You are on page 1of 49

Do.Dr.

zlem pekgil Doan


Ara Gr. Mert Topoyan

Neden Sre Ynetimi?


rgtlerin ou geleneksel olarak fonksiyonel temelde yaplandrlmtr. Tm almalar bal olunan fonksiyon iinde balatlmakta, gelitirilmekte, desteklenmekte ve odaklanmaktadr. Genellikle yneticiler kendi fonksiyonlarnn performans ve ynetimi ile ilgilenmekte, hi kimse srecin tmn sahiplenmemekte ve sorumluluk kabullenmemektedir.

Neden Sre Ynetimi?


Sreler fonksiyonlarn snrlarn aar. Fonksiyonlar dikey, sreler ise yataydr.

Sre Nedir?
nsan, makine, malzeme, para, bilgi, zaman gibi kaynaklar ileyip deer katarak (i veya d) mteri istek ve beklentilerini karlayacak ktlar reten eylem ve ilemler dizileri Girdileri kt haline getiren birbirleriyle ilgili ve etkileimli faaliyetler takm (TS-EN-ISO 9001:2000)

Sre Nedir?
Belirli girdileri kullanarak istenen ktlar ortaya koyan faaliyetler btn
GRD SRE IKTI

GER BLDRM

Sre Nedir?
Mteri iin bir deer oluturmak zere, bir grup girdiyi kullanarak, bunlardan ktlar elde etmeyi amalayan, Tekrarlanabilen llebilen Bir sahibi ve sorumlular olan Organizasyonel hiyerari gerektirmeyen Fonksiyonlar (birimler) aras eylemler ve ilemler dizisi

Fonksiyon-Sre likisi
Fonksiyon A Fonksiyon B

Sre
D Tedariki

Kontrol

Kontrol

Faaliyet 1

Faaliyet 2

D Mteri

Kaynaklar

Kaynaklar

Genel Sre emas


llebilirlik Srecin Sesi (Sre performans lm) Faaliyetler
ktlar Girdiler

Yinelenebilirlik

Tedarikiler

Mteriler

Mterinin Sesi (Mteri beklentileri/ihtiyalar) llebilirlik

Srelerin Temel zellikleri


Tanmlanabilirlik Yinelenebilirlik Tutarllk llebilirlik Kontrol Edilebilirlik Katma Deer Yaratma

Tanmlanabilirlik
Tedarikiler, Girdiler, ktlar (rn/hizmet), Mteriler, Mteri istekleri (mteri beklenti ve ihtiyalar), Srecin sesi (srecin performans lm), Sreci oluturan faaliyetler belgelenebilir ve tanmlanabilir olmaldr.

Yinelenebilirlik
Sreler yinelenen faaliyetler dizisidir. Sz konusu faaliyetler aka tanmlanmal; uygulayclar tarafndan bilinmeli, anlalmal; tutarl ve srekli bir ekilde yinelenebilmelidir.

Tutarllk
Sreler istatistiksel anlamda kontrol altnda tutulabilmelidir. Srete oluabilecek sapmalar nceden belirlenen snrlar iinde kalmaldr. Arzulanan ktlarn her defasnda salanabilmesi ancak bylelikle mmkn olabilir.

llebilirlik
Sre faaliyetleri ve bunlardan elde edilen sonular llebilir olmaldr. llebilirlik, srecin mevcut durumunun ve iyiletirme olanaklarnn saptanmasnda, sre performansnn belirlenmesinde kullanlacak olan verilerin tanmlanmas asndan nem tamaktadr.

Kontrol Edilebilirlik
Sre sorumlularnn srecin performans hakknda her zaman iin bilgi sahibi olabilmesi ve gerektiinde dzeltici faaliyetlerin yerine getirilmesi zelliidir.

Katma Deer Yaratma


Srecin, ktnn kalitesi ve kty kullanan mterinin tatmini zerinde olumlu etki yaratabilme zelliidir.

Srecin Oluturulmas
1. Srecin Tanmlanmas 2. Sre Snrlarnn ve Etkileim Noktalarnn Belirlenmesi 3. Sre Sahibinin Belirlenmesi 4. Sre in Gerekli Kaynaklarn ve Ekibin Belirlenmesi

Srecin Oluturulmas
5. Sre Kontrol Kriteri ve Metotlarnn Belirlenmesi (Sre Performansna Ynelik) 6. Srecin Dokmante Edilmesi 7. Srelerin zlenmesi, llmesi ve Analiz Edilmesi 8. Srelerin yiletirilmesi

Sre Snflandrlmas

Ynetim Sreleri

Temel Sreler

Destek Sreleri

Srelerin Snflandrlmas
Operasyonel (temel) sreler:
Dorudan kuruluun d mterilerinden gelen talep zerine balayan ve d mteriye bir rn ya da hizmet sunulmasn salayan sreler (retim, pazarlama, sat).

Srelerin Snflandrlmas
Destek sreleri: irket genelinde
kaynaklarn optimum kullanmnn salanmas amacyla ortak at altnda toplanm deiik uzmanlk alanlarndan oluur (insan kaynaklar ynetimi, finansal kaynaklarn ynetimi, bilgi kaynaklar ynetimi).

Srelerin Snflandrlmas
Ynetim sreleri: Tm srelerin
ortak hedefler dorultusunda faaliyetler planlamasn, bunlarla ilgili performans gstergelerinin dzenli gzden geirilmesini ve raporlanmasn ieren sreler (planlama, izleme ve raporlama ve kalite sistemleri).

Sre Ynetimi Nedir?


Tm sistem sreleri iin standart sistem gelitirme yntemlerinin, aralarnn, tekniklerinin ve teknolojilerinin planlanmas, seimi ve istikrarl bir ekilde uygulanmas

Sre Ynetimi-Srelerle Ynetim


Sre ynetimi arlkl olarak srelerin genel performans zerine odaklanr. Srelerle ynetimin bak as ise daha genel bir erevede iletme performans zerinedir.

Sre Ynetimi - PUK evrimi

Planla
Ne yaplacak?

Nasl yaplacak?

nlem Al
Bir sonraki dng iin iyiletirme

Uygula
Planladn uygula

Gerekleenler planla uyumlu mu?

Kontrol Et

Sre Ynetimine Genel Bak


Srecin Kefi
Mterinin ve Srecin Anlalmas

Sre Kontrol
Sre Performansnn Belirlenmesi

yiletirme
1. Konu seimi 2. Veri toplama ve analiz 3. Srecin analizi 4. zm planlama ve uygulama 5. Etkilerin deerlendirilmesi 6. Standartlatrma 7. Bir sonraki sorun

Mteriler kim? rn ve hizmetlerimiz neler? Gereksinimler neler? Ak emas nasl? Sre nasl iliyor?

Standart sre srekli olarak


beklenen performans gsteriyor mu? Sre verilerinin dikkatli incelenmesine gre ne ekilde davranlmaldr?: - Srece devam et - Sapmalarn nedenini ortadan kaldrmak iin PUK uygula

Srecimi iyiletirmek

ii ne yapmalym? Standart sreteki en byk sapma kaynan bul. Sapmann ana nedenini bul ve ortadan kaldr. Yeni standart sreci tanmla

Sre Hiyerarisi
Srelerin kademeli olarak yaplandrlmas Yaplandrmada esas olan srelerin kapsamlar Hiyerari kapsam en byk olan sreten bala

Sre Hiyerarisi
ANA SRE(LER) SRELER ALT SRELER SRE AKTVTELER

Sre Hiyerarisi
Ana Sreler
irketin i sonular ve performans zerinde dorudan etkisi olan ve stratejik neme sahip st dzeydeki sreler

Sreler
Ana sreleri oluturan ve birbirleri ile karlkl etkileimde olan sreler

Sre Hiyerarisi
Alt Sreler
Sreleri oluturan ve iki veya daha fazla fonksiyonu ilgilendiren faaliyetler

Sre Aktiviteleri
Ayn fonksiyon iinde bir veya birka kii tarafndan gerekletirilen ve alt sreleri oluturan faaliyetler

Sre Kontrol
Ak emas Sre emas Zaman-lev/Sre Haritalar Kontrol Kartlar Sre Haritas Sre Listesi Sre Etkileim Matrisi Sre Etkinlik Kriterleri Listesi

Ak emas
Hammadde, bileenler, yar mamuller veya hizmetlerin iletme ierisinde belirli sreler boyunca hareketinin grsel ifadesi Amalar;
Bir sistem ya da sreci anlatmak Sreleri dorulamak ya da aka gstermek Katma deer salayan ileri tanmlamak Olas sorunlar ve iyiletirme frsatlarn tanmlamak Gereksiz admlar elimine etmek

rnek Sre Ak emas


Talep letme Mdr
Depoda var m?

Teklif Alma
Hayr Onay?

Sipari

Giri Kontrol

Depo Giri

Hayr

Onay?

Evet

Hayr

Teklif Talebi ade Sipari Depolama

Satnalma Blmler KPG NOTLAR

Evet
Depodan rn Teslimi

Evet

Teklifleri Karlatrma

Hayr Malzeme Talebi


Blm Onay?

Evet Evet Blm Onay? Hayr

Sre emas
Konu: Alet alm istei
Uzaklk (ft) Zaman (min) Sembol Aklama
Sipari yaz Masada 75 Alcya Muayene et
lem
Bekleme

Tama
Depolama

Kontrol

Zaman-lev Haritas
Mteri rn siparii retim siparii Mal teslimi

Sat
retim Kontrol A Fabrikas Depo B Fabrikas Tama

Sipari

Bekle
Sipari Bask Yar mamul rn Bekle Yar mamul Yar mamul Bekle Yar mamul

rn

Bekle rn

ekil ver

Gtr 12 gn 13 gn 1 gn 4 gn 1 gn 10 gn 1 gn 9 gn

Gtr 1 gn

Kontrol Kartlar

1020 1010 1000 990 980 970 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 AKL KL

Sre Haritas
Bir kurulutaki tm srelerin birbiri ile ilikilerini grsel olarak tanmlamakta kullanlr.

Sre Listesi
Kurulutaki tm srelerin liste halinde sorumluluklar, gerekli aklamalar ve tanmlayc bilgileri ile sraland dokman

ide Gu es lin

Sre Etkileim Matrisi


Kurulutaki tm srelerin birbiri ile etkileimlerini, birbirlerine saladklar girdilerle tanmlayan dokman

Sre Etkinlik Kriterleri Listesi Bir srecin etkinliinin;


hangi zaman aralklarnda, hangi ltlere bal olarak, kimler tarafndan ve hangi yntemlerle lleceini tanmlayan dokman

Sre Ynetiminin Yedi Aamas


Srelerin Aklanmas Uygulama, lm ve Srekli yiletirme Srecin Yeniden Tasarm Ak emalarnn Hazrlanmas

Veri Toplama

Sre lmleri

Veri ve Sre Analizi

Sre yiletirme Admlar


1. yiletirme ihtiyalarnn belirlenmesi 2. Mevcut durum analizi
Pareto diyagramlar Neden sonu diyagramlar Histogramlar Kontrol tablolar Dalma diyagramlar Grafikler Kontrol izelgeleri

Sre yiletirme Admlar


3. yiletirme gerektiren konulara, alanlara ilikin uygulanacak zmlerin ve yntemlerin belirlenmesi 4. yiletirme faaliyetlerinin sonularnn deerlendirilmesi 5. yiletirilmi srecin uygulanmas ve tekrar edilebilirliin salanmas 6. yiletirme srecinin deerlendirilmesi

Sre yiletirme
Raporlama Sre Seimi

Deerlendirme

nceleme/Raporlama

yiletirilmi Srecin Uygulanmas yiletirilmi Bir Sre Tasarm

yiletirme Yollarn Arama

Sre yiletirmenin Sonular

KL

KL KL

AKL AKL Sre kararl deil!

AKL Srece daha fazla Sre kararl yapda! iyiletirme uygulanm!

Srelere Dayal Ynetim/Geleneksel Ynetim


Srelere Dayal Blmler ortak hedefler dorultusunda ibirlii yaparlar. Mteri odakl sreler doru uygulandklarnda irket performans nemli lde artar. Bir ii bandan sonuna kadar yapmaya olanak salayan sreler tanmlanr. Gelimeler sreler dahilinde yaplr. Geleneksel Ortak hedefler belirsizdir veya yoktur. Blmler aras iletiim ve ibirlii zayftr. Yneticiler kendi faaliyetlerinin performans ve ynetimi ile ilgilenmektedir.

TKY-Sre Ynetimi
Toplam Kalite Ynetimi sistemi temel hedef olarak koulsuz mteri memnuniyetini gz nnde bulundurmaktadr. Buna ulamada ise liderlik, ynetimde sistem yaklam, yetki gerimi ve srekli iyiletirme/geliim gibi kavramlar kullanmay gerektirmektedir.

TKY-Sre Ynetimi
Sre ynetimi, faaliyetleri girdidnm-kt ve geri bildirim mantnda ele aldndan, retim ve/veya hizmet gerekletirmede mteri istek ve beklentilerinin doru bir ekilde ele alnmasna byk katk salamakta ve Toplam Kalite Ynetimine ynelmede nemli bir ara olmaktadr.

TKY-Sre Ynetimi
Sre ynetimi uygulamalarnn kurulu geneline yaylmas ile birlikte, ynetimde sistem yaklamnn gerektirdii btnsel bak asna sahip olma durumu gereklemektedir. Sre sahibi ve sorumlularnn belirlenmi olmas liderliin daha ak ve anlalr biimde gerekletirilebilmesini salar.

TKY-Sre Ynetimi
alanlarn bir btn ierisinde ie yaptklar katky grebilmesine, yetki ve sorumluluk datmlarnn daha ak bir ekilde yaplabilmesine yol amaktadr. Sre ynetimi ierisinde yer alan en nemli kavramlardan biri olan sre iyiletirme, Toplam Kalite Ynetiminin gerekleri ile de birebir rtmektedir.