You are on page 1of 7

PROSTA PRETOVARNA ORUA I NAPRAVE Radi to jednostavnijeg pretovara i radi poveanja transportnog efekta pri pretovaru i istovaru rastresitog

i sitnijeg komadnog tereta pri runom i mehanizovanom radu koriste se prosta pretovarna orua za podizanje i premetanje tereta. Kao najjednostavnije prosto pretovarno orue pri guranju nekog tereta po povrini zemlje koristi se poluga. Polugom se teret podigne na toliku visinu da se ispod njega moe podvui neko okrugli predmet kako bi se trenje klizanja pretvorilo u trenje kotrljanja, a time transport olakao jer je trenje kotrljanja manje od trenja klizanja.

Kolica za komadnu robu Kolica su sredstva koja se esto koriste u pretovaru bilo rasute, bilo sitnije komadne robe. U zavisnosti od robe, koriste se razliite vrste kolica. Jedna od takvih kolica su i dvodelna kolica za krupni teret. Sastoje se iz dva dela: Dve odvojene platforme i Prednjeg i zadnjeg trapa.

Dvodelna kolica za sitniji teret Pored ovih dvodelnih kolica za krupniji teret, koriste se i dvodelna kolica za sitniji teret. Sastoje se takoe iz dva dela: Iz platforme koja na prednjoj strani ima noice a na zadnjoj tokove i Iz drugog dela rude sa tokovima sa strane.

Dobra strana ovih dvodelnih kolica za sitniji teret je to sa jednom rudom moe da se opsluuje vie platformi, ime se dobija uteda u vremenu. Osim ovih dvodelnih kolica u transportovanju tereta, koriste se i druga kolica sa tri ili etiri toka, posebno pri transportovanju paketa i sanduka u potama, eleznikim stanicama, magacinima i slinim mestima. Platforma na koju se slae teret oslanja se na tri ili etiri toka. Prednji tokovi su okretni oko vertikalne ose, to omoguava lake kretanje.

Kolica sa pokretnom platformom kornjaa Kolica sa pokretnom platformom mogu biti na runi ili motorni pogon. Roba se prethodno natovari na palete sa noicama, pa se kolica sa duplom platformom podvuku pod paletu. Platforma je tada sputena, ali sada se pomou hidraulike ili sistemom poluga platforma podie i prihvata teret zajedno sa paletom i transportuje do eljenog mesta.

Na mestu istovara platforma se sputa i paleta sa teretom staje na svoje noge. Vreme podizanja platforme je oko 10 15 s, a sputanja 8 12 s. Teina tereta koji se prevozi kornjaama iznosi 5000 15000 N.

Runi viljukar Ovi viljukari slue za horizontalno premetanje tereta iz vagona u skladita ili u samim skladitima. Viljuke su montirane na osovini sa dva toka koje se podvlae ispod paleta a potom se hidraulikim komandama podiu na visinu od oko 10 cm. Runi viljukar je naao veliku primenu jer je lako pokretljiv, dizanje i sputanje obavlja se pokretom rude i vrlo je produktivan.