फलजयोििष िचिकतसा मंडळ

१० श के

१२

११ गु

२ चंद
३ मं

७ शु ने

५ह
४ रा

६ बु र

फ़लजयोििष
िििितसा
मंडळ
पकाश घाटपाडे
कै.माधव िरसबूड
http://faljyotishachikitsa.blogspot.com
संसथापि – पिाश घाटपांडे
संिलपना – िै. माधव ििसबुड

भूिमिा

फलजयोििष या िवषयािी जयोििषशासीयदषया
िििितसा ििणे या मंडळािा मुखय उदे श. जया
जया लोिांना या िवषयािी अभयासपूणण िििितसा
पूवद
ण िूषि गह न बाळगिा वहावी असे मनापासून
वाटिे िे सवण जाि व अजाि लोि हे सवण या
मंडळािे अनौपिाििि सदसय

उिदषे१) फलजयोििष या िवषयािील िविवध मिपवाह जाणून घेणयाििििा िविवध
पिाििी पुसििे, दिुमळ
ण संदभग
ण ंथ, लेख, बािमयांिी िातणे संगही ठे वणे. तयािील
मािहिी अदयावि ठे वणे
२) सवस
ण ामानय िसेि िजजासू लोिांना या िवषयाविील मािहिी दे णे.
३) फलजयोििषािील मयाद
ण ा, तयािील अि
ं िवस
ण ंगिी, तुटी या गोषी पयोग,
आवाहन, लेख, ििाण, पििसंवाद या
माधयमांदािा जयोििष विुळ
ण ाि पोहोिवणे.
तयावि पििवाद ििणयासाठी जयोििषी लोिांनाही िविाि ििणयास पवत
ृ ििणे.
४) फलजयोििषािील अनावशयि िसेि अिनष पवत
ृ ी नष ििणेसाठी (उदा.
गहांिी शांिी, नािायण नागबली सािखे
िवधी, गहांिी अग
ं ठी, मंतिंत इ. )
'आपले घि आपणि साफ ििा` ही मोिहम जयोििषांदािे िाबिवणे.
५) फलजयोििष या िवषयािे संशोधनादािे वेळोवेळी मूलयमापन ििणे.
६) फलजयोििषािे िविाधि व समथि
ण यांचयाि अभयास व िििितसेदािे
समनवय िाखणे.

िायण
१) जयोििषािडे जाणयापुवी …पशोतिािून सुसंवाद या पुसििािी िनिमि
ण ी
२) यंदा ििवणय आहे ? हे िववाह व जयोििष या िजवहाळयाचया
िवषयाविील वैिशषटयपुणण पुसिि
३) आंििजालीय जगिाि http://faljyotishachikitsa.blogspot.com या
अनुिदनीिी सथापना
http://mr.upakram.org या संिेिसथळावि फलजयोििष िवषयावि
लेखन व ई सािहतयािी िनिमि
ण ी
फलजयोििषाचया सोशल नेटविििग मधये िृ िीशील सहभाग

िायण ……
४) पो.जयंि नािळीिि यांनी जाहीि िेलेलया फलजयोििषाचया
संखयाशासीय िािणीि आयुिा, संखयाशास िवभाग पुणे िवदापीठ
व अंधशदा िनमुल
ण न सिमिी यांचयाि समनवयि महणुन सहभाग
५) पुिोगामी संघटनांमधये मानद फलजयोििषिििितसि या नातयाने
वादसंवाद / वयाखयान / गटििि
े सहभाग
६) फलजयोििष विुळ
ण ाि िििितसि अभयासि महणुन सहभाग
७) जयोििषिििितसा गंथालया िी िनिमि
ण ी

कै. माधव िरसबूड
एक कठोर फलजयोििष
िचिकतसक

सापिािहक माणुस
२१ एिपल १९८४

गहािकि एिपल
१९८६

गहािकि
जून १९९०

िकलोसकर १९८८

Aikya
30/9/1991

युिनक िफचसस संपाििि म.
फुले िवशेषाक

S.K.Kelkar
Bharat jyoti
24 Dec 1967

िै. लोकमि
े ९९१
११ जान १

22 May 2001

जयोििषािडे जाणयापुवी..पशोतिािुन सुसंवाद पिाशनसमािं भ
डावीिडू न डॊ दाभोलिि, शी माधव ििसबुड, जयोििषी
नंदििशोि जिािदाि, लेखि पिाश घाटपांडे

22 May 2001

डॊ निे द दाभोलिि महािाष अंधशदा
िनमुल
ण न सिमिी

22 May 2001

नंदििशोि जिािदाि िुलपिी विाहिमिहि
जयोििष िवदापीठ

िैिनक सकाळ २४ मे २००१

वाचकाचे पत िैिनक सकाळ जुन २००१

लोिसता १३ एिपल २००३ जयंि नािळीििांिे
पििकण

पिापिाव पवाि यांिी पििििया

» डॊ उलहास लुििुिे

यांिी पििििया

टाईमस ऒफ इं डीया पुणे िमिि पुिवणी
िद. १२ मे २००८

िचतमय जगि या
मािसकाि जयोििषाचे
खंडन
साल १९२१

कुिमििनी िाडेकराशी
ई पत वयवहार

कुमुििनी
िाडेकर याची
पििििया

जानवेारी १८७४

सन १८९६

फलजयोििष िचिकतसा -रा.ज. गोखले
सन १९३५

गूढिचिकतसामंडळ
१९३०

लगनाचया बाजाराि कु ड
ं ली

२००१-२००२ बािमया

Daily Sakal
12 may 2005

कनयाकुमारी िेवळाजवळ पोपटवाला जयोििषी

टाईमस ऒफ इिंडया पुणे
िमरर ६ आकटोबर २००८

टाईमस ऒफ इिंडया पुणे िमरर
८ आकटोबर २००८

िै. सकाळ ९ आकटोबर २००८

“िचतमय जगि” सन
१९२१

“िचतमय जगि” मे १९२१
भारिाचायस िचं िव. वैद

“िचतमय जगि” १९२१
भारिाचायस िचं िव. वैद

काही पाशातय फलजयोििषिचिकतसक

ऒथसर माथर

जॊफे डीन

पो. आयझेक आपलया सहका-यासोबि

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful