ASAS MULTIMEDIA

PN. MAY ASLIZA BT TAN ZALILAH

PENGENALAN
• MULTIMEDIA = • elemen-elemen multimedia ; teks, grafik, animasi, audio dan video

ELEMEN-ELEMEN MULTIMEDIA
Teks • Jenis-jenis fon yang digunakan dalam menghasilkan teks biasanya ialah yang terdapat dalam kebanyakan komputer pengguna supaya dapat menampung keperluan semasa penyebaran produksi multimedia kelak. Penggunaan teks adalah untuk menyampaikan maklumat dengan lebih berkesan. Selain itu teks juga kadangkala boleh berfungsi sebagai “hiperteks”. Grafik • Grafik adalah elemen penting dalam penghasilan produksi multimedia yang dapat bertindak untuk menyampaikan maklumat kepada pengguna sama ada dalam bentuk lakaran, tulisan, lukisan atau grafik berbentuk 2D dan 3D. Ia boleh membantu menerangkan konsep disamping teks. Ia juga mestilah menarik dan mudah disampaikan dengan bermakna dan konsisten kepada semua pengguna. Grafik boleh diintegrasikan dalam produksi multimedia melalui pelbagai cara seperti pada latar belakang, antaramuka pengguna, imej, butang dan carta. Format penghasilan grafik adalah seperti bitmap, jpeg dan gif. Animasi • Animasi digunakan untuk memberi gambaran pergerakan kepada suatu objek. Ia membolehkan suatu objek yang pegun dapat bergerak dan kelihatan hidup. Ini akan menjadikan suatu produksi multimedia kelihatan menarik dan lebih bermakna seterusnya mampu menghasilkan suatu kelainan. Ada perisian pengarangan yang dapat menghasilkan animasi yang mudah sahaja dan ada sesetengah perisian yang dapat menghasilkan animasi yang lebih kompleks. Format penghasilan animasi yang biasa digunakan ialah gif animated dan swf.

ELEMEN-ELEMEN MULTIMEDIA
Audio • Penggunaan audio adalah cara berkesan bagi menarik perhatian pengguna terhadap suatu produksi multimedia di samping membantu menyampaikan isi kandungan. Ia mampu menjadikan produksi multimedia itu lebih berkesan dan meningkatkan minat pengguna. Ia biasa diintegrasikan ke dalam produksi multimedia sebagai muzik latar, kesan bunyi khas dan suara latar. Format penghasilan yang biasa digunakan ialah dalam bentuk wav, mid dan mp3. Video • Video yang digunakan dalam produksi multimedia dapat bertindak sebagai satu cara yang berkesan bagi menyampaikan maklumat secara terus. Ia juga dapat berfungsi menyampaikan maklumat dengan tepat yang kadang kala gagal ditangani oleh media-media yang lain. Ia mampu membawa suasana sebenar kepada pengguna di samping dapat memberi kelainan yang lebih menarik. Format penghasilan bahan berbentuk video yang lazim digunakan ialah avi, mov dan mpeg.

Dapat menghasilkan produk multimedia interaktif dalam pelbagai bentuk seperti:


• • • • •

Persembahan linear
persembahan berbentuk linear ialah persembahan yang menghubungkan paparan pertama dengan paparan seterusnya mengikut urutan dari mula hingga ke akhir. menu isi isi Contoh intraktiviti persembahan berbentuk linear.


• • • • • •

Simple branching
Bentuk persembahan ini dapat dihasilkan dengan cara menghubungkan satu paparan menu persembahan dengan paparan isi kandungan yang lain secara dua hala iaitu hubungan paparan menu ke paparan isi kandungan dan kembali kepada paparan menu asal. isi menu isi keluar Contoh interaktiviti persembahan berbentuk simple branching.


• • • • • • • • • • • • • • • • • •

Conditional branching
Bentuk persembahan ini boleh menghubungkan satu paparan menu dengan mana-mana paparan lain dan sub paparan secara terus dan dapat kembali ke mana-mana paparan menu secara terus. Ia juga adalah gabungan beberapa simple branching. menusub menu isi keluar isi Contoh interaktiviti persembahan berbentuk conditional branching iii. Dapat menyediakan bentuk aliran persembahan yang bersepadu antara elemen- elemen multimedia. Perisian pengarangan ini mampu untuk menyusun dan menguruskan elemen-elemen multimedia tersebut supaya mesej serta objektif suatu produksi multimedia memenuhi sasaran. Di samping itu ia juga mampu menyediakan persekitaran bersepadu yang dapat menghubungkan semua isi kandungan yang ingin disampaikan. iv. Dapat mengimport, merekacipta, mengintegrasi dan menyampaikan elemen- elemen multimedia dengan berkesan. Mengimport – mengimport sebahagian elemen multimedia seperti teks, grafik, audio, video dan animasi Merekacipta – menghasilkan sesuatu teks, grafik dan animasi yang sesuai Integrasi – gabungan elemen multimedia yang diwujudkan dalam produksi Penyampaian – merekabentuk susun atur persembahan Interaktiviti – membina hiperlink dan hiperteks serta antaramuka pengguna

JENIS-JENIS PERISIAN PENGARANGAN
Berasaskan kad/buku • Metafora berasaskan tatasusunan kad atau lembaran buku merupakan metafora yang awal dalam perisian pengarangan. • Perisian pengarangan ini bekerja berdasarkan susunan objek-objek pada skrin yang dikenali sebagai kad atau buku. • Setiap kad atau buku mengandungi isi kandungan dan fungsi yang pelbagai serta ciri-ciri tertentu yang dihubungkan kepada kad atau buku yang lain yang berkaitan. • Kad atau buku ini dipersembahkan kepada pengguna mengikut tatasusunan yang dapat beroperasi sebagai produksi multimedia yang mantap. • Antara perisian pengarangan yang berkonsepkan kad atau buku adalah seperti Asymetrix Toolbook dan Comil. Berasaskan masa • Metafora perisian pengarangan ini juga biasa dikenali sebagai perisian pengarangan berasaskan frame atau movie. Perisian ini diorganisasikan serta dikawal mengikut penggunaan masa dan frame. Susunan frame dibuat berdasarkan tempoh masa suatu objek yang hendak dipersembahkan. Ia amat sesuai untuk menghasilkan satu persembahan berbentuk animasi. Perisian pengarangan berasaskan masa adalah seperti Macromedia Director dan Macromedia Flash. • Contoh susunan frame berasaskan masa yang terdapat dalam perisian pengarangan Macromedia Flash. •

JENIS-JENIS PERISIAN PENGARANGAN
Berasaskan masa • Metafora perisian pengarangan ini juga biasa dikenali sebagai perisian pengarangan berasaskan frame atau movie. Perisian ini diorganisasikan serta dikawal mengikut penggunaan masa dan frame. Susunan frame dibuat berdasarkan tempoh masa suatu objek yang hendak dipersembahkan. Ia amat sesuai untuk menghasilkan satu persembahan berbentuk animasi. Perisian pengarangan berasaskan masa adalah seperti Macromedia Director dan Macromedia Flash. • Contoh susunan frame berasaskan masa yang terdapat dalam perisian • pengarangan Macromedia Flash.

JENIS-JENIS PERISIAN PENGARANGAN
Berasaskan ikon • Perisian pengarangan yang berasaskan metafora ini menggunakan ikon-ikon yang disusun dalam suatu carta alir yang akan membentuk satu persembahan penuh. • Pada setiap ikon ia adalah mewakili paparan yang menempatkan pelbagai isi kandungan dan arahan-arahan tertentu. • Ia amat sesuai untuk produksi multimedia yang mempunyai aras intraktiviti yang tinggi kerana susunan dan aliran persembahan dapat dilihat dengan jelas dan mudah. • Antara perisian pengarangan yang berasaskan ikon ialah Macromedia Authoware. • Contoh susunan ikon-ikon yang terdapat • dalam perisian pengarangan Macromedia Authoware

Perisian Pembinaan Elemen Multimedia
• • • • • • • • • • • • • • • • Perisian yang boleh digunapakai bersama-sama dengan perisian pengarangan yang dipilih hendaklah memenuhi keperluan mengimport dan menyunting elemen-elemen multimedia yang digunakan. Perisian teks Antara perisian teks yang biasa digunakan ialah Notepad, Wordpad dan MS Word . Perisian grafik Antara perisian grafik yang sering diguna ialah Adobe Photoshop, Corel Draw, Macromedia Fireworks, Paint Shop Pro, Adobe Illustrator, Paint, Macromedia Freehand. Perisian audio Antara perisian audio biasa digunakan ialah Sound Forge, Cool Edit dan Audio Grabber. Perisian animasi Antara perisian animasi yang biasa digunakan ialah Macromedia Flash, Ulead Gif Animator, Animation Shop. Perisian video Antara perisian video yang biasa digunakan ialah Adobe Premier, Ulead Video Editor, VCD Cutter, IFilm Edit, Pinnacle Studio.

Pengenalan
• Macromedia Flash MX ialah satu perisian yang berupaya diaplikasikan dalam pelbagai aras pengarangan multimedia, khususnya interaktif menerusi web. Ia adalah perisian yang berasaskan Timeline yang dapat memenuhi keperluan perisian pengarangan multimedia, perisian grafik dan perisian animasi. Ia juga berupaya membenarkan elemen interaktif digunakan dengan mudah dan berkesan. • Modul ini menyediakan beberapa kemudahan kepada pengguna, supaya dapat mempelajari aspek-aspek utama yang terdapat dalam Macromedia Flash MX. Pada akhir modul ini pengguna akan dapat menghasilkan satu persembahan interaktif yang mudah.

Antaramuka Flash MX

• • • • • •

• •

Menu bar (bar menu) Mengandungi arahan-arahan kawalan serta fungsi-fungsi asas. Toolbox (kotak alatan) Mengandungi alatan kerja yang mempunyai fungsi dan peranan yang tertentu. Ia dapat digunakan dengan cara mengaktifkannya. Setiap item yang dipilih boleh ditentukan spesifikasi atau ciri-cirinya pada pilihan option. Timeline (garisan masa) Ia mengandungi bilangan nombor yang mewakili setiap frame (bingkai). Ia juga mengandungi layer (lapisan) untuk susunan kerja. KawasanTimeline ini digunakan untuk elemen-elemen didalam aplikasi Flash disusun serta ditentukan peranan dan arahannya. Stage (pentas kerja) Merupakan kawasan atau lokasi untuk meletakkan isi kandungan suatu persembahan dan dipaparkan kepada pengguna. Stage ini boleh diubah saiznya mengikut keperluan persembahan yang hendak dibangunkan.

• • • • • • • • • • •

Tetingkap Tetingkap bagi : color mixer campuran warna color swatches components antaramuka pengguna answer action properties

– menentukan tahap – pemilihan warna – pilihan alatan bagi

pilihan

– maklumat berkaitan Macromedia Flash MX – pilihan arahan action – maklumat tentang suatu kerja yang dibuat

arrow line pen oval pencil free transform ink bottle eyedropper hand stroke color

subselection lasso text rectangle brush Fill transform paint bucket eraser zoom fill color

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful