You are on page 1of 8

D1 M

G C

R R

D2 N Litar Penerus

C1

C2

D z

Voltan Keluaran Lelurus.

Pengubah

Litar Penapis

Litar Pengatur Voltan

Litar Pembahagi Voltan

LITAR BEKALAN KUASA LELURUS

Gambarajah Blok Bekalan kuasa AT

LITAR PENERUS

Merupakan satu litar yang menggunakan satu diod atau lebih dari satu diod untuk menukar voltan a.u. ke voltan a.t. berdenyut.

Jenis litar penerus a) penerus gelombang separuh b) penerus gelombang penuh c) penerus tetimbang.

PENERUS GELOMBANG SEPARUH

Kitar positif masukan

Semasa kitar positif isyarat masukan, diod D pincang depan. D bertindak sebagai suis tertutup maka arus boleh melaluinya. kejatuhan voltan pada RL adalah sama dengan magnitud kitar positif insyarat masukan jika kita abaikan kejatuhan coltan pada diod.

Kitar negatif masukan

Semasa kitar negatif isyarat masukan, diod D pincang songsan. D bertindak sebagai suis terbuka arus tidak boleh melaluinya. Kejatuhan voltan dapa RL semasa kitar negatif adalah kosong.

PENERUS GELOMBANG PENUH

PENERUS TETIMBANG