FONEM DAN MORFEM

Konsep Fonem
 Suatu unit bahasa yang diwujudkan bagi kemudahan huraian sistem bunyi sesuatu bahasa. Contoh fonem:

-Parang-

•Perkataan yang terdiri daripada enam unit bunyi. •Unit-unit bunyi ini dipanggil fonem. •Jika p diganti dengan b, parang akan menjadi barang. • Oleh itu, p dan b merupakan unit yang membezakan maksud ujaran.

Konsep Morfem
 Unit tatabahasa yang terkecil mempunyai makna atau fungsi tatabahasa. Contoh unsur-unsur bahasa:

ber-, ter-, ke-, me-, -nya, -kah, -lah, -pun, -an
 Unsur-unsur ini tidak boleh dikecilkan lagi dan tidak mempunyai makna. Tetapi punyai fungsi tatabahasa apabila digunakan. Contoh:

bertanya, menafikan, menekankan
Oleh itu, unsur-unsur ini adalah morfem.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful