KEUPAYAAN UNTUK BERKONTRAK

Nuarrual Hilal bin Md. Dahlan Kolej Undang-undang, Kerajaan dan Pengajian Antarabangsa Universiti Utara Malaysia

Topik-Topik
      

Pengenalan Dewasa Kontrak Oleh Kanak-Kanak Salahnyataan Mengenai Umur Pemulihan Semula/Restitusi Berakal Sempurna Tidak Hilang Kelayakan

1. Pengenalan

Seksyen 10(1) AK: ‘Semua perjanjian adalah kontrak jika dibuat atas kerelaan bebas pihak-pihak yang layak membuat kontrak, untuk sesuatu balasan yang sah dan dengan tujuan yang sah dan tidak ditetapkan dengan nyata di bawah peruntukan akta ini bahawa ianya batal’

Contoh 1

 

A berjanji kepada B untuk menjual tanahnya di Changlun seluas satu ekar dengan harga RM 50,000.00. Ini dipersetujui oleh B Kontrak A adalah sah Kontrak A boleh jadi tidak sah sekiranya: 1. A dipaksa oleh B agar menjual tanah tersebut dengan harga RM 50,000 sedangkan harga pasaran adalah RM 200,000, sekiranya tidak B akan mencederakan A; atau 2. A dipaksa oleh B untuk menjual tanahnya itu tanpa apa-apa balasan dari B; atau

3. Tanah A di Changlun adalah tanah simpanan melayu. Tiada mana-mana tanah simpanan melayu boleh dijual kepada orang-orang yang bukan melayu. Sekiranya A adalah orang melayu dan B bukan melayu, sedangkan tanah A tersebut adalah tanah simpanan melayu, maka penjualan tanah A kepada B adalah tidak sah

Seksyen 11 AK: ‘Setiap orang adalah layak membuat kontrak sekiranya ia dewasa menurut undang-undang yang ia tertakluk, dan sekiranya ia berakal sempurna, dan tidak hilang kelayakan untuk membuat kontrak menurut mana-mana undangundang yang mana ia tertakluk’

Contoh 2
 

3.

4.

5.

Seperti contoh 1 Kontrak antara A dan B akan menjadi tidak sah/batal sekiranya: A dan B berumur kurang daripada 18 tahun. Umur 18 tahun adalah umur dewasa – Akta Umur Dewasa 1971; atau, A adalah orang yang kurang waras – orang gila – tidak sempurna akal;atau, Tanah A adalah tanah simpanan melayu. B bukan melayu. Penjualan tanah simpanan melayu kepada bukan melayu – batal

2. Dewasa

Menurut Akta Umur Dewasa 1971, seseorang itu dikatakan sebagai telah dewasa sekiranya telah mencapai umur 18 tahun.

Contoh 3
 

Seperti contoh 1 Penjualan tanah A kepada B akan batal sekiranya A masih lagi berumur 17 tahun

3. Kontrak oleh Kanak-Kanak

 

Menurut seksyen 11: kontrak yang dibuat oleh kanak-kanak (umur kurang dari 18 tahun) BATAL Kes: Tan Hee Juan lwn Teh Boon Keat Seorang kanak-kanak telah pindah milik (jual) tanahnya kepada orang lain. Selepas pindah milik itu selesai kanak-kanak itu memohon melalui wakilnya agar pindah miliknya itu dibatalkan. Mahkamah: pindah milik itu batal kerana pihak yang berkontrak berumur kurang dari 18 tahun

Pengecualian
Kontrak yang dibuat oleh kanak-kanak adalah sah sekiranya kontrak itu adalah: Kontrak Perkahwinan Kontrak Keperluan Hidup Kontrak Biasiswa Kontrak Insurans

   

