You are on page 1of 11

KULTURANG POPULAR

NAGMULA SA MGA TAO


Hindi galing o pinapataw ng mga dominante mula sa itaas Authentic o tunay na kultura ng mga tao Folk culture Kultura ng mga tao para sa mga tao Working class = symbolic protest

MGA PROBLEMA
Sino ang tinutukoy ng mga tao? Nasaan ang katotohanan na ang kulturang popular ay komersyal?

POP AND ROCK MUSIC


The Jam at ang the Clash Punk rock

PERSPEKTIBONG NEOGRAMSCIAN
Hegemonya ni Antonio Gramsci Pulitika sa kulturang popular

KULTURANG POPULAR BILANG ISANG LOKASYON


Tunggalian ng mga ideolohiya Dominante at oposisyon Ang kulturang popular ay gumagalaw sa tinatag na compromise equilibrium Ang proseso ay parehong historical at synchronic

Artikulasyon
Sabihin o ihayag Pagsamahin Disarticulation-articulation ni Chantal Mouffe Ang resulta ay depende sa sosyal at historikal na konteksto Tatlong posisyon sa pagbasa: Subordinate Dominant Negotiated

TEORYA NG KONSTITUSYON NG MGA TAO


Pulitikal na istraktura ng mga tao at ang relasyon nito sa may kapangyarihan (magkatunggali) Pang-akademiko at pulitikal Pagtuklas sa totoong mga interes John Fiske: Kung ano ang magagawa at magiging tugon ng mga tao sa mga produkto

Postmodernong Kultura at Kulturang Popular


MODERNISMO - pag-unlad - paghahanap ng solusyon sa mga problema POSTMODERNISMO
- post : tinitugunan, iniiwanan - reaksyon sa modernismo - kung saan ang mass media at kulturang popular ang pinakamatataas na institusyon

Postmodernong Kultura at Kulturang Popular


POSTMODERNONG KULTURA
- isang kultura kung saan halos o wala nang pagkakaiba ang high culture at kulturang popular - halimbawa: parodiya

Sanggunian
Postmodernismo at Postestrukturalismo ni John Torralba