You are on page 1of 7

Pengayun

 Peranti yang boleh menukarkan


voltan AT kepada voltan AU tanpa
apa-apa sumber luar pada frekuensi
yang tertentu
GAMBARAJAH BLOK
PENGAYUN PENGAYUN
Masukan Keluaran
a.t a.u

 Terbahagi kepada 2 kelas


 Bergantung kepada bentuk
gelombang yang dikeluarkan iaitu :
1. Pengayun harmonik - gelombang
sinus.
2. Pengayun bukan harmonik -
gelombang segi-empat, gelombang
segi tiga dll.
GAMBARAJAH BLOK
PENGAYUN
PENGAYUN
HARMONIK

PENGAYUN BUKAN
HARMONIK
KEPERLUAN LITAR
PENGAYUN
Litar pengayun asas terdiri daripada
3 bahagian :

i. Penguat
ii. Suapbalik
iii. Litar Penjanaan Frekuensi
Rajah blok asas Pengayun

PENGUAT

Keluaran

LITAR
PENJANAAN SUAPBALIK
FREKUENSI
i. Penguat

 Litar penguat memerlukan


sumber bekalan kuasa a.t
untuk memincang transistor.
 Bekalan kuasa a.t yang
dimaksudkan ialah bekalan
kuasa a.t yang diberikan
kepada penguat.
Suapbalik

ialah keadaan dimana sebahagian daripada isyarat keluaran


dibekalkan semula ke bahagian masukan.
 Oleh sebab pengayun tidak mempunyai isyarat masukan,
maka isyarat suapbalik merupakan isyarat masukan bagi
penguat dalam litar pengayun.VoVfVeVikeluaranPENGUAT
 AVRajah 8.5: Rajah blok asas Suapbalikβ β = faktor
suapbalik
 Vf = β Vo atau Aβ Ve
 Af = ………rumus untuk mendapatkan gandaan
 penguat dengan suapbalik positif

Terdapat 2 prinsip suapbalik iaitu suapbalik negatif dan
suapbalik positif. Pengayun menggunakan prinsip suapbalik
positif. Rajah 8.5 di bawah menunjukkan rajah blok asas bagi
sistem suapbalik yang biasa digunakan: