Niskonaponske mreže i instalacije

Prof.dr.sc. Slavko Krajcar

Elektrotehnička regulativa
 zakoni i propisi  tehnički uvjeti

 standardi
 norme

2

Elektrotehnička regulativa nastavak
• zakoni i propisi

• skup pisanih pravila koja se smatraju priznata pravila tehnike • njihova je primjena obvezna • osigurava se državnom prinudom • zakone, podzakonske akte i administrativna pravila donosi nadležni organ

Elektrotehnička regulativa nastavak .

terminologiju... •odredbe o pakiranju. 2003. 138: "TEHNIČKI UVJETI ZA SKLOPNE APARATURE U METALNOM KUĆIŠTU (RMU) ZA NAZIVNE NAPONE DO 24 kV’’ .Elektrotehnička regulativa nastavak • tehnički uvjeti • dokument koji određuje karakteristike nekog proizvoda ili usluge: •nivo kvalitete proizvoda •eksploatacijske karakteristike •sigurnost za ljudske živote •postupke ispitivanja •(može sadržavati) simbole. npr. npr. 130: "TEHNIČKI UVJETI ZA IZBOR I POLAGANJE EE KABELA NAZIVNOG NAPONA 1 kV DO 35 kV". HEP-Bilten br. označavanju i sl. HEP-Bilten br.

Elektrotehnička regulativa nastavak .

Elektrotehnička regulativa nastavak .

regionalnom ili međunarodnom nivou .Elektrotehnička regulativa nastavak • standardi / norme • vrsta dogovora (konvencije) između svih zainteresiranih (proizvođača i kupaca) o određenim karakteristikama proizvoda • dokument koji je pripremljen u suradnji svih zainteresiranih i na osnovi njihove suglasnosti ili odobrenja a temeljem provjerenih rezultata znanosti. tehnike i prakse → cilj: optimalna korist društva • donosi se na nacionalnom.

Elektrotehnička regulativa nastavak • standardi / norme • nije pre detaljan.)....zaštita zdravlja i života. kućanski aparati) • usklađivanje nacionalnog razvoja s međunarodnim (npr. presjeci vodiča. žarulje.) s ciljem otklanjanja tehničkih zapreka u međunarodnoj trgovini • racionalno smanjenje asortimana (npr. okoliša (npr. % nečistoća u bakru) • ne smije kočiti invenciju konstruktora • ciljevi: • sigurnost uporabe. utičnice. osiguranje spojivosti i zamjenjivosti • zaštita potrošača (minimum kvalitete) . priključnice. ograničenje raznolikosti. grla. već samo najvažnije (minimum kvalitete koju neki proizvod mora postići (npr..

.Elektrotehnička regulativa • standardi / norme • primjeri standardizacije: nastavak • mjera za duljinu u Dubrovačkoj republici: duljina lakta na statui viteza Orlanda • .. • označavanje vodiča bojama • nazivni presjeci vodiča • smještaj vodova i postrojenja na javnim površinama • itd .

cenelec.ch) • CENELEC (European Committee for Electrotechnical Standardization) Europski odbor za elektrotehničku normizaciju (www.org) usklađivanje nacionalnih elektrotehničkih regulativa 30 europskih zemalja i 8 pridruženih članica .iec.iso.ch) sve stručne discipline • IEC (International Electrotechnical Commision) Međunarodno elektrotehničko povjerenstvo (www.Elektrotehnička regulativa • standardi / norme • standardizacija na međunarodnoj razini: nastavak • međunarodne organizacije koje se bave izdavanjem preporuka i standarda • ISO (International Standard Organisation) Međunarodna organizacija za normizaciju (www.

Elektrotehnička regulativa
• standardi / norme • standardizacija na nacionalnoj razini:

nastavak

• Hrvatska → Hrvatski zavod za norme, HZN (www.hzn.hr) HZN je punopravni član ISO, IEC i pridruženi član CENELC-a

Elektrotehnička regulativa
• standardi / norme • standardizacija na nacionalnoj razini:
• ostale zemlje:

nastavak

• DIN (Deutsches Institut fur Normung) njemačka organizacija za standardizaciju • VDE (Verband Deutscher Elektrotechniker) udruženje njemačkih elektrotehničara • ASA (American Standard Association) američka organizacija za standardizaciju NEC (National Electrical Code) - dio ASA; propisivanje mjera za zaštitu osoba, zgrada i njihova sadržaja od rizika uslijed uporabe električne energije • GOST (SSSR) • NF (Francuska) • BS (Velika Britanija), itd.

Grafički simboli
• pogonska sredstva/njihovi dijelovi u električnim se shemama prikazuju grafičkim simbolima
• tehnička regulativa (IEC 617/1-13)→ uniformno izražavanje

Sunday, January 26, 2014

14

Grafički simboli nastavak Sunday. 2014 15 . January 26.

Električne sheme • električne sheme. planovi. tablice i dijagrami sastavni su dio projektne dokumentacije • električna shema – crtež na kojem se pomoću električnih simbola prikazuju električni uređaji .

Električne sheme nastavak Klasifikacija .

Električne sheme nastavak  pregledna shema pomoću simbola pojednostavljeno (jednopolno) prikazuju glavne vodove (iznimno pomoćne) najvažniji dijelovi postrojenja ili dijela postrojenja s funkcionalnim meĎuvezama i najvažnijim podacima strujna shema prikazuje tok struje sa svim kontaktima i detaljima prikazuju se i glavni i pomoćni strujni krugovi redoslijed aparata i kontakata je neovisan o stvarnom položaju na samom ureĎaju shema djelovanja prikazuje sve aparate i spojeve u svim pojedinostima svaki aparat se crta sa svim svojim kontaktima i spojevima – može se doznati način rada treba pružiti dovoljno podataka za izradu priključnih planova raspored aparata nije u zavisnosti od njihovog stvarnog rasporeda u prostoru   .

Električne sheme nastavak Pregledne sheme pregledna shema pogona asinkronog motora pregledna shema električne instalacije stana .

Električne sheme nastavak Strujne & pregledne sheme strujna shema upravljanja asinkronim motorom shema djelovanja pogona asinkronog motora .

Električne sheme nastavak Klasifikacija ne može se utvrditi način rada ureĎaja ili sklopa .

Električne sheme nastavak  shema spajanja aparata prikazuje vodove i priključna mjesta unutar jednog aparata ili grupe aparata vodovi i aparati su prikazani točno prema rasporedu u prostoru završni plan pri spajanju ureĎaja  priključni plan raspored rednih stezaljki s naznačenim spojevima prema aparatima na jednoj strani i naznačenim vodovima na drugoj strani  plan prostorne raspodjele  plan mreže  plan instalacije  plan vodova .

transformatorskih stanica. te spojnih točaka s pripadajućim ureĎajima za jedno područje ucrtava se u zemljopisne karte ili planove naselja i gradova .Električne sheme nastavak  plan mreže prikazuje položaj vodova. javne rasvjete.

Električne sheme nastavak  plan instalacije prikazuje položaj vodova za rasvjetu. energiju i ureĎaje “slabe struje” u graĎevinskim nacrtima .

izmeĎu dva aparata ili grupe aparata vodovi i aparati ne moraju biti prikazani točno prema rasporedu u prostoru .Električne sheme nastavak  plan vodova prikazuje položaj vodova unutar jednog aparata.

popisi opreme. sklop ili dio postrojenja predstavljen jednim simbolom oznaka – jedinstvena u projektnoj dokumentaciji jednog postrojenja (sheme.. opisi.. upute.vrsta. sklopu (barem dio oznake) oznaka – 4 skupine znakova (IEC – 750/1983) – – – – skupina 1 skupina 2 skupina 3 skupina 4 = postrojenje ili dio postrojenja + mjesto ugradnje . January 26. 2014 26 .) ali i uz element u samom postrojenju. broj i funkcija : priključnica složene od slova i brojeva neke se skupine u oznaci se mogu izostaviti Sunday.Označavanje elemenata • • • element – komponenta.

2 za ispitivanje =C2-M3 mlin sirovine br. 2. 3 =A+2A1:A sklopno postrojenje 110 kV upravljački ormar br. polje 1 stezaljka . 2 motor br. polje 2 stezaljka 2 sklopka br.Označavanje elemenata nastavak Primjeri: =B+K2-S2G:2 sklopno postrojenje 12 kV komandna ploča K.

Označavanje elemenata nastavak
Skupina 3

Označavanje elemenata nastavak
Skupina 3

Projekt NN mreže i instalacije nastavak
• PROJEKT pismeni rad kojim se odreĎuju svi potrebni podaci za izvedbu i održavanje • CILJ i ZADATAK projekta:
– – – – tehnički (izvedba, održavanje) ekonomski (troškovi) organizacijski (nabava materijala, organizacijska struktura) regulacijski (energetska suglasnost, urbanistička suglasnost, graĎevinska dozvola, vodoprivredna, itd.) idejni investicijski glavni izvedbeni

• PROJEKT može biti:
– – – –

svaki materijal se u specifikaciji navodi samo jednom bez obzir na koliko se mjesta koristi) – nacrta . zaštita od previsokog dodirnog napona i prenapona) • predmjer radova ili troškovnika (osnova temeljem koje se ustupaju radovi izvoĎačima) • specifikacije materijala (detaljan popis svih materijala koji su potrebni za izvedbu projekta. tip i presjek vodova. nadopuna nacrtima) proračun (snaga trošila. temelj za narudžbu materijala.Projekt NN mreže i instalacije nastavak • PROJEKT se sastoji od: – tekstualnog dijela • • • • • uvod (podaci o investitoru i projektantu) projektni zadatak regulacijski dio tehnički opis (opis djelovanja el. otpor uzemljenja. vršno opterećenje.mreže ili instalacije.

odnosno od osigurača na KPO moderni razvoj sve više briše razlike u izvedbi izmeĎu NN mreže i instalacije (npr. vršno opterećenje veće poslovne zgrade Importane) . vršno opterećenje naselja s cca. 5000 stanovnika iznosi 4-5 MW.NN mreže i instalacije • NISKONAPONSKA MREŽA strujni krugovi od izvora struje do sabirnica. a toliko je npr. odnosno priključka za osigurač na kućnom priključnom ormariću (KPO) nazivni napon do 1 kV • ELEKTRIČNA INSTALACIJA strujni krugovi poslije (gledajući u smjeru toka električne energije) sabirnica.

...NN razvodni uređaji • razvodni ureĎaj u NN mreži ili instalaciji predstavlja pojno i/ili razdjelno mjesto • točka s koje se mreža grana i/ili se upravlja trošilima • ugraĎuju se i zaštitni ureĎaji • izbor tipa razvodnog ureĎaja ovisi o: – – – – namjeni. prenosivi. mjestu priključka (kućni priključak. vanjska montaža. potrebnoj mehaničkoj zaštiti zaštiti od direktnog i indirektnog dodira (npr. primjena zaštitnog izoliranja) specifični uvjeti (npr..) uvjetima smještaja.) . nadzemni ormari.

NN razvodni uređaji nastavak • Tipovi razvodnih ureĎaja: – – – – – – kućni priključni ormarić (KPO. . KPMO) razvodni ureĎaji za stambene i slične objekte nadzemni ormari i kabelski zdenci upravljački ormari prenosivi razvodni ureĎaji itd.

NN razvodni uređaji nastavak kabelska NN mreža i kućna instalacija nadzemna NN mreža i kućna instalacija industrijska NN mreža i industrijska instalacija .

4 kV 2 x 400 kVA .Niskonaponske mreže NN razvod u TS NN razvod u TS 10(20)/0.

Niskonaponske mreže nastavak Kabelski priključak sa stupa kabelski priključak stambenog objekta u NN mreži .

Niskonaponske mreže nastavak Kućni priključni ormar (KPO) • KPO je razvodni ureĎaj kojim završava razdjelna mreža i započinje kućna instalacija • osnovna svrha → smještaj sklopnih aparata za zaštitu vodova i trošila u kućnoj instalaciji • KPMO – kućni priključno mjerni ormarić .

Niskonaponske mreže nastavak Kućni priključni ormar (KPO) primjer smještaja KPO kod priključka individualnog stambenog objekta .

Niskonaponske mreže nastavak Kućni priključni ormar (KPO) KPO s uređajima (iznutra) .

..NN razvodni uređaji nastavak Stambeni i slični objekti • razvodni ureĎaj – ugraĎuju se aparati za zaštitu vodova i trošila te ureĎaji za registraciju potrošnje ee • nazivi koji se koriste: – – – – – – razdjelnica razvodna ploča razvodnik katni (etažni) razvodnik stanski razvodnik ..

NN razvodni uređaji nastavak Nadzemni ormari i kabelski zdenci • Nadzemni ormari – smještaj sklopnih aparata u čvorištima razdjelne mreže – mogu poslužiti i za smještaj ureĎaja za upravljanje javnom rasvjetom ili cestovnim prometom – mogu poslužiti i kao NN razvod kod stupnih 10(20)/0.4 kV TS • Kabelski zdenci – mjesto za promjenu smjera kabelske trase – mjesto za postavljanje kabelskih spojnica .

Niskonaponske mreže nastavak Nadzemni ormar nadzemni ormar (NO) u niskonaponskoj razdjelnoj mreži .

struja zaštitna sklopka • Upravljački ormari – komandne ploče. aparati za upravljanje trošilima ili grupom trošila . transformator za mali napon ili zaštitno odvajanje. razvodni pultovi – razvod strujnih krugova u industriji i distribucijskim mrežama – sklopni aparati za zaštitu strujnih krugova i trošila. razvodne ploče.NN razvodni uređaji nastavak • Prenosivi razvodni ureĎaji – uporaba na radilištima – sklopni aparati za zaštitu strujnih krugova i trošila.

) mjerni transformtori instrumenti i brojila sabirnice montažne tračnice potporni izolatori odvodnici prenapona prigušnice kondenzatori itd. sklopke..NN razvodni uređaji nastavak • Elementi – – – – – – – – – – sklopni aparati (osigurači. . prekidači..

zaštita od indirektnog dodira) izolacija sklapanje u normalnim i izvanrednim pogonskim prilikama osigurači samostalno prekidaju strujni krug rastaljivanjem vodljivog dijela uzrokovanog djelovanjem električne struje sklopke • namjerom poslužioca ili samostalno (bez intervencije poslužioca) uklapamo. odnosno prekidamo strujne krugove • dijelovi za spajanje nalaze se čvrsto vezani u jednom kućištu • prema mogućnosti uklapanja dijele se na: – – – – besteretna sklopka (kada nema opterećenja ili uz malo opterećenje npr. u praznom hodu) teretna sklopka (može uklapati nazivnu struju. kratki spoj.• Sklopni aparati niskog napona Namjena sklopnih aparata niskog napona (Un≤1kV): – – – – zaštita (preopterećenja. a prekidati do 3 In) motorska sklopka (može uklapati i prekidati struje koje se javljaju pri pokretanju i preopterećenju motora) NN prekidač ili učinska sklopka (može uklapati i prekidati struje do struja kratkog spoja) • Podjela: – .

Sklopni aparati niskog napona • Sklopke • prema načinu gašenja luka dijele se na: – – – – zračne uljne vakumske magnetske. napona pogreške i podnapona – upravljačke sklopke ovisno o ulozi u tehnološkom procesu uklapaju i prekidaju strujne krugove – rastavne sklopke rastavljanje strujnog kruga s vidljivim položajem kontakata ili pokazivačem sklopnog položaja – komandne sklopke uklapaju pomoćne strujne krugove (npr. Na taj način dolazi do smanjenja ili uklanjanja prednosti koje na području zaštite mreža i ureĎaja NN koje imaju NN osigurači. itd. . nastavak • prema primjeni: – zaštitne sklopke zaštita od nedopustivih termičkih i mehaničkih naprezanja kod nedopustivih iznosa struje. releji) • Posljednjih nekoliko godina sklopke se tako brzo razvijaju da im se u prosjeku svakih 7 godina udvostručuje rasklopna snaga.

osigurač ograničava jakost struje kratkog spoja budući je prekida već u periodu porasta što je prednost s obzirom na smanjenje termičkih i dinamičkih naprezanja elemenata smještenih iza osigurača Ip je maksimalna vrijednost struje kratkog spoja koja će se pojaviti u krugu s osiguračem • .Sklopni aparati niskog napona Osigurači • • sklopni aparat koji služi kao zaštitni organ simbol • do taljenja jednog ili više topljivih vodiča dolazi ukoliko struja odreĎene veličine protječe dovoljno dugo kroz osigurač • ukoliko je rastalno vrijeme osigurača kraće od 5ms.

funkcionalni razred g ili osigurači za opću uporabu (g=general use ili full-range breaking fuse-link): rastalni uložak trajno provodi struje od najmanje do nazivne i može prekinuti struje od najmanje struje aktiviranja do prekidne moći (nazivne rasklopne struje) namijenjeni su zaštiti od kratkog spoja i preopterećenja – .Sklopni aparati niskog napona Osigurači • • Standardi koji se odnose na NN osigurače: – – IEC 60269 DIN VDE 0636 Podjela osigurača prema funkcionalnim i pogonskim razredima: – Funkcionalni razredi: Funkcionalne osobine osigurača odreĎuju se prema karakteristici struja-vrijeme. Funkcionalni razred odreĎuje u kojem se strujnom području rastalni uložak mora istopiti.

6x32A=52.1A on mora pregorjeti u vremenu 1h . odnosno dolazi obavezno do taljenja ovih osigurača zadane su standardom (IEC 269).Sklopni aparati niskog napona Osigurači • klasa funkcionalni razred g nazivna struja manja ispitna struja veća ispitna struja trajanje ispitivanja Zone taljenja (konvencionalne struje) prema funkcionalnim razredima: Osigurači iz ovog razreda štite strujne krugove od preopterećenja i struja kratkog spoja. za osigurač In=32A vrijedi da pri struji Inf=1.25x32A=40A ne smije pregorjeti ako ona traje 1h ali ako se radi o struji većoj ili jednakoj I2=1. – – manja ispitna struja (Inf) je struja kod koje u vremenu od jednog sata ne smije doći do pregaranja osigurača veća ispitna struja (I2) je vrijednost struje kod koje u vremenu od jednog sata mora doći do pregaranja osigurača In Inf I2 h vremenskostrujna karakteristika koja odgovara taljenju do uspostave luka vremenskostrujna karakteristika prekidanja struje npr. Konvencionalne struje kod kojih ne smije.

partial-range breaking fuse-link) rastalni uložak trajno provodi struje od najmanje do nazivne a može isklopiti struje veće od odreĎenog višekratnika svoje nazivne struje (npr. a u Končarevoj izvedbi 6.3.Sklopni aparati niskog napona Osigurači • – Podjela osigurača prema funkcionalnim i pogonskim razredima: Funkcionalni razredi: • funkcionalni razred a ili osigurači za pojedina područja (eng. za aR 2. za osigurače razreda aM izvedbe Merlin Gerin višekratnik 4.7) do prekidne moći (nazivne rasklopne struje) namijenjeni su samo zaštiti od kratkog spoja .

Sklopni aparati niskog napona Osigurači • Podjela osigurača prema funkcionalnim i pogonskim razredima: – Pogonski razredi: Kategorije upotrebe G i M iz IEC standarda zamijenjene su u postojećem DIN/VDE standardu vrstom štićenog objekta: – – – – – G (prije L) vodovi i kabeli (npr. motorski krugovi uključujući sklopne aparate) B postrojenja u rudarstvu Tr energetski transformatori R poluvodički ureĎaji . instalacije) M sklopni aparati (Končar. rasvjeta.

moguće oznaka osigurača je gL = opća zaštita vodova i kabela.Sklopni aparati niskog napona Osigurači  Na primjer. aM = posebna zaštita motora. itd. .

Podjela osigurača prema izvedbi i području primjene: – – osigurači velike prekidne moći ili visokoučinski osigurači (NH. faktor snage) može isklopiti. tip Do) • .Sklopni aparati niskog napona Osigurači • Prekidna moć (ili nazivna rasklopna struja) najveća je struja (efektivna vrijednost) koju osigurač pod odreĎenim propisanim uvjetima (npr. NVO) instalacijski osigurači • • DIAZED (osigurači normalnih dimenzija. tip D) NEOZED (osigurači smanjenih dimenzija.

Visokoučinski osigurači se sastoje od: • • • osnova (podnožje) izolacijska ručka – osnove (podnožje) s nožastim kontaktima topljivog umetka (patrone) izolacijske ručke (zamjena topljivog umetka. a rjeĎe i 660 V). zglobna izvedba zglobni visokoučinski osigurač) . Takve se struje najčešće javljaju u NN razdjelnim mrežama i industrijskim mrežama (i to za nazivne napone 500 V. može biti tropolna ili jednopolna) • indikator pregaranja postoji izvedba bez izolacijske ručke (tzv.Sklopni aparati niskog napona Osigurači • topljivi umetak Visokoučinski osigurači: – Namijenjeni su prekidanju velikih struja preopterećenja i kratkog spoja u NN mrežama.

Rastalne karakteristike su tromo-brze tv je virtualno rastalno vrijeme Ik je efektivna vrijednost struje kratkog spoja tv – Ik . Nazivni napon topljivog umetka mora biti manji ili jednak nazivnom naponu osnove osigurača.Sklopni aparati niskog napona Osigurači • Visokoučinski osigurači: – Nazivni napon osigurača jest najniža vrijednost nazivnih napona njegovih dijelova.

kada u strujnom krugu ne bi bilo osigurača. njime bi potekla struja čiji bi maksimalni iznos dosegao Iu=42 kA ako je udio istosmjerne komponente u ukupnoj struji kratkog spoja 50% (točka A). nazivne struje osigurača. IN I” k I”k početna efektivna vrijednost struje kratkog spoja Iu udarna (maksimalna tjemena) vrijednost struje kratkog spoja Ip maksimalna vrijednost struje kratkog spoja koja će se pojaviti u krugu s osiguračem npr.Sklopni aparati niskog napona Osigurači Iu Ip • Visokoučinski osigurači: – Uspješno se primjenjuju za ograničavanje struje kratkog spoja (prekidaju struju prije nego što ona postigne maksimalnu vrijednost). sa osiguračem ta struja ostaje ograničena na Ip=12kA (točka B). neka je I”k=20 kA. .

Sklopni aparati niskog napona Osigurači • Visokoučinski osigurači: – – ovi osigurači ne moraju biti zaštićeni od dodira dijelova pod naponom. te mogućnosti ograničenja takvih velikih struja kratkog spoja često se koriste) visokoučinski osigurači izvedbe Siemens visokoučinski osigurači izvedbe Končar . a sve manipulacije obavlja osposobljena osoba prekidne moći kreću se do 120 kA (zbog visoke prekidne moći.

Izvedbe: • DIAZED (osigurači normalnih dimenzija. a struje do 63A). NEOZED (osigurači smanjenih dimenzija. stoga osigurači moraju biti zaštićeni od dodira s dijelovima pod naponom. tip D) za nazivne napone do 550V (u inozemstvu i za napon 660V.Sklopni aparati niskog napona Osigurači • Instalacijski osigurači (za domaćinstvo i slične primjene): – Upotreba ovih osigurača namijenjena je nepoučenim osobama. kapa topljivi umetak kalibarski prsten zaštita od dodira dijelova pod naponom osnova – DIAZED NEOZED • – Osnovni dijelovi: • • • • • . tip Do) za napone 380V.

Veličine i boje rastalnih uložaka (boje odgovaraju i boji kalibarskog prstena).Sklopni aparati niskog napona Osigurači • Instalacijski osigurači (za domaćinstvo i slične primjene): – – Kalibarski prsten sprječava ulaganje rastalnog uloška veće nazivne struje nego što odgovara prstenu montiranom u osnovu. .

Rastalne karakteristike ovih osigurača mogu biti: super brze (nj. brze u području struja kratkog spoja) spore I˝k . flink) brze sporo-brze (spore u području preopterećenja.Sklopni aparati niskog napona Osigurači tv • Instalacijski osigurači (za domaćinstvo i slične primjene): – – Osigurači za zaštitu u domaćinstvima odgovaraju karakteristikama gG osigurača.

Sklopni aparati niskog napona Osigurači • – Instalacijski osigurači (za domaćinstvo i slične primjene): Efekti brzine postižu se tehnološkim zahvatima na rastalnici: • oblikom poprečnog presjeka tv presjek 1 odnosno 2 presjek 1 odnosno 2 I˝k .

Sklopni aparati niskog napona Osigurači • – Instalacijski osigurači (za domaćinstvo i slične primjene): Efekti brzine postižu se tehnološkim zahvatima na rastalnici: • oblikovanjem presjeka rastalnice tv I˝k .

Sklopni aparati niskog napona Osigurači • Instalacijski osigurači (za domaćinstvo i slične primjene): Efekti brzine postižu se tehnološkim zahvatima na rastalnici: legiranjem (sporo-brza karakteristika – dijelovi rastalnice spajaju se lemom niskog tališta koji se rastali pri malim strujama preopterećenja. a kod većih struja rastali se cijela rastalnica) lem tv preopterećenje kratki spoj I˝k .

Sklopni aparati niskog napona nova izvedba (trajno ugrađivanje) Instalacijski automatski prekidači (osigurači) • Često se u praksi pogrešno nazivaju automatski osigurači ili LS automati (Leitungsschutz Automaten). te minijaturni prekidači (eng. stara izvedba (za uvijanje u podnožje) • izmjenični i istosmjerni strujni krugovi izmjenični strujni krugovi izmjenični i istosmjerni strujni krugovi Prikladni su za ugradnju na onim mjestima u električnim instalacijama gdje se javlja struja kratkog spoja do 6 (25) kA i gdje su pogonske prilike takve da često dolazi do preopterećenja i kratkih spojeva. Područje primjene: H – strujni krugovi u domaćinstvu L – strujni krugovi za rasvjetu i upravljanje G – strujni krugovi za uređaje (male motore) . miniature circuit breakers).

1 2 3 4 5 6 7 8 termoplastični. nezapaljivi oklop izlaz lučna komora elektromagnet (zajedno s okidačem koji trenutno otvara kontakte prekidača) ručica (0 – off. u slučaju kratkog spoja struja putem vodiča luka zaobilazi bimetal i na taj način ga štiti) bimetal ulaz 9 10 - . 1 –on) fiksni kontakt pomični kontakt vodič luka (povezan s bimetalom.Sklopni aparati niskog napona • Instalacijski automatski prekidači (osigurači) IzraĎuju se s termičkim (bimetalnim) okidačem za isklapanje kod dugotrajnih malih preopterećenja i elektromagnetskim okidačem za kratkotrajna velika preopterećenja (kratke spojeve).

. te instalacijskog automatskog prekidača (LS) iste nazivne struje.Sklopni aparati niskog napona • Instalacijski automatski prekidači (osigurači) Usporedba karakteristika brzog i tromog instalacijskog osigurača.

• • IzraĎuju se za izmjenične napone 220 (230) i 380 (400) V. Skuplji su od osigurača. Na slici su prikazane karakteristike instalacijskih automatskih prekidača za pojedine namjene (prema starom DIN VDE 0100. H L K G strujni krugovi u domaćinstvu strujni krugovi rasvjete i upravljanja aparati s motorima rasvjeta i mali motori . premda to treba izbjegavati.Sklopni aparati niskog napona • Osobine: – – – – Instalacijski automatski prekidači (osigurači) Poslije prekidanja strujnog kruga ne treba mijenjati topljivi umetak. ali u prilikama s puno prekidanja su isplativiji.§41 Nc). i za nazivne struje u rasponu 0. Manja im je prekidna moć od osigurača. Mogu zamijeniti ulogu sklopke u strujnom krugu.5-32 A.

Kod manje ispitne struje termički okidač ne smije okinuti unutar 1h.Sklopni aparati niskog napona Instalacijski automatski prekidači (osigurači) • Ispitne struje termičkog i elektromagnetskog okidača. . Elektromagnetski okidač mora trenutno okinuti kod navedene ispitne struje. a kod veće struje mora okinuti unutar 1h.

Sklopni aparati niskog napona • Instalacijski automatski prekidači (osigurači) Prema (novom) standardu IEC 60898.zaštita instalacijskih strujnih krugova u domaćinstvima i funkcionalnim zgradama (djelatno i/ili slabo induktivno opterećenje) karakteristika tipa C: okidanje kod 5-10 In zaštita strujnih krugova s induktivnim opterećenjem (motori. rasvjeta) karakteristika tipa D: okidanje kod 10 -20 In zaštita strujnih krugova s visoko induktivnim opterećenjem (transformatori. odnosno DIN VDE 0641-11 instalacijski automatski prekidači se prema karakteristikama dijele u četiri grupe: – karakteristika tipa A: okidanje kod 2-3 In zaštita mjernih transformatora i dugih vodova kod kojih je nužno prekinuti struju preopterećenja u vremenu do 0. kondenzatorske baterije) – – – .4s karakteristika tipa B: okidanje kod 3-5 In opća uporaba .

240/415 V. 240/415 V. B. i prekidne struje do 25 kA.C i D.3-125A. dozvoljeni pogonski napon prekidna struja serijski broj električna shema (broj polova) I2t klasifikacija – C60a karakteristika tipa C60N karakteristika tipa C60H karakteristike tipa 10kA C120N karakteristike tipa 10kA C120H karakteristike tipa 15kA C. 1-63 A. Na primjer (Merlin Gerin): – – – • – –1 –2 –3 –4 –5 –6 –7 –8 oznaka modela tip karakteristike nazivna struja max. B. MCB) proizvode se za nazivne struje sve od 0. 240/480 V. . minijaturni prekidači.C i D.Sklopni aparati niskog napona • Instalacijski automatski prekidači (osigurači) Ovisno o proizvoĎaču instalacijski automatski prekidači (tzv. 240 V. 240/480 V. 63-125 A. 6kA B. 4. 10-125 A. 6-63 A. 1-63 A.C i D.5kA C.

C. C.Sklopni aparati niskog napona • Na primjer (Moeller): –FAZ MCB karakteristika tipa A. 10 kA –AZ HC MCB do 125 A. C. 25 kA Instalacijski automatski prekidači (osigurači) • Na primjer (Siemens): – LS 5SY 4/5/6/7 karakteristika tipa A.10 kA – LS 5SP4 karakteristika tipa B. D. D. B. 10 kA . 0. 0.15 kA – LS 5SX 2/4 karakteristika tipa B. C. D. 80125 A. 6.3-63 A.10.5-63 A. 6.3-63 A. B. 0.

Sklopni aparati niskog napona Prekidači • • • Osnova namjena NN prekidača je zaštita od struja kratkog spoja. . odnosno modulom koji djeluje pri pojavi struje greške Ukoliko im je primarna namjena zaštita od preopterećenja i kratkog spoja. onda se izvode (za razliku od VN prekidača) s dva pridružena člana koji sasvim općenito mogu biti sastavni dio sklopnog aparata ili biti sastavni dio strujnog kruga čije elemente se štiti. Osim toga mogu se opremiti i podnaponskim modulom (reagira na premale napone). premda se oni mogu koristiti i kao zaštita od preopterećenja. • Dvije su moguće izvedbe pridruženih članova. kao: – – okidač relej.

Sklopni aparati niskog napona Prekidači • Okidač: – Kontaktni sistem prekidača mehanički je povezan sa zapornim mehanizmom koji naglo otvara kontakte djelovanjem okidača (elektromagnetski – struja kratkog spoja. vrijeme. ili elektronički) ili aktiviranjem ručnog pogona (odnosno daljinsko upravljanje ako postoji). . U novije vrijeme sve se više upotrebljavaju elektronički okidači koji se mogu podešavati u širokom području struja kratkog spoja i preopterećenja (što nije slučaj sa elektromehaničkim i termičkim okidačima). a u novije vrijeme i digitalni. napon. elektronički (statički). vlažnost. termički – preopterećenje. temperatura. okidač za isklapanje prekidača). Sasvim općenito izvodi se kao mehanički. itd). struja. • Relej: – Relej je zasebni sklopni aparat (komandna sklopka) koji reagira na razne fizikalne veličine (npr. Kada se aktivira omogućava upravljanje daljnjim ureĎajima (npr.

• Osim toga za razliku od releja koji reagira na različite fizikalne veličine. okidač redovito reagira na električne veličine (struja. • Karakteristika prekidača s pridruženim bimetalnim i nadstrujnim (elektromagnetskim) okidačem.trajanje prekidanja struje kratkog spoja Ir .najveća struja koju prekidač može prekinuti (rasklopna struja) .termički okidač – toplo stanje c . a . napon).termički okidač – hladno stanje b .Sklopni aparati niskog napona Prekidači • okidač na prekidač djeluje izravno. dok relej (kao zasebni aparat) djeluje putem električne energije u pomoćnom strujnom krugu.elektromagnetski okidač d .

z. . n – okidanje) bez ograničenja struje kratkog spoja (djeluje s vremenskim zatezanjem ahladno atoplo z n • što je potrebno za postizanje selektivnosti zaštite u kombinaciji s ostalim sklopnim aparatima.okidanje) Sasvim općenito moguće su izvedbe prekidača i s više nadstrujnih okidača.Sklopni aparati niskog napona Prekidači ahladno atoplo n • Karakteristika prekidača: – – termički okidač štiti od preopterećenja s inverznom karakteristikom (a – okidanje) elektromagnetski okidač može štititi na dva načina: • • s ograničenjem struje kratkog spoja (djeluje trenutno.

Sklopni aparati niskog napona Prekidači • Simboli: NN prekidač termički okidač NN prekidač s termičkim okidačem NN prekidač s n-nadstrujnim okidačem ili NN prekidač s z-nadstrujnim okidačem .

.Sklopni aparati niskog napona Prekidači • – – Prekidači se izabiru prema: nazivnoj struji rasklopnoj struji (prekidna struja).

• Iz gospodarskih razloga često se za ograničenje struje ipak koriste osigurači. .prekidna struja 150 kA • Sasvim općenito njihova namjena nije učestalo sklapanje u strujnom krugu.In = 6300 A .zračni prekidač . Schneider Electric: Masterpact M63 .Sklopni aparati niskog napona Prekidači • – Npr.

ponovni uklop neposredno nakon isklapanja hladno – toplo osigurač – a n .Sklopni aparati niskog napona Kombinacije NN prekidača • – Kombinacija prekidač – osigurač: ukoliko vrijednost struje kratkog spoja u strujnom krugu može biti i veća od rasklopne struje prekidača. onda se prekidač mora kombinirati s osiguračem koji prekida struje kratkog spoja koje su veće od prekidne moći prekidača – za zaštitu od preopterećenja zadužen je termički okidač prekidača (a-okidanje) sve vrijednosti struja kratkog spoja do rasklopne struje prekidača trenutno prekida elektromagnetski okidač prekidača (n-okidanje) na taj način mogu se iskoristiti prednosti prekidača: istovremeno prekidanje sva tri pola.

Sklopni aparati niskog napona Kombinacije NN prekidača • Kombinacija prekidač – osigurač: – osigurač mora djelovati pri strujama koje prelaze vrijednost rasklopne struje prekidača – pri tome da bi se isklopila sva tri pola prekidača (i kod nesimetričnih kvarova poput jednopolnog kratkog spoja) mora maksimalna vrijednost propuštene (odrezane) struje kratkog spoja (Ip) biti veća od proradne struje n-okidača hladno toplo osigurač a n .

Sklopni aparati niskog napona Kombinacije NN prekidača • Kombinacije prekidača (selektivnost):  ta = vrijeme prorade prekidača  te = vlastito vrijeme prekidača  td = vremensko zatezanje do otvaranja prekidača  to = vrijeme otvaranja prekidača = ta + td + t e  tL = vrijeme trajanja luka  tg = ukupno trajanje isklapanja prekidača = to + tL .

postoji samo jedna karakteristika okidanja u području preopterećenja koja ne ovisi o stanju (opterećenju) prekidača u trenutku nastanka preopterećenja • u slučaju mehaničkog termičkog okidača kao zaštite od preopterećenja. katalozi proizvođači najčešće vrijede za hladno stanje (stoga je vrijeme otvaranja to u slučaju normalnih pogonskih prilika kraće za otprilike 25%).Sklopni aparati niskog napona Kombinacije NN prekidača • Kombinacije prekidača (selektivnost): da bi se postigla selektivnost serijskom kombinacijom dvaju prekidača potrebno je voditi računa o sljedećem: • vremensko strujne karakteristike im se ne smiju sjeći. niti dodirivati • u slučaju kad prekidač ima elektroničko termički okidač kao zaštitu od preopterećenja. • karakteristike u katalozima odgovaraju prosječnim vrijednostima pa je stoga nužno voditi računa o granicama tolerancije .

Sklopni aparati niskog napona Kombinacije NN prekidača • Kombinacije prekidača (selektivnost):  karakteristike prekidača Q1 i Q2 iz prethodnog primjera (osjenčano područje oko karakteristika odgovara području rasipanja vrijednosti)  u dijagram su ucrtana samo karakteristična vremena (vrijeme zatezanja za prekidač Q2 i vrijeme otvaranja za prekidač Q1  tst2 = siguronosna razlika (gradacija) u vremenima otvaranja kontakata prekidača kada kroz oba teče struja kratkog spoja .

Sklopni aparati niskog napona Sklopke • – – – – Rastavna sklopka: može trajno voditi nazivnu struju. a kratkotrajno i struju kratkog spoja može uklapati struje koje su znatno manje od nazivne struje (slično rastavljaču na SN i VN) uklopno stanje mora biti vidljivo radi sigurnosti osoblja u postrojenju pogon je ručni t <<In In I .

Sklopni aparati niskog napona Sklopke • Teretna sklopka – – – može trajno voditi nazivnu struju. ali može biti i automatiziran Končar grebenasta teretna sklopka • služe za ručno upravljanje nazivnih snaga i sastavni dio razvodnih trošilima većih obično je uređaja . a kratkotrajno i struju kratkog spoja mogu uklapati i isklapati struje do 3In razlika spram rastavne sklopke je što imaju komoru za gašenje luka (slično učinskom rastavljaču na SN) – – pogon je u pravilu ručni.

Sklopni aparati niskog napona Sklopke • Teretna sklopka  izvedbe grebenaste sklopke:  radni kontakt t  izbirni kontakt In 3In I  prijeklopni kontakt .

Sklopni aparati niskog napona Sklopke Sklopnik (kontaktor): • • • • t • • • In 10In I • može trajno voditi nazivnu struju. a kratkotrajno i struju kratkog spoja može uklapati struje do k*In (najčešće k=10) imaju prigrađen termički okidač kao zaštitu od kratkog spoja u strujnom krugu. a može se i prigraditi elektromagnetski okidač ima jedno fiksno stanje. a to je da je isključen kada nema napona na svitku sklopnika aparat koji je osnova daljinskog upravljanja i regulacije u NN mrežama on impulse koji se daju malim naponima i strujama prenose na aparate kojima se prekidaju velike struje moguće ih je upravljati tipkalom ili teretnom sklopkom životna dob je reda veličine 1 milijun sklapanja .

Sklopni aparati niskog napona Sklopke • Motorska sklopka: – posebna vrsta teretne sklopke prilagođena elektromotornim pogonima – mogu uklapati i isklapati struje koje se javljaju pri pokretanju i preopterećenju motora – stoga najčešće imaju pridružen termički (bimetalni) i elektromagnetski okidač – uljno (starije izvedbe) ili zračno gašenje luka – prema izvedbi spoj teretne sklopke i sklopnika – npr. sklopka zvijezda-trokut za pokretanje kaveznih motora (moguća je izvedba s tri sklopnika ili kao grebenasta teretna sklopka) t In kIn I .

4.Sklopni aparati niskog napona Sklopke • • Zaštitne sklopke: – koriste se kao zaštita od previsokog napona dodira (struja zaštitna sklopka (FI ili ZS sklopka).10.16 i 25 A – predviđene su za sklapanja struja do nazivnih vrijednosti – prema izvedbi unutrašnjih spojeva razlikujemo: • • • • • jednopolne dvopolne grupne izmjenične križne . i nazivne struje 2. naponska zaštitna sklopka) Instalacijske sklopke: – sklopni uređaji za sklapanja u instalacijskim krugovima u domaćinstvima – izrađuju se za maksimalne napone 500 V.6.

Sklopni aparati niskog napona Sklopke • Instalacijske sklopke: 0 R 0 R jednopolna dvopolna  istovremeno sklapanje jednog ili više trošila s jednog mjesta  sklopka se smješta u fazu jer u suprotnome uz isklopljenu sklopku koja se nalazi u nul vodiču instalacija ostaje pod naponom  dvopolno sklapanje .

pri čemu obje grupe mogu biti istodobno uklopljene  sklapanje jednog trošila s dva mjesta  npr. rasvjeta dugih hodnika.Sklopni aparati niskog napona Sklopke • Instalacijske sklopke: 0 R 0 R grupna izmjenična  moguće je naizmjenično sklapanje dvije grupe trošila. ili sobe s dva ulaza .

Sklopni aparati niskog napona Sklopke • Instalacijske sklopke: 0 R izmjenična križna izmjenična  križna se sklopka koristi u kombinaciji s izmjeničnim za sklapanja jednog trošila s tri ili više mjesta (svako naredno mjesto zahtjeva još jednu križnu sklopku)  izvoru i trošilu uvijek je najbliža izmjenična sklopka – između njih se nalaze križne .

Zaštita u mrežama • – Zaštita u mrežama niskog napona Zaštita NN osiguračima: radijalna mreža: • da bi se u radijalnim razdjelnim mrežama postigla selektivnost u zaštiti osiguračima potrebno je u pojedine vodova gledano od smjera izvora prema potrošačima smještati osigurače sve manje i manje nazivne struje • ukoliko struja kvara nije jako velika onda se vremena taljenja pojedinih osigurača dosta razlikuju i selektivnost zaštite će biti postignuta .

Zaštita u mrežama • Zaštita NN osiguračima: – radijalna mreža: • • • Zaštita u mrežama niskog napona ukoliko je struja kvara velika. može doći do taljenja i osigurača 2 za mjesto kvara prikazano na slici struja kvara koja teče u vrijeme trajanja luka u osiguraču 1 razvija toplinu u osiguraču 2 pa njegova temperatura raste i može se dogoditi da dosegne vrijednost temperature taljenja. t • taljenjem rastalnice osigurača 2 više nije postignuta selektivnost zaštite u mreži . onda je razlika u vremenima taljenja (tt) pojedinih osigurača malena s obzirom da struja kvara teče kroz pojedine osigurače i nakon taljenja sve do trenutka gašenja luka.

prikazane su vremensko-strujne karakteristike okidača mjerilo struje na apscisi je odabrano tako da iznos struje odgovara vrijednosti struje kratkog spoja u jednopolnoj shemi na mjestu koje se nalazi u vertikalnom smjeru iznad te struje .Zaštita u mrežama • Zaštita NN prekidačima: – radijalna mreža: • Zaštita u mrežama niskog napona moguće je postići selektivnost zaštite prekidačima opremljenim termičkim i brzim nadstrujnim (n-okidanje) okidačima ako je električna udaljenost dva uzastopna prekidača znatna     termički okidači su odabrani prema pogonskim strujama nadstrujni okidači su odabrani prema strujama kratkog spoja ispod jednopolne sheme radijalne mreže.

Zaštita u mrežama • Zaštita NN prekidačima: – radijalna mreža: • • Zaštita u mrežama niskog napona II je iznos struje kratkog spoja ako se kratki spoja dogodi na mjestu prekidača I proradna struja nadstrujnog okidača prekidača II odabrana je tako da djeluje ukoliko kratki spoj nastane na određenoj udaljenosti desno od prekidača I  mora vrijediti: II<IIm III<IIIm gdje su IIm i IIIm prekidne moći prekidača I i II ovdje štiti termički okidač prekidača II  za termičke okidače mora vrijediti: IPI<Im IPII<Im gdje je Im maksimalno dozvoljena struja koja smije teći kroz termički okidač .

Zaštita u mrežama • Zaštita NN prekidačima: – radijalna mreža: • Zaštita u mrežama niskog napona ukoliko je električna udaljenost između dva uzastopna prekidača u radijalnoj mreži malena ili gotovo nikakva onda se selektivnost može postići uporabom vremenskih nadstrujnih okidača (z-okidanje)  prema slici električna udaljenost između prekidača II i III je zanemariva zato je prekidač III opremljen vremenskim nadstrujnim okidačem čije je vrijeme prorade znatno veće od vremena prorade brzog okidača  .

Zaštita u mrežama • Zaštita NN prekidačima: – radijalna mreža: • Zaštita u mrežama niskog napona za kvarove između prekidača II i III proraditi će vremenski nadstrujni okidač prekidača III u vremenu tP  kada bi prekidač III imao brzi nadstrujni okidač on bi proradio i u slučajevima kvarova lijevo od prekidača II što ne bi bila selektivna zaštita kod prekidača II predviđen je i vremenski nadstrujni okidač – on nije nužan poradi selektivnosti već služi kao rezerva  .

Zaštita u mrežama • – radijalna mreža: • Zaštita u mrežama niskog napona Zaštita NN prekidačima i osiguračima: na slici je prikazano selektivno štićenje u radijalnoj mreži kombinacijom osigurača i NN prekidača s brzim nadstrujnim i termičkim okidačem .