• Este un instrument juridic prin intermediul căruia oricine este interesat se poate informa despre un comerciant și despre activitatea

acestuia, elaborând un cazier juridic. • Este ținut de oficiul Registrului Comerțului care funcționează pe lângă fiecare cameră de comerț și industrie teritorială, și pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României.

• În registrul comerțului se înregistrează toate actele, faptele, menţiunile, înscrisurile și identitatea comercianților implicați, a căror înregistrare este impusă prin lege și orice alte acte sau înscrisuri prevăzute în mod expres de lege

Primele evidențe ale comercianților datează din evul mediu, când breslele țineau date despre comercianți și meseriași. După unirea Principatelor Române o data cu punerea bazelor statului Român modern , prin legi și amendamente noi se acordă o importanță crescândă ținerii în evidență a structurii și activitații firmelor:

• 1864 - votarea și promulgarea primei legi de organizare a Camerelor de Comerț și Industrie • 1868 - amendarea legii existente, cuprinde germenele oficiului registrului comerțului. Articolul 3 din proiect prevede că nu se poate face nici un fel de înscriere la Tribunal, fără ca negustorii să se fi prezentat la Camera de Comerș și Industrie din circumscripția lor, pentru a fi înscriși in registrul Camerei • 1884 - este promulgata "Legea inscrierii firmelor" ce organizeaza in sens modern evidenta firmelor comerciale

• 1913 - noi amendamente privitoare la rubricile registrul comerțului sunt aduse de "Regulamentul pentru forma si modul ținerii registrelor pentru inscrierea firmelor", aprobat prin decret regal • 1931 - registrul comerțului este organizat pe lângă Camera de Comerț si Industrie. Noua "Lege pentru înființarea unui registru al comerțului" publicată în Monitorul Oficial nr. 84 din 3 aprilie, prevede că, la fiecare Camera de Comerț si Industrie sa se pastreze, de către un oficiu special și sub controlul unui judecator delegat, un registru al comerțului pentru înscrierea actelor a caror publicitate era cerută de lege. Înmatriculările și mențiunile sunt publicate in "Buletinul Camerei de Comerț si Industrie"

• 1945 - la sfarșitul acestui an erau înregistrate 157.626 de firme, din care firme individuale 147.038 și firme sociale 10.588 • 1950 - Registrul comerțului este desființat, funcțiunile sale fiind incompatibile cu economia socialistă • 1990 - reluând tradiția economiei românești din perioada interbelică, Registrul Comerțului este reînființat pe lângă camerele de comerț și industrie din România, la 15 noiembrie, ca instituție proprie economiei de piața cu obiective si funcții definite de Legea nr. 26/1990 privind registrul comerțului si Legea nr. 31/1990 privind societațile comerciale

• 2002 - Oficiul Național al Registrului Comerțului devine instituție publică cu personalitate juridică, finanțată integral din venituri proprii organizată în subordinea Ministerului Justiției, în temeiul OUG nr. 129/10.10.2002, aprobată prin legea nr. 505/2003. Oficiile registrului comerțului teritoriale se organizează în subordinea Oficiului Național al Registrului Comerțului și funcționează pe lângă fiecare tribunal. După o absență de 40 ani ,registrul comerțului reapare în peisajul economic românesc fiind infiintat în temeiul Legii nr. 26/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ca instituție specifică economiei de piață.

Registrul Comertului este organizat pe 2 niveluri: • nivel local reprezentat de cele 42 de oficii teritoriale, organizate in subordinea Oficiului Național al Registrului Comerțului ți care funcționează pe langă fiecare Tribunal. • nivel național reprezentat de Oficiul Național al Registrului Comerțului ce funcționeaza în subordinea Ministerului Justiției

• publicitate legală • evidența a situației juridice si financiare a tuturor comercianților • informare economică și statistică • informare comercială • simplificare a procedurilor de inregistrare si autorizare a funcționării firmelor • informare și asistență

• în forma dematerializată cuprinzând bazele RECOM online, cu date la zi despre firme și bazele din istoric • în forma de documente cuprinzând rezoluția directorului/persoanei desemnate, cererile de înregistrare și documentele comercianților - îndrumarea metodologică a oficiilor registrului comerțului de pe lângă tribunale, prin elaborarea de norme unitare privind modul de ținere a registrelor comerțului și de efectuare a inregistrărilor - elaborarea normelor unitare de organizare și funcționare interioară a oficiilor registrului comerțului de pe lângă tribunale - proiectarea/realizarea, implementarea și întreținerea sistemului informatic unitar al registrului comerțului - informarea statistică

• 1. Documente referitoare la persoanele fizice și juridice înregistrate în registrul comerțului: • a) cereri de inregistrare în registrul comerțului potrivit legii; b) cereri de radiere formulate potrivit legii; c) declarații - tip pe propria raspundere si certificate constatatoare referitoare la autorizarea funcționării; d) cereri de recurs și opoziții potrivit legii; e) mapa de rezoluții pronunțate de director/persoana desemnată; f) documente justificative depuse in sustinerea cererii; g) cereri de solicitare certificate constatatoare, copii certificate,informații sau duplicate; h) corespondența purtată între oficiul registrului comerțului de pe lângă tribunal și comerciant; i) citații; j) situații financiare anuale, raportul cenzorilor/auditorului financiar, raportul administratorilor.

• 2.Registre: • a) registrele unice de intrare – ieșire; b) registrul comerțului computerizat pentru persoane juridice și persoane fizice; c) registru rezervări firma si emblema; d) registrul de recursuri și opoziții; e) condica de sedințe ; f) registre de predare - primire documente; g) registrele comerțului pentru înregistrările efectuate in perioada1990-1997 în care registrul comerțului nu se ținea computerizat; h) registrele societăților pe acțiuni și în comandită pe acțiuni, după radierea acestora din registrul comerțului. • 3.Arhiva pe suport magnetic: • a) copii ale registrului computerizat; b) software de bază și de aplicații; c) copii de nomenclatoare;

• 1. Documente privind organizarea și funcționarea instituției: • a) Regulamentul de organizare și funcționare; b) Statul de funcții; c) Organigrama; d) Deciziile Directorului General; e) Deciziile Comitetului de Direcție; • 2. Documente privind evidențele financiar-contabile: • a) bilanțul contabil; b) bugetul de venituri și cheltuieli; c) statele de salarii; c) evidențe contabile conform legislatiei specifice.

• 3. Documente privind raporturile de muncă: • a) Regulamentul privind organizarea și desfașurarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul oficiului Național al Registrului Comerțului; b) Contractul colectiv de muncă; c) Regulamentul intern; d) contactele individuale de muncă și actele adiționale la acestea; e) actele personale ale salariaților, depuse la dosarul de angajare (copii acte stare civilă, acte de studii, declarații medicale, etc.); f) decizii privind raporturile de muncă; g) documente privind salarizarea; h) declarațiile de avere ale persoanelor cu funcții de conducere. • 4. Documente privind activitatea curentă: • a) dosarele de achiziție publică; b) contractele de achizție publică de bunuri, servicii si lucrări; c) contractele de solicitare informații din registrul comerțului (contracte Recom); d) evidențe statistice; e) protocoale de colaborare cu alte instituții și autorități publice; f) corespondența cu alte instituții sau autorități publice; g) răspunsuri la sesizări, petiții, cereri adresate Oficiului Național al Registrului Comerțului; h) registre de intrări ieșiri.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Secretariatul General al Guvernului Ministerul Justitiei Ministerul Finantelor Publice Ministerul Administratiei si Internelor Ministerul Apararii Nationale Ministerul Transporturilor si Infrastructurii Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale Ministerul pentru IMM, Comertului si Dezvoltarii Rurale Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale Ministerul Sanatatii Ministerul Mediului Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale Agentia Nationala de Protectia Mediului Autoritatea Nationala Sanitara - Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Agentia Nationala pentru Administrare Fiscala Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului Institutul National de Statistica Arhivele Nationale Banca Nationala a Romaniei Directia Generala a Vamilor Garda Financiara Comisia de Supraveghere a Asigurarilor Inalta Curte de Casatie si Justitie Curtea de Apel Bucuresti Tribunalul Bucuresti Primaria Municipiului Bucuresti R.A. Monitorul Oficial al Romaniei Mass - media Camera de Comert si Industrie a Romaniei si Camerele de Comert si Industrie teritoriale Agentia pentru implementarea proiectelor si programelor pentru intreprinderi mici si mijlocii

• • • • • •

Adumitresei Elena Lăcrămioara Cocoloș Andreea Handragel Viorica Iftimie Ana-Maria Manolache Adrian Ionuț Porcus Elena