Minggu 8: Aktiviti Penyerapan Pemulihan Membaca Dan Menulis Mata Pelajaran Pendidikan Seni Visual

Low Yew Min Tan Yong Jie Lee Xiao Ying

Kraf.Mengeja dan Menyebut Perkataan berdasarkan Gambar yang Dilukis. Kolaj Dan Ukiran Yang Dihasilkan .

". . . #elepas gambar telah dihasilkan. murid!murid dikehendaki mengeja dan menyebut perkataan objek gambar tersebut . Guru menyediakan satu titik ke titik kertas lukisan bagi setiap murid.Lukisan 1. Murid!murid dikehendaki menggabungkan gambar tersebut.

harimau itik kapal .

anjing kereta .

Mereka akan mengeja perkataan benda yang akan dihasil se$ara indi%idu diikuti oleh kumpulan dan se$ara kelas.Kolaj 1. . Murid!murid diminta menghasilkan gambar sesuatu benda dengan menggunakan teknik kolaj. &kti%iti diulang oleh semua murid berdasarkan kolaj yang mereka hasilkan. .

ikan bunga .

kereta ketam rambutan .

.Kraf 1. Guru menyuruh murid-murid melipat kertas dengan apa-apa benda sahaja. Murid-murid dikehendaki mengeja dan menyebutkan nama bagi benda yang mereka hasilkan pada kraf tersebut. 2.

kucing baju anjing bunga burung .

Guru meminta murid-murid mengukir sesuatu benda dengan plastisin menjadi objek yang mereka sukai seperti bunga. dan lain-lain. perahu. .Ukiran 1. 2. Seterusnya mereka dikehendaki mengeja dan menyebut perkataan berdasarkan hasil ukiran mereka. ikan.

matahari payung kereta cawan .

Terima Kasih .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.