosomske bolesti .

trisomija 21 1/ 700 .1 000 .Down sindrom.

1/ 3 . trisomija 18 incid.6 000 .Edwards sindrom.

trisomija 13 incid. 1/ 5 .6 000 .Patau sindrom.

Downov sindrom (trisomija 21)
• Langdon Down 1866. • Leujene 1957. • Najčešća kromosomopatija • Najčešći uzrok MR

• Mentalna zaostalost • Zaostajanje u tjelesnom rastu • Glava smanjena, zatiljak plosnat • Oči kose (“mongoloidne”) i šire razmaknute • Epikantus i pjege na šarenici • Mali nos i usta i uške • Zglobovi hiperekstenzibilni, muskulatura hipotonična • Šake široke i kratke, klinidaktilija, brazda 4 prsta

• Srčana mana u 40% • Stenoze i atrezije probavnog trakta i bolesti crijeva • Akutne leukemije i smanjena otpornost prema infekcijama

• Očekivano trajanje ţivota smanjeno na polovicu • Dijete nikad ne dostigne mentalne sposobnosti zdrave djece, osobito nedostaje apstraktno mišljenje • Većina nije sposobna za normalno školovanje i ostaje socijalno ovisna cijeli ţivot. • Muškarci neplodni, ţene mogu zanijeti i roditi

Genetika DS: • Regularni tip u 92% slučajeva.g. učestalost raste . incidencija – 1: 2000 novoroĎenčadi • Nakon 35. 21 u mejozi majke (ili oca) • Mozaik (klinička slika blaţa) • Translokacijski tip Učestalost DS: • 1: 650 novoroĎenčadi • Samo u majki do 30 g.zbog nerazdvajanja kr.

Ostale aneuploidije • Trisomija 13.Patau s. • Mikrodelecijski sindromi . • Trisomija 18.Edwards s. • Parcijalna monosomija 5p.“sindrom mačjeg plača” • Parcijalna monosomija 4p.Wolf s.

XXY Sindrom XYY ... X Sindrom tri-X Klinefelter s.47.45.Gonosomopatije • • • • Turner s.

2 1.X i X/XX XXX Nebalansirane strukturne promjene sveukupno Balansirane rcp rob Inv peri Ukupno 0.4 0.1 4 4.Učestalost kromosomskih abnormalnosti u novoroĎenčadi Abnormalnost Trisomije autosoma 13 18 21 Aneuplodije gonosoma.5 1.8 8.4 45.5 ‰ ukupno 1.2 2.3 2.0 0. Ţ 1. M XXY XYY Aneuplodije gonosoma.3 1.2 1.08 0.15 1.3 (1/120) .

molekularna genetika .Monogenske bolesti. genske mutacije.

recesivne . spolno vezane • Dominantne.Monogenske bolesti • Posljedica su mutacija u DNA • Dijagnosticiraju se tehnikama molekularne genetike • Slijede Mendelove zakone nasljeĎivanja • Autosomne.

MUTACIJE  korisne: razlike među vrstama razlike među osobama iste vrste  štetne: bolesti .

VRSTE MUTACIJA  zamjena nukleotida: najčešće 1 nukleotida  delecije: 1 ili više nukleotida  insercije: 1 ili više nukleotida .tandemsko umnožavanje trinukleotida npr. (CGG)n pri sindromu fragilnog X (FraX) .

Posljedice točkaste mutacije • • • • Supstitucija---Zamjenska mutacija Supstitucija---Besmislena mutacija Supstitucija---Istoznačna mutacija Adicija ili delecija---Pomak okvira čitanja .

ultraljubičasto zračenje Kemijski.rentgensko zračenje. gama zračenje.Uzroci • Mutageni: Fizički. toplina.organski i anorganski spojevi • Spontane mutacije .

1/ 2 000 1/ 6-8 000 1/ 5 000m 1/ 4 000m .Najčešće monogenski nasljedive bolesti • • • • Cistična fibroza Spinalna mišićna atrofija Duchenne mišićna distrofija Hemofilija A AR AR XR XR incid.

ekstenzija: produljavanje novog lanca .POSTUPAK PCR 1. priljubljivanje: priljepljivanje početnih oligonukleotida 3. denaturacija: razdvajanje dvojne vijuge 2.

Rezultati ? .

Autosomno dominantne .

Autosomno recesivne .

Spolno vezane .

koronarna srčana bolest • Šećerna bolest • Bronhalna astma • Psihičke bolesti • Konatalne: Srčane greške. moţdani udar. displazija kuka Učestalost: 1/ 750 novoroĎenčadi .Multifaktorske (ili poligenske) osobine i bolesti • Nastaju zbog patogenog djelovanja mutacija u većem broju gena i utjecaja okoline • Hipertenzija. rascjep usne i nepca.

i starija • Već je roĎeno 1 dijete s kromosomskom anomalijom • Kromosomska anomalija u 1 od roditelja • MlaĎa majka s poremećenim trojnim hormonskim testom • Abnormalnosti ustanovljenje ultrazvučnim pregledom .Prenatalna dijagnostika Metode: • Ultrazvučni pregledi u trudnoći • Trojni hormonski test iz majčine krvi • AMNIOCENTEZA • Biopsija korionskih resica Indikacije: • Majka 35g.

• Dijagnostika nasljednih bolesti • Genska terapija .

i pravo na ne biti roĎen) • Trudnoća u mentalno retardirane osobe (čije je to dijete?) • Testiranje djece • Studije obitelji • Dostupnost prenatalnoj dijagnostici • Status embrija u IVF (kada počinje ţivot?) • Prediktivno genetičko testiranje . greška) • Indirektno savjetovanje. društvo! • MR i medicinski indiciran pobačaj (pravo na ţivot. ali ne distancirano (što biste Vi učinili na mom mjestu?) kultura. religija.Specifični etički/ savjetodavni problemi • Krivnja u nosioca (sramota.