Comerç i comunicacions.

Tania Beteta. Alba González. Laura Pedrós. Enric Oliver. 2n BATX B

ÍNDEX


 

  

Introducció. El comerç interior. El comerç exterior. Els mitjans de transport. • Transport marítim. • Transport ferroviari. En l’actualitat. Conclusió. Bibliografia.

Introducció
La revolució industrial no haguera pogut prosperar sense l’ajuda i el desenvolupament dels transports, que carregaran les mercaderies produïdes en la fàbrica fins als mercats on es consumien. Aquests nous transports resulten necessaris no tan sols en el comerç interior, sinó també en el comerç internacional, ja que en aquesta època es creen els grans mercats nacionals i internacionals. El comerç internacional es liberalitza, sobretot després del Tractat de Utrecht (1713) que liberalitza las relacions comercials de Anglaterra, i altres països europeus, com l’Amèrica espanyola.

El comerç interior

 

Els obstacles que impedien la llibertat de comerç dins del territori espanyol van ser eliminats perquè a penes va aconseguir la unitat de mercat. Les mesures per a eliminar les barreres fiscals es van iniciar ja en les Corts de Cadis. Es va adoptar el sistema mètric decimal des de 1880,que unificà pesos i mesures, i la instauració del nou sistema monetari basat en la pesseta. El ferrocarril contribuí a crear el mercat nacional en el S.XX El sistema de comunicació de la informació arribà molt tard al llarg del S.XX, tan sols el servei de correus es va modernitzar amb la introducció del segell. El telègraf començà a funcionar el 1855

El telègraf

El comerç exterior
 

La primer fase d’estancament en la primera meitat del segle, duta per la pèrdua de les colònies americanes i els efectes de les guerres. La segona meitat XIX fou d’expansió,l’evolució de la renda i la lenta modernització de l’economia. L’evolució del comerç exterior espanyol durant el s. XIX fou un llarg procés d’adaptació. El proteccionisme i l’escassa demanda del mercat intern incitaren alguns sectors de l’exportació. Cap al 1880 el 64% del que s’exportava eren minerals i vi,la qual cosa mostra el caràcter primari del comerç exterior espanyol. Aquestes exportacions anaven dirigides especialment al Regne Unit i França. D’aquestos països també procedien la majoria de les nostres importacions.

El major volum d’intercanvis es realitza entre la Unió Europea, el Japó; la Xina, Àsia Oriental i bels Estats Units. Es comercialitza sobretot amb productes manufacturats.

Els mitjans de transport
Es feia necessari construir una xarxa viària efectiva que comunicara un territori molt muntanyós per a connector la cosa amb l’interior i una regions amb les altres. Els mitjans de transport abastaven tres àmbits: carreteres i camins, transport marítim i ferroviari. La major part de la xarxa viària era deficient. De la mateixa manera, es va substituir el mitjà de transport tradicional,cavalleries per carruatges cada vegada millors, i es va reduir notablement la durada dels viatges.

Els mitjans de transport

Transport marítim:
També millorà durant el XIX el transport marítim,gràcies a tres canvis fonamentals:millora i ampliació dels ports,el perfeccionament de la navegació de vela,i ja a final del segle, la introducció de la navegació de vapor. A final de segle, destacava entre tots el tràfic dels de Cadis i Barcelona. La navegació d’altura o transatlàntica augmentà de forma notable.

Els mitjans de transport

Transport ferroviari:
En 1848 es va iniciar el primer projecte ferroviari amb la línia Barcelona-Mataró,açò va donar lloc a la construcció de línies curtes. Es va optar,per un model centralitzat,més per raons de rendibilitat econòmica que per a qüestions polítiques. En l’etapa del bienni progressista va ser aprovada la llei de ferrocarrils de 1855,que estimulà la construcció de la xarxa viària bàsica. Es van crear unes vint companyies ferroviàries. El ferrocarril movia en l’última dècada del S.XIX quasi 16.000 milions de tones mètriques, la qual cosa mostra la preponderància que assolí en l’últim terç del segle aquest mitjà de transport, que revolucionà les comunicacions i el transport de mercaderies.

Transport ferroviari

En l’actualitat
Característiques:
-

-

La creixent especialització L’augment del volum del comerç(millores en el transport i la comunicació). Eliminació progressiva de les barreres al lliure comerç, millora dels transports i les comunicacions. L’activitat comercial actual es caracteritza per: Moure enormes quantitats de productes molt diferents. Per fer-ho necessita uns mitjans de transport de gran capacitat i eficàcia, a preus raonables. Crear una xarxa de relacions d’àmbit mundial. Ser una activitat, juntament amb el transport, que ocupa moltes persones. Concentrar-se, de forma creixent, en un reduït nombre d’empreses.

Conclusió

Els transports han donat lloc a un gran desenvolupament dels mitjans de comunicació,gràcies a la relació entre les dos fonts comercials que a contribuït en l'expansió de les activitats finançares o comerç, que a la mateixa vegada ha incrementat l’activitat del sector terciari. Aquest fet dona lloc a un increment de l’activitat primària i secundària.

BIBLIOGRAFIA

Wikipedia: http://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3 %B3n_Industrial#El_comercio_internacion al Llibre de text,Història d’Espanya 2 batxillerat. Projecte La casa del Saber, Santillana. Google imatges. Google.