PSIKOLOGI DAN PSIKOLOGI PENDIDIKAN KULIAH OLEH : W.D.

NORDIN JABATAN ILMU PENDIDIKAN INSTITUT PERGURUAN DARULAMAN 06000, JITRA, KEDAH

1

PENGERTIAN PSIKOLOGI Berasal dari perkataan Greek : Psyche - jiwa Logos - kajian tentang sesuatu C.M. Charles Psikologi ialah kajian tentang tingkah laku N.L. Munn Psikologi sebagai kajian saintifik tentang tingkah laku manusia.
2

Crow dan Crow -Psikologi sebagai kajian tingkah laku dan perhubungan manusia. -tindak balas pengaruh batin -pengaruh persekitaran (manusia, benda dan situasi) -cara individu / kelompok manusia bertindak balas terhadap rangsangan dari alam sekitar mengikut umur yg berlainan Davidoff Psikologi sbg kajian saintifik tentang tingkah laku manusia dan haiwan secara nyata (overt) atau selindung (covert)
3

Overt ialah kajian tingkah laku yg dapat diperhati, dinilai atau diukur (cth; cara berjalan,bercakap) Covert ialah kajian keperluan, emosi, naluri, motivasi, kecerdasan dsb. Fantino Kajian saintifik tentang aktiviti mental (mimpi, pemikiran, ingatan dan tekanan)

4

• Oleh itu, psikologi boleh ditakrifkan

sebagai satu kajian mengenai jiwa manusia. • Secara lebih terperinci, ia adalah kajian mengenai tingkah laku manusia serta faktor-faktor yang mempengaruhi tingkah laku manusia. • Juga boleh ditakrifkan sebagai satu pengajian saintifik mengenai minda manusia dan bagaimana minda manusia mempengaruhi tingkah laku manusia dalam sesuatu situasi.
5

• Secara keseluruhan, kepentingan

psikologi ialah ianya merupakan penyelidi-kan saintifik yang mengkaji prinsip-prinsip asas mengenai pembelajaran dan tingkah laku di kalangan manusia. • Oleh itu, dengan mempelajari psikologi, seorang itu akan menjadi manusia yang lebih baik dan juga dapat memahami manusia lain dengan lebih tepat.
6

• KONSEP PENDIDIKAN • Pendidikan ialah satu proses pemerolehan
dan perbincangan pelbagai idea. • Pendidikan dapat memajukan kehidupan manusia. • Pendidikan dapat membentuk personaliti dan minda manusia dengan menyampaikan prinsip-prinsip, nilai-nilai dan sikap yang betul. • Pendidikan adalah satu keperluan dan bukan satu lagi kehendak untuk umat manusia.

7

• Kepentingan Psikologi Pendidikan Dalam
Proses Pengajaran dan Pembelajaran

• Psikologi pendidikan merupakan satu disiplin akademik
yang menggabungkan bidang pendidikan dan bidang psikologi. • Mempunyai beberapa kepentingan dalam proses pengajaran dan pembelajaran.

• (a) Memahami Tingkah Laku Pelajar
• Satu kepentingan psikologi pendidikan ialah untuk guru
memahami tingkahlaku murid-muridnya • Guru boleh menggunakan semua ilmu psikologi pendidikan yang dipelajarinya untuk mentafsirkan tingkah laku murid-murid. • Dengan pengetahuan ini, beliau juga dapat meramalkan tingkah laku negatif yang murid-muridnya 8 mungkin tunjukkan dalam bilik darjah.

• (b) Mengetahui Bahawa Terdapat Teori
dan Prinsip-Prinsip Psikologi Untuk Mengendalikan Semua Aspek Pengajaran dan Pembelajaran

• Guru juga boleh merujuk kepada teori serta

prinsip-prinsip psikologi pendidikan yang dia telah pelajari untuk mengendalikan proses pengajaran dan pembelajaran. • Beliau juga boleh mengaplikasikan prinsipprinsip psikologi seperti motivasi, pengamatan, penanggapan, pemindahan pembelajaran untuk meningkatkan lagi kualiti pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah.
9

• (c) Menyedari Bahawa Murid Adalah
Individu Yang Berbeza dan Unik

• Seorang guru yang mempunyai

pengetahuan psikologi pendidikan sedar bahawa setiap murid adalah seorang individu yang unik dan mempunyai personaliti serta latar belakang keluarga dan sosio ekonomi yang berbeza. • Oleh itu, adalah amat penting untuk guru mempelbagaikan strategi pengajaran kaedah serta teknik pengajarannya untuk memenuhi keperluan murid-murid yang berlainan ini.
10

(d) Menjalankan Kajian Tindakan

• Seorang guru yang mengetahui tentang

psikologi pendidikan dapat menjalankan kajian tindakan terhadap tingkah laku murid-muridnya. • Guru dapat menggunakan ilmu pengetahuan yang dia telah pelajari dalam psikologi pendidikan untuk membaiki dan meningkatkan amalan-amalan pengajaran dan pembelajaran bilik darjah. • Melalui kaedah pemerhatian dalam kajian tindakan, guru boleh mengubah tingkah laku murid-murid yang negatif supaya menjadi tingkah laku yang positif.
11

• (e) Mengetahui Tentang Naluri dan Keperluan
Pelajar

• Pengetahuan tentang psikologi pendidikan

mendedahkan guru tentang konsep naluri dan keperluan setiap orang murid. • Oleh itu, dengan mengaplikasikan pengetahuan psikologi pendidikan, guru boleh mengambil langkah-langkah yang tertentu untuk memastikan yang dia dapat memenuhi semua keperluan murid-muridnya dalam bilik darjah.

12

• Bagaimanakah guru boleh mengaplikasikan
pengetahuan tentang psikologi untuk memahami tingkah laku murid-muridnya.

• (a) Memahami Wujudnya Perbezaan Individu Di Kalangan Murid. •
• Dengan pengetahuan psikologi, guru boleh
memahami bahawa terdapat perbezaan individu di kalangan murid-muridnya. • Guru akan sedar bahawa setiap murid adalah unik dan terdapat ketidaksamaan antara murid-murid samada daripada sifat-sifat kognitif, emosi, fizikal, budaya, sosial, personaliti dan lain-lain aspek.
13

• Kesan daripada perbezaan individu ini

ialah ada murid yang belajar dengan lebih cepat berbanding dengan murid yang lain.

• Selain daripada itu, ada murid yang dapat
menyelesaikan masalah akademik dan sosial dengan lebih cepat daripada murid lain. • Oleh itu, guru perlu mengambil langkahlangkah spesifik untuk menangani masalah perbezaan individu ini.

14

• (b) Membantu Murid Membentuk Konsep
Kendiri Positif

• Guru juga boleh mengaplikasikan pengetahuan

tentang psikologi dengan memahami bahawa dia boleh membantu murid-murid membentuk dan meningkatkan konsep kendiri murid-muridnya. Guru mesti memahami yang penyesuaian murid yang berjaya di sekolah akan menghasilkan konsep kemdiri yang positif manakala kegagalan untuk membuat penyesuaian akan menghasilkan konsep kendiri yang negatif. Justeru , guru mesti sering memberi pujian untuk setiap pencapaial yang ditunjukkan oleh muridmuridnya. Beliau juga mesti menunjukkan kasih sayang dan memberikan perhatian kepada muridmuridnya.
15

• (c) Memahami Keperluan Murid • Guru juga boleh mengaplikasi pengetahuan
tentang psikologi dengan memahami bahawa murid mempunyai pelbagai jenis keperluan. • Sebagai seorang guru yang sensitif dan peka dengan teori-teori psikologi, guru perlu memahami keperiuan keselamatan, keperluan kasih sayang serta keperluan penghargaan kendiri murid-murid. • Hanya jika keperluan-keperluan asas dan sekunder murid-murid dipenuhi baru mereka akan berusaha untuk mencapai keperluan penyempurnaan kendiri. Ini akan menolong mereka untuk mencapai potensi optima di sekolah
16

• (d) Meramal Tingkah Laku Murid
• Dengan pengetahuan psikologi, guru boleh •
meramal tingkah laku yang mungkin ditunjukkan oleh murid-muridnya di dalam bilik darjah. Pengetahuan teori-teori psikologi membantu guru memahami masalah disiplin murid yang pelbagai seperti masalah ingin mendapat perhatian, kuasa atau keinginan untuk membalas dendam terhadap guru. Oleh itu, guru dapat meramal jenis-jenis salah laku yang mungkin ditunjukkan oleh murid-murid di dalam bilik darjah. Justeru , guru dapat mengambil langkah-langkah yang tersusun dan sistematik untuk mengubah tingkah laku negatif murid kepada tingkah laku yang positif
17

• •

• Tamat • Terima Kasih

18

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful