PEMBINAAN ITEM OBJEKTIF

Ahli Kumpulan Loo Mei Yee Mohd. Sobri Musa Nik Mohd Arif Mohd Rifing KDP 14 MINGGU OUM IPIK 2009 Pensyarah : Pn. Haslina Japri

PEMBINAAN ITEM OBJEKTIF
Item/soalan objektif bermaksud item/soalan yang mempunyai jawapan tepat/tertentu/spesifik
PEMBI NAAN PILI HAN PEMBI NAAN PEMBI NAAN KOSO NG PEMBI NAAN ITEM BERAN EKA ITEM BETUL SAL AH ITEM MENGI SI R UANG ITEM PADAN AN

PEMBINAAN ITEM BERANEKA PI LI HAN
Sti ulu m s

Soalan yang mengandungi maklumat khusus di mana soalan itu didasarkan, mungkin berbentuk teks, grafik, jadual atau perbualan. Soalan yang mengandungi tugasan dan biasanya berbentuk ayat lengkap, ayat tidak lengkap atau soalan. Soalan yang mengandungi jawapan pilihan, yang biasanya berbentuk angka, simbol, frasa, gambar rajah atau jadual dan lain-lain lagi.

ITEM ANEKA PILIHAN

Stem
Ja w Pi ap lih an an

Terdapat 9 prinsip penyediaan soalan berbentuk aneka pilihan iaitu :         Arahan hendaklah jelas. Ditulis secara padat, jelas dan tidak “berbunga-bunga”. Perkataan sepunya tidak diulang-ulang (contoh 1) Jawapan hendaklah munasabah. Taburan jawapan betul perlu dibuat secara rawak Setiap jawapan pilihan perlu ditulis sama panjang Jawapan pilihan perlu dikurangkan. Aras kesukaran setiap soalan perlu setara Jawapan pilihan boleh disusun mengikut abjad, nilai nombor atau tahun, supaya wujud satu sistem susunan jawapan pilihan.

Contoh soalan item aneka pilihan :1. Dalam tindakan refleks, impulse dihantar ke saraf tunjang oleh: a) Efektor b) Reseptor c) Neuron deria d) Neuron perantaraan 2. Antara berikut, yang manakah peranan seorang usahawan kepada masyarakat dan negara? I. Menghasilkan barangan berkualiti. II. Menyumbang terhadap perkembangan politik. III. Mengembangkan industri sedia ada. A. I dan II sahaja. B. II dan III sahaja. C. I dan III sahaja.

PEMBINAAN ITEM BETUL SALAH
 Item ini terdiri daripada tiga (3) bahagian, iaitu stimulus (jika ada), pernyataan dan jawapan pilihan yang berbentuk “Betul” atau “Salah”.  sesuai digunakan untuk menguji fakta yang menghendaki pelajar menentukan sama ada pernyataan yang diberikan adalah betul atau salah/palsu

8 PRINSIP PENYEDIAAN SOALAN ITEM “BETULArahan hendaklah jelas SALAH”
Pernyataan hendaklah ditulis secara padat Taburan jawapan betul dan salah perlu dibuat secara rawak Aras kesukaran setiap soalan perlu setara Soalan-soalan hendaklah berasaskan kepada pernyataan yang jelas betul atau yang jelas salah Elakkan daripada memberi pernyataan yang betul lebih panjang daripada yang salah Elakkan mengguna perkataan “selalu” atau “tidak pernah” dalam pernyataan Sediakan bilangan pernyataan yang betul hampir sama dengan bilangan pernyataan yang salah,

Contoh soalan item betul-salah :1. Tandakan (b) pada pernyataan yang betul dan ( s) pada pernyataan yang salah dalam kotak yang disediakan. David Beckham adalah ketua pasukan bola sepak Wales. Nicol David adalah merupakan perenang negara paling unggul. Bahasa Melayu adalah bahasa rasmi di Selatan Thailand. 2. Gunung yang paling tinggi di Malaysia terletak di negeri Pahang. A. Betul B. Salah

PEM BI NAAN I TE M MENG IS I RU ANG KO SON G
 Terdiri daripada dua (2) bahagian, iaitu stimulus (jika ada) dan pernyataan yang mengandungi ruang kosong untuk diisi pelajar  Amat sesuai digunakan untuk menguji fakta yang menghendaki pelajar memberi jawapan pendek yang tepat

6 PRINSIP PEMBINAAN ITEM MENGISI RUANG KOSONG
☼ Arahan hendaklah jelas ☼Pernyataan/ayat hendaklah ditulis secara padat ☼Aras kesukaran setiap soalan perlu setara ☼Perkataan yang dikosongkan hendaklah terdiri daripada perkataan yang penting sahaja ☼ Elakkan daripada meninggalkan terlalu banyak ruang kosong ☼Ruang kosong hendaklah ditempatkan di penghujung pernyataan/ayat

Contoh soalan mengisi ruang kosong :1. Dalam tindakan refleks, impulse dihantar ke saraf tunjang oleh __________. 2. Tiga warna utama yang telah dipelajari dalam kelas sains ialah _______________, ______________ dan ______________.

PEMBINAAN ITEM PADANAN yang perlu dipadankan • Terdiri daripada dua (2) set maklumat
oleh pelajar. • Maklumat ini mungkin terdiri daripada perkataan, konsep, prinsip atau pernyataan • Pastikan maklumat dalam set pertama mempunyai perkaitan/ hubungan dengan maklumat dalam set kedua

6 PRISIP ITEM PADANAN
Arahan hendaklah jelas Pernyataan/ayat hendaklah ditulis secara padat Aras kesukaran bagi setiap perkaitan perlu setara Pernyataan yang diberi perlu mempunyai perkaitan yang tepat dengan padanannya Elakkan daripada menggunakan terlalu banyak perkataan Bilangan padanan tidak terlalu banyak

CONTOH SOALAN PADANAN :-

Padankan simpulan bahasa berikut dengan maknanya. Simpulan Bahasa Tangkai jering Ayam tambatan Makan angin Ringan tulang Makna Bersiar-siar Suka menolong orang lain Orang yang boleh diharap Orang yang kedekut