Amerika Syarikat. Beliau dilahirkan pada tahun 1913 di Pittsburgh.o Teori Rasional Emotif Terapi telah diasaskan oleh Albert Ellis. o Teori ini terbina apabila beliau mendapati bahawa teori Psikoanalasis yang dipelopori oleh Freud tidak mendalam dan adalah satu bentuk pemulihan yang tidak saintifik. .

. fisolofikal dan tingkah laku dan dikenali sebagai teori emosi-rasional (RET).o Pada awal tahun 1955. o Ellis telah menjalankan kajian secara klasikal berasaskan psikoterapi. beliau telah menggabungkan terapi-terapi kemanusiaan.

. klien mempelajari kemahiran yang akan digunakan untuk mengenal dan memerangi kepercayaan yang telah tertanam lama di dalam diri seseorang. o Di dalam proses teraputik emosi-rasional. interpretasi kehidupan. penilaian.o Hipotesis berpunca RET dan menunjukkan tindakan bahawa daripada emosi situasi daripada kepercayaan.

o Teori ini lebih bersifat ‘pendidikan’ daripada perubatan yang direka dalam keadaan di mana kaunselornya aktif terarah dengan tepat dan mengajar. .

penilaian. mengarah dan mengutamakan kepada pemikiran daripada kepercayaan yang tidak rasional. . emosi dan aspek tingkah laku. o Teori ini memberi penekanan kepada pemikiran. o Pendekatan teori ini bercorak deduktif atau mengajar. perlakuan dan membuat keputusan.o RET mementingkan tiga aspek utama iaitu kognitif. penganalisaan.

• Kepercayaan ini perlu diperbetulkan supaya dapat mewujudkan sistem kepercayaan yang baik dan rasional. .• Terapi ini yakin bahawa setiap individu mempunyai sistem kepercayaan yang tidak rasional.

.• Terapi ini dianggap sebagai satu proses pembelajaran kerana kadang-kala kaunselor bertindak sebagai seorang guru memberi tugasan kepada pelajar iaitu klien dalam konteks terapi ini.

 Konsep ABCDE telah dinyatakan oleh Ellis: • A ialah penggerak pengalaman atau peristiwa. • C ialah akibat iaitu hasil daripada penilaian oleh B ke atas A dan ditafsirkannya. . • B adalah sistem kepercayaan yang dianuti oleh seseorang. faktor sikap atau tingkah laku yang dialami oleh seseorang.

• E ialah menjadi normal dan mempunyai sistem kepercayaan dan penilaian yang rasional dan positif.• D adalah kaedah-kaedah untuk berhujah. . mencabar dan memperbetulkan sistem kepercayaan yang tidak rasional yang menyebabkan individu itu mengalami suatu reaksi emosi yang tidak rasional. mengajar.

o Bagi Ellis. terapis dan klien perlu bekerjasama untuk mencabar kepercayaan tidak rasional yang mengakibatkan gangguan emosional. emosi dan ini menyebabkan kemurungan wujudnya diri kebimbangan dalam . o Gangguan seseorang.

o Kepercayaan inilah yang perlu dibantu oleh kaunselor agar klien tersebut dapat merasionalkan dirinya dalam menghapuskan fahaman-fahaman dan kepercayaan yang tidak rasional yang ada pada dirinya.o Keadaan ini akan mengakibatkan individu itu akan kekal berpegang dengan kepercayaan yang tidak rasional itu. .