Imbuhan Apitan Morfem Kosong Bentuk Fleksi

Amirul Haizat Khair bin Sahrom 921006-05-5501

.MORFOLOGI • Pengenalan Morfologi ialah bidang ilmu yang mengkaji perkataan dari sesi struktur. bentuk dan penggolongan kata.

Imbuhan • Awalan • Akhiran • Sisipan • Apitan .

misalnya ke-…-an dalam perkataan kedudukan dan pe-…-an dalam pedalaman.IMBUHAN Apitan  Apitan ialah imbuhan yang ditambahkan serentak pada hadapan dan pada belakang kata dasar. .

• Perubahan daripada bentuk tunggal kepada bentuk jamak dalam perkataan sheep tidak melibatkan perubahan atau pertambahan sebarang bentuk. • Gejala seperti ini tidak wujud dalam bahasa Melayu . Perkataan ini yang dinamakan sebagai morfem kosong.Morfem Kosong • Terdapat morfem yang berubah fungsi nahunya tanpa mengalami apa-apa perubahan pada bentuknya.

. penambahan huruf ‘s’ di belakang perkataan telah melahirkan makna nahu yang baru. . • Contohnya.book – books • Bentuk fleksi tidak wujud dalam bahasa Melayu. dalam bahasa Inggeris.Bentuk Fleksi • Imbuhan yang ditambahkan pada kata dasar untuk menentukan atau melahirkan sesuatu makna nahu.boy – boys .