You are on page 1of 75

1

12
2

3
4


1
12
2
3
1
2

Aa

Bb

Cc

Dd

Ee

Ff

Gg

Hh

Ii

Jj

Kk

Ll

Mm

Nn

Oo

Pp

Qq

Rr

Ss

Tt

Uu

Vv

Ww

Xx

Yy

Zz

zh

ch

sh

ia

ua


uo

ie

ai

uai

ei

uei

ao

iao

ou

iou

an

ian

en

in

iang

eng

ong
()

uang

ueng

iong

ing

uen

ang

an

uan

(1)i
zhichishirizicisi
(2) err
ertong huar
(3)
(4)i yiyaye
yaoyouyanyinyang
yingyong
u wu wa
wo waiweiwanwenwang
weng
yuyue
yuanyun
jqx juqu
xu nl
nl
(5)iou,uei,uen iuuiun niu
guilun
(6)n

ma

aoe

()piao

22

b p m f
d t n l
g k h
j q x
zh ch sh r
z
c s

2221

1
bpm
f
z.c.s

dtnl

zhchshr

jqx

gkh

2
1 bpdtgk
2 mn
3 fhxshsr
4 1
5 jqzhchzc

6
ptkqchc6bd
gjzhz4mnlr
4

1fh
fh
f h

fhu hufi
fihu huhu
fd hd
fngd hungd

2nl
nl n

nlnl

ln

linin lilin
nnk lnk
nk lk
nngzhng lngzhng

3zhchsh zcs jqx


zh
z

zhz
zh
jqxzcsjzh

4rl[z]
rl[z]
r

5nngr

1
39
2

u
a o e i u

er

-i ( i

o
e

i:
u


-i:
-i()
er

ie
e

ian
an

zh

-i

ch

-i

sh
r

er

wang er xiao,shang gao shan


shan shang niuer yang er pao

er ge chang de man shan piao


Niu er yang er le tao tao

er

-i(i(

4
13454

ai ai (a)
ao ao (a)

uai

iao

ou e

iou iou

5
88
nng

uo

uo---o

o---uo

ou

ao

1 2

3 4

5 6

7 8

am

am

am

am

oe

oe

oe

oe

zzh

zzh

zzh

zzh

huarer huarer huarer huarer


ie

ie

ie

ie

bp

bp

bp

bp

iouou

iou-ou

( )

5
4
3
2
1

55

35

214

51

1
chuang
2

3
4

()

bpm

dt

nl

jqx

gkh
zhchsh
r
zcs

+
+
+

+
+

u
u
+
+
+

+
+
+

+
+

+
+

+
+

214

?
.

?
+

+
+

1:+(211
+

2.+

2
2

21135

35

51


35


AA

ABB
B

AABB
A
B

ABB

53

er

/
/

1aoeuao
iaoo[u]

eer

uur

aoaor

iaoiaor

2-i-ninn

eier
ener


3i[r]inn
[r]
ii[r]

ini[r]
[r]
n[r]

4-i /
[r]
-i[r]

-i[r]

5ng
~
iangir

uangur
engr

ingiong
[r]
ingi[r]

a,

,,
.
1
a .

aoe

ya

i
uao iao

wa

na

ng

nga

er ii

ra


nga
na
!

ra

ya

wa
nga ra
ya