Kontrak Perkahwinan
 

Kontrak perkahwinan yang dibuat oleh kanakkanak adalah sah Sekiranya kanak-kanak itu selepas menjadi dewasa mungkir atau enggan berkahwin dengan pihak yang satu lagi itu, pihak yang satu lagi itu itu boleh mengambil tindakan undang-undang ke atasnya – tindakan pelaksanaan spesifik @ gantirugi @ perintah deklarasi

Contoh 4

Pada 1/1/1980, A seorang kanak-kanak lelaki berumur 10 tahun telah memasuki perjanjian dengan B, seorang kanak-kanak perempuan, bahawa A apabila mencecah umur 30 tahun akan mengahwini B Pada 2/1/2000, A setelah menjadi dewasa tertarik kepada C seorang gadis di kampungnya. A enggan untuk berkahwin dengan B B boleh mengambil tindakan undang-undang ke atas A dengan memohon perintah mahkamah agar A mematuhi perjanjiannya(pelaksanaan spesifik) atau gantirugi

Kes
  

 

Rajeswary & Anor lwn Balakrishnan & Ors A dan B adalah dari kaum Hindu Ceylon A telah ditunangkan dengan B dan satu perjanjian telah dibuat Semasa perjanjian itu, A dan B masih lagi kanak-kanak Kemudian A enggan berkahwin dengan B B minta agar A bayar ganti rugi dan minta balik hadiah yang telah diberikan kepada A A enggan patuh atas alasan: semasa kontrak itu dibuat A masih lagi kanak-kanak Mahkamah: Kontrak yang dibuat oleh A sah walaupun masih kanak-kanak

Kontrak Keperluan Hidup
 

Seksyen 69 AK ‘Jika seorang yang tidak berdaya membuat kontrak, atau sesiapa yang dianya terikat di sisi undang-undang untuk menanggung, dibekalkan oleh seorang lain dengan keperluan yang sesuai dengan keadaan hidupnya, maka orang yang membekalkan sedemikian berhak diganti bayar dari harta orang yang tidak berdaya itu’

Ciri-Ciri Seksyen 69 AK
 

Kontrak mestilah dibuat oleh pihak kanakkanak; Kanak-kanak atau tanggungan kanak-kanak dibekalkan dengan keperluan hidup; Keperluan tersebut mestilah yang sesuai dengan keadaan hidup kanak-kanak tersebut; Kanak-kanak akan bertanggungan hanya sekiranya mempunyai harta; Keperluan yang dibekalkan kepada kanakkanak atau tanggungan kanak-kanak hanya boleh dikenakan harga yang munasabah

Contoh 5

A seorang doktor membekalkan ubatan kepada B seorang kanak-kanak yang menghidapi penyakit lelah dan asma Nilai ubatan yang dibekalkan kepada B bernilai puluhan ribu ringgit Ubatan yang diberikan oleh A kepada B adalah satu keperluan B B terikat untuk membayar jumlah bayaran yang diminta oleh A Tindakan A dengan membekalkan ubatan yang diperlukan adalah sebagai balasan sekiranya B membayar nilai ubatan tersebut kepada A

Kes-kes
 

 

Nash lwn Inman A, yang masih lagi belum dewasa (kanakkanak) seorang pelajar universiti telah dibekalkan pakaian mahal oleh B Pakaian ini adalah keperluan hidup A B menuntut bayaran atas perbekalan yang diberikan kepada A. A enggan bayar Mahkamah:B gagal dalam tuntutannya terhadap A. Ini adalah kerana A telah mendapat keperluan secukupnya menurut keadaan hidupnya. Perbekalan yang diberikan oleh B bukan merupakan ‘keperluan hidup’ A

Kerajaan Malaysia lwn Gucharan Singh & Ors A seorang pelajar yang masih belum dewasa mendapat biasiswa dari kerajaan Malaysia – suatu kontrak telah dimasuki oleh A dan kerajaan Malaysia, di mana selepas A menyelesaikan pengajiannya A dikehendaki untuk berkhidmat dengan kerajaan selama 10 tahun Apabila A tamat pengajiannya, A berkhidmat dengan kerajaan tetapi hanya untuk 3 tahun setengah sahaja

A enggan untuk berkhidmat selama 10 tahun. Mahkamah: A terikat dengan kontrak dahulu. Walaupun A semasa itu seorang kanak-kanak (belum dewasa), disebabkan biasiswa adalah keperluan hidup A bagi membolehkan A mengikuti pengajiaannya, A terikat dengan kontrak tersebut

 

Doyl e l wn Whi te Ci ty Stad iu m, Lt d A seorang kanak-k anak te lah bersetu ju untuk mematuh i p eratur an y ang diteta pkan ol eh L emb aga Kawa lan Tin ju bagi me mb ol ehk an A mend ap at kea hli an profes ional d an lese n peni nju. Pa da suatu perl aw anan ti nju A tel ah me lang gar sa tu peratu ran Lembaga itu. Bayaran depos it yang dipeg ang oleh L embag a itu telah dirampas ol eh Lembag a i tu men uru t peratu ra n yan g tel ah d ibuat dan diperse tuju i ol eh A A men un tut bayaran depos it itu dan me nyatakan bahaw a kon trak yang d imas uk iny a deng an Lembag a itu ad alah tid ak sah kera na A m asih l agi kan ak-kan ak Ma hkamah: Lemb aga i tu berh ak un tu k meramp as depos it te rsebu t dan kon trak itu adalah sah kerana peratu ran yang di buat dan kea hlian prof es ion al serta lese n pen in ju itu ad alah k ep erl uan A

Kontrak Biasiswa
 

Definisi Perjanjian Biasiswa – seksyen 2 Akta Kontrak (pindaan) 1976 ‘perjanjian biasiswa’ ertinya apa-apa kontrak atau perjanjian di antara sesuatu pihak berkuasa yang berkenaan dengan seseorang (siswa) mengenai apa-apa biasiswa, hadiah, bantuan, dermasiswa, pinjaman, anjuran, atau perlantikan ke sesuatu kemudahan lain, sama ada diberi secara langsung oleh pihak berkuasa yang berkenaan itu atau oleh manamana orang atau badan lain atau mana-mana kerajaan di luar Malaysia bagi maksud pelajaran atau pengajian daripada apa-apa jenis’

Contoh 7
 

A adalah pegawai kerajaan di pejabat tanah Sibu, Sarawak melanjutkan pelajaran ke UUM selama 3 tahun secara sepenuh masa Di sepanjang pengajiannya A mendapat cuti dengan separuh gaji Bentuk kemudahan ‘cuti dan separuh gaji’ itu dianggap sebagai BIASISWA

Contoh 8
 

 

Seperti contoh 7, A juga dianggap sebagai menerima biasiswa sekiranya dia: A. mendapat hadiah dari kerajaan Sarawak; atau, B. mendapat dermasiswa dari kerajaan Kedah;atau, C. mendapat pinjaman PTPTN; atau, D. mendapat hadiah dan bantuan pengajian dari the ‘British Chevening Award’ suatu bentuk bantuan pelajaran dari UK

 

Seksyen 4(a) AK (pindaan) 1976: ‘ Walau apa jua yang berlawanan yang terkandung dalam Akta ibu, tiada perjanjian biasiswa boleh menjadi tidak sah atas alasan bahawa siswa yang membuat perjanjian itu belum berumur dewasa’

Contoh 9

Seperti contoh kes Kerajaan Malaysia lwn Gucharan Singh & Ors

 

Se ksyen 5(a) AK (p in daan) 1976 ‘Jika seki rany a se suatu perjan jian bias iswa te lah dimun gki ri oleh s es eora ng sisw a jika ses uatu juml ah wa ng ad a d isebutkan d alam perj an jian itu ama un yang kena d ibayar d alam hal kemun gkiran itu , walau apa ju a yang berl awa nan yang terk andun g dalam Ak ta ibu, mak a siswa dan p en jami n itu bers es ama dan mas in gmas ing bert anggu ngan memb ayar dan pih ak berk uasa yang b erk enaan adalah berhak dibay ar kes emua ju mlah wang y ang dise butkan itu sama ada ata u ti dak keros akan ata u kerug ian seb enarny a telah disebab kan ol eh kemu ng kir an itu , dan ti ada apa-a pa poton gan bol eh d ibuat dari juml ah yang disebu tk an itu oleh kera na ap a-ap a bahagian temp oh perkh id matan yang dilak sanakan ol eh sisw a itu ap abila ta mat kursus pengaj iann ya’

Contoh 10
 

 

 

A adalah pelajar tahun 1 kursus BBA, UUM A mendapat biasiswa Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) A telah memasuki perjanjian dengan JPA B dan C bapa-bapa saudara A menjadi penjamin Biasiswa JPA berjumlah RM 18,000.00 A dikehendaki bekerja dengan kerajaan selama 7 tahun selepas menamatkan pengajiaannya di UUM Setelah tamat pengajian A mungkir untuk bekerja dengan kerajaan tetapi telah memasuki firma swasta di Kuala Lumpur

A dikehendaki membayar RM 18,000 kepada kerajaan kerana kemungkirannya itu Sekiranya A gagal bayar, B dan C sebaliknya, masing-masing perlu membayar RM 18,000 kepada kerajaan kerana mereka adalah penjamin Ini adalah kerana tanggungan B dan C berbentuk ‘secara bersesama dan masing-masing bertanggungan membayar’ – s. 5(a)

Kontrak Insuran

Akta Insurans 1963(disemak pada tahun 1972) menyenaraikan keadaan-keadaan di mana kanak-kanak boleh membuat kontrak insurans untuk menginsurankan diri dan harta daripada apa-apa kontigensi. Seorang kanakkanak adalah dibenarkan membuat kontrak insurans sekiranya ia berusia 10 tahun ke atas. Walaupun begitu keizinan bertulis daripada ibu bapa atau penjaga adalah diperlukan sekiranya kanak-kanak tersebut berusia 16 tahun ke bawah

Contoh 11

 

A se oran g kan ak- ka nak ber umu r 11 tah un tel ah mema su ki sat u ko ntrak in su ran ke mal an gan de ng an Sya rik at Kur nia In su ran s Ber had A me ng alami kemal an gan sel epas it u Syar ikat Kurnia In su ran s per lu me mba yar pa mpa san ke ata s ke ceder aan yan g dial ami oleh A Kontra k insu ra ns ya ng dima su ki ole h A dan Sykt . Kurn ia adal ah sah Wa la u b agai man apu n, diseb ab ka n u mu r A ku ran g da ri pad a 16 tahu n A per lu men dap at ka n keb en ar an b ert ulis ibu bap an ya seb elu m A me masu ki per jan jian ins ur ans de nga n Sykt . Kurnia

 

Pe rs oal an : A ber umu r 17 tah un . A me mpu nya i wa ng be rjuml ah RM 10 0,0 00. 00 A hen dak membe li se bu ah mo to sik al be rk uasa be sar Ha rle y Davi dso n ber har ga RM 100, 000 .00 A mema su ki pe rjanjian unt uk memb el i mo tosi ka l itu . A bay ar RM 10 ,00 0 dah ul u dan be rjanji aka n memb aya r b aki s eb ula n ke mud ian A men ipu dan men yat ak an bah awa d ia be rumu r 19 tah un A men unjuk ka n aka un ban kn ya ke pa da pe nju al

4. Salah Nyataan Mengenai Umur

Selepas 1 bulan, A gagal untuk membayar RM 90,000 lagi Penjual mengambil tindakan undang-undang ke atas A A membela bahawa A berumur 17 tahun semasa perjanjian itu dimasuki Bolehkah peniaga itu mengatakan bahawa dia percaya bahawa umur A adalah 19 tahun sepertimana yang didakwa oleh A. Sekiranya peniaga itu tahu bahawa A hanya berumur 17 tahun, sudah tentu peniaga itu tidak akan berurusniaga dengan A? Apakah kesan kontrak tersebut?

Kes
 

Nateson lwn Thanaletchumi & anor Mahkamah: Kanak-kanak yang telah mempengaruhi atau memperdayakan orang lain untuk berkontrak dengannya dengan melakukan salah nyataan mengenai umurnya, tidak dihalang daripada membatalkan kontrak tersebut atas alasan ia masih kanak-kanak semasa kontrak tersebut dimasuki.

Mohamad Syedol Arifin lwn Yeok Ooi Gark Seorang pemberi pinjaman telah membuat tuntutan ke atas seorang kanak-kanak yang diberi pinjaman. Mahkamah: Tindakan undang-undang tidak boleh diambil terhadap kanakkana yang menipu mengenai umurnya

 

R Leslie Ltd lwn Sheil Mahkamah: Kanak-kanak tidak boleh dituntut untuk membayar balik pinjaman yang didapati melalui salah nyataan umurnya

Bagi menjawab persoalan di atas, berdasarkan kes-kes adalah jelas peniaga itu tidak boleh mengambil tindakan ke atas A Kontrak yang dimasuki oleh A adalah batal. Demi keadilan, A perlu pulangkan balik motosikal itu kepada peniaga tersebut dan peniaga itu perlu pulangkan RM 10,000 kepada A. Sebaliknya, peniaga itu tidak boleh menuntut RM 90,000 lagi dari A – sekysen 66 AK Oleh itu peniaga perlu berhati-hati apabila berurusniaga – dia perlu dapatkan pengesahan mengenai umur kanak-kanak itu dengan memintanya memberikan surat beranak dan kad pengenalannya

Contoh 12

5. Pemulihan Semula/Restitusi
 

Seksyen 66 AK: ‘Bila suatu perjanjian itu didapati batal, atau bila suatu kontrak menjadi batal, sesiapa jua yang telah menerima sebarang faedah daripada perjanjian atau kontrak sedemikian, adalah terikat untuk memulangkannya atau memberi pampasan untuknya, kepada orang dari siapa ia menerima faedah itu’

Contoh 13

Seperti contoh 11

 

Seksyen 37 Akta Relif Spesifik 1950(ARS): ‘Apabila memutuskan penamatan kontrak, mahkamah boleh meminta pihak kepada siapa relif itu diberi membuat apa jua pampasan yang diperlukan demi keadilan’ Seksyen 40 ARS: ‘Apabila memutuskan pembatalan sesuatu instrumen, mahkamah boleh meminta pihak kepada siapa relif itu diberi membuat apa-apa jua pampasan yang diperlukan demi keadilan’

Contoh 14

Sila lihat contoh 11 dahulu

 

Tan Hee Juan lwn Teh Boon Keat A seorang kanak-kanak telah menjual tanahnya kepada B. B bayar harga belian kepada A Penjualan tanah tersebut telah didaftarkan di pejabat tanah. Nama B dimasukkan ke dalam geran tanah A kemudian memohon agar penjualan tanah itu dibatalkan atas alasan A masih lagi kanakkanak Mahkamah: kontrak jual beli tanah A dan B batal. Walau bagaimanapun, B tidak mendapat kembali wangnya yang telah dibayar oleh A

Kes

PADA PENDAPAT SAYA: B BOLEH MENDAPATKAN KEMBALI WANGNYA. INI ADALAH KERANA DEMI KEADILAN DAN MENURUT SEKSYEN 66 AK DAN S. 37 DAN 40 ARS

  

 

Leha Jusoh lwn Awang Johari Hashim A seorang kanak-kanak A membeli tanah dari B dan telah membayar harga belian A menduduki tanah tersebut Mahkamah Persekutuan: Kontrak jual beli tanah antara A dan B adalah batal. A perlu kosongkan dan tinggalkan tanah itu dan B perlu pulangkan bayaran yang diterima dari A

6. Berakal Sempurna
 

Seksyen 12(1) AK ‘Seseorang adalah dikatakan berakal sempurna untuk membuat kontrak jika, pada masa ia membuat kontrak itu, ia berkeupayaan memahami kontrak yang diperbuatnya dan berkeupayaan membuat pertimbangan yang rasional terhadap kesan atas kepentingannya’

Contoh 15
   

A ingin membeli tanah dusun dengan harga RM 10,000 di Felda Guar Napai A jumpa dengan B pemilik dusun itu A memasuki perjanjian dengan B A faham bahawa apabila A bayar kepada B, RM 10,000, A akan dapat tanah dusun B. Sekiranya A gagal bayar B berhak mengambil tindakan undang-undang ke atas A bagi mendapatkan RM 10,000 atau meminta ganti rugi dari A dan menghalau A dari menjadi pemilik dusun itu A dikatakan sebagai mempunyai akal sempurna

 

Seksyen 12(2): ‘Seseorang yang lazimnya tak berakal sempurna, tetapi sekali sekala berakal sempurna, boleh membuat kontrak bila ia berakal sempurna’

Contoh 16
 

A telah mendapat pengesahan doktor bahawa A mengalami penyakit ‘Major Depression’ Kesan penyakit ini, A tidak boleh berfikiran waras dan apabila penyakit ini berlaku, A akan mengamuk dan bergaduh – A perlu mendapatkan pil ubatan bagi meredakan tekanan yang dialaminya Semasa A waras dan sihat, A memasuki satu kontrak – kontrak yang dimasukinya itu sah – seksyen 12(2)

 

Seksyen 12(3): ‘Seseorang yang lazimnya berakal sempurna, tetapi sekali sekala tak berakal sempurna, tidak boleh membuat kontrak bila ia tak berakal sempurna’

Contoh 17

Seperti contoh 16 tetapi di sini, A memasuki kontrak semasa ia mengalami tekanan hebat dan mengamuk Kontrak A batal dan tidak sah – seksyen 12(3)

Beban Pembuktian
 

  

A mengalami penyakit mental A memasuki satu perjanjian beli rumah dengan harga RM 100,000 A bayar RM 100,000 kepada pemaju A dapat rumah Kontrak A itu menjadi kontrak BOLEH BATAL – kerana A tidak sempurna akal Maksud boleh batal adalah pemaju yang menerima RM 100,000 itu boleh membatalkan atau tidak membatalkan kontrak itu atas pilihannya sendiri

Kes
 

Imperial Loan lwn Stone Mahkamah: Kontrak yang dibuat oleh orang tidak sempurna akal itu tidak boleh batal atas opsyennya sekiranya pihak yang satu lagi mempercayai bahawa beliau membuat kontrak dengan orang yang sempurna akal

Che Som bt Yip & Ors lwn Maha Pte Ltd & Ors Mahkamah: pihak bank yang tidak mengetahui ia berurusan dengan pihak plaintif yang tidak sempurna akal semasa plaintif menandatangani perjanjian gadaian. Oleh itu kontrak di antara kedua-dua pihak adalah sah

Contoh 18

Latif adalah seorang yang mengalami tekanan perasaan akibat ‘major depression’ oleh doktor Latif adalah orang yang tidak waras dan tidak sempurna akal Apabila datang penyakit mentalnya, Latif akan bertindak secara agresif dan tidak mengetahui apakah kesan tindakannya serta menyusahkan orang lain Pada suatu hari, Latif walaupun seorang yang tidak sempurna akalnya, ingin memohon pinjaman peribadi berjumlah RM 30,000 dari Bank Rakyat Malaysia Berhad

Lati f tel ah me na nda ta ng ani su rat pe rjanjian . De nga n kat a lai n Lati f dan Ban k Rak yat tel ah mema su ki pe rjan jia n Lati f dik eh end ak i me mbaya r RM 5 00 se bu lan sel am a 7 tah un at as pinjama n RM 30 ,00 0 ny a it u dar i Ba nk Ra ky at Ban k Raky at tid ak men get ah ui bah awa Latif ad al ah ya ng tid ak war as da n t idak semp ur na ak al ny a Kontra k yan g d imasu ki oleh Lat if dan Bank Rak yat itu sah se la gi man a B ank Ra kya t it u tid ak men ya ta ka n se bal ik ny a atau de ng an ka ta la in Bank Ra kya t tida k me ng ang ga p ba ha wa ko ntra k itu b oleh memb awa mas ala h ke pa dan ya.

Kes
 

Asia Commercial Finance(M) Bhd lwn Yap Bee Lee & Ors Mahkamah: Defendan yang tidak sempurna akal itu, ingin membatalkan kontraknya dengan pihak plaintif, defendan hendaklah membuktikan bahawa ia tidak sempurna akal dan plaintif menyedari mengenai ketidakwarasan defendan semasa kontrak itu dimasuki

Siapa Perlu Buktikan Bahawa Seseorang itu Tidak Sempurna Akalnya dan Boleh Batalkan Kontrak

 

Beban membuktikan seseorang itu tidak sempurna akal adalah pada pihak yang ingin membatalkan kontrak itu Bukti itu mestilah: A. Menunjukkan bahawa seseorang itu tidak sempurna akal semasa berkontrak; dan, B. pihak lain yang berkontrak dengannya mengetahui bahawa ia tidak sempurna akal ketika kontrak dimasuki

Contoh 19
 

Seperti contoh 18 tadi Di sini sekiranya Bank Rakyat mahu membatalkan kontrak yang telah dimasukinya dengan Latif, Bank Rakyat perlu membuktikan bahawa Latif adalah seorang yang tidak sempurna akalnya semasa kontrak ditandatangani oleh Latif dan Bank Rakyat mengetahui bahawa Latif adalah seorang yang tidak sempurna akalnya semasa kontrak itu ditandatangani

Bagaimana Cara Membuktikannya?

Biasanya perlu ada laporan perubatan yang menyatakan bahawa Latif itu adalah seorang yang tidak sempurna akal atau melalui maklumat-maklumat yang diperoleh berdasarkan sumbersumber yang sah dan dipercayai

7. Tidak Hilang Kelayakan
 

Seksyen 11 AK: ‘Setiap orang adalah layak membuat kontrak sekiranya ia dewasa menurut undang-undang di mana ia tertakluk, dan sekiranya ia berakal sempurna, dan tidak hilang kelayakan untuk membuat kontrak menurut mana-mana undangundang yang mana ia tertakluk’

Contoh 20

 

Hazmi seorang dewasa dan sempurna akalnya ingin membeli sebuah rumah berharga RM 130,000.00 Hazmi memasuki satu kontrak jual beli rumah dengan pemaju Hazmi meminjam daripada CIMB Bank Bhd Kontrak yang dimasuki oleh Hazmi adalah sah kerana ia adalah seorang yang dewasa, ia seorang yang sempurna akalnya dan tiada apa-apa faktor yang boleh menyebabkan ia hilang kelayakan daripada berkontrak

Kontrak yang dimasuki oleh Hazmi boleh jadi BATAL sekiranya ia kehilangan kelayakan untuk berkontrak Contohnya Hazmi adalah seorang yang gila semasa kontrak itu ditandatangani atau Hazmi adalah seorang penjenayah yang telah dijatuhkan hukuman di Mahkamah kerana mengedar dadah

SEKIAN

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful