இற஫னன்பு

ஓடும் ஥தினின் ஓறை
(குற஫க஭ா஦ இறநகள்)

.

 இயர் எழுதின யாய்க்கால் நீ ன்கள் எனும் நூல் தநிழ்஥ாடு அபைின் தநிழ் ய஭ர்ச்ைித் துற஫னின் 1995 ஆம் ஆண்டுக்கா஦ நூல்க஭ில் கயிறத யறகப்஧ாட்டில் ஧ரிசு ப஧ற்஫ிருக்கி஫து . தநிழ்஥ாடு அபைில் இந்தின ஆட்ைிப் ஧ணி அதிகாரி  சை஬ம்  தநிழ்ப் ஧ற்று  ஧ட்டிநன்஫ங்க஭ில் ஥டுயபாகவும் ஧ங்சகற்று ைி஫ப்புப் ப஧னர்ப஧ற்஫யர்.

குற஫க஭ா஦ இறநகள் வாழ்கை ஥ிற஫ குற஫ .

• உதாபணத்திற்குக் காகம்.குற஫க஭ா஦ இறநகள் • ந஦ிதர்க஭ிடத்தில் ஥ிற஫கற஭ யிட முத஬ில் குற஫கற஭சன அதிகம் ஧ார்க்கிச஫ாம். பநாமி • ஧னணத்தின் ச஧ாது ஏற்஧ட்ட அனு஧யம். • ஒரு பைனற஬ யியத்திக்கும் முற஫ . • ஥ாம் ச஧சும் ச஧ச்சுக்கும் நனுதிற்கும் பதாடர்பு ஧டுத்தியுள்஭ார்.

குற஫க஭ா஦ இறநகள் • எம்.஧ிக்கு கிறடத்த இரு நனுக்க஭ின் சயறு஧ாடுகள். (கல்஬ச்ைாபானம்/ யாய்க்கால்) . • பநாட்றட ப஧ட்டிரன் • ஧ணினில் இருக்கும் ச஧ாது கிறடத்த முற்஫ிலும் நாறுப்஧ட்ட நனுகள்.

குற஫கற஭ எப்஧டி திருத்துயது??? .

஥ல்஬ ஧ண்பு .எந்தபயாரு பைனற஬ப் ஧ற்஫ியும் யியாதிக்கும் ச஧ாதும் அதில் உள்஭ ைி஫ந்த அநைங்கற஭ முத஬ில் எடுத்துக் கூ஫ி யிட்டுப் ஧ி஫கு அதில் உள்஭ குற஫கற஭ பநன்றநனாகக் கூறுயது தான் ஥ாகரிகம்.

஥ன்஫ி .