Picture 13

ศูนย์พัฒนาอนามัยพื้นที่สูง กรมอนามัย

ประเมินผลโครงการกระบวนการเรียนรูแ้ บบมีส่วนร่วม
เพื่อพัฒนาชุมชนชาวเขาเผ่ากะเหรีย่ ง มูเซอ ม้งและเย้า

Project Evaluation of Participatory Learning process
for Development among Karen Lahu Hmong and Yao community

ความเป็นมาและความสำาคัญของการประเมิน
ในปีงบประมาณ 2550 - 2551
ศูนย์พัฒนาอนามัยพื้นที่สงู ได้จัดทำาโครงการวิจัยกระบวนการเรียนรูแ้ บบมีส่วนร่
วมเพื่อพัฒนาชุมชนชาวเขาเผ่ากะเหรีย่ ง มูเซอ ม้งและเย้า
โดยใช้แผนแม่บทชุมชนเป็นเครื่องมือในการพัฒนากระบวนการเรียนรูแ้ บบมีส่วน
ร่วม
ในปีงบประมาณ 2552 เป็นการประเมินผลโครงการ
เพื่อประเมินกระบวนการ ผลผลิตและผลลัพธ์ หาข้อดี ข้อด้อยเพื่อปรับปรุง
และขยายผลไปยังพื้นที่อื่นๆ โดยการถ่ายทอดในรูปแบบต่างๆ ต่อไป

วัตถุประสงค์ของการประเมิน

1. เพื่อประเมินกระบวนการ (Process Evaluation : P)
2. เพื่อประเมินผลผลิตของโครงการตามกระบวนการ
(Product Evaluation : P )
3. เพื่อประเมินผลลัพธ์ของโครงการ (Outcome Evaluation)

ขอบเขตของการประเมิน

การประเมินในครัง้นี้
•ประเมินใน 3 ประเด็น
ได้แก่กระบวนการ
ผลผลิต และผลลัพธ์
ของโครงการ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
ทราบผลการดำาเนินงาน
ปัญหาและอุปสรรคของการดำาเนินงานกระบวนการเรียนรูแ้ บบมีส่ว
นร่วม เพื่อพัฒนาชุมชนชาวเขา
เผ่ามูเซอ กะเหรี่ยง ม้งและเย้า
2. นำาผลที่ได้จากการศึกษามาใช้เป็นแนวทาง ปรับกลวิธี
ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับการดำาเนินงานกระบวนการเรียนรู้แบบมี
ส่วนร่วม เพื่อพัฒนาชุมชนชาวเขาเผ่าอื่น ๆ ต่อไป
3. ได้เกิดการเรียนรู้เพื่อเป็นแนวทางในการประเมินผลโครงการอื่นๆ
ต่อไป
1.

เอกสารและงานวิจยั ที่เกีย่ วข้อง
1.

โครงการวิจัยเรื่องกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุ
มชนชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง เผ่าม้งเย้า และเผ่ามูเซอ
2.

กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม

3.

แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินโครงการ

4.

ข้อมูลทัว่ ไปเกีย่ วกับชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง ม้งเย้า และมูเซอ

5. งานวิจยั ที่เกีย่ วข้อง

กรอบแนวคิดการประเมิน
กระบวนการ

กระบวนการเรียนรู้

- การจัดทำาแผน

แม่บทชุมชนและแผนปฎิบตั ิการ

2

กระบวนการเรียนรู้ที่

- การพัฒนาโครงการ
- การศึกษาดูงาน
การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ผลผลิต
- แผนแม่บท
ชุมชน
การมีสว่ นร่วมขอ
งคณะทำางานชุมช

ผลลัพธ์
ความพึงพอใจของคณะ
ทำางานชุมชน
- การเรียนรู้
ของคณะทำำงำนชุมชน
ที่มตั ่อโครงกำร

ประเด็นกำร
ประเมิน

ตัวชี้วัด

เกณฑ์กำรวัด

แหล่งข้อมูล

เครื่องมือ

กำร
วิเครำะห์

-คณะทำำงำนชุมช

แบบสัมภำษ
ณ์

-วิเครำะห์เชิง
เนือ่ หำ

-คณะทำำงำนชุมช

แบบสัมภำษ
ณ์

-วิเครำะห์เชิง
เนือ่ หำ

-สรุปผลกำรศึกษ
ำดูงำน

แบบสัมภำษ
ณ์

-วิเครำะห์เชิง
เนือ่ หำ

-คณะทำำงำนชุมช

แบบสัมภำษ

-วิเครำะห์เชิง

ประเมิน
กระบวนการ
1.กระบวนการ
เรียนรูท้ 1ี่
-จัดทำำแผน
แม่บทชุมชน
และแผน

-มีกำรจัดทำำแผนแม่บท
ชุมชนและแผน

ปฎิบัติกำร

- มีกำรจัดทำำแผนแม่บทชุมชน
และแผนปฏิบัติกำรทุกหย่อม
บ้ำน

ปฎิบัติกำร
2.

กระบวนการเรีย
-โครงการที่ได้
นรู้ท2ี่
2.1
กำรพัฒนำโครง
กำร

ดำาเนินการในชุมชน

-ประเด็นที่ได้เรียนรู้

2.1. จำำนวนแผนที่ได้นำำมำปฏิบัติ

2.2 มีกำรศึกษำดูงำน จำำนวน 1 ครัง้

ประเด็นกำร
ประเมิน
ประเมิน
ผลผลิต
1. แผนแม่บท
ชุมชน
2. กำรมีส่วน
ร่วมใน
กระบวนกำ
รเรียนรู้ของ
คณะทำำงำนชุมชน

ตัวชี้วัด

1. องค์ประกอบกำรพัฒนำ
คุณภำพชีวติ
2.

กำรมีส่วนร่วมในกระบ
วนกำรเรียนรูข้ องคณะ
ทำำงำนชุมชน

เกณฑ์กำรวัด

-

2.1

2.2

2.3

องค์ประกอบท่ีครอบคลุมคุ
ณภาพชีวต

และความต้องการของชุมช

ชุมชนเข้าร่วมทำาแผนครบ
ทุกหย่อม
บ้านๆละ 3 คน
มีการจัดตัง้คณะทำางานชุม
ชนระดับ
ตำาบลโดยมีสมาชิกครบทุก
หย่อมบ้าน
มีผู้เข้าร่วมศึกษาดูงานทุก

แหล่งข้อมูล

เครือ่ งมือ

กำร
วิเครำะห์

-คณะทำางานชุมชน

แบบสัมภำ
ษณ์

-วิเครำะห์เ
ชิงเนือ่ หำ

2.1 รายชื่อผูเ้ ข้าร่วม
ทำาแผน
2.2 รายชื่อคณะ
ทำางานชุมชน
2.3 รายชื่อผูเ้ ข้าร่วม
ศึกษาดูงาน
2.4 ผลการทบทวน
แผนแต่ละหย่อม
บ้าน
2.5 รายชื่อผู้รว่ ม
จัดทำาแผนชุมชน
2.6 ตรวจสอบจาก

ประเด็นกำร
ประเมิน

ตัวชี้วดั

เกณฑ์กำรวัด

แหล่งข้อมูล

เครือ่ งมือ

กำร
วิเครำะห์

ประเมิน
ผลลัพธ์
1.
ควำมพึงพอใจ
ที่มีต่อโครงกำ

2. กำรเรียนรู้
ของคณะทำำ
งำนชุมชนที่มั
ต่อโครงกำร

-คณะทำางานชุมชนมีคว
ามพึงพอใจอยู่ในร
ะดับมาก

-คณะทำางานชุมชน

แบบสอบถาม

- ค่าเฉลี่ย

-ประเด็นการเรียนรุ้
ที่มีต่อโครงการ

-คณะทำางานชุมชน

แบบสัมภาษณ์

-วิเครำะห์เ
ชิงเนื่อหำ

ขั้นตอนการประเมิน
การศึกษาแนวคิดการประเมินและสิ่งที่ประเมิน
การกำาหนดวัตถุประสงค์
กำาหนดประเด็นการประเมินและตัวชี้วัดเกณฑ์
การกำาหนดกรอบแนวคิดและขอบเขตการประเมิน
การสร้างและพัฒนาเครือ่ งมือเก็บข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล
การเขียนรายงานการประเมิน
11

วิธีการดำาเนินกา

รูปแบบ/แนวทางในการประเมินการวิจยั
ประเมินผลกระบวนการ ผลผลิตและผลลัพธ์
พื้นที่ศกึ ษาวิจัย
เผ่ากะเหรีย่ ง ตำาบลแม่ตา้ น อำาเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก
เผ่าม้งและเย้า ตำาบลผาช้างน้อย อำาเภอปง จังหวัดพะเยา
เผ่ามูเซอ ตำาบลป่าไหน่ อำาเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

ภาคีราชการ เช่น โรงพยาบาล, สถานีอนามัย, กศน.,
พัฒนาชุมชน, เกษตรตำาบล เป็ นต้น

ประชากรท่ีศึกษา

ตำำบลแม่ต้ำน
อำาเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก จำานวน
10 คน
ตำำบลป่ ำไหน่
อำาเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ จำานวน
10 คน
ตำำบลผำช้ำงน้อย อำาเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก จำานวน 10
คน
5 คน

ภาคีท้องถ่ิน

จำานวน 5 คน
จำานวน 5 คน
ภาคีประชาชน
จำานวน 60 คน

องค์การบริหารส่วนตำาบลแม่ต้าน จำานวน
องค์การบริหารส่วนตำาบลป่ าไหน่
องค์การบริหารส่วนตำาบลผาช้างน้อย
กลุ่มตัวแทนจากชุมชนชาวเขาเผ่ากะเหร่ียง

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

1. ประเมินกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของชุมชนชาวเขา
1.1 แบบสัมภาษณ์
1.2 การจัดเวทีการประเมินผลแบบมีส่วนร่วมของคณะทำางานชุมชน
ภาคีประชาชน

2. ประเมินผลผลิต
โดยใช้ข้อมูลเอกสารคือ แผนแม่บทชุมชนและแผนปฏิบต
ั ก
ิ าร

3. ประเมินผลลัพธ์
3.1 แบบสัมภาษณ์
3.2 แบบสอบถามความพึงพอใจ

การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูล ตัง้ แต่เดือนตุลาคม 2551 – กันยายน 2552
1. การสัมภาษณ์ตามแบบสัมภาษณ์เพื่อประเมินกระบวนการ
- การจัดทำาแผนชุมชนและแผนปฏิบัติการ
- การพัฒนาโครงการ
2. การจัดเวทีการประเมินผลแบบมีส่วนร่วมของคณะทำางานชุมชน ภาคีประชาชน
3. ศึกษาข้อมูลเอกสารเกี่ยวกับแผนแม่บทชุมชนและแผนปฏิบตั กิ าร
4. การสัมภาษณ์ตามแบบสัมภาษณ์เพื่อประเมินผลลัพธ์
- โครงการที่ดำาเนินการจากแผนแม่บทชุมชน
- ปัญหาและอุปสรรค
- ข้อเสนอแนะ
5. การสอบถามความพึงพอใจ

การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. ข้อมูลเชิงปริมาณ การประเมินความพึงพอใจ
หาค่าเฉล่ย

ตามมาตราส่วน 5 ระดับ
2. ข้อมูลเชิงคุณภาพ การประเมินกระบวนการ
และผลผลิตของโครงการ
เป็ นการวิเคราะห์เชิงเน้ือหา (Content Analysis)

วิธีการนำาเสนอข้อมูล

1. ข้อมูลเชิงคุณภาพในลักษณะบรรยายและวิเคราะห์เชิงเนื้อหา
2. ข้อมูลเชิงปริมาณในลักษณะของการบรรยายประกอบตาราง
แผนภูมิ

รายงานผลการประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินผลอย่างมีส่วนร่วมของ
แกนนำาชุมชนและภาคีเครือข่าย
ในการพัฒนาชุมชนชาวเขาเผ่ามูเซอ
ตำาบลป่าไหน่ อำาเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
17-19 กุมภาพันธ์ 2552

แนวคิดและกระบวนการที่ใช้ในการประชุมครั้งนี้คือ สุนทรียปรัศนี
(Appreciative Inquiry)

ร่วมค้นพบ
สิง่ ดีแล้วชื่นชม

(Discovery)

ร่วมสร้างสรรค์
สิ่งดีเพื่อสังคม

ร่วมทอฝัน
อย่างสมศักดิ์ศรี

(Destiny)

(Dream)

ร่วมออกแบบ
ทำางานอย่างสุนทรีย์
(Design)
Design)

ระยะที่ 1 ร่วมค้นพบสิ่งดีทสี่ ุดแล้วชื่นชม (Discovery)
การสำารวจขุมพลังชุมชนและสินทรัพย์ของชุมชน

ระยะที่ 1 ร่วมค้นพบสิ่งดีที่สุดแล้วชืน่ ชม (Discovery)

แผนที่เดินดิน กลุ่มที่ 1 ป่าไหน่รวมใจพัฒนา

ระยะที่ 1 ร่วมค้นพบสิ่งดีที่สุดแล้วชืน่ ชม (Discovery)

กลุ่มที่ 2 รวมใจสามัคคี

ระยะที่ 1 ร่วมค้นพบสิ่งดีที่สุดแล้วชืน่ ชม (Discovery)

กลุ่มที่ 3 เป็นหนึง่

ระยะที่ 1 ร่วมค้นพบสิ่งดีที่สุดแล้วชืน่ ชม (Discovery)

กลุ่มที่ 4 กลุ่มห้วยแม่โก๋น

ระยะที่ 1 ร่วมค้นพบสิ่งดีที่สุดแล้วชืน่ ชม (Discovery)

กลุ่มที่ 5 กลุ่มป่ารักษ์นำ้า

ระยะที่ 2 ร่วมถักทอฝันอย่างสมศักดิ์ศรี (Dream)

ถอดบทเรียนกิจกรรม “ร่วมถักทอฝันอย่างสมศักดิ์ศรี”

การประเมินผลอย่างมีส่วนร่วมเพือ่ สร้างเสริมพลังทีมงาน

กลุ่มที่ 1 ป่าไหน่รวมใจพัฒนา
คำาขวัญ

เกษตรก้าวไกล ประชาร่วมใจ พัฒนาถิ่นเกิด

ผลงานชื่อ ป่าไหน่รวมใจพัฒนา
ปัจจัยนำาเข้า

- ต้องวางแผนไว้ก่อน
- ระดมความคิด มีการรวมกลุม่ จัดทำา
- มีการลงทุนลงแรง
- ต้องมีปัจจัยอื่นมาเกื้อหนุน (ผูน้ ำา องค์กร ชุมชน)

การประเมินผลอย่างมีส่วนร่วมเพือ่ สร้างเสริมพลังทีมงาน

กลุ่มที่ 1 ป่าไหน่รวมใจพัฒนา (ต่อ)
กระบวนการ
- มีการทำาความเข้าใจในชุมชน
- มีการเปลี่ยนแปลงด้านกิจกรรมชุมชนมากขึ้น
- มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านการพัฒนาในการเกษตร
- หัวใจคือกลุ่มรวมใจพัฒนา
- มีการเปลี่ยนแปลงและให้เกิดความสามัคคีในหมู่บ้าน

การประเมินผลอย่างมีส่วนร่วมเพือ่ สร้างเสริมพลังทีมงาน

กลุ่มที่ 1 ป่าไหน่รวมใจพัฒนา (ต่อ)
ผลลัพธ์และความสำาเร็จ
- หัวใจคือขุมพลัง
- ได้นำาความคิดความรู้ที่ได้รบั ไปแนะนำาคนอื่นต่อไปซึ่งก็ได้รับการตอบรับที่ดี
- มีการเปลี่ยนความคิดเดิม ๆ ให้เป็นความคิดใหม่ ๆ ขึ้น
- มีการเปลี่ยนแปลงในด้านจิตใจและมีความเสียสละพัฒนาชุมชน
- รูส้ ิ่งที่ตนเองทำาได้
- มีการเปลี่ยนแปลงด้านการทำาเกษตร ลดการใช้จ่ายและเพิ่มผลผลิต
- เพื่อให้ในชุมชนหรือในหมู่บ้านเจริญ และมีความสะอาด
- มีการถ่ายทอดให้ชาวบ้านให้พัฒนา
- มีความรู้เรื่องการจัดแผนชุมชน
- มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี ไม่ว่าจะเป็นการอยู่รว่ มกันหรือการทำางาน

การประเมินผลอย่างมีส่วนร่วมเพือ่ สร้างเสริมพลังทีมงาน

กลุ่มที่ 2 รวมใจสามัคคี
คำาขวัญ

ร่วมคิด ร่วมทำา ร่วมสร้างสรรค์

ผลงานชื่อ ปลาตะเพียน
ปัจจัยนำาเข้า

- มีแรงจูงใจ
- ความตั้งใจและความใฝ่ฝัน
- ขยัน
- ทุนธรรมชาติ
- ร่วมวิเคราะห์ปัญหาชุมชน
- ความสามัคคีในหมู่ประชาชน

การประเมินผลอย่างมีส่วนร่วมเพือ่ สร้างเสริมพลังทีมงาน

กลุ่มที่ 2 รวมใจสามัคคี (ต่อ)
กระบวนการ
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้
- ประชุมชาวบ้าน
- ร่วมมือกันทั้งหลายฝ่ายถึงจะสามัคคีกันได้
- ต้องมั่นใจตัวเอง
- ร่วมวิเคราะห์ชุมชน
- มีความคิดที่ดีขึ้น
- มีความสามัคคี
- ขยัน อดทน
- สร้างความเข้าใจให้ชุมชน

การประเมินผลอย่างมีส่วนร่วมเพือ่ สร้างเสริมพลังทีมงาน

กลุ่มที่ 2 รวมใจสามัคคี (ต่อ)
ผลลัพธ์ความสำาเร็จ
- ได้มีความรูท้ ี่ดี
- ชาวบ้านมีกำากึ๊ดดีขึ้นเสาะว่าหากิ๋น
- ชุมชนมีอาชีพเสริม
- ชาวบ้านก็ได้มีการทำามาหากินดีขึ้น
- ทัศนคติที่ดี
- ให้ความรู้มากขึ้นอย่างมาก
- ชาวบ้านมีความสุขขึ้น
- ชาวบ้านได้รับรูส้ ิ่งต่าง ๆ ดีขึ้น
- ชาวบ้านมีความเข้าใจได้ดีทุกเรือ่ ง
- ในหมู่บ้านพัฒนาขึ้นมาก
- ได้รจู้ ักของดีในชุมชนของเรา
- ชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ดี

การประเมินผลอย่างมีส่วนร่วมเพือ่ สร้างเสริมพลังทีมงาน

กลุ่มที่ 3 เป็นหนึ่ง
คำาขวัญ

พัฒนาเพื่อประชาเป็นหนึ่ง

ผลงานชื่อ บ้านในฝัน
ปัจจัยนำาเข้า

- ความต้องการ
- ทุ่มเทแรงใจกาย
- ทำาให้มีจิตสำานึกในการกระทำาที่จริงจัง
- ต้องการมีความสำาเร็จในการงาน
- แรงบันดาลใจ
- เป้าหมาย
- การเปิดใจรับฟังผูอ้ ื่น
- จิตใต้สำานึกที่จริงจังในความคิดความเปลี่ยน

การประเมินผลอย่างมีส่วนร่วมเพือ่ สร้างเสริมพลังทีมงาน

กลุ่มที่ 3 เป็นหนึ่ง (ต่อ)
กระบวนการ
- มีกระบวนจัดทำาแผนแล้วนำาเสนอสู่ชุมชนต่อไป
- การจัดทำาแผนแม่บทชุมชน
- มีการมองไปข้างหน้า
- การแลกเปลี่ยนความคิดของคนในกลุม่
- ความคิดที่เปลี่ยนก่อนทำาอะไรต้องวางแผน

การประเมินผลอย่างมีส่วนร่วมเพือ่ สร้างเสริมพลังทีมงาน

กลุ่มที่ 3 เป็นหนึ่ง (ต่อ)
ผลลัพธ์ ความสำาเร็จ
- มีความคิดมุมมองใหม่ ๆ มากขึ้นกว่าเดิม
- พัฒนาได้ตามความต้องการของชุมชน นำาความเจริญสู่ชุมชน
- มีวิสัยทัศน์กว้างไกล
- มาอบรมทุกวันก็ได้รับความรู้มาก ไม่มาครบ 3 วันก็ไม่ได้รับความรู้ครบ
- อยากทำาอะไรที่จริงจังมากขึน้
- ทำาให้เกิดกระบวนความคิด
- จัดทำาแผนชุมชนตามขบวนการ และขั้นตอนทุกอย่าง
- ได้รับความรู้เพิ่มขึน้
- ทำาให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง
- มีความสามัคคีร่วมมือกันในการทำากิจกรรมร่วมกันมากขึน้
- นำาภูมิปัญญาออกมาใช้อย่างจริงจัง
- ชาวบ้านมีการตื่นตัวในในทางที่ดี
- ทางชุมชนจะได้นำาปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อไป
- รับฟังความคิดเห็นผู้อื่นมากขึน้

การประเมินผลอย่างมีส่วนร่วมเพือ่ สร้างเสริมพลังทีมงาน

กลุ่มที่ 4 กลุ่มห้วยแม่โก๋น
คำาขวัญ

แม่โก๋นรวมใจ ทำาได้ทุกอย่าง

ผลงานชื่อ ต้นไม้แห่งการพัฒนาสูค่ วามสำาเร็จ
ปัจจัยนำาเข้า
- รับฟังและทำาตามเพราะเรารัก บ้านตัวเอง
- ผูบ้ ริหารให้อิสระทางความคิด
- ผูบ้ ริหารสนับสนุน 100 % ชาวบ้านอยากร่วมกันทำางาน
- ต้องการให้ทุกคนเป็นคนดี
- ผูร้ ู้มาแนะนำาส่งเสริม

การประเมินผลอย่างมีส่วนร่วมเพือ่ สร้างเสริมพลังทีมงาน

กลุ่มที่ 4 กลุ่มห้วยแม่โก๋น (ต่อ)
กระบวนการ - เอาชุมชนเป็นที่ตั้ง
- ทุกอย่างเกิดจากความต้องการ
- ได้รับฟังจากอนามัยแล้วนำาไปร่วมมือทำาด้วยกัน
- ชาวบ้านประชุมกันแล้วทำาต่อไป
- ปรับตามสถานการณ์
- ทำาตามกติกา

การประเมินผลอย่างมีส่วนร่วมเพือ่ สร้างเสริมพลังทีมงาน

กลุ่มที่ 4 กลุ่มห้วยแม่โก๋น (ต่อ)
ผลลัพธ์ความสำาเร็จ

- รู้กระบวนการการมีส่วนร่วมของชุมชน
- ความรู้พัฒนา
- การทำางานเป็นกลุ่ม
- นักพัฒนาที่ดี
- สะดวกสบายขึ้นเมื่อเจ็บป่วยและได้พัฒนาตัวเอง
- มีกลุ่มทอผ้า, กลุ่มปลูกผัก, กลุ่มกาแฟ
- มีแผนชุมชนเป็นแนวทางพัฒนา
- ชุมชนเห็นความสำาคัญของส่วนรวมมากขึ้น
- มี อสม.เป็นทางการ
- ความเข็มแข็งหมู่บา้ นพัฒนาขึ้น
- รู้จักรักษาความสะอาด
- มีกลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ
- มีความรู้ หมู่บ้านตัวอย่างที่ดี

การประเมินผลอย่างมีส่วนร่วมเพือ่ สร้างเสริมพลังทีมงาน

กลุ่มที่ 5 ป่ารักษ์นำ้า
คำาขวัญ

นำ้าใสใจจริง ทุกสิ่งเป็นได้ด้วยพลังชุมชน

ผลงานชื่อ ดอกไม้ในใจชน
ปัจจัยนำาเข้า

- มีของดี นำาออกมาใช้ มาเผยแพร่ มาจำาหน่าย นำากำาไรสู่ชุมชน เศรษฐกิจดีขึ้น
- แรงบันดาลใจ (มองโลกในแง่ดี) ผู้นำาที่ต้องการพัฒนา
- วิธีการที่จะดึงเอาทรัพยากร ที่มีอยู่ในชุมชนมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
- ผูน้ ำามีอุดมการณ์สงู
- ความต้องการของชุมชน แผนพัฒนา นโยบาย
- อนามัยพื้นที่สงู (คณะทำางานทุกคน)
- ความรู้ ความเข้าใจ
- มีการประสานสามัคคี
- คณะทำางานชุมชนมีศักยภาพ
- วิทยากรที่ชำานาญ

การประเมินผลอย่างมีส่วนร่วมเพือ่ สร้างเสริมพลังทีมงาน

กลุ่มที่ 5 ป่ารักษ์นำ้า (ต่อ)
กระบวนการ
- ดึงผู้ที่อยู่ในมุมเงียบในชุมชนออกมาร่วมคิดร่วมทำา
- มีการสร้างภาคีเครือข่าย หาทุนทางสังคม เข้าร่วมดำาเนินการ
- การเชิญชวนมาแลกเปลีย่ นเรียนรู้ด้วยกัน
- มีแผนชุมชนที่มาจากชุมชนเพื่อพัฒนาชุมชนที่ชัดเจน(เป็นเหมือนเข็มทิศ)
- แผนโครงการที่ได้ร่วมกันคิดขึ้นมา นำาไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น
- การปรึกษาหารือและแก้ไขปัญหา
- ศึกษาวิเคราะห์เรียนรูร้ ่วมกัน สร้างโอกาสการมีส่วนร่วมทุกกระบวนการ
- ได้เรียนรู้ปรับเปลี่ยนวิธีการในโครงการต่าง ๆ
- การได้ออกไปศึกษาเรียนรู/้ ดูงานจากที่อื่นแล้วนำามาปรับปรุงเปลีย่ นแปลงในหมู่บ้านของตนเอง

การประเมินผลอย่างมีส่วนร่วมเพือ่ สร้างเสริมพลังทีมงาน

กลุ่มที่ 5 ป่ารักษ์นำ้า (ต่อ)
ผลลัพธ์ความสำาเร็จ
- แนวคิดทัศนคติ ความมั่นใจเปลี่ยนไปในเชิงบวก
- เริ่มที่จะเห็นความสำาคัญของการมาอบรมทำาให้เกิดความคิดที่จะไปพัฒนาในชุมชนของตนเองให้ดียิ่งขึ้น
- ชุมชน รู้จักคิด รู้จักทำา ในด้านการส่งเสริมและพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง
- ได้ศึกษาเรียนรู้และพัฒนาตนเองเพิ่มขึ้น
- ชาวบ้านเข้าใจงานส่วนรวมมากขึน้ เห็นความสำาคัญของการมีส่วนร่วมพัฒนา
- ได้สัมผัสชุมชนมากขึน้
- รู้จักคนรู้จักงานมากขึน้ รู้วธิ ีการเรียนรู้มากขึน้
- มีประสบการณ์มากขึ้น
- ได้เผยแพร่ วัฒนธรรมประเพณี
- ชาวชุมชนมีโอกาสเข้ารับการอบรมได้มากขึน้
- ชุมชนมีโอกาสเป็นผู้นำามากขึน้ ชุมชนรู้จักสังคมมากขึน้
- เรียนรู้การมีส่วนร่วมในหมู่บ้านและชุมชน/ได้ อสม.
- ทำาให้ได้เห็นพลังของการรวมกลุ่มเพื่อทำางานให้กับท้องถิ่นชุมชนแม้จะเป็นเพียงการเริ่มต้นก็ตาม แต่เห็นผลภายหลัง

สรุปผลจากเวทีประเมินผลฯ
เผ่ามูเซอ ตำาบลป่าไหน่ อำาเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
การถอดบทเรียนรู้ที่ได้จากการจัดเวทีการประเมินผลอย่างมีส่วนร่วมเพื่อสร้าง
เสริมพลังทีมงานของคณะทำางานชุมชน ภาคประชาชน เพื่อรวบรวมข้อคิดเห็น
ข้อเสนอแนะ ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ของการดำาเนินงานโครงการที่ผ่านมา
ด้านกระบวนการ คือ ต้องมีการทำาความเข้าใจในชุมชนและอาศัยร่วมมือ ร่วมใจกัน
หลายฝ่าย และสามัคคีกัน ขยัน อดทน มีการแลกเปลี่ยนความคิดของคนในกลุ่ม ฯลฯ
ด้านผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น คือ มีทัศนคติที่ดี เปลี่ยนความคิดเดิม ให้เป็นความคิดใหม่ ขึ้น
ชุมชนมีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาในทางที่ดขี ึ้นในด้านการทำาเกษตร ลดการใช้จ่ายและเพิ่มผลผลิต

ถอดบทเรียนรู้กิจกรรมสอดแทรก “ผู้นำาผู้ตาม”
ข้อคิดหรือคติสอนใจ
ผู้เข้าร่วม : คนนำาและคนตาม ต้องมีความคิดและรู้ทันกัน
ผู้เข้าร่วม : ได้นำาสมองออกมาใช้ตอนออกความคิด ตอนเราเป็นหัวหน้า คนตามจะต้องตามตลอด
ถ้าไม่ตามตลอดก็จะเข้าใจผิดกันและทะเลาะกัน
ผู้เข้าร่วม : หัวหน้าไม่จำาเป็นต้องเป็นหัวหน้าตลอด เพราะต้องเปลี่ยนกันและแลกกันบ้าง
บางคนไม่ยอมตามเพราะคิดว่าตนเองฉลาด
ผู้เข้าร่วม : ถ้าหัวหน้าออกแบบไม่ดี ลูกน้องจะนำาไปนินทาเล่าขวัญ แต่จำาใจต้องยอมทำาตาม
ผู้เข้าร่วม : ผูน้ ำาจะต้องพากลุ่มไปให้รอด โดยใช้หวั คิดดี

ถอดบทเรียนรู้กิจกรรมสอดแทรก “เติมของให้เต็มภาชนะ”
ข้อคิดหรือคติสอนใจ
- ร่วมแรงร่วมใจ ทำาคนละไม้คนละมือ เพื่อประโยชน์สว่ นรวม
- การมีนำ้าใจช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
- หลากหลายมุมมอง หลากหลายแนวติด ช่วยเติมเต็มซึ่งกันและกัน งานก็จะประสบผลสำาเร็จ
- มีความพากเพียร พยายาม ถึงจะกระทำาการสำาเร็จ
- การผลักดัน กระตุน้ รู้ทิศทาง และรู้จักธรรมชาติของมัน ก็จะส่งผลให้งานบรรลุตามเป้าหมาย
- ตัวคนมีความสำาคัญในการทำางาน ต้องรู้จักทะนุถนอม ดูแลรักษาให้ดี
- ผูน้ ำาชุมชน ต้องมีความละเอียดรอบคอบ มีความละเอียดลออในการทำางาน
องค์ประกอบที่ใส่ในภาชนะคือ
* ก้อนผักหมายถึงตัวเรา
* เม็ดทรายหมายถึง คนภายในแวดวงเรา
* นำ้า หมายถึง สังคม ครอบครัว บริวารต่างๆ ต้องผสมผสานร่วมกัน

ความพึงพอใจในการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ครั้งนี้
การเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ ท่านมีความประทับใจอย่างไรบ้าง ?
- ประทับใจบุคลากรทุกคน สถานที่และผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนในกลุ่ม
- ประทับใจในตนเองที่ตั้งใจมาเข้าร่วมอบรมครั้งนี้
- วิทยากรมีความเป็นกันเองและเน้นให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีส่วนร่วม
- ทำาให้รบั รู้สิ่งใหม่ๆ ได้รับความรู้มากขึ้น
- ประทับใจเทคนิคกระบวนการ การให้ความรู้ของวิทยากร
- ประทับใจวิทยากรให้ความรู้แบบร่าเริง
- วิทยากรพูดเข้าใจง่าย
- มีความรู้สร้างสรรค์
- มีความสามัคคี คิดถึงกันและกัน
- ได้รบั ความเพลิดเพลิน
- สถานที่เป็นธรรมชาติ
- ได้คติเตือนใจ และตัวอย่างที่ดีจากบุคคลต่างๆ
- การต้อนรับและการบริการของทีมงาน
- อาหารว่าง กาแฟ
- วิทยากรดี ทำาให้เข้าใจอะไรได้ดีขึ้น
- อาจารย์ทุกคนที่มาให้ความรูอ้ ย่างเป็นกันเอง
- ประทับใจที่เห็นการมีส่วนร่วมของทุกๆคน

ความพึงพอใจในการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ครั้งนี้

ท่านมีความพึงพอใจในการมาเข้าร่วมประชุมอย่างไร
และจะบอกต่อคนอื่นๆ ว่าอย่างไรบ้าง ?

- อยากบอกว่าปีหน้าถ้ามีการอบรมอีกจะบอกให้ทุกคนมา
- เป็นสิง่ ที่ดีทุกโครงการ
- จะหาโอกาสมาร่วมเรียนรูเ้ พื่อพัฒนาตนเองและชุมชนอย่างต่อเนื่อง
- พอใจมากและจะบอกคนอื่นต่อ
- รูส้ ึกพึงพอใจที่มาอบรม อยากอบรมครั้งต่อไป
- พอใจมากที่ได้เรียนรูเ้ รื่องแผนที่เดินดิน และอยากให้เพื่อนทำาได้ด้วย
- จะบอกต่อเรื่อง ท่าไม้ตายของวิทยากร ฝีไม้ลายมือ และอืน่ ๆอีก
- เกิดกำาลังใจ จะนำากลับไปพัฒนาหมู่บ้านตนเอง พัฒนาชุมชน และพัฒนาเป็นผู้นำา
- การประชุมมีความสนุกสนานและให้ความรูม้ ากมาย อยากให้มาบ่อยๆ จะได้รับความรู้หลากหลาย

จ็ ส่วนร่วม
ทุสกำาเรคนมีค ร่วมคิดปัจ
ร่วมทำา
ร่วมประเมิน

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.