You are on page 1of 7

Kaedah Penyelesaian masalah

Disediakan oleh : Dorence anak Julius Tungkiong Nurul Syazwani Binti Awang Noordin

Proses mental yang memerlukan seseorang itu berfikir secara kreatif dan kritis dalam mencari idea-idea alternatif dan langkah-langkah tertentu untuk mengatasi kekurangan dan seterusnya menyelesaikan masalah yang dihadapi

- Penyelesaian masalah membolehkan pelajar berfikir secara rasional, logik dan objektif apabila menghadapi masalah .-Mempertingkatkan daya berfikir pelajar secara kreatif

1. Memberikan peluang kepada pelajar menggunakan kemahiran yang sudah dipelajari bagi menyelesaikan masalah yang berkaitan. 2. Melatih mereka supaya berfikiran kritis dan kreatifpenting kerana proses berfikir akan menjurus kepada aktiviti membuat keputusan

1. Mengenalpasti masalah

2. Mencari maklumat
3. Membuat hipotesis 4. Menguji hipotesis 5. Menilai dan membuat rumusan

KESAN POSITIF PENGGUNAAN PENYELESAIAN MASALAH DALAM SESI PDP


Pelajar dapat menggunakan akal fikiran mereka dalam menjana idea

Pelajar tidak lagi mengamalkan konsep menghafal


Pelajar tahu, faham dan boleh mengaplikasikan jalan penyelesaian dalam setiap masalah yang diberi.

Lebih senang dan berani untuk berkomunikasi


Pelajar berpeluang untuk mengaplikasikan pengetahuan dan meningkatkan kemahiran merangsang minda pelajar untuk lebih kreatif dan kritis.

KESAN NEGATIF PENGGUNAAN STRATEGI PENYELESAIAN MASALAH DALAM PDP

Penggunaan masa yang banyak

Terlampau banyak topik dan isi kandungan yang perlu dihabiskan mengikut masa yang telah ditetapkan maka banyak aktiviti tidak dapat dijayakan menyebabkan pelajar tidak sempat membentangkan hasil projek mereka. Kesannya, objektif tidak tercapai.

Kaedah pendekatan masalah yang kebanyakannya menggunakan aktiviti berkumpulan akan mengakibatkan pelajar yang tidak membuat kerja iaitu hanya pada nama sahaja

KAEDAH PERLAKSANAAN STRATEGI PENYELESAIAN MASALAH


LANGKAH
i.
LANGKAH AWAL ii.

LANGKAH PERLAKSANAAN
Guru menayangkan klip video mengenai kes buli yang berlaku di sekolah (Sedutan Berita Utama, Buli di Sarawak dan Klip video pendek Buli) Guru meminta murid menyenaraikan kesan negatif yang terapat di dalam video yang ditayangkan.

LANGKAH PERTENGAHAN

i. ii.

Guru membahagikan murid kepada 5 kumpulan. Guru meminta murid mengadakan perbincangan tentang langkah-langkah mengatasi kes buli di sekolah. iii. Murid dikehendaki untuk membina peta minda bagi menyenaraikan langkahlangkah yang telah dibincangkan.

LANGKAH AKHIR

i. ii.

Murid diminta membentangkan peta minda di hadapan kelas. Guru dan murid mengadakan sesi perbincangan dan soal jawab bersamasama di dalam kelas. iii. Guru membimbing murid merumuskan isi perbincangan yang telah dijalankan.

HARTA AKAN HABIS JIKA DIGUNAKAN TANPA ILMU TETAPI SEBALIKNYA ILMU AKAN BERKEMBANG JIKA DIGUNAKAN