OBJEKTIF DOMAIN KOGNITIF

Kump.2 KDP 14 mgu-OUM-IPIK2009 Pensyarah:Pn. Haslina Japri

OBJE KTIF DO MAI N KOGNI TIF
Taksonomi Ob jek tif Doma in K ogn it if B loo m
ada 6 peringkat - mengikut keupayaan daripada mudah kepada yang lebih susah

Aplika si Kefahama n Pengetahua n

Analis is

Sintes is

Penilaia n

(keupayaan mengingat fakta, idea, pendapat, prinsip, prosedur & peristiwa yg berlaku – Abu Bakar Nordin, 1986) terbahagi kepada 3 tahap pengetahuan
 Pengeta

1. PENGETAHUAN

1. 2. 3.

hua n yg khus us , contoh Istilah berbentuk perkataan atau simbol dlm matematik ( < = >). Istilah sains - “fotosintesis” tokoh, peristiwa/punca maklumat – kemerdekaan negara 1957

PENGETAHUAN
 Penge tahua

n t tg cara menge ndal ika n sesua tu proses, aliran, pemeringkatan, penjenisan, teknik / prosedur tertentu dlm menyelesaikan masalah. n t tg perkar a yg bers if at sejagat & abs tra k dlm sesuat u bi dang. mengetahui prinsip & generalisasi & mengetahui teori & struktur 1 jam = 60 minit

 Penge tahua

 Cir i-c ir i

soal an bera sa skan pe nget ahuan i. mengingat pengetahuan yg diminta. ii. pengetahuan hendaklah sama dgn pengajaran guru. iii. tidak memerlukan pelajar mengubah pengetahuan dlm bentuk baru. iv. jawapan betul atau salah v. Perkataan yg biasa digunakan – siapa, bila, apa, di mana, beri definisi dll.

 Cont oh

soal an pe ringka t pe nget ahuan Pelancong Barat lebih suka ………... di bawah matahari. A. B. C. D. dijemur berjemur terjemur menjemur

 Keupayaan

pelajar menjelaskan pengetahuan secara yg bermakna sama ada dlm bentuk tulisan, lisan atau simbol tertentu.  Dibahagikan kepada TIGA aspek berikut :1.Me nt erjema h - Menterjemah bentuk komunikasi asal kpd
bentuk baru tanpa mengubah makna asal. - cth, menjadikan komunikasi panjang kpd lebih ringkas dgn makna yg sama.

2. KEFAHAMAN

2. Menafsir Menafsir idea/mesej yg disampaikan dlm bentuk tersurat/tersirat serta memahami idea/mesej & menyampaikan maksudnya dgn perkataan sendiri. Cth, menafsir data daripada bentuk carta kepada bentuk tulisan/huraian. 3. Mengekstrapolasi Pelajar dpt membuat telahan/inferens ttg apa yg berlaku pada masa hadapan berdasarkan maklumat yg diberi. Cth, membuat ramalan kesudahan sesuatu cerita (beri sebab, kesimpulan, akibat, jangkaan)

 Cir i-c ir i

soal an bera sa skan ke faham an i. Menggunakan proses terjemahan, tafsiran, ekstrapolasi, ii. Pengetahuan asas telah diajar kpd pelajar, iii. Memerlukan bahan/ alat komunikasi (video, gambar, dll) utk diterjemah/ ditafsir/ diektrapolasikan, iv. Menyatakan kefahaman dlm ayat/ perkataan sendiri, v. Kata kunci – huraikan, bandingkan, nyatakan dlm perkataan sendiri

 Cont oh

soal an pe ringka t kefa ha ma n

Pilih ayat yang sesuai sebagai soalan kepada pernyataan di bawah. “Fatonah pergi ke rumah Hazim kerana melawatnya yang sedang sakit.”
A. B. C. D. Ke manakah Fatonah pergi? Apakah tujuan Fatonah pergi ke rumah Hazim? Siapakah yang pergi ke rumah Hazim? Fatonah berada di rumah Hazim?

3. APLIKASI
 Bermaksud

keupayaan menggunakan konsep, prinsip, teori, hukum, prosedur & kaedah am dlm situasi khusus & situasi am (Abu Bakar Nordin, 1986).  Menekankan aplikasi pengetahuan & kemahiran yg dipelajari utk menyelesaikan masalah harian.  Mengaitkan proses fotosintesis dgn kehidupan manusia. (proses pernafasan)

 ii. iii. iv.

v.

Cir i-c iri soal an aplik as i Menggunakan proses mental dgn aplikasi TIGA frasa, menggunakan prinsip, menyelesaikan masalah, dlm situasi baru. Berkaitan dgn masalah dlm situasi baru yg tidak sama dgn masalah yg dibincangkan dlm bilik darjah. Kata kunci – gunakan, pilih, buat, kira selesaikan

 Contoh

soalan pada peringkat aplikasi

“Aisyah menyidai pakaian yang telah dibasuh di ampaian.” Manakah antara yang berikut membantu mempercepat pengeringan pakaian itu. i. Sejuk ii. Berangin iii. Mendung iv. Panas A. i dan ii B. I dan iii C. D. ii dan iv iii dan iv

4. ANALISIS
Keupayaan memecahkan sesuatu perkara kpd unsur-unsur kecil & memperlihatkan pertalian antara unsurunsur tersebut.  Terbahagi kpd TIGA jenis : iii. Analisis Unsur - keupayaan pelajar menentukan unsurunsur dlm sesuatu dokumen, - cth mencari bukti dlm dokumen utk menyokong kesimpulan yg diberikan

Analisis Hubungan - keupayaan pelajar menentukan hubungan antara unsur-unsur dlm komunikasi, - cth menentukan perkaitan antara bukti-bukti dgn hipotesis/ hipotsesis dgn kesimpulan. iii. Analisis Prinsip - keupayaan pelajar mengenal pasti prinsip organisasi dgn menganalisis tujuan, pandangan, pendirian, sikap & konsepsualisasinya, - cth mengenal pasti pendekatan yg digunakan oleh penjual bagi menarik pelanggan
i.

 ii. iii. iv. v. vi.

Ciri-ciri soalan analisis Menggunakan proses mental berkait dgn analisis unsur/hubungan/prinsip organisasi, Situasi baru, tidak biasa / berbeza dgn situasi semasa pengajaran, Situasi/ bahan/ dokumen analisis perlu ada pada pelajar, Soalan memerlukan fikiran kritik, bukan mengulang pengetahuan yg dipelajari, Kata kunci – mengapa, kenapa, apakah, faktor, buatkan, rumusan, buktikan

 Contoh

soalan pada peringkat analisis

Penulis sebuah buku tentang penilaian dalam pendidikan menyatakan calon akan memperoleh jawapan yang betul sebanyak 50 peratus dalam ujian benar-palsu dengan cara meneka. Pilih andaian berikut yang mungkin dibuat oleh penulis A. B. C. D. Calon meneka dengan bijak. Calon meneka secara membuta tuli. Tekaan calon dibantu oleh penentu khusus. Tekaan calon dibantu pengetahuan separa dan penentu khusus.

5. SINTESIS

  4.

Bermaksud keupayaan menggabungkan unsur-unsur & bahagian-bahagian supaya sesuatu dokumen menjadi lebih berstruktur, tersusun & menyeluruh. Menggabungkan sesutau struktur drpd yg tidak jelas kpd satu struktur/ perkara yg lebih jelas. Terbahagi kpd TIGA jenis iaitu :Sintesis penyampaian - menghasilkan bentuk penyampaian dgn tujuan tertentu menghibur, menghuraikan, menarik minat, menunjukkan perasaan marah. Cth, menyampaikan cerita dgn jalan yg menarik.

Sintesis Himpunan menghasilkan satu himpunan perlakuan. Cth, pelajar dpt menyusun kandungan pelajaran utk persediaan peperiksaan. 3. Sintesis Cadangan menghasilkan cadangan melalui andaian, analisis & hubungan yg abstrak. Cth, pelajar mengemukan teori yg dpt digunakan dlm proses p & p.
1.

 ii. iii. iv. v. vi. vii. viii.

Ci ri -ci ri soalan b eras as ka n si ntesi s Menggunakan proses mental berkaitan sintesis, Masalah, tugas/ situasi hendaklah baru/ berbeza drpd pengajaran, Kebebasan kpd calon menjawab dr segi isi/ masa, Hasilnya dinilai oleh pengguna, (pembaca/ pemerhati) Tidak perlu terperinci, Bentuk soalan objektif/ esei memerlukan masalah kreatif, Kata kunci – ramalkan, hasilkan, tuliskan, cadangkan apa akan berlaku

 Cont

oh soal an pa da peri ngka t s in tesi s
Barang Topi Baju Kuantiti 1 2 Harga RM12.50

Jadual di atas, yang tidak lengkap, menunjukkan barang yang dibeli oleh Raju. Raju mempunyai RM 345.00 dan selepas membeli barangan di atas, baki wangnya ialah sebanyak RM 180.00. Berapakah harga sehelai baju yang dibelinya itu? A. B. RM 55.00 RM 76.25 C. D. RM 82.50 RM 152.50

6. PENILAIAN
 Keupayaan

menilai sesuatu perkara berasaskan kriteria yg perlu diketahui pelajar.  Pelajar membuat pertimbangan ttg nilai sesuatu idea, hasil kerja, penyelesaian dll.  Cth, pelajar dpt menilai satu hasil kerja, sama ada bermutu/ sebaliknya dgn membandingkannya dgn hasil kerja lain.

 iii. iv. v. vi.

Cir i-c ir i soal an bera sa skan pen ila ia n Menguji proses mental peringkat penilaian, Situasi baru & tidak pernah disentuh semasa pengajaran, Mutu penilaian boleh dibandingkan dgn penilaian pakar, Dibentuk berdasarkan TIGA bahagian, apa yang hendak nilai, arahan tindak balas, & kriteria yg digunakan, Kata kunci – pertimbangkan, taksirkan, tentukan, pertahankan

vii.

 Cont

oh soal an pa da peri ngka t p eni laia n,

“ Kedatangan Islam ke Melaka telah disambut baik oleh pemimpin dan rakyat Melaka” Berdasarkan penyataan di atas, apakah kesan kepada kerajaan Melaka pada kurun ke-15? i. ii. iii. iv. Islam menjadi agama rasmi. Tulisan Arab dijadikan tulisan rasmi. Istana menjadi tumpuan para intelektual. Amalan tradisi dihapuskan. C. D. i, iii dan iv ii, iii dan iv

A. i, ii dan iii B. i, ii dan iv