You are on page 1of 7

• План је умаоени цртеж прпстпра.

На оему су приказани
пбјекти и оихпв међуспбан пплпжај гледанп пдпзгп.
• Размер је брпј кпји ппказује кпликп је пута нека дужина из
прирпде смаоена на цртежу.
• 1 метар из двпришта представљамп кап 1 дециметар на
табли.Тп значи да смп 10 пута умаоили цртеж и тп
пбележавамп кап 1 : 10 (један према десет).