KONTRATA PËR SHITJE

Me anë të kontratës së shitjes krijohet marrëdhënia juridike midis shitësit dhe blerësit, ku shitësi obligohet ndaj blerësit që të bartë pronësinë e sendit ose të bartë ndonjë të drejtë, ndërsa blerësi për këtë obligohet ta marrë sendin ose të pranojë të drejtën e bartur duke paguar çmim të caktuar.

KARAKTERISTIKAT • • • • • • • • • Kontratë konsensuale Kontratë me shpërblim Kontratë e dyanshme detyruese Kontratë kumutative Kontratë kauzale (obligimi i palëve kontraktuese eshte i qartë) Kontratë me emër Kontratë me prestime të përkohëshme Kontratë e thjeshtë (një lëndë e caktuar) Kontratë e pavarur .

të jetë e lejuar) • Çmimi • (Të jetë i caktuar ose i caktueshëm. e caktuar ose e caktueshme. të jetë serioz) . Të jetë e mundshme.Elementet esenciale • Sendi (lënda e kontratës) • (Të jetë në qarkullim juridik. të jetë i vërtetë.

Detyrat e shitesit • Dorëzimi i sendit • [Dorëzimi fizik. traditio brevi manu (nga qeraja ne pronar). constitutum possessorium (nga pronari në qera)] • • • • Lënda e dorëzimit Koha e dorëzimit Vendi i dorëzimit (parimisht caktohet nga palët kontraktuese) Kalimi i rrezikut . simbolik.

ose pagimi më këste] • Marrja e sendit .Detyrat e blerësit • Pagimi i çmimit • [Pagimi i menjëhershëm.

parablerjes) • Kontrata e shitjes me të drejtë rishitjeje (e kunderta e .Kontratat e vecanta te shitjes • Konrata e shitjes me te drejten e parablerjes (Shitësi rezervon për vete të drejtën që në rast se blerësi vendos ta tjetersoj sendin. së pari t’ia ofrojë shitjen atij. ) • • • • • Kontrata e shitjes sipas mostres apo modelit Kontrata e shitjes sipas specifikaconit Kontrata e shitjes kuturu Kontrata e shitjes me kredi Kontrata e shitjes me provë (Blerësi rezervon për vete të drejtën që ta provojë sendin dhe mandej të deklarohet se a do ta mbajë apo ta kthejë).

• Të përpilohet një kontratë shitblerjeje e cila do t’i përmbante shumicen e elementeve të sqaruara më lartë.Detyra 1. – – – – – – – – Palët kontraktuese T’i ketë karakteristikat e kontratës së shitblerjes (shumicen prej tyre) Lëndën e kontratës Çmimin Mënyrën e dorëzimit Kohën e dorëzimit Kalimin e rrezikut dhe Dispozita tjera .