You are on page 1of 30

nh ngha lc tip tuyn Dong chay theo 2 hng : vung goc va tip tuyn vi b mt cua mang Permeate (filtrate)

e) dong thm (nc trong) = dong san phm i qua mang Retentate dong c c (dich c) = dong dong san phm khng i qua mang.

I. KHAI NIM V QUA TRINH LC MNG

Mang lc rao chn ngn cach gia cac pha, han ch s vn chuyn qua lai gia cac c cht mt cach co chon loc. Cu truc i xng hoc khng i xng Mang in tich m/dng Trung hoa v in tich

II. PHN LOAI MANG LC


Phn loai theo cu truc Cu truc ng hng Cu truc bt ng hng

Phn loai theo hinh dang


Phn loai theo ban cht hoa hoc

Mang phng Hinh tru


Mang hu c (polymer) Mang v c (ceramic)

Mng hu c Cellulose acetate (CA) Tmax (oC) 3540 pH = 38 a nc, ng kinh l loc co th dao ng mt khoang rt ln gia thanh thp kem bn vi cac cht ty ra cng nghip nh chlorine, d bi phn huy sinh hoc Polyamide Tmax (oC) 50 pH= 311 kem bn hn vi chlorine dong permeate d bi tc nghen Polysulfone Tmax (oC) 75 pH =113 bn vi chlorine chiu ap lc kem ky nc

Mng v c Ceramic Tmax (oC) 350 pH= 0,513 tr vi cac hoa cht nh acid, kim, chlorine kha d v gia thanh cao, ng kinh l mao dn ln (d> 10-2 m)

CFF c th c chia nh thnh cc nhm da trn kch thc cua cc thnh phn c tch ra: Vi loc- Microfiltration (MF) Siu loc -ultrafiltration (UF): hnh thc c s dng rng ri nht cua CFF
Virus filtration (VF) High Performance (HPTFF) tangential flow filtration

Reverse Osmosis (RO) Nanofiltration (NF)

Gia thanh loai mang RO> NF>UF>MF

Qua trinh
Vi lc Microfiltration (MF)

Cu truc mng lc
Vi xp i xng (symmetric microporous)

Loai mang
Cellulose nitrate or acetate, polyvinylidene difluoride (PVDF), polyamides, polysulfone, polytetrafluoroethylene (PTFE) Polysulfone, polypropylene, PTFE, polyvinyl chloride (PVC) Cellulose acetate, aromatic polyamide Cellulose acetate, aromatic polyamide

Siu lc Ultrafiltration (UF) Lc nano Nanofiltration(N F)

Vi xp khng i xng (Asymmetric microporous)

Thin-film membrane

Thm thu ngc Asymmetic skin-type Reverse osmosis (RO)

C CH CA THM THU NGC (REVERSE OSMOSIS -RO):

a.Thm thu (osmosis):

b.Thm thu ngc (reverse osmosis):

10

Da trn hinh dang mng, ngi ta xy dng mt vi kiu mang loc. Nhng kiu mang loc ph bin nht thng c s dng cho k thut loc dng ngang l: Flat plate Hollow fiber Spiral wound

Flat plate

Hollow fiber

Spiral wound

Spiral wound

III. CAC H THNG LC

Retentate Flow
Outlet Pressure

Permeate Flow

Hollow Fiber

Feed Flow
Inlet Pressure
17

QF: tc dng chy ca ngun ban u QR: tc dng chy retentate Cb CW: thnh phn trn b mt mang Qf : Tc dng dng sn phm i qua mang Cf: thanh phn trong dng sn phm i qua mang

Transmembrane Pressure (TMP)


Inlet Feed Pressure
Retentate Pressure

TMP = (Pin + Pout)/2 - Pperm


Pin = 30psi Pout = 20 psi
We leave this line unrestricted

Filter membrane

Permeate Pressure

Pperm = 0 psi

TMP = (30 + 20)/2 - 0 = 25 PSI


23

T l chuyn i (CR) = Qf/QF Volume Concentration (VCF) =Khi lng nguyn liu thm vo hot ng / Khi lng retentate hin thi
V d, nu 20 L ca nguyn liu c ch bin bi siu lc cho n khi 18 L i qua lc va 2 L cn lai trong retentate( nng gp mi ln) VCF = 10

Ti u cc thng s then cht


T l Crossflow(Crossflow rate) p lc Xuyn mng (TMP) Kim sot Filtrate(Filtrate control ) B mt mang(Membrane area) Thit k Diafiltration(Diafiltration design)

Kim tra qu trnh Chn mng, module, cc thng s k thut. Chay th h thng m bo hiu sut at tiu chun. Trong qu trnh chay theo di dng chy v p lc. Thu thp mu ca dng u tin v cui cng. Tnh ton thi gian ca qu trnh m bo n nm trong pham vi d kin. Kim tra cht lng sn phm cui cng vi cc xt nghim c s dng trong qui trnh hoat ng thc t.

1/17/2014

27

- S cn bng nng sut v khi lng thc hin theo cc inh lut bao ton khi lng. - H thng hoat ng l tng nht khi tng lng protein trong retentate, dich loc v khi lng c a ln cao khng th phc hi bng tng lng nguyn liu a vo h thng.

- Khi lng protein bi hao ht chim t l kh ln th phai thay i mt s thng s hoat ng giam thit hai.

Cc ng dng c bn
Kh mui nc va x l nc l + Tp trung va kh mui protein, peptide, va cac giai phap oligonucleotide Lam sach va phc hi cua cac khang th hoc protein tai t hp Nng thuc chung nga v diafiltration.

Khc nhau gia Cross flow v lc truyn thng


Lc truyn thng Cross flow 1.Dng chay cua dich loc 1.Dng chay cua dich loc vung gc vi b mt mng. song song b mt mng. 2.Phn ln nguyn liu se 2.Cht rn trong nguyn liu se nm trong cc l (khe) cua h i qua mng loc.
thng loc hoc gi lai trn h thng loc. 3.Nguyn liu sau khi loc 3.Nguyn liu sau khi loc chuyn vn cn dang bn di i thnh dang bnh loc v dich ng, thch hp ch loc.

bin tip. 4.C th phn chia cc 4.N ch n gian l s tch bit hat theo kch thc. cua cc cht rn t cht lng,
khng c phn oan