You are on page 1of 28

DİL,

DÜŞÜNM
E
VE
İLETİŞİM
Dil

• Sosyallik
• Kültür aktarımı
• Eğitim, bilim, sanat, ahlak, din.
Vs..
• Anlaşılmak? Anlamak? Anlatmak?
• İnsan olmak
Dil Nedir?
İki özellik önemli:
- Dil bir iletişi aracıdır.
- Bu iletişim semboller ile sağlanır.

Dil;
Dil semboller aracılığı ile iletişimde
bulunmaktır. Bu semboller de,
nesneleri, olayları ve kavramları
simgeleyen (temsil eden) uyarıcılardır.
İletişim Sisteminde
Bulunması Gereken
Özellikler
Bir iletişim istemine dil denilebilmesi için
işletim isteminde bulunması gereken
özellikler;

• Yer ve zamanın değiştirilebilmesi


• Anlamlılık
• Yeni anlamlar türetilebilmesi’ dir.
Dil ve Düşünce Arasındaki
İlişki
• Düşünmede kullanılan semboller doğrudan
doğruya gözlenemeyen içsel sembollerdir.

• Dilde ise, kullanılan semboller çoğu zaman ses,


yazı ve hareket şeklinde doğrudan doğruya
gözlenebilen sembollerdir.

• Dil, içsel sembolleri dışa yansıtarak, düşünceleri


ifade eder. Dil, düşüncelerin bir aracıdır.
Dil ve Düşünce Arasındaki
İlişki
• Düşünme, dilden daha kapsamlı bir
kavramdır.

• İki süreç de birbirini karşılıklı olarak


etkilemektedir.

• Dünyamızın sınırlarını dilimiz,


dilimizin sınırlarını dünyamız belirler.
Konuşma Dilinin Yapısı
• Fonem: Konuşma dilindeki temel seslere
fonem denir. Fonemler, bir dildeki sesli ve
sessiz harflerin çeşitli şekilde telaffuz
edilmesinden oluşur.

• Morfim: Çeşitli fonemlerin birleşmesinden


oluşan konuşmanın eş küçük anlamlı birimine
morfim denir.

• Cümle: Belirli gramer kurallarına göre dizilmiş


ve hüküm bildiren kelimeler dizisidir.
Konuşma Dilinin Yapısı
• Konuşmadaki esas anlam;
cümlelerdedir.
• Cümlelerin iki farklı yapısı vardır.

1. Yüzeysel Anlam: Gramer kurallarının


oluşturduğu yapısı.
2. Derin Anlam: Kelimelerin simgelediği
kavramların birbirleri ile ilişkilerinin
verdiği anlam.
Dilin Gelişimi
• Dil 3 devrede gelişir.

1. Babıldama Devresi: 3-4 aylık


sürede bazı sesler çıkarırlar. 9-
10 aylık bebek artık kendi diline
özgü sesleri örenmiştir.
Dilin Gelişimi
2. Tek Kelime Devresi: Ortalama
1 yaş civarı. Söyledikleri benzer
heceli tek kelimelerdir. Çocuklar,
seslerin bir anlamı olduğunu, ve bu
kelimelerle çevreye anlamlar
iletildiğini bu yaşta anlarlar. Bu
devrede çocuklar, kullandıkları tek
kelimeyle bir çok şeyi ifade etmeye
çalışırlar.
Dilin Gelişimi
3. İki Kelime Devresi: Bu
devrede iki kelimelik cümleler
kurarlar. Çocukların bu devrede
yaptıkları bu konuşma telgraf
diline benzer. Gramer açısından
doğru değildir. Bu yüzden bu
konuşmaya telegrafik konuşma
denir.
DİL NASIL ÖĞRENİLİR?
• Dil gelişimini açıklayan 2 tür kuram var.

1. “Dil doğuştan gelen sinir sistemi yapısı


sayesinde kazanılır” diyen ÜRETİMSEL
dil kuramları

2. “Dil öğrenmeler yoluyla kazanılır”


diyen DAVRANIŞÇI dil kuramları
DAVRANIŞÇI ÖĞRENME
KURAMLARI
• Dil gelişimi üzerinde en çok duran
Skinner’e göre; çocuklar dili koşullama
yolu ile öğrenirler. Temelde yatan
mekanizma, çocuğun çıkardığı seslerin
çevre tarafından pekiştirilmesidir.

• Sosyal Öğrenme Kuramcıları, dilin taklit


yolu ile öğrenildiğini söylüyorlar.
ÜRETİMSEL DİL KURAMI
• Doğuştan kazanılmış bir donanım, dil.

• Noam Chomsky adında bir dilbilimci,


öğrenme kuramlarına eleştiriler getiriyor
ve dil gelişimini şöyle açıklıyor:

• Çocuklar dili, doğuştan getirdikleri sinir


sistemi sayesinde öğrenirler.
Doğduklarında kendilerinde bu dil
yeteneği vardır. Chomsky bu yapıya; “dil
öğrenme mekanizması”adını verir.
Kişilerarası
İlişkilerde
İletişim
Kişilerarası iletişimin
Tanımı

• Kişilerarası iletişim, iki veya


daha fazla kişi arasında
karşılıklı olarak alını verilen
mesajlar aracılığı ile bu kişiler
arasında kurulan bir etkileşim
sürecidir.
Kişilerarası İletişimin
Öğeleri
• Kaynak: Karşısındaki kişiye mesaj
gönderen kişi
• Mesaj: Kaynak kişinin karşısındaki
kişiye ilettiği, söyledikleri ve
yaptıklarıdır.
• Hedef: Kaynak kişinin gönderdiği
mesaja hedef olan kişidir.
• Bağlam: İletişim sürecinin yer
aldığı durumdur.
Kişilerarası İlişkilerde
Mesaj Türleri
• Bildirimler

• Duygu İfadeleri

• Buyruklar

• Sözel Olmayan Mesajlar


Kişilerarası İlişkilerde
İletişim Türleri
• Dolaysız İletişim: İki kişi arasındaki
ilişkiyi açık bir şekilde kontrol etmeyi
amaçlayan iletişim türüdür.

• Dolaylı İletişim: İki kişi arasındaki


ilişkiyi gizli bir biçimde kontrol
etmeyi amaçlayan iletişim türüdür.
Dolaysız İletişim
• Özellikleri:
1. İlişkilerdeki mesajlar açık ve nettir.
2. Bu tür ilişkilerde kişiler, ne
istediklerini ve karşılığında ne
alacaklarını net bir biçimde ifade
edebilirler.
3. Öğretmen-Öğrenci, doktor-hasta,
müşteri-satıcı arasındaki ilişki örnek
verilebilir.
Dolaylı İletişim
• Özellikleri
1. Kişi söylemek istediklerini ima
ederek ve net olmayan biçimde
söyler.
2. Mesajlar net değildir, mesajlar
arasında tutarsızlıklar vardır.
3. Sözel ve söz dışı mesajlar farklı
anlamlar verir.
Kişilerarası İlişkilerde Etkili
İletişim
• Özellikleri:
1. Karşımızdaki kişiyi dikkatle
dinlemek
2. Karşımızdaki kişiye mesajlarımızı
net bir şekilde söylemek
3. Mesajlarımızın sorumluluğunu
almak