Institut Perguruan Tengku Ampuan Afzan, Kuala Lipis, Pahang

PEDAGOGI
PENGUJIAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN Oleh: MOHD FAIZAL B. HASSAN Jabatan Ilmu Pendidikan Institut Perguruan Tengku Ampuan Afzan 27200 Kuala Lipis PAHANG DARUL MAKMUR
IPTAA / JIP / PEDA / 5'Zal

KANDUNGAN

1. Pengertian dan tujuan pengujian, pengukuran dan penilaian (1 jam) 2. Ciri-ciri utama ujian (2 jam)
3. Jenis-jenis penilaian ( 1 jam) 4. Klasifikasi ujian (2 jam) 5. Jadual Penentuan Ujian (JPU) (1 jam) 6. Pembinaan item subjektif, objektif dan bank item (2 jam) 7. Cara pemarkahan (1 jam)
IPTAA JIP / PEDA / 5'Zal 8. Penilaian Kemajuan / Sekolah Rendah (PKSR) (2

PENGERTIAN, TUJUAN PENGUJIAN, PENGUKURAN DAN PENILAIAN PENGERTIAN

-Menurut R.M.Gagne (The Conditions of Learning) Pengujian ialah suatu cara yang sistematik untuk mengukur perubahan tingkah laku seseorang individu. -Perubahan tingkah laku berkaitan dengan aktiviti pembelajaran. -Mendapat maklumat /tentang pencapaian IPTAA / JIP PEDA / 5'Zal

Proses Pengujian; PERSEDIAAN PELAKSANAAN PEMERIKSAAN

Menguasai Kemahiran / memperolehi ilmu yang diajar?????
IPTAA / JIP / PEDA / 5'Zal

PENGUKURAN: SATU SISTEM YANG DIGUNAKAN UNTUK MENENTUKAN NILAI KUANTITATIF SESUATU BENDA, PERKARA ATAU KEADAAN. PROSES MENENTUKAN PERINGKAT PENCAPAIAN DAN KEDUDUKAN DI ATARA PELAJAR SATU PROSES MENENTUKAN NOMBOR KEPADA INDIVIDU ATAU SIFATNYA MENURUT UNDANGUNDANG ATAU PERATURAN TERTENTU DENGAN SKALA YANG TETAP. PERUNTUKAN NOMBOR ITU SAMA ADA DALAM BENTUK ANGKA ATAU PERATUSAN SEPERTI LULUS 57 PERATUS, 45 PERATUS DAN SEBAGAINYA. MENGGUNAKAN SKEL ORDINAL ATAU SKEL SELANG.
IPTAA / JIP / PEDA / 5'Zal

PENILAIAN: PROSES MENENTUKAN, MENDAPATKAN DAN MEMBERIKAN MAKLUMAT YANG BERGUNA UNTUK MEMBUAT PERTIMBANGAN TINDAKAN SELANJUTNYA. PROSES MEMBUAT ANALISIS DENGAN PENTAFSIR HASIL PENGUKURAN SATU PROSES MENGUKUR DAN MEMBUAT PERTIMBANGAN TENTANG KEBOLEHAN, KEMAHIRAN DAN KEFAHAMAN MURID BERDASARKAN OBJEKTIF YANG TELAH DITETAPKAN. SATU PROSES DI MANA MAKLUMAT YANG DIDAPATI DARIPADA BEBERAPA SUMBER DIGUNAKAN UNTUK MEMBUAT PERTIMBANGAN NILAI (VALUE JUDGEMENT) ATAU KEPUTUSAN TEHADAP IPTAA JIP / PEDA / SESEORANG INDIVIDU, / OBJEK5'Zal ATAU PROGRAM.

• Prosedur Penilaian;

PERSEDIAAN UJIAN

PENTADBIRAN UJIAN

PEMERIKSAAN & PENGUKURAN

INTERPRESTASI & TINDAKAN
IPTAA / JIP / PEDA / 5'Zal

ANALISIS

PENILAIA N

PENGUKURA N PENGUJIAN

IPTAA / JIP / PEDA / 5'Zal

TUJUAN PENGUJIAN, PENGUKURAN DAN PENILAIAN 1. SEBAGAI PENGGERAK 2. MENDAPATKAN MAKLUMAT BALIK 3. MENGESAN PUNCA KELEMAHAN (DIAGNOSTIK) 4. PEMILIHAN DAN PENEMPATAN 5. PENILAIAN 6. RAMALAN (PROGNOSTIK) 7. PENSIJILAN 8. KLASIFIKASI 9. PEMBELAJARAN LAMPAU 10.UNTUK MEMPERBAIKI KELEMAHAN
IPTAA / JIP / PEDA / 5'Zal

TUJUAN PENGUJIAN, PENGUKURAN DAN PENILAIAN (Secara Spesifik) PENGUJIAN: MENENTUKAN PENCAPAIAN PELAJAR DALAM SESUATU PEMBELAJARAN PENGUKURAN: MEMBUAT PERBANDINGAN PENCAPAIAN DAN KEDUDUKAN DI ANTARA PELAJAR DALAM PENGUASAAN PEMBELAJARAN PENILAIAN: MEMBERI MAKLUAMT MENGENAI PENCAPAIAN PELAJAR, OBJEKTIF PELAJARAN, KAEDAH MENGAJAR DAN KURIKULUM
IPTAA / JIP / PEDA / 5'Zal

JENIS PENILAIAN

Penilaian Formatif Penilaian Sumatif
IPTAA / JIP / PEDA / 5'Zal

PENILAIAN FORMATIF
• Aktiviti mengesan kekuatan dan kelemahan penguasaan kemahiran murid. • Berbentuk tidak formal;Pemerhatian,soaljawab secara lisan, kuiz dll. • Dilakukan secara individu dan diperbetulkan dengan serta merta • Untuk mengesan kemajuan murid;ujian kertaspensel berbentuk formal. • Dilakukan setelah tamat sesuatu unit

IPTAA / JIP / PEDA / 5'Zal

PENILAIAN SUMATIF
• Aktiviti pengujian dan pengukuran atas beberapa unit pembelajaran. • Berbentuk formal. • Digunakan untuk menentukan pencapaian murid. • Contoh; UPSR, PKBS, PMR, SPM, STPM.

IPTAA / JIP / PEDA / 5'Zal

BENTUK UJIAN
• UJIAN RUJUKAN NORMA • UJIAN RUJUKAN KRITERIA • UJIAN KERTAS PENSEL 1. Ujian Objektif (Item respon bebas/tetap) 2. Ujian Subjektif 3. Ujian Tara 4. Ujian Binaan Guru • UJIAN PERLAKUAN/PRESTASI
IPTAA / JIP / PEDA / 5'Zal

UJIAN RUJUKAN NORMA
• Atau ujian pencapaian relatif • Untuk membandingkan prestasi seorang individu dengan individuindividu/kumpulan-kumpulan lain • Contoh ujian pertengahan tahun,akhir tahun,UPSR,PMR,SPM dan STPM

IPTAA / JIP / PEDA / 5'Zal

UJIAN RUJUKAN KRITERIA
• Atau Ujian rujukan objektif • Untuk menentukan taraf pencapaian seseorang individu • Biasanya untuk menguji sebahagian kecil isi pelajaran

IPTAA / JIP / PEDA / 5'Zal

CIRI-CIRI UTAMA UJIAN

1. KESAHAN 2. KEBOLEHPERCAYAAN 3. KEOBJEKTIFAN 4. KEBOLEHTADBIRAN 5. KEBOLEHTAFSIRAN

IPTAA / JIP / PEDA / 5'Zal

KESAHAN  KESAHAN bermaksud benar atau tepat. Ciri kesahan merujuk kepada setakat mana sesuatu ujian itu dapat memenuhi objektifnya.  KESAHAN juga bermaksud sejauh mana sesuatu alat pengukuran itu berguna untuk membuat keputusan yang relevan. Ia bermaksud adakah alat ujian itu mengukur apa yang telah dipelajari CIRI-CIRI KESAHAN: 1. KESAHAN ISI: Ujian yang benar dan tepat menguji isi kandungan mata pelajaran mengikut tujuan dan aras kemahiran yang ditentukan
Sambung ……
IPTAA / JIP / PEDA / 5'Zal

….. Sambungan.

2. KESAHAN GAGASAN: Jenis ujian yang digunakan untuk mengukur trait, tingkah laku atau trait mental manusia. Selain daripada itu ia juga bertujuan untuk mengujji gagasan, idea, teori, hipotesis yang dikemukakan. Untuk menguji, pengkaji boleh menggunakan teknik pemerhatian, soal selidik, temu bual dan eksperimen. 3. KESAHAN RAMALAN: Kebolehan meramal keupayaan dan kelayakan seseorang calon dalam menjalankan sesuatu tugas/ kerjanya pada masa akan datang 4. KESAHAN SERANTAK: Pencapaian seseorang dalam sesuatu ujian adalah5'Zal selaras dengan IPTAA / JIP / PEDA /

KEBOLEHPERCAYAAN KONSEP: KEBOLEHPERCAYAAN MERUJUK KEPADA PENCAPAIAN CALON. PENCAPAIAN CALON ADALAH TEKAL APABILA DIA MENGAMBIL UJIAN BEBERAPA KALI DALAM SATU JANGKA MASA IAITU BEBERAPA HARI ATAU MINGGU. CIRI KEBOLEHPERCAYAAN BOLEH DITENTUKAN DENGAN MEMBERI UJIAN YANG SAMA KEPADA SEKUMPULAN MURID DUA KALI ATAU LEBIH DI ANTARA JARAK MASA SEMINGGU. IA JUGA BERMAKSUD SEJAUH MANAKAH UJIAN ITU DAPAT MENGUKUR DENGAN TEPAT APA YANG HENDAK DIUKUR. UJIAN YANG BOLEH DIPERCAYAI IPTAA / JIP / PEDA / 5'Zal (RELIABLE) AKAN MEMBERI MARKAH YANG SAMA

FAKTOR KEBOLEHPERCAYAAN: 1. Faktor ujian: Ujian objektif lebih tinggi kebolehpercayaan daripada ujian subjektif 2. Faktor murid/guru:Jika murid mengambil ujian secara sambil lewa, kita tidak akan dapat mengukur kebolehpercayaan ujian itu secara tepat 3. Pentadbiran ujian: Jika arahan tidak jelas, masa tidak cukup, penyelia panas baran, maka ujian yang dijalankan itu diragui kebolehpercayaan atau mungkin tidak ada kebolehpercayaan langsung
4. Persekitaran: Suasana bilik yang panas, kurang cahaya, berdebu dan sebagainya mungkin mempengaruhi kebolehpercayaan sesuatu ujian 5. Pemarkahan: Biasanya soalan-soalan subjektif akan
IPTAA / JIP / PEDA / 5'Zal

KEBOLEHTADBIRAN

BERMAKSUD CARA UJIAN ITU DIJALANKAN ATAU DITADBIRKAN

 ARAHAN-ARAHAN UJIAN HARUS MUDAN SERTA JELAS  MASA YANG DIPERTUNTUKKAN HENDAKLAH MENCUKUPI  PEMARKAHAN – MUDAH DIPERIKSA
IPTAA / JIP / PEDA / 5'Zal

KEBOLEHTAFSIRAN  KEPUTUSAN UJIAN HARUS MUDAH DITAFSIR

 MEMBERI MAKLUMAT TENTANG TARAF PENCAPAIAN MURID  PUNCA KELEMAHAN MURID DIKETAHUI DENGAN JELAS  KEKUATAN MURID DAPAT DIKENALPASTI  OBJEKTIF PENGAJARAN PEMBELAJARAN DICAPAI  KESESUAIAN DENGAN KAEDAH MENGAJAR  KESESUAIAN DENGAN ALAT-ALAT BANTU IPTAA / JIP / PEDA / 5'Zal MENGAJAR

KEOBJEKTIFAN

• Ketepatan dalam memeriksa jawapan calon. • Keobjektifan tinggi sekiranya markah sama bagi jawapan yang sama mengikut skim permarkahan yang ditetapkan.
IPTAA / JIP / PEDA / 5'Zal

PERANCANGAN UJIAN
Menentukan tujuan ujian Menentukan isi Kandungan ujian

Membentuk jadual Penentuan ujian

Menulis item/soalan

Menyemak item/soalan

IPTAA / JIP / PEDA / 5'Zal

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful