CHÖÔNG 5- LYÙ THUYEÁT BEÀN

Gvc- Ths Leâ Hoaøng Tuaán
+ Ñieàu kieän beàn thanh chòu keùo hoaëc neùn ñuùng taâm
( chöông 3),( TTÖÙS ñôn, chæ coù öùng suaát phaùp o
z
)
.

1. KHAÙI NIEÄM
| | o
o o s =
1
max
;
k
o
0,k
=
n
n
o o s =
3
min
| o |
o
0,n
=
n
+ Trong ñoù: ÖÙng suaát nguy hieåm o
0
coù ñöôïc töø
nhöõng thí nghieäm keùo (neùn) ñuùng taâm:
- Ñoái vôùi vaät lieäu deûo laø giôùi haïn chaûy o
ch
- Ñoái vôùi vaät lieäu doøn laø giôùi haïn beàn o
b
.
1. KHAÙI NIEÄM
+ TTÖÙS phöùc taïp coù o
1,2,3

Ñeå vieát ñieàu kieän beàn, caàn coù keát quaû thí nghieäm
phaù hoûng nhöõng maãu thöû ôû TTÖÙS töông töï. Vieäc
thöïc hieän nhöõng thí nghieäm nhö theá hieän nay raát
khoù khaên , neân:


1. KHAÙI NIEÄM
+ Ñieàu kieän beàn:
o

= o
t
= f(o
1,2,3
)


| | o
s
k
hay o

= o
t
= f(o
1,2,3
)
| | o
s
n

1. KHAÙI NIEÄM
+ Ñònh nghóa : Thuyeát beàn laø nhöõng giaû thuyeát veà
nguyeân nhaân phaù hoûng cuûa vaät lieäu, nhôø ñoù
ñaùnh giaù ñöôïc ñoä beàn cuûa vaät lieäu ôû moïi TTÖÙS
khi chæ bieát ñoä beàn cuûa vaät lieäu ôû TTÖÙS ñôn ( do
thí nghieäm keùo, neùn ñuùng taâm).
+Vaán ñeà laø choïn haøm f, ñoù chính laø LTB
+ o
t
, o

ñöôïc goïi laø öùng suaát tính hay
öùng suaát töông ñöông

2. CAÙC THUYEÁT BEÀN CÔ BAÛN
o
0k

I
TTÖÙS ñôn nguy hieåm
II
III
o
0k

o
1

I
TTÖÙS phöùc taïp
II
III
o
1

o
2

o
2

o
3


2. CAÙC THUYEÁT BEÀN CÔ BAÛN
+ Nguyeân nhaân vaät lieäu bò phaù hoûng laø do öùng
suaát phaùp lôùn nhaát cuûa phaân toá ôû TTÖÙS phöùc taïp
ñaït ñeán öùng suaát nguy hieåm ôû TTÖÙS ñôn.
1. TB ÖÙNG SUAÁT PHAÙP LÔÙN NHAÁT (TB1)
+ Chæ ñuùng vôùi TTÖÙS ñôn
n
n
t
n
] [
0
3 1
o =
o
s o = o
Ñieàu kieän beàn:
k
k
t
n
] [
0
1 1
o =
o
s o = o
+

2. CAÙC THUYEÁT BEÀN CÔ BAÛN
2. TB BIEÁN DAÏNG DAØI TÖÔNG ÑOÁI LÔÙN NHAÁT
(TB2)
+ Nguyeân nhaân vaät lieäu bò phaù hoûng laø do bieán daïng daøi
töông ñoái lôùn nhaát cuûa phaân toá ôû TTÖÙS phöùc taïp ñaït ñeán
bieán daïng daøi töông ñoái lôùn nhaát ôû traïng thaùi nguy hieåm
cuûa phaân
toá ôû TTÖÙS ñôn.
( ) | |
3 2 1 1
1
o o µ o c + ÷ =
E
E
k
k
0
0
o
= c
+
B/daïng töông ñoái TTÖÙS phöùc taïp
B/daïng töông ñoái TTÖÙS ñôn

2. CAÙC THUYEÁT BEÀN CÔ BAÛN
2. TB BIEÁN DAÏNG DAØI TÖÔNG ÑOÁI LÔÙN NHAÁT
(TB2)
+ Ñieàu kieän beàn:
Hay
k t
] [ ) (
3 2 1 2
o o o µ o o s + ÷ =
n t
] [ ) (
3 1 3 2
o o o µ o o s + ÷ =
+ Chæ hôïp vôùi v/l doøn, ngaøy nay ít duøng

2. CAÙC THUYEÁT BEÀN CÔ BAÛN
3. TB ÖÙNG SUAÁT TIEÁP LÔÙN NHAÁT (TB3)
+
+Nguyeân nhaân vaät lieäu bò phaù hoûng laø do öùng suaát tieáp
lôùn nhaát cuûa phaân toá ôû TTÖÙS phöùc taïp ñaït ñeán öùng
suaát tieáp lôùn nhaát ôû traïng thaùi nguy hieåm cuûa phaân toá ôû
TTÖÙS ñôn.
t
max
- öù/s tieáp max cuûa TTÖÙS phöùc taïp
t
0k
- ö/s tieáp max cuûa TTÖÙS ñôn ôû traïng
thaùi nguy hieåm.
n - Heä soá an toaøn

2. CAÙC THUYEÁT BEÀN CÔ BAÛN
+
Ñieàu kieän beàn:
2
;
2
0
0
3 1
max
k
k
o
= t
o ÷ o
= t
Vôùi:
] [
3 1 3
o o o o s ÷ =
t
+Phuø hôïp vôùi thöïc nghieäm, thích hôïp vôùi vaät lieäu deûo vaø
ngaøy nay ñöôïc söû duïng nhieàu trong tính toaùn cô khí vaø xaây
döïng.
2. CAÙC THUYEÁT BEÀN CÔ BAÛN
4- TB THEÁ NAÊNG BIEÁN ÑOÅI HÌNH DAÙNG (TB 4)
+ Nguyeân nhaân vaät lieäu bò phaù hoûng laø do theá
naêng bieán ñoåi hình daùng cuûa phaân toá ôû TTÖÙS
phöùc taïp ñaït ñeán theá naêng bieán ñoåi hình daùng ôû
traïng thaùi nguy hieåm cuûa phaân toá ôû TTÖÙS ñôn.
+
u
hd
- TNBDHD cuûa TTÖÙS phöùc taïp
u
hd,o
- TNBDHD cuûa TTÖÙS ñôn,
ôû traïng thaùi nguy hieåm

2. CAÙC THUYEÁT BEÀN CÔ BAÛN
+
Ñieàu kieän beàn:
+ Phuø hôïp vôùi vaät lieäu deûo, ngaøy nay ñöôïc duøng nhieàu
trong tính toaùn cô khí vaø xaây döïng.
Vôùi:
( )
2
0 0 ,
1 3 3 2 2 1
2
3
2
2
2
1
3
1
3
1
k hd
hd
E
u
E
u
o
v
o o o o o o o o o
v
+
=
÷ ÷ ÷ + +
+
=
] [
1 3 3 2 2 1
2
3
2
2
2
1 4
o o o o o o o o o o o s ÷ ÷ ÷ + + =
t
2. CAÙC THUYEÁT BEÀN CÔ BAÛN
5- TB VEÀ CAÙC TRAÏNG THAÙI GIÔÙI HAÏN (TB 5) (
THUYEÁT BEÀN MORH)
+
Ñieàu kieän beàn:
k t
] [
3 1 5
o oo o o s ÷ =
n
k
] [
] [
o
o
= o
Vôùi:
+ Phuø hôïp vôùi vaät lieäu doøn.
3. CAÙC TRÖÔØNG HÔÏP ÑAËC BIEÄT
1- TTÖÙS phaúng ñaëc bieät:
0 ;
2 2
2
2
2
3 , 1
= o t +
|
.
|

\
|
o
±
o
= o
+
Ñieàu kieän beàn:o

t
o
t
Caùc öùng suaát chính :
] [ 4
2 2
3
o t o o s + =
t
] [ 3
2 2
4
o t o o s + =
t
Theo TB 3:
Theo TB 4:
3. CAÙC TRÖÔØNG HÔÏP ÑAËC BIEÄT
2- TTÖÙS tröôït thuaàn tuùy:
0 ;
2 3 , 1
= ± = o t o
+
Ñieàu kieän beàn:
t
t
Caùc öùng suaát chính :
] [ 2
3
o t o s =
t
Theo TB 3:
Theo TB 4:
| |
2
o
t s
] [ 3
4
o t o s =
t
| |
3
o
t s
 Treân ñaây laø nhöõng TB ñöôïc duøng töông ñoái phoå bieán. Vieäc
aùp duïng TB naøy hay TB khaùc ñeå giaûi quyeát baøi toaùn cuï
theå phuï thuoäc vaøo loaïi vaät lieäu söû duïng vaø TTÖÙS cuûa
ñieåm kieåm tra.
 Ñoái vôùi TTÖÙS ñôn- Duøng TB 1.
 Ñoái vôùi TTÖÙS phöùc taïp,
Vaät lieäu doøn - Duøng TB 5 (TB Mohr) hay TB 2, Vaät lieäu deûo
- Duøng TB 3 hay TB 4.
3. VIEÄC AÙP DUÏNG CAÙC
THUYEÁT BEÀN

Related Interests