TOPIK 4 PEMBINAAN ITEM UJIAN

4.1 Jadual Penentuan Ujian 4.2 Langkah Am Penyediaan Item Ujian 4.3 Pembinaan Item Objektif 4.4 Pembinaan Item Subjektif

4.1 Jadual Penentuan Ujian
4.1.1 Langkah pembinaan JPU 4.1.2 Kepentingan JPU 4.1.3 Contoh JPU

Jadual Penentuan Ujian
• Konsep:
Haladyna (1977)
Konsep pencapaian boleh di pecahkan kepada pengetahuan dan kemahiran. contohnya: pengetahuan seseorang individu berlandaskan kefahaman mengenai fakta,konsep, prinsip dan kemahiran seseorang berasaskan kepada aplikasi pengetahuan terhadap masalah dan keadaan.

HALE (1980) Pelbagai proses contohnya membina item ujian,membuat ujian rintis,memurnikan item ujian dan ianya perlu di nilai oleh pakar mata pelajaran.

KUBISZYN DAN BORICH (2003) Carta dua hala yang mengaitkan objektif pengajaran dengan kandungan pengajaran dan ia menjadi panduan kepada guru tentang sukatan pelajaran yang perlu di ajar.

Mengkaji sukatan pelajaran

Menganalisis objektif Pengajaran

Langkah Pembinaan JPU

Menentukan jenis soalan

Menentukan bilangan soalan

Kepentingan JPU
1. Kertas ujian di gubal secara sistematik 2. Kesahan sukatan pelajaran terjamin 3. Taburan soalan mengikut tajuk adalah seimbang 4. Ujian meliputi keseluruhan sukatan pelajaran 5. Aras kesukaran dapat di kekalkan

Contoh JPU

4.2 Langkah Am Penyediaan Item Ujian
1. Menyediakan JPU 2. Menulis item ujian 3. Menyemak item ujian 4. Menilai item ujian 5. Membuat kajian rintis terhadap item.

1.Menyediakan JPU: - Tujuan utama supaya item-item ujian di bina mewakili keseluruhan kandungan pelajaran. - Iaitu mengkaji sukatan pelajaran,menganalisis objektif pengajaran,menentukan jenis soalan dan bilangan soalan.

2. Menulis item ujian: - Arahan menjawab bagi setiap item hendaklah ringkas dan mudah di fahami. - Menggunakan bahasa yang mudah dan jelas. 3. Menyemak item ujian: - Arahan menjawab bagi setiap bahagian ujian dan soalan adalah tepat. - Soalan ditulis dengan menggunakan bahasa yang mudah di fahami pelajar - Mengandungi maklumat dan kehendak soalan yang jelas dan mencukupi.

4. Menilai item ujian - Dinilai oleh pakar mata pelajaran - Arahan menjawab dan bahasa yang digunakan dalam soalan mudah difahami pelajar. - Kehendak soalan adalah jelas dan mengandungi maklumat yang cukup untuk pelajar menjawab. - Soalan dibina mencukupi dan seimbang.

5. Membuat kajian rintis terhadap keseluruhan item. - Membuat kajian awal tentang kesesuaian item kepada pelajar. - Soalan dapat difahami dan tidak ada kesilapan ejaan. - Soalan dan kehendak soalan adalah jelas - Pelajar dapat menjawab soalan dalam masa yang diperlukan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful