2013 – 2016 წლების სტრატეგიული გეგმა

საერთო კრება, 20 აპრილი, 2013

სტრატეგიული მიმართულებები
A. დემოკრატიული ინსტიტუტების გაძლიერება, დემოკრატიული ფასეულობების
დანერგვა, ადამიანის უფლებები
B. სამოქალაქო აზროვნების ჩამოყალიბების ხელშეწყობა, მოქალაქეთა
ინფორმირება თანამედროვე ტექნოლოგიების გზით, პოლიტიკურ პროცესებში
ჩართულობის ხელშეწყობა (ფოკუსი: ახალგაზრდები, ქალები)
C.

საარჩევნო პროცესების გამჭვირვალობა და ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა,
სამართლიანობისა და თანასწორობის, სანდოობის უზრუნველყოფა, თანაბარი
საარჩევნო გარემო, ამომრჩევლის ინფორმირება

D. ადგილობრივი თვითმმართველობების ინსტიტუციური განვითარების
ხელშეწყობა
E.

მედიის თავისუფლების ხელშეწყობა და პროფესიული მედია, მედია გარემო,
პლურალიზმი

F.

ხელისუფლებისა და მოქალაქეების დიალოგის ხელშეწყობა მედიაციისა და
ადვოკაციის გზით, ადგილობრივ თუ ცენტრალურ დონეზე ადვოკატირება,
მედიაცია მოქალაქეებსა და ხელისუფლებას შორის.
2

ორგანიზაციული მიზნები და ქვემიზნები
1. მდგრადი ბიუჯეტის უზრუნველყოფა
ორგანიზაციის ინსტიტუციური ბიუჯეტის განსაზღვრა
2013-2014 წლების საარჩევნო ბიუჯეტის განსაზღვრა

2015-2016 წლების არასარჩევნო პერიოდის ბიუჯეტის
განსაზღვრა
A-E მიმართულებების სავარაუდო ბიუჯეტების განსაზღვრა
ეროვნული არჩევნების მონიტორინგის ციკლის ბიუჯეტის
განსაზღვრა

არასაგრანტო შემოსავლების წილის განსაზღვრა ბიუჯეტში
3

ორგანიზაციული მიზნები და ქვემიზნები
2. ფონდების მოძიების სტრატეგია
პოტენციური დონორების განსაზღვრა, მათი ბაზის შედგენა (mapping), მათთან
კომუნიკაცია/ურთიერთობა
თანხების მოძიებაში დამხმარე პირების მოძიება და პროცესში მათი ჩართვა
ბიზნესთან ურთიერთობები, საწყისი კომუნიკაციის დამყარება
შემოწირულობებისა და საწევროების უკეთესი ადმინისტრირების გზების
მოძიება
სერვისების გაცემა (ტრენინგი, კონსულტაცია, ფასილიტაცია)
ორგანიზაციის საიმიჯო უფასო სერვისები (in-kind კონტრიბუციები, უფასო
მომსახურება)
4

ორგანიზაციული მიზნები და ქვემიზნები
3. ორგანიზაციული განვითარება
ორგანიზაციული სტრუქტურის დახვეწა
HR ადმინისტრირების გაუმჯობესება
კორპორატიული კულტურის დანერგვა და თითოეულ თანამშრომლამდე
მიტანა
ფინანსური მენეჯმენტის გაუმჯობესება
ინოვაციების დანერგვა, თანამედროვე ტექნოლოგიების მიმართულების
ათვისება
რეგიონული ოფისების გაძლიერება
თანამშრომელთა კვალიფიკაციის ამაღლებაზე მუდმივი ზრუნვა
წევრობის კონცეფციის ჩამოყალიბება
წევრებთან ურთიერთობის, მათი მოზიდვის, გააქტიურებისა და ჩართულობის
სტრატეგია
შიდა კომუნიკაციის სტრატეგია - თანამშრომელთა ურთიერთობების და
ინფორმაციის გაცვლის გზების გაუმჯობესება, მესიჯების ოპერატიული
კოორდინირება
შიდა საიმიჯო სტრატეგია - ორგანიზაციის ბრენდის მიტანა თითოეულ
თანამშრომლამდე
5

ორგანიზაციული მიზნები და ქვემიზნები
4. კომუნიკაციის/ საზოგადოებასთან ურთიერთობების სტრატეგია:
რებრენდინგი
საზოგადოებასთან ურთიერთობის გაუმჯობესების სამოქმედო გეგმა
მედია გაშუქების გაუმჯობესების სამოქმედო გეგმა
სხვა დაინტერესებულ მხარეებთან ურთიერთობის სამოქმედო გეგმა

5. არასაარჩევნო პერიოდი
საქმიანობების დივერსიფიცირება
არასაარჩევნო თემებზე მუშაობა

6

ორგანიზაციული მიზნები და ქვემიზნები
6. ვადამდელი არჩევნები რეფერენდუმი
ვადამდელი არჩევნების/რეფერენდუმის ბიუჯეტის განსაზღვრა
სადამკვირვებლო სისტემის შემუშავება - მონიტორინგის ციკლის
ოპტიმალური ადაპტირებული ვარიანტი
დამკვირვებელთა მონაცემთა ბაზები, შავი სია
მზა მასალები, ფორმები, კომპიუტერული პროგრამული უზრუნველყოფა
ტრენინგების მოდული, ტრენერები
კომუნიკაცია პოტენციურ დონორებთან

7. ეფექტური პარტნიორობა
თანამშრომლობის განმტკიცება არასამთავრობო სექტორის
წარმომადგენლებთან კოორდინირების მიზნით
საჭიროებების მიხედვით ერთობლივი ადვოკატირება
რეფორმებში მონაწილეობა
პოლიტიკური კრიზისების პრევენცია, რეაგირება და მართვა
პარტნიორების რეპუტაციაზე ზრუნვა
საერთაშორისო პარტნიორობა
7

ონიაშვილის ქ. 37, თბილისი 0160, საქართველო
ტელ: +995 32 2372882
Email: info@isfed.ge
www.isfed.ge