Ergonomija i zaštita na radu u iskorištavanju šuma

Ergonomija(grčki ergon - rad; nomes
– znanost) se danas bavi prilagodbom
rada čovječijim karakteristikama i
sposobnostima.
Čovjeku prilagodjen rad obezbjedjuje
dugoročno najveću ekonomićnost kroz
visoke učinke, trajnu radnu sposobnost
(bez bolesti, bez invaliditeta) i dugi
radni vijek.
Rad mora biti ergonomsko-sociološki
uredjen tako, da se korištenjem brojnih
znanja(interdisciplinarno: tehnička,
fiziološka, psihološka, medecinska,
sociološka itd) identificiraju i usklade
brojni proizvodni faktora
Čovjek je najbitniji element sistema
čovjek - rad, ili sistema čovjek – stroj –
rad(vidi kibernetski krug tri produkciona
faktora)
Osnovni pojmovi o zaštiti na radu
Neke definicije zaštite na radu:
- zaštita na radu je sveukupnost mjera,
postupaka i poslova s ciljem oblikovanja
i obezbjedjenja sigurnog radnog
okruženje i povoljnih radnih i životnih
uvjeta za čovjeka
- zaštita na radu obuhvata prava i
obaveze poslodavaca i zaposlenih da
osiguraju fizički i moralni integritet
radnika tokom rada
- zaštita na rad se brine o sigurnosti na
radu, tako da radnici poštuju tehničke,
zdravstvene i druge mjere sigurnosti,
poštuju normative, standarde i tehničke
propise, te uz odgovarajuću pažnju,
stručnu i radnu sposobnost tokom rada
koriste propisane zaštitne uredjaje,
sredstva i opremu
Karakteristike zaštite na radu:
kompleksna djelatnost koja u radnom
procesu povezuje razna stručna znanja,
a čiji je razvoj i oblikovanje tekao u
skladu s razvojem tehnologije i tehnike
rada, s promjenama i poboljšanjima
radnih i živornih uvjeta
Cjelovitost zaštite na radu osigurava
istovremeno sprovodjenje mjera iz
sljedećih područja:
• tehničke zaštite
• zdravstvene zaštite
• socijalne zaštite
• obrazovno-odgojne zaštite
• pravne zaštite
Napomena : sve ove mjere se odnose i
na zaštitu na radu u iskorištavanju
šuma

Zaštita na radu u iskorištavanju šuma
Osnovne odrednice zaštite na radu
u iskorištavanju šuma:
• karakteristike čovjeka – radnika
• faktori spoljnjeg radnog okruženja
• faktori neposrednih radnih uvjeta
Karakteristike čovjeka-radnika, značajne
za obavljanje rada, su fizičke, fiziološke
i psihološke
Faktori spoljnjeg radnog okruženja
utječu na čovjeka-radnika kroz fiziološke
promjene, reakcije nervnog sistem,
ponašanje čula itd., mogu djelovati
istovremeno ili pojedinačno; biti povoljni
i nepovoljni
Faktori neposrednih radnih uvjeta su
vezani za tehnologiju i tehniku rada,
predmet rada, sredstva rada
Napomena: nastava iz premeta
zaštita na radu će se baviti prije
svega čovjekom – radnikom pod
djelovanjem faktora spoljnjeg
okruženja i faktora neposrednih
radnih uvjeta, a vrlo malo njegovim
karakteristikama(problematika
nekih drugih disciplina)
Kibernetski krug radnih faktora
Opće karakteristike i zahtjevi rada u iskorištavanju šuma
Karakteristike rada:
- radne aktivnosti iskorištavanja šuma se
odvijaju na otvorenom prostoru(izuzetak
rad na CMS) tokom cijele godine
- radno mjesto u iskorištavanju šuma nije
fiksno, nego se stalo mijenja u kraćim ili
dužim vremenskim periodima(na primjer
tokom šumsko-gospodarske osnove,
trajanja 10 – 20 godina, prodje se cijela
površina jednog šumsko-gospodarskog
područja)
- predmet rada je težak i voluminozan, a
njegov položaj i uža okolina su vrlo
heterogeni(primjer stabala doznačenih
za sječu), što ima za posljedicu veoma
tešku pokretljivost predmeta rada tokom
sječe i izrade, privlačenja i daljinskog
transporta (s utovarom, pretovarom i
istovarom)

Zahtjevi rada:
- radnici moraju biti fizički i psihički zdravi
i otporni na vremenske utjecaje
- radnicima se mora osigurati adekvatna
odječa i obuča za teške uvjete rada u
šumi, te sklonište u slučaju iznenadne
vremenske nepogode
- potrebno je osigurati transfer radne
snage, sredstava rada i materijala, te po
potrebi smještaj i ishranu radnika
- potrebna je prilagodba tehnike rada
stvarnim uvjetima ili procjenjenoj situaciji
- gdje je to moguće treba uvodjenjem
mehaniziranih sredstav rada izbječi
teške fizičke poslove koji proizilaze iz
savladavanje teških terenskih uvjeta, koje
redovno prati prenošenje i korištenje
alata i pribora, ili težak rad je dio
manipulacije predmetom rada
Pravilnik o zaštiti na radu u šumarstvu
Pravilnik o zaštiti na radu u šumarstvu
propisuje pravila zaštite na radu za
radnike koji obavljaju odredjene poslove,
odnosno radne zadatke na otvorenom
prostoru u šumarstvu(ili izvan njega)
Pravila zaštite na radu obuhvataju:
- zajedničke odredbe
- plan o uredjenju radailišta u šumarstvu
- pravila zaštite na radu na pojedinim
poslovima
- prijevoz, smještaj i ishranu radnika
Zajedničke odredbe reguliraju radne
zadatke na uzgoju šuma, sječi stabala,
izradi, prijenosu, manipulaciji i
uskladištenju drvnih sortimenata,
uredjivanju šuma, branju šumskog
sjemena u krošnjama stabala,
smolarenju i rukovanju opasnim i štetnim
tvarima
Plan o uredjenju radilišta u šumarstvu
obuhvata uredjenje radilišta prije
izvodjenja radova, te osiguranje
obavljanje radova u skladu s pravilima
o zaštiti na radu
Pravila zaštite na radu na pojedinim
poslovima u šumarstvu obuhvata sječu i
izradu sortimenata koja obuhvata
kresanje grana, skidanje kore,
prerezivanje, odnosno trupljenje,
cijepanje i slaganje prostornog drva
Napomena: pravila zaštite na radu koja
nisu utvrdjena Pravilnikom o zaštiti na
radu u šumarstvu moraju se osigurati
primjenom pravila zaštite na radu
utvrdjenih zakonima, pravilnicima,
standardima i tehničkim normativima;
(ovo se posebno odnosi na osobna
zaštitna sredstva, smještaj radnika itd.)